Studia podyplomowe

Controlling i finanse przedsiębiorstw - edycja XXVII

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi z prowadzeniem krótko- i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa. Niewątpliwą korzyścią z ukończenia tego kierunku będzie lepsze przygotowanie do pracy w komórkach  budżetowania i controllingu oraz zrozumienie roli controllingu w  zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami. 

Profil słuchacza:

Pracownicy działu controllingu i rachunkowości zarządczej pragnący podnieść swoje kwalifikacje, osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje i stan wiedzy w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw, pracownicy pragnący zmienić swój profil zawodowy.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
Fortis Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Motorola Polska Electronics sp. Z o.o., Philip Morris International Service Centre Europe sp. Z o.o.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4900 PLN

Opiekun kierunku

dr Wojciech Szymla
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Rachunkowość finansowa
 2. Analiza finansowa
 3. Rachunek kosztów
 4. Budżetowanie
 5. Planowanie finansowe
 6. Controlling operacyjny
 7. Controlling strategiczny
 8. Controlling personalny
 9. Controlling projektów
 10. Długoterminowe decyzje finansowe
 11. Krótkoterminowe decyzje finansowe
 12. Rynek finansowy
 13. Rynki kapitałowe
 14. Narzędzia informatyczne w controllingu
 15. Metodyka wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie
 16. Bankowa obsługa przedsiębiorstw
 17. Prawo gospodarcze
 18. W ramach zajęć wybieranych przez słuchaczy w ramach „wykładu do wyboru” w ostatnich latach prowadzone były: 
  • Audyt wewnętrzny
  • Ekonomika przedsiębiorstw
  • Oszustwa w sprawozdawczości finansowej
  • Techniki negocjacji
  • Wycena przedsiębiorstw
  • Zarządzanie operacjami

Wykładowcy

dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

 

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

Prof. UEK dr hab. nauk ekonomicznych. W 1996 obronił pracę doktorskąpt. „System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa, a w 2013 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa"
Autor bądź współautor publikacji książkowych, artykułów naukowych, referatów naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej z zakresu problematyki: metod wyceny przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz ekonomiki, finansów i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.


dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autor i współautor 6 monografii, 33 artykułów, 40 oprac. zbiorowych, 25 wygłoszonych referatów. Dydaktyka: Controlling Przedsiębiorstw, Analiza i Diagnostyka Ekonomiczna, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Controlling Strategiczny, Instrumenty Rynku Pieniężnego i Kapitałowego, Długoterminowe Decyzje Finansowe.

Wybrane Publikacje:                                       

"Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji”,
“The Quantification of Effectiveness in the Context of Shareholder Value and its Creation “,
“A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern”.

Obszar zainteresowań:

 • przemiany strukturalne oraz zmiany transformacyjne gospodarki i jej podmiotów,
 • racjonalność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywność gospodarowania kapitałem i zasobem majątku,
 • monitorowanie oraz identyfikacja obszarów i stanów zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarki z mechanizmami ich wsparcia.

Aktywność w obszarze konsultingu (prywatyzacja, restrukturyzacja, inwestycje, analizy ekonomiczno–finansowe i wyceny), dyplomowany rzeczoznawca w zakresie inwestycji, finansów i kosztów, sprawowanie funkcji Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dodatkowe informacje:
Liczne nagrody Rektora UEK, indywidualne i zbiorowe, nagroda MEN, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Honoris Gratia", "Medal Komisji Edukacji Narodowej", Medal honorowy "Studiorum Universitas Messanae".


dr inż. Konrad Kolegowicz

dr inż. Konrad Kolegowicz


prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


dr Grzegorz Łukasiewicz

dr Grzegorz Łukasiewicz


prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw KEiOP, UEK

Tytuł naukowy: Dr habilitowany nauk ekonomicznych - dyscyplina nauk o zarządzaniu (UEK).

Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Autor wielu ekspertyz, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence i wycen firm.

Wybrane Publikacje:        
Autor 200 publikacji:
„Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie”,
„Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”,

Finanse firm”,
„Performance Management”.
                               

Obszar zainteresowań:
Controlling, Performance Management, Systemy informatyczne klasy ERP i Business Intelligence, analiza finansowa, zarządzanie finansami firmy

Dodatkowe informacje:
Prowadzi seminaria, m.in.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Praktyczne narzędzia., „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach.", Zarządzanie wartością - Value Based management. Metodyka i narzędzia", „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami” i inne. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: Novator 2012 i 2014. 12 Nagród Rektora UEK, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za długoletnią Służbę.

 


dr Bogusław Niedbała

dr Bogusław Niedbała


mgr Andrzej Płonka

mgr Andrzej Płonka

Mgr ekonomii, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o specjalności Finanse i bankowość.


 • Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem finansowym, współrealizujący projekty na rynku kapitałowym oraz bankowym. Doświadczenie zawodowe rozwijał w  instytucjach finansowych tj. Domu Maklerskim PENETRATROR S.A., Biurze Maklerskim Banku BPH S.A. oraz bankach: BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A., zajmując stanowiska powiązane z  kreowaniem strategii finansowych zintegrowane z upublicznieniem spółek na rynku giełdowym i  pozagiełdowym, restrukturyzacją wierzytelności bankowych sektora małych i  dużych przedsiębiorstw oraz sprzedażą produktów bankowych.
 • Obecnie pracuje w dużej grupie energetycznej tj. TAURON Polska Energia S.A., uczestnicząc w projektach związanych z kreowaniem strategii finansowych mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz finansowanie dużych projektów inwestycyjnych. Współtworzy strategie optymalizacji finasowania wewnętrznego oraz inwestowania Posiadacz certyfikatów międzynarodowych z obszaru zarządzania projektami PRINCE2 oraz zarządzania ryzykiem w projekcie M_o_R. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych z obszaru finansów.
 • Obecnie w  Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, pełni obowiązki opiekuna kierunku Bankowość oraz wykładowcy prowadzącego zajęcia z przedmiotów: Bankowość, Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych oraz Rynek pieniężny i  walutowy.Ponadto jako wykładowca na kierunku Controlling i finanse przedsiębiorstw, prowadzi zajęcia z przedmiotów: Rynek finansowy oraz Bankowa obsługa przedsiębiorstw.
 • Przez kilka lat jako wykładowca prowadził zajęcia z dziedziny bankowości na: studiach podyplomowych w  Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w  Rzeszowie, studiach zaocznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Oddział w Chorzowie.

dr Tomasz Rojek

dr Tomasz Rojek


prof. dr hab. Maria Sierpińska

prof. dr hab. Maria Sierpińska


dr Jerzy Skrzypek

dr Jerzy Skrzypek

    

Starszy wykładowca w katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu, kierownik Centrum e-Learningu UEK

Osiągnięcia:

Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext 2012 Biznesplan w 10 krokach, Poltext 2014 Autor licznych biznesplanów i studiów wykonalności (w tym na potrzeby grantów unijnych) Udział w projekcie Nauka dla biznesu.

Zainteresowania:

Planowanie finansowe z wykorzystaniem modeli symulacyjnych w architekturze chmury obliczeniowej.

Najlepszy wykładowca Szkoły (KSB 2001)

Liczne nagrody Rektora, w tym za publikacje książkowe.


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

 

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

 

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin