Studia podyplomowe

Biznes w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat współpracy gospodarczej z krajami obszaru WNP, a w szczególności z Federacją Rosyjską. Ta szczególna pozycja Rosji motywowana jest jej statusem lidera gospodarczego i politycznego w regionie, który monopolizuje większość procesów związanych z przemianami w tej części świata. Zainteresowanie obszarem WNP wynika z faktu, iż region ten w dalszym ciągu pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych
i największych rynków zbytu dla polskich i europejskich towarów. Region otwarty jest w pierwszym rzędzie na wysokiej jakości produkty. Aby skutecznie wykorzystywać możliwości jakie daje rynek rosyjski i innych krajów WNP, oprócz zagadnień stricte ekonomicznych konieczna jest wiedza dotycząca specyfiki tych rynków, uwarunkowań polityczno-kulturowych, formalno-prawnych oraz nieformalnych.

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami działającymi na rynkach WNP, przedsiębiorstwami consultingowymi, w pierwszym rzędzie firmą Novatek Polska Sp. z o.o., Centrum Współpracy  Biznesowej "Polska-Rosja", Radą Biznesu Polska – Rosja, Centrum Certyfikacji, Fundacją Instytutu Studiów Wschodnich, Przedstawicielstwem Handlowym Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,  Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

Profil absolwenta

Naszym zamierzeniem jest przygotowanie absolwentów potrafiących skutecznie działać na perspektywicznych, aczkolwiek niełatwych rynkach wschodnich. Program studiów skierowany jest dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozwijać współpracę z rynkami Rosji i krajów WNP. Jest on także doskonałym uzupełnieniem dla absolwentów kierunków filologicznych i humanistycznych, dotyczących wspomnianego wyżej regionu. Słuchaczce uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki wykładowcom z centrów consultingowych, firm współpracujących z rynkami wschodnimi. Wiadomości te zostaną uzupełnione bezstronną oceną perspektyw rozwoju współpracy z krajami WNP, dokonaną przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych jednostek naukowo-badawczych.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

3500 PLN

Opiekun kierunku

dr Rafał Lisiakiewicz

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Program studiów:

Biznes w Rosji i krajach WNP

190 godzin zajęć dydaktycznych

Blok A: uwarunkowania cywilizacyjne współpracy z Rosją i krajami WNP:

 1. Język rosyjski w biznesie

 2. Systemy polityczne krajów WNP

  • Organy władzy centralnej

  • Partie polityczne, grupy wpływów i interesów

  • Administracja regionalna w krajach wschodnich

  • Polityka ekonomiczna państw regionu

  • Specyfika sprawowania władzy w państwach regionu

 3. Uwarunkowania polityczno-historyczne działalności biznesowej w Rosji i krajach WNP

  • Odmienność cywilizacyjno-kulturowa krajów wschodnich

  • Postrzegania Polaków i obywateli krajów zachodnich na wschodzie – polityka, kultura, gospodarka

  • Elementy konfliktogenne pomiędzy krajami zachodnimi (w szczególności Polską) a państwami WNP

  • Platformy współpracy Europa-WNP

 4. Uwarunkowania kulturowe w działalności biznesowej w krajach WNP

  • Specyfika mentalności ruskiego obszaru kulturowego

  • Stratyfikacje społeczne, majątkowe, wzory zachowań społecznych

  • Etykieta biznesowa w krajach wschodnich

  • Stereotypy w relacjach Wschód-Zachód

Blok B: uwarunkowania ekonomiczne

 1. Geografia ekonomiczna rynków wschodnich

  • Płaszczyzny współpracy i konfliktów WNP w wymiarze regionalnym i globalnym.

  • Główne zagadnienia demograficzne, społeczne i rozwojowe krajów WNP

  • Mapa rozwoju przemysłu na obszarze WNP

  • Gospodarka rolno-żywnościowa. Podstawowe zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rybołówstwo. Leśnictwo.

  • Przemysł i uwarunkowania jego rozmieszczenia. Wybrane problemy restrukturyzacji przemysłu. Podstawowe gałęzie przemysłu wydobywczego i przetwórczego. Przemysł wysokich technologii.

  • Turystyka - atrakcyjność turystyczna wybranych krajów WNP

 2. Powiązania gospodarcze Rosji i krajów WNP

  • Znaczenie procesów integracyjnych na obszarze WNP dla działalności przedsiębiorstw

  • Ułatwienia celne, przepływów kapitałowych, ludzkich

  • Synchronizacja gospodarek krajów regionu

  • Powiązania produkcyjne i handlowe krajów WNP

 3. Przedsiębiorstwo na rynkach wschodnich (Rosja i WNP)

  • Jak wejść na rynki krajów wschodnich (zakładanie firmy, inwestycje, handel)

  • Uwarunkowania formalno-prawne działalności biznesowej

  • Uwarunkowania nieformalne

  • Specyfika rynków krajów WNP

 4. Charakterystyka gospodarki Rosyjskiej i wybranych krajów WNP

  • Struktura gospodarek WNP

  • Polityka ekonomiczna państw wschodnich

  • Powiązania władza-biznes

  • Stabilność sytuacji polityczno-gospodarczej, prognozy jej rozwoju

 5. Systemy podatkowe, uwarunkowania administracyjno-prawne krajów WNP

  • Systemy podatkowe poszczególnych krajów WNP

  • Obostrzenia prawne aktywności biznesowej w poszczególnych państwach

  • Certyfikaty, pozwolenia

 6. Nisze inwestycyjne i handlowe w Rosji i krajach wschodnich

  • Zapotrzebowanie Rosji i WNP na inwestycje (energetyka, technologie, sektor finansowy etc.)

  • Nisze produkcyjne

  • Nisze towarowe

  • Specyfika rosyjskiego konsumenta i krajów WNP, rynku inwestycyjnego (cena, jakość, wymagania)

 7. Logistyka w kontaktach z Rosją i krajami WNP

  • Charakterystyka połączeń logistycznych

  • Szybkość dostaw Wschód-Zachód

  • Uwarunkowania administracyjno-prawne

  • Przykłady analiz logistycznych

 8. Wywiad gospodarczy

  • Analiza zagrożeń dla inwestycji w wybranych sektorach gospodarczych krajów WNP

  • Podstawy metod oceny wiarygodności partnerów biznesowych

  • Informacje niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w kraju inwestowania

  • Zjawisko korupcji i jej wpływ na gospodarkę

 9. Metodyka analiz rynków wschodnich (warsztaty)

  • Istota, rodzaje i metody analizy

  • Warunki i zasady interpretowania i prezentowania wyników analiz

  • Źródła informacji

  • Metody ocen rynków, branż, przedsiębiorstw

  • Oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

 10. Transakcje gospodarcze na Wschodzie

  • Rodzaje transakcji występującymi w obrocie międzynarodowym

  • Formy obrotów handlowych na rynkach zagranicznych,

  • warunki prowadzenia transakcji gospodarczych na rynkach WNP

  • Gry symulacyjne

 11. Negocjacje w handlu ze Wschodem

  • Terminologia negocjacji, cechy procesu negocjacji transakcji w handlu zagranicznym i jego przebieg

  • Strategie negocjacyjne w kulturach biznesowych krajów WNP

  • Planowanie negocjacji

  • Zasady efektywnej negocjacji

 12. Rozliczenia i finansowanie handlu ze Wschodem

  • Specyfika rozliczeń finansowych na rynkach wschodnich

  • Organizacja przedsiębiorstw z rynków WNP

  • Formy zapłaty w obrotach z krajami WNP

  • Problemem ryzyka w rozliczeniach z krajami WNP

Blok C: aspekty praktyczne współpracy z krajami WNP

 1. Dyplomacja gospodarcza w Rosji i krajach WNP

  • Gospodarcze podłoże nowoczesnej dyplomacji

  • Dyplomacja gospodarcza – istota, narzędzia i formy

  • Podstawowe elementy kurtuazji biznesowej w krajach WNP

  • Wizyta w przedstawicielstwie partnera - nawiązywanie porozumienia

  • Uczestnictwo w negocjacjach/konferencjach

  • Przygotowanie wizyty zagranicznej/krajowej

 2. Egzemplifikacja rynków wschodnich (Rosja, Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Uzbekistan, Kazachstan, Azerbejdżan)

  • nawiązywanie i rozwój współpracy z przedsiębiorstwami z krajów WNP

  • baza prawna, umowy-kontrakty, kwestie celne, ulgi dla inwestorów

  • rozwiązywanie sporów

  • bariery współpracy między Polską a krajami WNP

 3. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach wschodnich

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin