Bankowość - edycja XIV

Cel studiów:

Studia mają na celu uzupełnienie, pogłębienie, usystematyzowanie i ukierunkowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bankowości. Pozwalają zapoznać się z mechanizmem funkcjonowania i organizacją instytucji finansowej, jaką jest bank, od strony prawnej, marketingowej, informatycznej czy rachunkowej.


Profil uczestnika:

Studia skierowane do pracowników banków pragnących uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz pracowników instytucji niezwiązanych z bankami pragnących się przekwalifikować.

Po ukończeniu studiów uczestnicy mogą przystapić do egzaminu i uzyskać Europejski Certyfikat Bankowca oraz uzyskać inne certyfikacje należące do systemu Związku Banków Polskich.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB to inicjatywa European Banking and Financial Services Trainning Association (EBTN). EBTN jest organizacją non-profit zrzeszającą 26 głównych bankowych instytucji szkoleniowych, w takich krajach w Europie jak: Belgia, Włochy, Malta, Polska, Dania, Rosja, Słowacja, Bułgaria, Niemcy, Finlandia, Grecja, Słowenia, Cypr, Hiszpania, Holandia, Serbia, Węgry, Szkocja, Portugalia, Irlandia, Francja. Pełna lista członków EBTN na http://www.ebtn-association.eu

W Polsce członkami EBTN są 2 szkoły akredytowane w systemie EFCB; są to: Warszawski Instytut Bankowości i Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp.z o.o. Podczas przeprowadzanego egzaminu ECB przedstawiciel jednej z tych 2 szkół potwierdza ważność tego egzaminu w europejskim systemie EFCB. Do końca 2015 r. egzaminy ECB w Polsce zdało 4686 osób.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do Programu i uzyskał wraz z kilkoma szkołami wyższymi certyfikację ZBP do przeprowadzania egzaminów.


Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4650 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 1. Usługi i operacje bankowe
 2. Marketing bankowy
 3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 4. Zagadnienia prawne z bankowości
 5. Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
 6. Rynek pieniężny
 7. Audyt wewnętrzny w banku
 8. Kredyt i jego zabezpieczenia
 9. Pozabilansowe instrumenty rynku finansowego
 10. Rynek kapitałowy
 11. Rachunkowość bankowa
 12. Zarządzanie aktywami i pasywami banku
 13. Ubezpieczenia w bankowości
 14. Systemy informatyczne
 15. Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych

Wykładowcy

prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła

prof. UJ dr hab. Wiesław Gumuła

profesor nadzwyczajny

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących socjologii finansów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Opublikował między innymi następujące książki: „Własność: meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa (2000); „Teoria osobliwości społecznych: zaskakująca transformacja w Polsce" (2008). Od wielu lat pracuje również na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Obecnie kieruje Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia finansów
 • osobliwości społeczne
 • transformacja ustrojowa w Polsce
 • socjologiczne i ekonomiczne teorie własności

Wybrane publikacje

Książki:

 • Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. College of Socio-Economics in Tyczyn. Tyczyn 2000, ss. 290.
 • Teoria osobliwości społecznych. Zaskakująca transformacja w Polsce. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2008, ss. 323.

Wybrane artykuły:

