Studia podyplomowe

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne - edycja XXI

 

Pod Patronatem:

 

Cel studiów:

Celem Kierunku jest przygotowanie do zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial Analyst, CFA)  / doradcy inwestycyjnego czyli osoby zajmującej się zawodowo wyceną papierów wartościowych, doradztwem w zakresie inwestycji kapitałowych, zarządzaniem portfelem papierów wartościowych poprzez nauczenie słuchacza analizy fundamentalnej i technicznej spółek, portfelowej i teorii rynku kapitałowego, stylów i metod zarządzania funduszami inwestycyjnym, ilościowej (matematyka finansowa, ekonometria), otoczenia rynku kapitałowego (mikro i makroekonomia).

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób które chcą zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego, CFA, zamierzają podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym (analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów, wartościowych, agenta firmy inwestycyjnej, zarządzającego funduszem inwestycyjnym), chcą wiedzieć więcej w związku z zawodem/czynnościami związanymi z inwestowaniem/rynkiem finansowym (przykładowo: członkowie władz/kadry kierowniczej spółek, pracownicy działów finansowego przedsiębiorstw (i instytucji), inwestorzy inwestującym na własny rachunek), pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności inwestycyjne.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
Statestreet Services Poland sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BPH, Bank Zachodni WBK S.A.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

6000 PLN

Opiekun kierunku

dr Janusz Żarnowski
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 190 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Rachunkowość zarządcza
 3. Analiza sprawozdań finansowych
 4. Finanse przedsiębiorstw
 5. Analiza fundamentalna
 6. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 7. Metody ilościowe
 8. Statystyka
 9. Rynek kapitałowy i pieniężny
 10. Zarządzanie portfelem obligacji
 11. Rynki walutowe
 12. Analiza techniczna
 13. Efektywność funduszy inwestycyjnych
 14. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 15. Fuzje i przejęcia
 16. Teoria rynku kapitałowego
 17. Trading
 18. Instrumenty pochodne
 19. Private banking
 20. Finanse empiryczne
 21. Finanse behawioralne
 22. Analiza danych makroekonomicznych
 23. Giełdy papierów wartościowych
 24. Makroekonomia
 25. Polityka pieniężna
 26. Obrót instrumentami finansowymi
 27. Kodeks spółek handlowych. Kodeks Dobrych Praktyk. Corporate governance.
 28. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

mgr Wojciech Armuła

mgr Wojciech Armuła


mgr Maciej Bolisęga

mgr Maciej Bolisęga

Jest pracownikiem Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Poza pracą naukową związany jest również z Bankiem Inwestycyjnym UBS, w którym odpowiada za prognozy makroekonomiczne. Doświadczenie zawodowe obejmuje również współpracę z Bankiem Inwestycyjnym BRE oraz Narodowym Bankiem Polskim. Projekty, w których uczestniczył, dotyczyły gospodarki globalnej, handlu międzynarodowego oraz polityki pieniężnej.


prof. dr hab. Jan Czekaj

prof. dr hab. Jan Czekaj

Pełni funkcję Kierownika Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W przeszłości pełnił funkcję wiceministra przekształceń własnościowych i finansów. Był także członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
Jest autorem i współautorem licznych artykułów i monografii z zakresu polityki pieniężnej, rynków finansowych.


mgr Łukasz Friedek

mgr Łukasz Friedek

 1. DANE OSOBOWE
 • ŁUKASZ FRIEDEK, MAGISTER
 • STARSZY SPECJALISTA DS. RYNKÓW FINANSOWYCH

MBANK, POLSKA

 

 1. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • Staż zawodowy: 12 LAT

 

 1. WYKSZTAŁCENIE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU, MAGISTER
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH, MAGISTER

 

 1. NAUKA I DYDAKTYKA

 


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

 

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Profesor UEK (pracownik naukowo-dydaktyczny)

Tytuł naukowy:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Publikacje:                                       

 1. Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
 2. A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
 3. A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Obszar zainteresowań:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Elżbieta Kubińska

dr Elżbieta Kubińska

Jest pracownikiem Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła matematykę finansową na Uniwersytecie Jagiellońskim, stopień doktora posiada również w zakresie nauk matematycznych, specjalność analiza matematyczna. Doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę jako analityk (Comarch, Arka, Team4, CBOS). Obecne zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki psychologii ekonomicznej, a dokładniej finansów behawioralnych. Od lat współpracuje z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, jest również wice-przewodniczącym Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.


mgr Remigiusz Lipiec

mgr Remigiusz Lipiec


mgr Krzysztof Łucjan

mgr Krzysztof Łucjan


dr hab. Tomasz Miziołek

dr hab. Tomasz Miziołek

I. DANE OSOBOWE
• Imię i Nazwisko oraz posiadany tytuł / stopień naukowy
dr hab. Tomasz Miziołek
• Aktualne stanowisko / Firma / Instytucja /Kraj
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
• E-mail
miziolek@uni.lodz.pl

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
• Staż zawodowy (ile lat na obecnym stanowisku, poprzednie pełnione funkcje)
Staż zawodowy – 17 lat, w tym 15 na stanowisku adiunkta i 2 na stanowisku profesora nadzwyczajnego
• Osiągnięcia zawodowe (certyfikaty, nagrody, wyróżnienia)
III miejsce w konkursie na referat naukowy nt. rynku kapitałowego towarzyszącym III Kongresowi Rynku Kapitałowego
• Udział w projektach (badawczych lub biznesowych)
• Powiązania korporacyjne (współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami, firmami)
Współpracownik Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA)

III. WYKSZTAŁCENIE
Najwyższy uzyskany stopień lub tytuł naukowy oraz nazwa uczelni
Doktor habilitowany, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

IV. NAUKA I DYDAKTYKA
• Obszary zainteresowań (zainteresowania naukowe / badawcze / dydaktyczne lub związane z pracą zawodową)
Fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, indeksy rynku finansowego, efektywność rynku kapitałowego
• Publikacje (najważniejsze publikacje, maksymalnie 3 pozycje)
1. T. Miziołek, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
2. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek,  Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
3. T. Miziołek, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 5(316), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 81-98.


mgr Piotr Nowak

mgr Piotr Nowak


dr Paweł Oleksy

dr Paweł Oleksy

Jest pracownikiem Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zakresu "Szacowania nieruchomości" na Politechnice Krakowskiej. Dwukrotny stypendysta DAAD na Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu, wykładał również na kilku uczelniach za granicą m. in. na Uniwersytecie w Wiedniu, Wilnie, Sewilli, Rijece i Warnie. Doświadczenia zawodowe zdobywał jako kierownik projektów deweloperskich, a także jako doradca ds. ekonomiczno-finansowych kilku spółek. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje problematykę z zakresu rynków finansowych oraz inwestycji alternatywnych.


dr Małgorzata Snarska

dr Małgorzata Snarska

Jest ekspertem w zakresie modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych i analizy wielkich zbiorów danych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, Zakładzie Makroekonometrii i Ekonometrii Finansowej oraz Katedrze Rynków Finansowych. Brała udział w tworzeniu systemów prognostycznych i High- Frequency Trading dla funduszy hedgingowych w Londynie oraz w przygotowaniu i wdrażaniu systemów prognostycznych w rozwiązaniach Business Intelligence i Financial Risk Management Comarch S.A.


dr Jan Tatar

dr Jan Tatar


prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

prof. dr hab. Andrzej Wojtyna


mgr Aleksander Wójcik

mgr Aleksander Wójcik


dr Andrzej Zyguła

dr Andrzej Zyguła


dr inż. Janusz Żarnowski

dr inż. Janusz Żarnowski


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin