Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Ośrodek w Dębicy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Ośrodek  w Dębicy
ul. Kościuszki 32
39-200 Dębica 

kontakt:
kierownik administracyjny Ośrodka w Dębicy
mgr inż. Jolanta Paździor
tel.: 695 608 466
e-mail: debica@uek.krakow.pl 

 
 • Rachunkowość i finanse (dla początkujących) - w cenie 4500 zł,
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) - w cenie 3400 zł.

   

Kryteria przyjęcia:

 

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów,
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Czesne: 4500 zł

 

 • Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodologią tworzenia i interpretacji informacji ekonomicznych w systemie rachunkowości oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu. Słuchacze mają możliwość poznania podstaw metodologicznych rachunkowości, w tym również zasad tworzenia i analizy sprawozdań finansowych, zasad ewidencji i kalkulacji kosztów, współczesnych koncepcji rachunku kosztów i ich wykorzystania w zarządzaniu, strategii zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego.

 • Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób, które w swoich programach studiów nie miały przedmiotów z zakresu rachunkowości i finansów i nie mają jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie w dotychczasowej pracy zawodowej. 

 • Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

 • Dyplom:

Po obronie pracy końcowej student otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
BOLS sp. z o.o., Capgemini Polska, IBM BTO, Getin Bank, Bank BPH S.A., Lincoln Szkoła Języków ObcychProgram studiów:

Studia trzysemestralne, 300 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Elementy prawa pracy - Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian w ustawodawstwie.
   
 2. Elementy prawa cywilnego - Przedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. części ogólnej. Dzięki wykładowi Słuchacze mają poznać i zrozumieć podstawowe instytucje prawa cywilnego oraz umieć je zastosować w praktyce gospodarczej.
   
 3. Prawo gospodarcze - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych pojęć dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, struktury i funkcji rejestrów publicznych (KRS), sposobu pozyskiwania informacji z tych rejestrów, typów spółek handlowych oraz ich gospodarczego zastosowania.
   
 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja - Przedstawienie słuchaczom istoty i specyfiki systemu rachunkowości, istotnych przekrojów strukturalnych współczesnej rachunkowości, logiki podwójnego zapisu i cyklu rachunkowości, istoty polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, głównych wymogów formalnych stawianych rachunkowości w praktyce, możliwości uszczegóławiania informacji pochodzących z rachunkowości.
   
 5. Podstawy rachunkowości - Zapoznanie słuchaczy z zasadami budowy bilansu oraz zaprezentowanie podstawowych zasad ewidencji operacji bilansowych oraz wynikowych.
   
 6. Rachunkowość finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą, klasyfikacją, dokumentacją oraz wyceną elementów aktywów, zobowiązań, kapitałów, kosztów oraz przychodów.
   
 7. Sprawozdawczość finansowa jednostki - Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawienie obowiązkowych sprawozdań finansowych według wymogów polskiego prawa bilansowego.
   
 8. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych - Celem wykładu jest przedstawienie problematyki sporządzania sprawozdań finansowych jednostek powiązanych - grup kapitałowych.
   
 9. Auditing - Celem zajęć jest przedstawienie istoty, celu, metod i technik rewizji sprawozdań finansowych.
   
 10. Rachunek kosztów - Zapoznanie słuchaczy z możliwościami i potrzebami zastosowania rachunku kosztów oraz jego wykorzystaniem na potrzeby zarządzania. Zaprezentowanie układów ewidencyjnych kosztów dla potrzeb sporządzenia rachunku zysków strat oraz metod kalkulacji.
   
 11. Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą - Celem zajęć jest zapoznanie się z istniejącymi na rynku narzędziami i systemami wykorzystywanymi do obsługi rachunkowości w firmie. 
   
 12. Polityka finansowa państwa - Omówienie teoretycznych podstaw polityki finansowej państwa. Wskazanie zależności pomiędzy prowadzoną polityką finansową państwa a działalnością podmiotów gospodarczych. Identyfikacja głównych cech i skutków polityki pieniężnej i polityki fiskalnej Polski oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
   
 13. Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zapoznanie z konstrukcją prawną podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowaną formą opodatkowania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego.
   
 14. Podatek dochodowy od osób prawnych - Zapoznanie słuchaczy z zasadami opodatkowania dochodu osiąganego przez osoby prawne, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kreujących ten dochód, jak: przychody, koszty uzyskania przychodów, koszty „nieuzasadnione”, jak również z terminami i trybem rozliczania zaliczek miesięcznych oraz zeznania rocznego.
   
 15. Podatek od towarów i usług - Zapoznanie z elementami stosunku prawno-podatkowego w podatku od towarów i usług. Prezentacja zasad funkcjonowania oraz naliczania i deklarowania podatku od towarów i usług w Polsce, zharmonizowanego od 1.05.2004 r. ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej, obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
   
 16. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych - Charakterystyka podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatki leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego i RIO.
   
 17. Ordynacja podatkowa - Prezentacja procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz organów podatkowych i ich właściwości. Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolujących, terminów procesowych, oraz zasad odpowiedzialności za podatki i wstępowanie przez następców prawnych we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki.
   
 18. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego - Omówienie rozbieżności księgowo-podatkowych występujących pomiędzy wynikiem księgowym a dochodem/stratą podatkową; przedstawienie procedury podatków odroczonych.
   
 19. Formy ewidencji podatkowej - Przybliżenie problematyki ewidencji podatkowej prowadzonej w formie ewidencji przychodów oraz na zasadach ogólnych.
   
 20. System ubezpieczeń społecznych - Przeprowadzenie analizy ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych, emerytur i rent z funduszu ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania funduszy emerytalnych i ubezpieczenia społecznego rolników. 
   
 21. Podstawy ekonomii - Celem przedmiotu jest przypomnienie i zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ekonomicznymi przy wykorzystaniu 5-kąta celów makroekonomicznych. W ramach przedmiotu studenci są zaznajamiani z głównym nurtem ekonomii, zależnościami pomiędzy bezrobociem a inflacją oraz zjawiskiem cykliczności w gospodarce.
   
 22. Analiza finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technikami analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz pokazanie ich zastosowań w praktyce.
   
 23. Zarządzanie kapitałem obrotowym - Na zajęciach prezentowane są problemy dotyczące podejmowania krótkoterminowych decyzji finansowych, związanych z kształtowaniem się aktywów obrotowych, źródeł ich finansowania oraz zarządzaniem płynnością finansową.
   
 24. Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela - Celem prezentowanego wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z elementami jednej z podstawowych - we współczesnej teorii i praktyce inwestowania - metod minimalizacji ryzyka - w tym wypadku ryzyka stopy zwrotu. Prezentacja koncepcji H. Markowitza pozwala poznać nie tylko założenia i cele ale przede wszystkim efektywne metody konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych.
   
 25. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji - Cele wykładu jest przybliżenie stosowanych obecnie metod oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem narzędzi wykorzystujących rachunek pieniądza w czasie takich jak NPV, IRR, EVA, MVA. Wprowadzona została również tematyka stopy procentowej oraz średniego ważonego kosztu kapitału.
   
 26. Rynek kapitałowy - Zapoznanie studenta z problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedstawienie zarówno aspektów instytucjonalno-prawnych działania rynku (na przykładzie Polski) jak też przybliżenie zasadniczych reguł inwestowania oraz mechanizmów działania jego uczestników. Omówienie zasadniczych segmentów rynku i instrumentów na nich notowanych.
   
 27. Rynek pieniężny - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce i podstawowymi instrumentami finansowymi stanowiącymi przedmiot obrotu na tym rynku, czyli lokatami międzybankowymi, bonami skarbowymi, bonami pieniężnymi, certyfikatami depozytowymi i papierami komercyjnymi.
   
 28. Zarządzanie firmą - Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami, metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podejmowania decyzji oraz doborem stylu i techniki zarządzania. Ponadto słuchacze będą mieli sposobność oceny swoich postaw i zachowań w przykładowych sytuacjach związanych z zarządzaniem, dokonanych za pomocą testów i analizy przypadków.
   
 29. Wykład do wyboru
   
 30. Seminarium dyplomowe
   

Czesne: 3400 zł

 

 • Cel studiów:

Studia te mają na celu zaktualizowanie oraz poszerzenie dotychczas posiadanej przez Słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Ponadto pozwalają Słuchaczom na zapoznanie się z aktualnymi zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego.

 • Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

 • Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

 • Dyplom:

Po obronie pracy końcowej student otrzymuje:

 

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

 Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 

 • Elementy prawa pracy - Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian w ustawodawstwie.
   
 • Elementy prawa cywilnego - Przedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. części ogólnej. Dzięki wykładowi Słuchacze mają poznać i zrozumieć podstawowe instytucje prawa cywilnego oraz umieć je zastosować w praktyce gospodarczej.
   
 • Prawo gospodarcze - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych pojęć dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, struktury i funkcji rejestrów publicznych (KRS), sposobu pozyskiwania informacji z tych rejestrów, typów spółek handlowych oraz ich gospodarczego zastosowania.
   
 • Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja - Przedstawienie słuchaczom istoty i specyfiki systemu rachunkowości, istotnych przekrojów strukturalnych współczesnej rachunkowości, logiki podwójnego zapisu i cyklu rachunkowości, istoty polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, głównych wymogów formalnych stawianych rachunkowości w praktyce, możliwości uszczegóławiania informacji pochodzących z rachunkowości.
   
 • Rachunkowość finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą, klasyfikacją, dokumentacją oraz wyceną elementów aktywów, zobowiązań, kapitałów, kosztów oraz przychodów.
   
 • Sprawozdawczość finansowa jednostki - Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawienie obowiązkowych sprawozdań finansowych według wymogów polskiego prawa bilansowego.
   
 • Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych - Celem wykładu jest przedstawienie problematyki sporządzania sprawozdań finansowych jednostek powiązanych - grup kapitałowych.
   
 • Auditing - Celem zajęć jest przedstawienie istoty, celu, metod i technik rewizji sprawozdań finansowych.
   
 • Rachunek kosztów - Zapoznanie słuchaczy z możliwościami i potrzebami zastosowania rachunku kosztów oraz jego wykorzystaniem na potrzeby zarządzania. Zaprezentowanie układów ewidencyjnych kosztów dla potrzeb sporządzenia rachunku zysków strat oraz metod kalkulacji.
   
 • Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą - Celem zajęć jest zapoznanie się z istniejącymi na rynku narzędziami i systemami wykorzystywanymi do obsługi rachunkowości w firmie. 
   
 • Polityka finansowa państwa - Omówienie teoretycznych podstaw polityki finansowej państwa. Wskazanie zależności pomiędzy prowadzoną polityką finansową państwa a działalnością podmiotów gospodarczych. Identyfikacja głównych cech i skutków polityki pieniężnej i polityki fiskalnej Polski oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
   
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zapoznanie z konstrukcją prawną podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowaną formą opodatkowania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego.
   
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
   
 • Podatek od towarów i usług - Zapoznanie z elementami stosunku prawno-podatkowego w podatku od towarów i usług. Prezentacja zasad funkcjonowania oraz naliczania i deklarowania podatku od towarów i usług w Polsce, zharmonizowanego od 1.05.2004 r. ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej, obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
   
 • Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych - Charakterystyka podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatki leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego i RIO.
   
 • Ordynacja podatkowa - Prezentacja procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz organów podatkowych i ich właściwości. Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolujących, terminów procesowych, oraz zasad odpowiedzialności za podatki i wstępowanie przez następców prawnych we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki.
   
 • Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego - Omówienie rozbieżności księgowo-podatkowych występujących pomiędzy wynikiem księgowym a dochodem/stratą podatkową; przedstawienie procedury podatków odroczonych.
   
 • System ubezpieczeń społecznych - Przeprowadzenie analizy ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych, emerytur i rent z funduszu ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania funduszy emerytalnych i ubezpieczenia społecznego rolników.
   
 • Analiza finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technikami analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz pokazanie ich zastosowań w praktyce.
   
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym - Na zajęciach prezentowane są problemy dotyczące podejmowania krótkoterminowych decyzji finansowych, związanych z kształtowaniem się aktywów obrotowych, źródeł ich finansowania oraz zarządzaniem płynnością finansową.
   
 • Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela - Celem prezentowanego wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z elementami jednej z podstawowych - we współczesnej teorii i praktyce inwestowania - metod minimalizacji ryzyka - w tym wypadku ryzyka stopy zwrotu. Prezentacja koncepcji H. Markowitza pozwala poznać nie tylko założenia i cele ale przede wszystkim efektywne metody konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych.
   
 • Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji - Cele wykładu jest przybliżenie stosowanych obecnie metod oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem narzędzi wykorzystujących rachunek pieniądza w czasie takich jak NPV, IRR, EVA, MVA. Wprowadzona została również tematyka stopy procentowej oraz średniego ważonego kosztu kapitału.
   
 • Rynek kapitałowy - Zapoznanie studenta z problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedstawienie zarówno aspektów instytucjonalno-prawnych działania rynku (na przykładzie Polski) jak też przybliżenie zasadniczych reguł inwestowania oraz mechanizmów działania jego uczestników. Omówienie zasadniczych segmentów rynku i instrumentów na nich notowanych.
   
 • Rynek pieniężny - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce i podstawowymi instrumentami finansowymi stanowiącymi przedmiot obrotu na tym rynku, czyli lokatami międzybankowymi, bonami skarbowymi, bonami pieniężnymi, certyfikatami depozytowymi i papierami komercyjnymi.
   
 • Zarządzanie firmą - Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami, metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podejmowania decyzji oraz doborem stylu i techniki zarządzania. Ponadto słuchacze będą mieli sposobność oceny swoich postaw i zachowań w przykładowych sytuacjach związanych z zarządzaniem, dokonanych za pomocą testów i analizy przypadków. 
   
 • Wykład do wyboru.
   
 • Seminarium dyplomowe.