 • Koncepcja religii Durkheima a koncepcja religii Marksa i Engelsa. Analiza porównawcza w kontekście ich systemów. „Studia Socjologiczne" 1980, nr, 1, s. 109 – 130.
 • Władza lokalna wobec centrum - wnioski, uogólnienia, w: W. Gumuła (red.), Władza lokalna wobec centrum. Recepcja instytucji centralnych w lokalnych układach władzy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 1989, s. 161 – 169.
 • Kilka uwag o transformacjach ustrojowych w Polsce w świetle „gospodarki cienia", w: K. Z. Sowa (red.), Gospodarka nieformalna. Uwarunkowania lokalne i systemowe. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Oddział Rzeszów. Rzeszów 1990, s. 235 – 249.
 • Przemiany w lokalnych układach władzy w pierwszej połowie roku 1990 z perspektywy wyborów samorządowych i zagadnień demokratyzacji, w: A. Sułek, W. Wincławski (red.), Przełom i wyzwanie: pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Toruń, 19 – 22 września 1990. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Adam Marszałek. Warszawa – Toruń 1991, s. 295 – 305.
 • Strukturalne blokady rozwoju społeczeństwa polskiego lat osiemdziesiątych, w: J. Mucha, G. Skąpska, J. Szmatka, I. Uhl (red.), Społeczeństwo polskie u progu przemian. Zakład Naukowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo. Wrocław Warszawa Kraków 1991, s. 221 – 237.
 • Local Authorities and Central Political Institutions, in: K. Z. Sowa, W. Strubelt (eds), Teritorial Base of Social Structures. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Rzeszów 1992, s. 85 – 95.
 • Miejsce Komitetów Obywatelskich w lokalnych układach władzy w latach 1990 – 1991 (Na przykładzie Limanowej, Lubeni i Świlczy), w: T. Borkowski, A. Bukowski (red.), Komitety Obywatelskie: powstanie, rozwój, upadek? Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. Kraków 1993, s. 109 – 129.
 • Osobliwe strefy zamian społecznych, w: A. Flis (red.), Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERITAS 2006, s. 321 – 351.
 • Wartości przeciw normom?, w: J. Zimny (red.), Wychowanie ku wartościom. Instytut Teologiczny w Sandomierzu. Sandomierz 2006, s. 125 – 136.
 • Universals and Peculiarities in the 21st Century Globalization Processes: Some Reflections on Changing World from the Atlantic Community Perspective, in: Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski (eds.), The Atlantic Community: the Titanic of the XXI Century? Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University. Nowy Sącz 2010, ss. 52 – 77.
 • Społeczeństwo polskie – społeczeństwo gotówkowe, w: Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka, Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii. Warszawa 2012.
 • Światowy kryzys finansowy z perspektywy rodziny, miasta i kraju, w: Mariola Teresa Kozubek (red.), Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, kościół. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Księgarnia św. Jacka. Katowice 2012.
 • Jak przemiany w światowym systemie finansowym wpływają na funkcjonowanie wspólnoty narodowej, aglomeracji miejskich i jednostek?, w: Antoni Kukliński, Jacek Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku: strategie dla Polski. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kraków 2012, s. 125 - 140.
 • Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy w Polsce, w: Helena Żukowska, Marian Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce. Wydawnictwo KUL. Lublin 2013.
 • Jednostka w megaprzestrzeni finansowej, w: Piotr Binda (red.), lokalne, narodowe i inne .. : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2014, s. 465 – 477.
 • Zjawisko finansjalizacji. „ZNAK", Nr 721, czerwiec (06) 2015, s. 13 – 19.
 • Moralność w czasach finansjalizacji, w: Janusz Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności: podstawy - teorie - badania - perspektywy. NOMOS. Kraków 2015, s. 457-464. 

Inne:

 • Wiesław Gumuła, Adrian Gucwa, Zbigniew Opioła, Witold Nalepa, Rynek pracy w Polsce: wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006 – 2009. Narodowy Bank Polski. Warszawa 2011, ss. 95.

Obecnie realizowane projekty

Piszę książkę na temat ewolucji światowego systemu finansowego. Kluczowe słowa: finansjalizacja, ubankowienie, rynki finansowe, wyobraźnia finansowa, tchórzostwa moralne, kadłubowa kultura finansowa.

Zrealizowane projekty

W latach 2006 – 2010 prowadziłem duże badania panelowe polskiego rynku pracy (dwie edycje rocznie) na reprezentatywnych próbach pracodawców (1600 respondentów) oraz bezrobotnych (1600 respondentów). Raporty i analizy zostały opublikowane formie kilku publikacji zwartych. Zob.: www.nbp.pl.

 


prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska

prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska

Profesor UEK w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie pracuje od 2002 r.


 • W 2006 r. uzyskała stopnień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
 • Autorka i  współautorka ponad 70 publikacji, w tym czterech książek.
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, European Accounting Association i International Association for Accounting Education & Research.
 • Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą rachunkowości bankowej i międzynarodowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz polityki informacyjnej spółek, w tym w  szczególności sprawozdawczości zintegrowanej.

mgr Edmund Kubeczka

mgr Edmund Kubeczka

 • Ukończył matematykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe z bankowości, informatyki oraz studium dla dyrektorów finansowych – zarządzanie finansami firmy. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń m.in z zakresu bankowości, finansów firmy,  sprzedaży oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
 • Karierę zawodową rozpoczynał w latach 90-tych jako nauczyciel matematyki i informatyki. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu obsługi komputera, programów komputerowych oraz zastosowań komputera w nauczaniu matematyki.
 • Od ponad 20 lat związany z bankowością i finansami, gdzie w Banku Śląskim S.A a następnie w ING Banku Śląskim S.A. pracował w obszarze bankowości korporacyjnej na stanowiskach sprzedażowych i zarządczych. Równocześnie pracował jako trener wewnętrzny prowadząc szkolenia dla doradców klienta.
 • Brał udział w organizacji finansowania największych konsorcjów kredytowych oraz emisji obligacji w kraju na kwotę kilkudziesięciu mld złotych. Uczestniczył również w wielu programach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych w Polsce zakończonych sukcesem. Aktywny uczestnik wielu konferencji jako moderator i panelista.
 • Współpracował przez kilka lat z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach prowadząc jako trener szkolenia z obszaru bankowości.
 • Obecnie wykonuje działalność z zakresu doradztwa i szkoleń. W szczególności zajmuje się doradztwem przy pozyskiwaniu finansowania, restrukturyzacją finansowania oraz wsparciem podczas negocjacji klienta z instytucjami finansowymi. W obszarze szkoleń specjalizuje się w szkoleniach z zakresu aktywnej sprzedaży produktów i usług bankowych, zarządzania procesem sprzedaży i zespołem sprzedażowym, zarzadzanie procesami post sprzedażowymi, profesjonalna obsługa klienta oraz negocjacje.

