Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne - edycja XXV

 

Pod Patronatem:

 

Cel studiów:

Celem kierunku jest przygotowanie do zawodu analityka papierów wartościowych (Charted Financial Analyst, CFA)  / doradcy inwestycyjnego czyli osoby zajmującej się zawodowo wyceną papierów wartościowych, doradztwem w zakresie inwestycji kapitałowych, zarządzaniem portfelem papierów wartościowych poprzez nauczenie uczestnika analizy fundamentalnej i technicznej spółek, portfelowej i teorii rynku kapitałowego, stylów i metod zarządzania funduszami inwestycyjnym, ilościowej (matematyka finansowa, ekonometria), otoczenia rynku kapitałowego (mikro i makroekonomia).

Profil uczestnika:

Studia przeznaczone są dla osób które chcą zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego, CFA, zamierzają podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym (analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów, wartościowych, agenta firmy inwestycyjnej, zarządzającego funduszem inwestycyjnym), chcą wiedzieć więcej w związku z zawodem/czynnościami związanymi z inwestowaniem/rynkiem finansowym (przykładowo: członkowie władz/kadry kierowniczej spółek, pracownicy działów finansowych przedsiębiorstw (i instytucji), inwestorzy inwestujący na własny rachunek), pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności inwestycyjne.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
Statestreet Services Poland sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BPH, Bank Zachodni WBK S.A.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

7500 PLN

Opiekun kierunku

dr Janusz Żarnowski

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 

 1. Rachunkowość zarządcza
 2. Analiza sprawozdań finansowych
 3. Finanse przedsiębiorstw
 4. Analiza fundamentalna
 5. Międzynarodowe standardy rachunkowości
 6. Metody ilościowe
 7. Statystyka
 8. Rynek kapitałowy i pieniężny
 9. Rynki walutowe
 10. Analiza techniczna
 11. Efektywność funduszy inwestycyjnych
 12. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 13. Fuzje i przejęcia
 14. Teoria rynku kapitałowego
 15. Instrumenty pochodne
 16. Finanse empiryczne
 17. Finanse behawioralne
 18. Analiza danych makroekonomicznych
 19. Giełdy papierów wartościowych
 20. Makroekonomia
 21. Polityka pieniężna
 22. Obrót instrumentami finansowymi
 23. Sprawozdawczość finansowa
 24. Kodeks spółek handlowych. Kodeks Dobrych Praktyk. Corporate governance.
 25. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 26. Inwestycja alternatywne
 27. Umiejętności miękkie w sektorze finansów
 28. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

mgr Maciej Bolisęga

mgr Maciej Bolisęga

Jest pracownikiem Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Poza pracą naukową związany jest również z Bankiem Inwestycyjnym UBS, w którym odpowiada za prognozy makroekonomiczne. Doświadczenie zawodowe obejmuje również współpracę z Bankiem Inwestycyjnym BRE oraz Narodowym Bankiem Polskim. Projekty, w których uczestniczył, dotyczyły gospodarki globalnej, handlu międzynarodowego oraz polityki pieniężnej.


prof. dr hab. Jan Czekaj

prof. dr hab. Jan Czekaj

Pełni funkcję Kierownika Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W przeszłości pełnił funkcję wiceministra przekształceń własnościowych i finansów. Był także członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
Jest autorem i współautorem licznych artykułów i monografii z zakresu polityki pieniężnej, rynków finansowych.


mgr Łukasz Friedek

mgr Łukasz Friedek

Łukasz Friedek, Magister
Starszy Specjalista ds. rynków finansowych

MBANK, Polska

Staż zawodowy: 12 lat

Wykształcenie:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, magister
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, magister

 


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Elżbieta Kubińska

dr Elżbieta Kubińska

Jest pracownikiem Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła matematykę finansową na Uniwersytecie Jagiellońskim, stopień doktora posiada również w zakresie nauk matematycznych, specjalność analiza matematyczna. Doświadczenie zawodowe obejmuje także pracę jako analityk (Comarch, Arka, Team4, CBOS). Obecne zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki psychologii ekonomicznej, a dokładniej finansów behawioralnych. Od lat współpracuje z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, jest również wice-przewodniczącym Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.


dr hab. Tomasz Miziołek

dr hab. Tomasz Miziołek

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Doświadczenie zawodowe:
Staż zawodowy – 17 lat, w tym 15 na stanowisku adiunkta i 2 na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Osiągnięcia zawodowe:
III miejsce w konkursie na referat naukowy nt. rynku kapitałowego towarzyszącym III Kongresowi Rynku Kapitałowego

Współpracownik Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFA)

Wykształcenie:
Doktor habilitowany, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obszary zainteresowań:
Fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, indeksy rynku finansowego, efektywność rynku kapitałowego
Publikacje:
1. T. Miziołek, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
2. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek,  Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
3. T. Miziołek, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 5(316), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 81-98.


dr Paweł Oleksy

dr Paweł Oleksy

Jest pracownikiem Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył ponadto studia podyplomowe z zakresu "Szacowania nieruchomości" na Politechnice Krakowskiej. Dwukrotny stypendysta DAAD na Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu, wykładał również na kilku uczelniach za granicą m. in. na Uniwersytecie w Wiedniu, Wilnie, Sewilli, Rijece i Warnie. Doświadczenia zawodowe zdobywał jako kierownik projektów deweloperskich, a także jako doradca ds. ekonomiczno-finansowych kilku spółek. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje problematykę z zakresu rynków finansowych oraz inwestycji alternatywnych.


dr Małgorzata Snarska

dr Małgorzata Snarska

Jest ekspertem w zakresie modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych i analizy wielkich zbiorów danych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno w Zakładzie Teorii Układów Złożonych, Zakładzie Makroekonometrii i Ekonometrii Finansowej oraz Katedrze Rynków Finansowych. Brała udział w tworzeniu systemów prognostycznych i High- Frequency Trading dla funduszy hedgingowych w Londynie oraz w przygotowaniu i wdrażaniu systemów prognostycznych w rozwiązaniach Business Intelligence i Financial Risk Management Comarch S.A.


dr Jan Tatar

dr Jan Tatar

Magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński), doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Krakowie).

Pracownik w Zakładzie Matematyki Finansowej (Katedra Matematyki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania badawcze: wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa; statystyka wielowymiarowa; matematyka finansowa; zarządzanie ryzykiem finansowym; teoria portfela inwestycyjnego; analiza i wycena papierów wartościowych; pochodne instrumenty finansowe.

Doświadczenie praktyczne zdobyte w centrali ING Banku Śląskiego, w szczególności w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.

Od początku odbudowy polskiego rynku kapitałowego (pierwsza połowa lat 90.) wykładowca na kursach dla kandydatów na maklerów giełdowych oraz doradców inwestycyjnych.


dr Andrzej Zyguła

dr Andrzej Zyguła

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rynków Finansowych, Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych z przedmiotów: ekonomia, rynki finansowe, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, długoterminowe decyzje finansowe oraz fuzje i przejęcia.

Koordynator projektu realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie pt. Szkoła Giełdowa.

Autor bądź współautor licznych artykułów naukowych, referatów naukowych oraz prac ekspercko-wdrożeniowych, wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej, z zakresu problematyki: restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz finansów i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.


dr inż. Janusz Żarnowski

dr inż. Janusz Żarnowski

Dr nauk ekonomicznych, uzyskany na Wydziale Finansów UEK

Katedra Rynków Finansowych Wydziału Finansów UEK, adiunkt, pełny etat

Współautor książki: "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy 10-lecia.", Warszawa 2001, PWN

Współautor rozdziału książki: "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy 20-lecia.", Warszawa 2001, PWE

Uczestnik czterech grantów badawczych KBN/NCN w latach 2001 - 2017.

Obszar zainteresowań: Inwestycje na rynkach finansowych (akcje, obligacje, indeksy, towary, waluty) i w obszarze kryptowalut


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin