Rekrutacja od 1 czerwca!

Szkoła coachów w biznesie

Cel studiów:
Studia podyplomowe „Szkoła Coachów w Biznesie” przygotowują słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnych Coachów działających w sferze doradztwa indywidualnego i grupowego. Coaching stanowi efektywne narzędzie umożliwiające tworzenie i realizowanie celów wyznaczonych na przyszłość oraz wyznaczanie mocnych stron i pokonywaniu indywidualnych barier. Studia przygotowują również słuchaczy do umiejętnego wykorzystania coachingu jako metody wspierającej rozwój  pracowników w organizacjach.
Profil słuchacza:
Studia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, menadżerów wszystkich szczebli oraz pracowników działów personalnych, a także do właścicieli firm i przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje kompetencje o nowe umiejętności. Szkoła coachingu w biznesie wspierać będzie również wszystkich tych, którzy są nastawieni na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy oraz uzyskiwanie umiejętności osiągania swoich celów zarówno osobistych jak i zawodowych.
Tryb zajęć:
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedzielę.
 

Czesne

8000 PLN

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku

dr Urban Pauli
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

Blok I  Wprowadzenie do coachingu
1. Podstawy teoretyczne coachingu (style i rodzaje) - Wprowadzenie do pojęcia coachingu oraz przedstawienie uczestnikom głównych jego typów - biznesowego i organizacyjnego. Celem zajęć jest również wstępne przedstawienie specyfiki pracy coacha.
2. Organizacja procesu coachingowego - Zapoznanie uczestników z modelami CoachWise oraz Noble Manhattan Coaching. Na zajęciach słuchacze zostaną zaznajomieni z technikami przygotowania i zapewnienia inspirujących modeli pracy i środowiska, które pozwolą uzyskać wyznaczone cele. Na spotkaniu przedstawione zostaną kolejne etapy organizacji procesu coachingowego od procesu planowania po informacje zwrotną.
3. Zasady prowadzenia coachingu - Na zajęciach uczestnicy zostaną zapoznani ze strukturą rozmowy coachingowej, określeniem i tworzeniem relacji, rozpoznaniem stylów uczenia się oraz z procedurami diagnozowania problemów. Podczas sesji uczestnicy poznają zasady gromadzenia odpowiednich informacji od partnera oraz sortowania ich w użyteczny sposób. Słuchaczowi zostaną również przedstawione informacje o efektywności, wielopoziomowości i ekologiczności reguł coachingu.
4. Techniki oraz narzędzia pracy coacha wykorzystywane w biznesie - Celem zajęć jest zapoznanie się z narzędziami i technikami pracy coacha takimi jak arkusz obserwacji czy mapa podróży. Uczestnicy zaznajomią się z narzędziami wykorzystywanymi w różnych ujęciach coachingu– biznesie, pracy zespołowej, samorozwoju.
5. Psychologiczne ujęcie pracy coacha - Zajęcia dostarczą rzetelnej wiedzy na temat psychologicznych zasad i technik pracy z klientem w trakcie relacji coachingowej, doskonalenie tej umiejętności oraz wspieranie rozwoju osobistego.
6. Etyka w coachingu - Zaznajomienie z kodeksami etycznymi pracy coacha - Kodeks Etyki International Coaching Federation (ICF) oraz Wskazówki postepowania International Coaching Community (ICC). Przedstawienie słuchaczom przykładów dylematów etycznych i ich omówienie.
Blok II Doskonalenie coachingu w biznesie
1. Rozwijanie umiejętności coacha oraz doskonalenie procesu coachingu - Uczestnicy zajęć oprócz modułów skoncentrowanych na przekazywaniu wiedzy zostaną zaznajomieni ze sposobami doskonalenia podstawowych umiejętności coacha takich jak: aktywne słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnej i wyrażanie uznania, zadawanie pytań oraz wspieranie klienta.
2. Uczenie się i rozwój osób dorosłych - Celem zajęć jest zakomunikowanie uczestnikom możliwości efektywnego wspierania i doskonalenia procesu uczenia się oraz osiągania pożądanych rezultatów. Ponadto słuchaczom zaprezentowane zostaną się skuteczne style i procedury komunikacji z innymi, sposoby zarządzania postępami, zaangażowaniem oraz planowanie i odpowiednie wytyczanie celów.
3. Techniki twórczego myślenia - Słuchacze zaznajomią się z barierami i regułami twórczego myślenia, metodami pracy twórczej oraz pobudzaniem kreatywnej postawy życiowej. Przedstawione zostaną pojęcia twórczości i kreatywności w odniesieniu do strategii organizacji oraz pracy menadżera i zespołu pracowników. W programie omówiona zostanie istota kreatywności, zależności między myśleniem kreatywne stereotypowym, metody wyzwalania postaw kreatywnych.
4. Integrowanie coachingu z procesem zarzadzania - Na zajęciach omówione zostaną najczęstsze obszary wdrożeń coachingu w organizacji, jego miejsce w systemie zarzadzania rozwojem ludzi i organizacji oraz wpływ stosowania coachingu na kulturę organizacyjną firmy. Zostaną również przedstawione dobre praktyki w obszarze integrowania coachingu z biznesem. 
5. Zarządzanie coachingiem w organizacji - Uczestnikom zostanie przekazana wiedza o podstawach zarządzania coachingowego, rozwijaniu i wykorzystywaniu potencjału pracowników oraz włączaniu ich do podejmowania decyzji. Słuchacze zostaną również zaznajomieni z korzyściami wynikającymi z wdrażania coachingu jako stylu zarządzania oraz pozyskaniem za jego pomocą nowych instrumentów wspomagających zarzadzanie zasobami ludzkimi.
Blok III Część praktyczna
1.  Znajomość środowiska coachingowego - standardów, źródeł akredytacji - Zaznajomienie uczestników zajęć z kategoriami certyfikatów, a także różnicami pomiędzy najbardziej popularnymi w Polsce i Europie standardami oraz jednostkami akredytującymi coaching. Warsztaty coachingowe prezentujące standardy pracy ICC oraz ICF.
2. Praktyczne budowanie i projektowanie programów coachingowych oraz przekazywanie informacji zwrotnych - słuchacze wezmą udział w ćwiczeniach komunikacyjnych uwzględniających wiedzę merytoryczną dotychczasowych zajęć. Każdy z nich będzie miał szansę na indywidualne konsultacje z coachem oraz omówienie wykonywanych zadań.
3. Ćwiczenia wybranych umiejętności niezbędnych w pracy coacha - Celem ćwiczeń jest doskonalenie zdolności komunikacyjnych miedzy innymi, poprzez zadawanie pytań otwartych i zamkniętych, słuchanie na dwóch poziomach, motywację czy odzwierciedlenie. Kursanci będą mieli za zadanie wykorzystać techniki i narzędzia coachingowe w praktyce.
4. Skuteczne prowadzenie rozmów z klientem podczas sesji coachingowych – W toku zajęć zostaną przedstawione metody przeprowadzenia sesji coachingowej podczas których coach przekazuje uwagi pozytywne/negatywne odnośnie pracy klienta, wskazuje sfery działalności wymagające poprawy oraz prowadzi rozmowy motywujące.
5. Korzyści wynikające ze stosowania coachingu - Celem zajęć jest sprawdzenie w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej coachingu. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania o opłacalność i celowość stosowania coachingu w organizacji. Role grupowe i ich wykorzystanie w budowaniu efektywnego zespołu.
6. Podsumowanie zajęć
Seminarium dyplomowe

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *