MBA Management of Church and Non-profit Organizations

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Celem programu MBA Management of Church and Non-profit Organizations jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania w instytucjach o charakterze społecznym, organizacjach pozarządowych i kościelnych.

Program kładzie szczególny akcent na uwzględnienie działalności w zglobalizowanym środowisku, szans i zagrożeń płynących ze światowej gospodarki oraz możliwości budowy i wykorzystania zachodzących zmian dla rozwoju organizacji. Absolwenci nabędą cenne kompetencje i umiejętności z zakresu interpretacji zjawisk oraz procesów w odniesieniu do zagadnień związanych z zarzadzaniem ryzykiem i kontrolą w instytucjach kościelnych oraz organizacjach pozarządowych, jednostkach publicznych oraz jednostkach nienastawionych na zysk. Uczestnicy studiów będą umieli dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia, umożliwiające odpowiedzialne i stabilne zarządzanie rozwojem instytucjonalnym, a także fachowe słownictwo do rozwiązywania pojawiających się problemów w zakresie zarządzania instytucją kościelną lub organizacją pozarządową.

Studia przeznaczone są dla liderów i osób zarządzających (z min. 3 letnim stażem w zarządzaniu zespołami) instytucjami kościelnymi oraz w związkach wyznaniowych, a także organizacjami pozarządowymi głównie z obszaru spraw społecznych i charytatywnych. Dla osób zamierzających rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie oraz pogłębić umiejętności zarządzania zarówno w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. Ponadto program jest dedykowany dla osób, które poszukują możliwości indywidualnego rozwoju.

 

Program studiów

 1. Wprowadzenie do studiów MBA
 2. Uwarunkowania prawne i kontekstowe funkcjonowania instytucji kościelnych w Polsce i na świecie
 3. Kultura organizacyjna i jej ewolucja w instytucjach kościelnych
 4. Innowacje we współczesnych organizacjach non-profit
 5. Kierunki zmian społecznych i politycznych na świecie.
 6. Wyzwania dla Polski
 7. Technologie komunikacyjne i cyfryzacja życia społecznego i gospodarczego
 8. Źródła finansowania organizacji non-profit
 9. Analiza case-study: (nie)skuteczne instytucje kościelne
 10. Zarządzanie finansami i rachunkowość dla menedżerów organizacji non-profit
 11. Marketing. Media. Public Relations
 12. Zarządzanie strategiczne w instytucjach kościelnych
 13. Sztuka zarządzania ludźmi
 14. Zarządzanie zmianą
 15. Analiza case-study: (nie)skuteczni menedżerowie
 16. Seminarium dyplomowe
 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia odbywać się będą w formie 2–3 dniowych zjazdów, w czasie których realizowane będą zajęcia dydaktyczne, spotkania, projekcje filmów i inne aktywności.
 • Zakłada się, że słuchacze w czasie zjazdów w ramach studiów poświęcą maksimum wysiłku i koncentracji na realizację procesu uczenia się.
 • Zajęcia odbywają się w języku polskim.
 

Rekrutacja

 • Studia dostępne są dla osób, które ukończyły studia wyższe i mają min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów:
  - podania,
  - CV,
  - kopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 • Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r.
 • Rozpoczęcie zajęć – październik 2022 r.
 • Zakończenie zajęć – grudzień 2023 r.
 

Czesne

 • Pełny koszt studiów wynosi 18 000 zł + 100 zł wpisowego – czesne płatne w 2 ratach semestralnych.
 • Do kosztów studiów należy doliczyć koszty zakwaterowania i wyżywienia dla osób dojeżdżających do miejsca zajęć.
 

Skontaktuj się z nami!

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 96
E-mail: wojcikr@uek.krakow.pl

Loading...

KSB UEK

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

KSB na Facebook'u  KSB na Linkedin