   


mgr Tomasz Pazdro

mgr Tomasz Pazdro

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Wycena nieruchomości”, gdzie obronił pracę dyplomową „Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu windykacyjnym”.
 • Od dwudziestu lat pracownik Centrali Banku.
 • Od kilkunastu lat zarządza Zespołem zajmującym się restrukturyzacją i windykacją wierzytelności bankowych, w szczególności wobec podmiotów gospodarczych. Autor licznych procedur, instrukcji służbowych i regulaminów stosowanych w banku, wdrażał także w banku systemy IT wspomagające windykację i restrukturyzację wierzytelności.
 • Od kilkunastu lat wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, prowadził także wykłady  na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie.

mgr Andrzej Płonka

mgr Andrzej Płonka

Andrzej Płonka, mgr ekonomii, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o specjalności Finanse i bankowość. Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem finansowym, współrealizujący projekty na rynku kapitałowym oraz bankowym. Doświadczenie zawodowe rozwijał w instytucjach finansowych tj. Domu Maklerskim PENETRATROR S.A., Biurze Maklerskim Banku BPH S.A. BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A., oraz w firmie z sektora energetycznego TAURON Polska Energia S.A., zajmując stanowiska powiązane z kreowaniem strategii finansowych zintegrowane z upublicznieniem spółek na rynku giełdowym i pozagiełdowym, restrukturyzacją wierzytelności bankowych sektora małych i dużych przedsiębiorstw oraz sprzedażą produktów bankowych. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, uczestnicząc w projektach związanych z kreowaniem strategii finansowych mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz finansowaniem dużych projektów inwestycyjnych. Współtworzy strategie optymalizacji finansowania wewnętrznego oraz inwestycji kapitałowych.

Posiadacz certyfikatów międzynarodowych z obszaru zarządzania projektami PRINCE2 oraz zarządzania ryzykiem w projekcie M_o_R.

Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych z obszaru finansów.

Obecnie w Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, pełni obowiązki opiekuna kierunku Bankowość oraz wykładowcy prowadzącego zajęcia z przedmiotów: Bankowość, Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych oraz Rynek pieniężny i walutowy.

Ponadto jako wykładowca na kierunku Controlling i finanse przedsiębiorstw, prowadzi zajęcia z przedmiotów: Rynek finansowy oraz Bankowa obsługa przedsiębiorstw.

Przez kilka lat jako wykładowca prowadził zajęcia z dziedziny bankowości na: studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studiach zaocznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Oddział w Chorzowie.


dr Tomasz Rojek

dr Tomasz Rojek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności zajmuje się problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wielokryterialnej oceny przedsiębiorstwa, w tym analizy finansowej, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz kształtowania struktury kapitałowej i doboru źródeł finansowania.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz projektów doradczych i prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej. Dydaktyk, ekspert szkoleniowy i konsultant wdrożeniowy w wielu instytucjach publicznych i prywatnych. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.


dr inż. Janusz Żarnowski

dr inż. Janusz Żarnowski

Dr nauk ekonomicznych, uzyskany na Wydziale Finansów UEK

Katedra Rynków Finansowych Wydziału Finansów UEK, adiunkt, pełny etat

Współautor książki: "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy 10-lecia.", Warszawa 2001, PWN

Współautor rozdziału książki: "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy 20-lecia.", Warszawa 2001, PWE

Uczestnik czterech grantów badawczych KBN/NCN w latach 2001 - 2017.

Obszar zainteresowań: Inwestycje na rynkach finansowych (akcje, obligacje, indeksy, towary, waluty) i w obszarze kryptowalut


...

Dodatkowe certyfikaty

Uczestnicy kierunku studiów podyplomowych "Bankowość", dodatkowo mają możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

Europejski Certyfikat Bankowca

Wykorzystując doświadczenia europejskie, pod patronatem Związku Banków Polskich opracowano System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jest to system certyfikacji służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr finansowych w Polsce oraz poprawie wizerunku sektora bankowego. Certyfikacja ZBP w Systemie Standardów kładzie nacisk na etyczne postępowanie pracowników. Naszym wzorcem jest Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej).

System Standardów działa pod egidą Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP. Uczestnikami Systemu są: Banki, Szkoły (instytucje szkoleniowe i uczelnie) oraz inne instytucje finansowe.

Cele Systemu Standardów:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr finansowych zgodnie z wymogami określonymi przez Standardy
 • Zapewnienie obiektywnego i wystandaryzowanego procesu egzaminowania prowadzącego do uzyskania stopni zawodowych.
 • Stworzenie min. wymagań dot. wiedzy, umiejętności i postaw pracowników, uniwersalnych dla wszystkich Banków.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów...

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin