Studia podyplomowe

Szkoła coachów w biznesie

Cel studiów:
Studia podyplomowe „Szkoła Coachów w Biznesie” przygotowują słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnych Coachów działających w sferze doradztwa indywidualnego i grupowego. Coaching stanowi efektywne narzędzie umożliwiające tworzenie i realizowanie celów wyznaczonych na przyszłość oraz wyznaczanie mocnych stron i pokonywaniu indywidualnych barier. Studia przygotowują również słuchaczy do umiejętnego wykorzystania coachingu jako metody wspierającej rozwój  pracowników w organizacjach.


Profil słuchacza:
Studia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, menadżerów wszystkich szczebli oraz pracowników działów personalnych, a także do właścicieli firm i przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje kompetencje o nowe umiejętności. Szkoła coachingu w biznesie wspierać będzie również wszystkich tych, którzy są nastawieni na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy oraz uzyskiwanie umiejętności osiągania swoich celów zarówno osobistych jak i zawodowych.


Tryb zajęć:
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedzielę.


Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

8000 PLN

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku

dr Urban Pauli
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

Blok I  Wprowadzenie do coachingu

1. Podstawy teoretyczne coachingu (style i rodzaje) - Wprowadzenie do pojęcia coachingu oraz przedstawienie uczestnikom głównych jego typów - biznesowego i organizacyjnego. Celem zajęć jest również wstępne przedstawienie specyfiki pracy coacha.
2. Organizacja procesu coachingowego - Zapoznanie uczestników z modelami CoachWise oraz Noble Manhattan Coaching. Na zajęciach słuchacze zostaną zaznajomieni z technikami przygotowania i zapewnienia inspirujących modeli pracy i środowiska, które pozwolą uzyskać wyznaczone cele. Na spotkaniu przedstawione zostaną kolejne etapy organizacji procesu coachingowego od procesu planowania po informacje zwrotną.
3. Zasady prowadzenia coachingu - Na zajęciach uczestnicy zostaną zapoznani ze strukturą rozmowy coachingowej, określeniem i tworzeniem relacji, rozpoznaniem stylów uczenia się oraz z procedurami diagnozowania problemów. Podczas sesji uczestnicy poznają zasady gromadzenia odpowiednich informacji od partnera oraz sortowania ich w użyteczny sposób. Słuchaczowi zostaną również przedstawione informacje o efektywności, wielopoziomowości i ekologiczności reguł coachingu.
4. Techniki oraz narzędzia pracy coacha wykorzystywane w biznesie - Celem zajęć jest zapoznanie się z narzędziami i technikami pracy coacha takimi jak arkusz obserwacji czy mapa podróży. Uczestnicy zaznajomią się z narzędziami wykorzystywanymi w różnych ujęciach coachingu– biznesie, pracy zespołowej, samorozwoju.
5. Psychologiczne ujęcie pracy coacha - Zajęcia dostarczą rzetelnej wiedzy na temat psychologicznych zasad i technik pracy z klientem w trakcie relacji coachingowej, doskonalenie tej umiejętności oraz wspieranie rozwoju osobistego.
6. Etyka w coachingu - Zaznajomienie z kodeksami etycznymi pracy coacha - Kodeks Etyki International Coaching Federation (ICF) oraz Wskazówki postepowania International Coaching Community (ICC). Przedstawienie słuchaczom przykładów dylematów etycznych i ich omówienie.


Blok II Doskonalenie coachingu w biznesie

1. Rozwijanie umiejętności coacha oraz doskonalenie procesu coachingu - Uczestnicy zajęć oprócz modułów skoncentrowanych na przekazywaniu wiedzy zostaną zaznajomieni ze sposobami doskonalenia podstawowych umiejętności coacha takich jak: aktywne słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnej i wyrażanie uznania, zadawanie pytań oraz wspieranie klienta.
2. Uczenie się i rozwój osób dorosłych - Celem zajęć jest zakomunikowanie uczestnikom możliwości efektywnego wspierania i doskonalenia procesu uczenia się oraz osiągania pożądanych rezultatów. Ponadto słuchaczom zaprezentowane zostaną się skuteczne style i procedury komunikacji z innymi, sposoby zarządzania postępami, zaangażowaniem oraz planowanie i odpowiednie wytyczanie celów.
3. Techniki twórczego myślenia - Słuchacze zaznajomią się z barierami i regułami twórczego myślenia, metodami pracy twórczej oraz pobudzaniem kreatywnej postawy życiowej. Przedstawione zostaną pojęcia twórczości i kreatywności w odniesieniu do strategii organizacji oraz pracy menadżera i zespołu pracowników. W programie omówiona zostanie istota kreatywności, zależności między myśleniem kreatywne stereotypowym, metody wyzwalania postaw kreatywnych.
4. Integrowanie coachingu z procesem zarzadzania - Na zajęciach omówione zostaną najczęstsze obszary wdrożeń coachingu w organizacji, jego miejsce w systemie zarzadzania rozwojem ludzi i organizacji oraz wpływ stosowania coachingu na kulturę organizacyjną firmy. Zostaną również przedstawione dobre praktyki w obszarze integrowania coachingu z biznesem. 
5. Zarządzanie coachingiem w organizacji - Uczestnikom zostanie przekazana wiedza o podstawach zarządzania coachingowego, rozwijaniu i wykorzystywaniu potencjału pracowników oraz włączaniu ich do podejmowania decyzji. Słuchacze zostaną również zaznajomieni z korzyściami wynikającymi z wdrażania coachingu jako stylu zarządzania oraz pozyskaniem za jego pomocą nowych instrumentów wspomagających zarzadzanie zasobami ludzkimi.


Blok III Część praktyczna

1.  Znajomość środowiska coachingowego - standardów, źródeł akredytacji - Zaznajomienie uczestników zajęć z kategoriami certyfikatów, a także różnicami pomiędzy najbardziej popularnymi w Polsce i Europie standardami oraz jednostkami akredytującymi coaching. Warsztaty coachingowe prezentujące standardy pracy ICC oraz ICF.
2. Praktyczne budowanie i projektowanie programów coachingowych oraz przekazywanie informacji zwrotnych - słuchacze wezmą udział w ćwiczeniach komunikacyjnych uwzględniających wiedzę merytoryczną dotychczasowych zajęć. Każdy z nich będzie miał szansę na indywidualne konsultacje z coachem oraz omówienie wykonywanych zadań.
3. Ćwiczenia wybranych umiejętności niezbędnych w pracy coacha - Celem ćwiczeń jest doskonalenie zdolności komunikacyjnych miedzy innymi, poprzez zadawanie pytań otwartych i zamkniętych, słuchanie na dwóch poziomach, motywację czy odzwierciedlenie. Kursanci będą mieli za zadanie wykorzystać techniki i narzędzia coachingowe w praktyce.
4. Skuteczne prowadzenie rozmów z klientem podczas sesji coachingowych – W toku zajęć zostaną przedstawione metody przeprowadzenia sesji coachingowej podczas których coach przekazuje uwagi pozytywne/negatywne odnośnie pracy klienta, wskazuje sfery działalności wymagające poprawy oraz prowadzi rozmowy motywujące.
5. Korzyści wynikające ze stosowania coachingu - Celem zajęć jest sprawdzenie w praktyce zdobytej wiedzy dotyczącej coachingu. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania o opłacalność i celowość stosowania coachingu w organizacji. Role grupowe i ich wykorzystanie w budowaniu efektywnego zespołu.
6. Podsumowanie zajęć


Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

Tomasz Bury

Tomasz Bury


Jacek Cymerman

Jacek Cymerman

Coach, trener, konsultant.

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Ukończył Studia Podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu” oraz „Public relations” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wg standardów ICF.


 • W swojej praktyce zawodowej zajmował się sprzedażą usług finansowych i telekomunikacyjnych oraz zarządzaniem projektami szkoleniowymi. Posiada 13 letnie doświadczenie zdobyte w pracy z grupami pracowników oraz menedżerów w różnych branżach, jako  trener i coach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół efektywnych metod i narzędzi coachingowych oraz mentoringowych.
 • Ma duże doświadczenie we wdrażaniu standardów prowadzenia działań wspierających poprzez coaching w sprzedaży i w zarządzaniu.
 • Przepracował ponad 1254 dni szkoleniowych   jako Trener prowadzący zajęcia na sali. Przeprowadził 150 godzin konsultacji jako doradca oraz 155 godzin coachingu.
 • Od 6 lat projektuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia dla Trenerów na otwartych Szkołach Trenerów komercyjnych jak i organizowanych w ramach EFS.
 • Od 7 lat projektuje i prowadzi szkolenia dla menedżerów. Specjalizuje się szczególnie w tematyce narzędzi coachingowych,  coachingu menedżerskiego oraz live coachingu. Jego kompetencje w tym zakresie są potwierdzone certyfikatem ukończenia Szkoły Coachów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowanego według standardów ICF – 4 moduły 128 godzin.
 • Jego  kolejnym ulubionym tematem jest budowanie i badanie motywacji i automotywacji pracowników firm oraz wzmacnianie  ich osobistej efektywności
 • Budował, poprzez szkolenia, kompetencje mentora, intermentora i coacha dla pracowników  Sądów Okręgowych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Izb Skarbowych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
 • Z zakresu zarządzania specjalizuje się w następującej tematyce: Zarządzanie zmianą, Zarządzanie konfliktem,  Jak dbać, wspierać i komunikować się z pracownikami, Zarządzanie projektem w zespole rozproszonym, Wspieranie poprzez coaching, Delegowanie, Zarządzanie sobą  w czasie, Zarządzanie stresem i asertywność, Psychologiczne aspekty zarządzania, Narzędzia rozwoju pracownika – coaching, mentoring. 
 • W zakresie szeroko rozumianego rozwoju zawodowego prowadzi projekty szkoleniowe w następujących tematach: Sztuka prezentacji i autoprezentacji, Techniki negocjacji, Komunikacja i perswazja, Budowanie zespołu – outdoor, zaawansowane techniki sprzedaży, wywieranie wpływu.
 • W wolnych od szkoleń i coachingów chwilach,  uprawia biegi długodystansowe. Ukończył pół maraton Silesia w 2010 roku. Ostatnim jego osiągnieciem jest ukończenie pełnego dystansu maratonu Silesia poniżej 4 godzin. Chętnie gra w tenisa ziemnego. Wypoczywa aktywnie uczestnicząc  w zagranicznych rajdach rowerowych. Wtedy  zwiedza z przyjaciółmi ciekawe zakątki Polski i Europy.
 • W swojej karierze zawodowej pracował między innymi dla takich firm jak: PTK Centertel, Telekomunikacja Polska S.A., TrimTab, Kimberly – Clark S.A, Karen  sp zoo, Data Group, Rimec, PKO BP, Oasis East, TRW, Lukas Bank, ING Usługi Finansowe, ING Bank Śląski, PZU S.A., AmRest, Intersnack, Bank Pocztowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Chorzowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CRH Klinkier, Indesit S.A., Hawe S.A. , Premier Manufacturing, Rojek Decor S.A., Ramsat S.A., Górażdże S.A., Deloitte, Sąd Okręgowy w Warszawie, Elamed S.A., Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe, Urzędy Celne, Komend a Wojewódzka Policji w Katowicach.

mgr Aleksander Kocur

mgr Aleksander Kocur


mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

 • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
 • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
 • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
 • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
 • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

mgr Łukasz Rompel

mgr Łukasz Rompel

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.


 • Od 14 lat projektuje i realizuje szkolenia oraz prowadzi sesje  coachingu indywidualnego dla kadry zarządzającej, kierowniczej, specjalistów oraz pracowników działów handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń  i treningów w zakresie metodyki przygotowania i prowadzenia coachingu. W swojej praktyce zawodowej prowadził zarówno szkolenia metodyczne, jaki i sesje coachingowe dla kadry kierowniczej dotyczące rozwoju kompetencji związanych m.in. z zarządzaniem zespołem, zarządzania procesem zmian, motywowania, delegowania, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów.
 • W 2014r zrealizował ponadto ponad 100 godz. sesji coachingowych dla pracowników działów handlowych. W pracy z Klientem, podczas spotkań coachingowych, wykorzystuje własne doświadczenia kilkunastu lat pracy w biznesie m.in. na stanowisku Dyrektora ds. wdrożeń.
 • Realizował sesje coachingowe i spotkania mentoringowe m.in. dla Pratt Whitney Kalisz, PZL – WSK Rzeszów, Danfoss Sp. z o.o., Zelmer, Elamed, Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości. Zrealizował ponad 4000 godzin zajęć dla ponad 3000 uczestników, między innymi dla takich firm jak : dla PKO B.P., Deloitte, Inter Ikea Centre Polska, OBI, ZUS, ARiMR, PGE Obrót S.A., Hamilton, Can – Pack, Citroen Kraków, BWI Poland Technologies, Cersanit, Telkom – Telos, Dax Cosmetics, Miraculum, RR Donnelley, Grupy Maspex, Zentis, Lynka, Mellow, Galeco, Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE, GH Grudnik, Sanpol, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Tomasz Stępniowski

Tomasz Stępniowski


mgr Ireneusz Wolski

mgr Ireneusz Wolski

Ekspert w dziedzinie budowania pozycji lidera, sztuki prezentacji i perswazji a także komunikacji i efektywności

Specjalizuje się w szkoleniach i coachingach biznesowych, rekrutacji i selekcji, zarządzaniu kompetencjami, ośrodkami ocen i rozwoju. Ukończył Politologię na Uniwersytecie Śląskim oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany konsultant i trener Hermann Domain Brain Instrument.


 • Od ponad 15 lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe. Doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. jako konsultant i trener międzynarodowej firmy doradczej Ernst&Young. Wcześniej profesjonalnie zajmował się sprzedażą pełniąc m.in. funkcję Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, zajmował się również windykacją oraz marketingiem.
 • Ma za sobą ponad 1200 dni szkoleniowych oraz ponad 300 sesji coachingowych dla takich firm jak: Alstom Konstal, Grupa Żywiec, Metro AG, Allianz, Pramerica, Bank PBK, NOMI, Pocztowa Agencja Usług Finansowych, ORLEN Paliwa, PKO BP, ISOVER Polska, Rigips Polska, Schneider Electric Industries Polska,  Bombardier ZWUS, Remy Automotive Poland, Teksid Poland, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Bi-es Cosmetic, Hutchinson Poland, I, Bielsko Business Center – Galeria SFERA, Benteler Distribution Poland, Progres, Polska Grupa Dealerów, Res Motors, Express Rent a Car, Sobiesław Zasada Mercedes Kraków, Wasa-Barilla. Europa Centralna, Elamed, AMS, Starlink, Panep, Sysmex, KSP, SouthWestern, Silgan White Cap, Eurest, Mercer, Deloitte, Junkers, Agro Hytos, OBI, Bosch, Sanpol, Praktiker, CCC, Transition Technologies, 3S, Exatel, Inea, HP, Armatura Krakowska, Rovese, Aksil, Zentis, Aluprof, Marqtech, Librus, SCA, ESAB, Polski Cukier, TRW, JSW, Koło, Śnieżka, Euler Hermes, Business Lease, Allianz, BGŻ.
 • Jego wielką pasją jest hokej – wraz ze swoją drużyną w 2009 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Amatorów.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *