Studia podyplomowe

Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®) - edycja XXIV

Cel studiów:

Zarządzanie Projektami to kierunek dostosowany przede wszystkim do potrzeb pracowników realizujących zadania wymagające integracji wieloosobowego zespołu ludzi często reprezentujących różnorakie specjalizacje zawodowe. W trakcie studiów słuchacze będą mieli okazje zapoznać z interesującą ich problematyką rozpoczynając od zagadnień najbardziej ogólnych (wprowadzenie do zarządzania projektami) do zagadnień szczegółowych (np. prawne zagadnienia zarządzania projektami). Zajęcia prowadzone są zarówno przez praktyków, specjalistów z zakresu szkoleń, jak i przez pracowników naukowych. 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej zarządzaniem projektami w organizacji. Uczestnictwo w studiach pozwoli na rozszerzenie lub nabycie umiejętności wymaganych i potrzebnych w realizacji projektów organizacyjnych, w szczególności związanych ze stosowaniem metod, technik i narzędzi niezbędnych do zaplanowania i wdrożenia projektów, tworzenia zespołów projektowych, ustalenia właściwych kanałów komunikowania się, odgrywania odpowiednich ról, w tym przywódczych.

W ramach studiów będzie przeprowadzone akredytowane szkolenie PRINCE2® na poziomie Foundation zakończone egzaminem certyfikującym. Szkolenie prowadzi firma PM Sp. z o.o.

Koszt studiów 6800 zł  - obejmuje szkolenie i egzamin certyfikujący PRINCE2®.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów zarówno uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które kierują lub zamierzają w przyszłości kierować projektami.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat PRINCE2® Foundation.
   


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

dr Michał Teczke

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5029

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

 

Program studiów:

 1. Podstawy zarządzania
 2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
 3. Audyt w realizacji działalności projektowej
 4. Tworzenie zespołów projektowych
 5. Zarządzanie marketingowe
 6. Techniki twórczego myślenia w zarządzaniu projektami
 7. Jakość w zarządzaniu projektami
 8. Zarządzanie zmianą
 9. Motywowanie zespołów projektowych
 10. Opłacalność inwestycji w zarządzaniu projektami 
 11. Promocja projektów
 12. Rozwiązywanie konfliktów w  grupie
 13. Zarządzanie strategiczne
 14. Podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej
 15. Zarządzanie ryzykiem w  projekcie
 16. Wspomaganie informatyczne w  realizacji projektów – MS Project
 17. Zarządzanie międzynarodowe
 18. Controlling realizacji projektów
 19. Prawne zagadnienia zarządzania projektami
 20. Metodyki zarządzania projektami
 21. Budżetowanie i rachunkowość projektów
 22. Zarządzanie czasem
 23. PRINCE2 Foundation + Egzamin (przedmiot akredytowany)
 24. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

dr Beata Buchelt

dr Beata Buchelt

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (studia licencjackie), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia magisterskie), oraz Maastricht School of Management w Maastricht (Master of Business Administration). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w dniu 12 czerwca 2006 roku na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zakresu nauk o zarządzaniu.

Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych oraz studiów Executive MBA oraz International MBA. Wykładowca Roosevelt University, Chicago, USA, CERAM Sophia Antipolis, School of Business, France and Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan, USA. Wieloletni współpracownik/audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Wykładowca, konsultant i trener w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, audytów personalnych, systemów ocen pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach sektora usług medycznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Dr. Beata Buchelt is the alumni of the Higher School of Business – National Louis University in Nowy Sącz (undergraduate degree), Jagiellonian University (master degree) and the Maastricht School of Management in Maastricht (Master of Business Administration degree). She received the degree of doctor of economics in management sciences in 2006 at the Faculty of Economics and International Relations, Cracow University of Economics. Dr. Beata Buchelt is also long-term lecturer at the Cracow School of Business of the Cracow University of Economics, teaching at post-graduate studies, Executive MBA and International MBA. Visiting lecturer at Roosevelt University, Chicago, USA, CERAM Sophia Antipolis, School of Business, France and Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan, USA.

Associate auditor of the national competition Leader in Human Resources Management, organized by the Institute of Labor and Social Studies in Warsaw.

The lecturer, consultant and trainer in the field of human resource management, strategic management, performance management, human resources management in the healthcare. The author of numerous publications devoted to human resource management.


dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Profesor UEK (pracownik naukowo-dydaktyczny)

Tytuł naukowy:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Publikacje:                                       

 1. Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
 2. A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
 3. A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Obszar zainteresowań:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Jerzy Kołodziej

dr Jerzy Kołodziej

 

Menedżer i konsultant z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowisku międzynarodowym w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w firmie ENEL we Włoszech a następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Oddział Śląski w Katowicach, gdzie przez kilka lat prowadził projekty mikroprocesorowe. W latach 1987-1991 był konsultantem w firmie CSE Corporation w Monroeville, PA USA i nadzorował projekt systemu CAD typu "solid modeling" do projektowania trójwymiarowego, wykorzystywany następnie w wielu pracowniach projektowych w USA, w Japonii i w Europie. Od 1992 do 2001 pracował w IBM Polska i był odpowiedzialny za duże, scentralizowane projekty IT w sektorze bankowym pomyślnie zrealizowane w założonych terminach, jednocześnie kierował oddziałem regionalnym IBM Polska w Katowicach. W latach 2002-2004 kierował polskim oddziałem międzynarodowej korporacji Avnet osiągając najlepsze wyniki sprzedaży wśród oddziałów firmy w Europie. Jako konsultant posiada duże doświadczenie w coachingu menedżerskim i handlowym oraz w tworzeniu przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie systemów komputerowych. Odbył również roczny kurs z programem MBA w INSEAD we Francji.


dr Małgorzata Kosała

dr Małgorzata Kosała


mgr Krzysztof Pawlak

mgr Krzysztof Pawlak

Pracownik takich firm jak Nestle S.A., Hewlett-Packard, Janssen-Cilag czy Johnson&Johnson (Switzerland) w  tej ostsniej na stanowisku Global Strategic Sourcing, obowiązki to m.in.  Zarządzanie kategorią zakupową na poziomie globalnym, Innowacje, Third Party Manufacturing, Raw Materials.
Wieloletni współpracownik szkoły, trener, konsultant ceniony przez słuchaczy przede wszystkim za posiadana wiedzę i kompetencje.


dr Paweł Schmidt

dr Paweł Schmidt

Menadżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji. Uczestniczył w ponad 30 inicjatywach biznesowych jako szef programu lub projektów. Wybitny specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy AGH, wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz metodyk zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem trenerskim. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rad Nadzorczych spółek z kapitałem zagranicznym. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.


Obszary działań

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz zarządzania programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysłu, automatyki i robotyki oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®, PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.
Trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją. Twórca branżowego portalu PManager.pl.


Główni klienci

JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F


Certyfikaty

 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer
 • MoP® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer
 • MSP® Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • IPMA Level C - Certified Project Manager

Prof. dr hab. Janusz Teczke

Prof. dr hab. Janusz Teczke

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor zwyczajny, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bankowości Centralnego Banku Ukrainy,  Doktor Honoris Causa Karaganda University of Economics Kazpetrosojuz. Od 1996 roku kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W latach 2002 - 2008  Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych „Systemy logistyczne przedsiębiorstw” oraz „Niemieckie Seminarium Doktorskie".  W latach 2010 - 2014 zagraniczny konsultant i wykładowca National Euroasian University Astana; od 2011 zagraniczny konsultant i wykładowca Karaganda University of Economics Kazpetrosojuz; ; od 2015 roku International Scientific Fellowship Science-to-Business Research Centre at Münster of Business; od roku 2008 Członek Rady Programowej w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. W latach 2007 - 2011 założyciel i członek Rady International Doctoral Seminar; visiting profesor w m.in. Bernburgu, Münster i Boholt. Konsultant w zakresie polityki wynagrodzeń, programów naprawczych, restrukturyzacji przedsiębiorstw i logistyki. W roku 2004 powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Komitetu sterującego projektem pt. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego”. W latach 1996 - 2002 Kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1989 Visiting Professor Fachhochschule Münster (Niemcy)

Profesor od 1972 roku jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oddział Kraków; Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (2013 - 2015); Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; założycielem powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiej Współpracy „Forum Południe”; członkiem m.in. International Management Development Association; od 2003 Global Business and Technologies Association, Network International Business and Economic Schools; od 2010 Członek Rady Konsultacyjnej “European Certification for Consultants of Social Economy"; od 2012 Członek Rady Konsultacyjnej European Certification for Volunteers and Manager in NGOs; od 2013 Członek Eurasian Economic Club of Scientists Association (EECSA); od 2014 Członek Rady Konsultacyjnej - European Qualifications and Certification for Youth Workers; zagraniczny konsultant Independent Quality Assurance Agency (IQAA).

Obszary zainteresowań naukowo -  badawczych i dydaktycznych:
Prof. dr hab. Janusza Teczke dotyczą zagadnień zarządzania międzynarodowego, logistyki i zarządzania ryzykiem. Autori współautor licznych monografii, artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestnik i organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych, niejednokrotnie będący członkiem komitetów organizacyjnych, wygłosił szereg referatów recenzowanych i opublikowanych. Autor m. in.: The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration, Higher Education in Europe, UNESCO – CEPUS Carfax Publishing 2004; Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow 2006; Effect of Applicacion of Ekstranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland, Maastricht IMDA 2007; Business in a colaborative world, Cracow 2007; Managing Disruption and Destabilisation, Cracow 2014; Management Science during Destabilization - Local insight, Cracow 2015.

Pod kierunkiem Profesora obroniło prace doktorskie 18 osób (w tym 7 obcokrajowców). Wielokrotnie recenzował rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Profesor brał udział w wielu projektach międzynarodowych - „Quality Culture Project”  European University Association (EUA) w latach 2004-2005 jako koordynator projektu; „Creativity in Higher Education” – European University Association (EUA) w latach 2004 -2005; Leonardo da Vinci Project Transfer of Innovation. „European Certification for Consultants of Social Economy” w latach 2008 - 2010; Leonardo da Vinci Project Transfer of Innovation. „European Certification for Volunteers and Manager in NGOs” w latach 2011 -2012; Leonardo da Vinci Project Transfer of Innovation. „European Qualifications and Certification for Youth Workers” w latach 2013 -2015.

Współorganizator  wraz z Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN międzynarodowych konferencji polskich profesorów nauk o zarządzaniu w: Granada (Hiszpania - wrzesień 2011) Astana (Kazachstan - wrzesień 2012); Stellenbosch (RPA - wrzesień 2013); Kiszyniów (Mołdawia - wrzesień 2014); Tbilisi (Gruzja - wrzesień 2015).

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1998); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000);  Medal i Dyplom Honorowy – Wybitna Osobowość Hochschule Anhalt, Niemcy (2002);  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004); Srebrny Medal Obronności Kraju (2006); wyróżnienie „International Scientific Fellowship“ przez Science-to-Business Marketing Research Centre rezydujące w Münster School of Business (2015).


dr Michał Teczke

dr Michał Teczke


mgr Wojciech Zatorski

mgr Wojciech Zatorski

Współwłaściciel firmy ZATORSKI Consulting S.C. Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania (m.in. Hermann Müller - Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts). W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.
 


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *