Controlling i finanse przedsiębiorstw - edycja XXXIX

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji oraz kwestiami związanymi z prowadzeniem krótko- i długoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo także poszerzenie wiedzy w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstwa oraz zwiększenie kompetencji zawodowych i tym samym lepsze przygotowanie do pracy w komórkach controllingu, budżetowania, analiz ekonomicznych czy organizacji i rozwoju.

Profil uczestnika:

Studia kierowane są do szerokiego grona odbiorców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstwa w celu podniesienia efektywności funkcjonowania organizacji, której są właścicielami, menedżerami lub pracownikami. Oferta studiów skierowania jest w szczególności do: właścicieli firm oraz managerów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań zarządczych umożliwiających wzrost efektywności działania ich organizacji różnych rodzajów działalności i branż, którymi kierują; project managerów, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie projektów, koordynację ich realizacji oraz osiągane wyniki; pracowników działów controllingu, finansów, rachunkowości, analiz ekonomicznych, organizacji i rozwoju, a także wszystkich osób, które chcą zmienić swój profil zawodowy i poznać rozwiązania z zakresu controllingu i finansów, a przez to nowoczesne rozwiązania i metody kierowania, które współcześnie są coraz powszechniej stosowane w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

5300 PLN

Opiekun kierunku

dr Wojciech Szymla

Menedżer kierunku 

lic. Tomasz Bem

tel. 12 293 59 75

E-mail: tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Controlling operacyjny

13

2

2.

Budżetowanie

12

2

3.

Analiza finansowa

18

2

4.

Rachunkowość finansowa

15

2

5.

Metody wyceny przedsiębiorstw

6

1

6.

Controlling projektów

6

1

7.

Rachunek kosztów

20

3

8.

Krótkoterminowe decyzje finansowe

15

2

9.

Długoterminowe decyzje finansowe

10

2

10.

Controlling personalny

6

1

11.

Controlling strategiczny

14

2

12.

Rynek finansowy

12

2

13.

Bankowa obsługa przedsiębiorstw

8

1

14.

Planowanie finansowe

10

2

15.

Controlling produkcji i logistyki

8

2

16.

Narzędzia informatyczne w controllingu

7

1

17.

Metodyka wdrażania controlingu w przedsiębiorstwie

5

1

18.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Przedmioty do wyboru:

 

 

19.

Change Management

21

2

20.

Agile Project Management

21

2

 

Razem:

216

34

Wykładowcy

dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

Prof. UEK dr hab. nauk ekonomicznych. W 1996 obronił pracę doktorską pt. „System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa, a w 2013 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa"
Autor bądź współautor publikacji książkowych, artykułów naukowych, referatów naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej z zakresu problematyki: metod wyceny przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz ekonomiki, finansów i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.


dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

dr hab. Jarosław Kaczmarek , prof. nadzw. UEK

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autor i współautor 6 monografii, 33 artykułów, 40 oprac. zbiorowych, 25 wygłoszonych referatów. Dydaktyka: Controlling Przedsiębiorstw, Analiza i Diagnostyka Ekonomiczna, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Controlling Strategiczny, Instrumenty Rynku Pieniężnego i Kapitałowego, Długoterminowe Decyzje Finansowe.

Wybrane Publikacje:                                       

"Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji”,
“The Quantification of Effectiveness in the Context of Shareholder Value and its Creation “,
“A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern”.

Obszar zainteresowań:

 • przemiany strukturalne oraz zmiany transformacyjne gospodarki i jej podmiotów,
 • racjonalność ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywność gospodarowania kapitałem i zasobem majątku,
 • monitorowanie oraz identyfikacja obszarów i stanów zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarki z mechanizmami ich wsparcia.

Aktywność w obszarze konsultingu (prywatyzacja, restrukturyzacja, inwestycje, analizy ekonomiczno–finansowe i wyceny), dyplomowany rzeczoznawca w zakresie inwestycji, finansów i kosztów, sprawowanie funkcji Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dodatkowe informacje:
Liczne nagrody Rektora UEK, indywidualne i zbiorowe, nagroda MEN, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "Honoris Gratia", "Medal Komisji Edukacji Narodowej", Medal honorowy "Studiorum Universitas Messanae".


prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


dr Grzegorz Łukasiewicz

dr Grzegorz Łukasiewicz

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu nadany przez Radę Wydziału Zarządzania UEK w styczniu 2007 r.

Dr Grzegorz Łukasiewicz od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych realizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu, Szkołę Główną Handlową w Warszawie czy Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ilościowych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim rachunkowości zasobów ludzkich, pomiarze i sprawozdawczości kapitału ludzkiego czy technologiach informatycznych wykorzystywanych w zzl. Jest autorem licznych publikacji z tematyki kapitału ludzkiego oraz współautorem narzędzia do pomiaru wartości kapitału ludzkiego NKL opracowanego w ramach projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa".

 

 Obszary zainteresowań:

Pomiar i sprawozdawczość kapitału ludzkiego; technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim, inwestycje w kapitał ludzki, rachunkowość zasobów ludzkich

 Publikacje:

Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2013, nr 1 (27)

Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością, Polityka Społeczna, 2017, nr 2 (515)


prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw KEiOP, UEK

Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w organizacjach, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych nacontrollingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,/due diligence/ oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji iwprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Łączne zaangażowanie w proces konsultacji i doradztwa przekroczyło 16.000 godzin. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem blisko 300 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, controllingu zarządczego i zastosowania informatyki w zarządzaniu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych.

Wybrane Publikacje:        
Autor 200 publikacji:
„Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie”,
„Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”,

Finanse firm”,
„Performance Management”.
                               

Obszar zainteresowań:
Controlling, Performance Management, Systemy informatyczne klasy ERP i Business Intelligence, analiza finansowa, zarządzanie finansami firmy

Dodatkowe informacje:
Prowadzi seminaria, m.in.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Praktyczne narzędzia., „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach.", Zarządzanie wartością - Value Based management. Metodyka i narzędzia", „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami” i inne. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: Novator 2012 i 2014. 12 Nagród Rektora UEK, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za długoletnią Służbę.

 


dr Bogusław Niedbała

dr Bogusław Niedbała

Doktor nauk ekonomicznych, Dyrektor Finasowy, Członek Zarządu / Primetals Technologies Poland sp. z o.o. / Polska
    
Doświadczenie zawodowe:

2015 - do dziś: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Primetals Technologies Poland sp. z o.o.,
2012-2014: Dyrektor Finansowy branży Metals Technologies w Siemens sp. z o.o.,
2008-2011: Kontroler Finansowy w Siemens sp. z o.o.,

1999-2008: Kierownik Działu Controllingu Comarch S.A.
    
Osiągnięcia zawodowe:
Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004) wspólnie z prof. dr hab. Marią Sierpińską) za książkę „Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie”
    
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania (2007)
    
Obszary zainteresowań:

controlling operacyjny, controlling projektów

Publikacje:

„Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty”, Wolters Kluver Polska, Kraków2008,
„Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie” (współautor prof. dr hab. Maria Sierpińska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

 


mgr Andrzej Płonka

mgr Andrzej Płonka

Andrzej Płonka, mgr ekonomii, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o specjalności Finanse i bankowość. Od ponad dwudziestu lat związany z rynkiem finansowym, współrealizujący projekty na rynku kapitałowym oraz bankowym. Doświadczenie zawodowe rozwijał w instytucjach finansowych tj. Domu Maklerskim PENETRATROR S.A., Biurze Maklerskim Banku BPH S.A. BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A., oraz w firmie z sektora energetycznego TAURON Polska Energia S.A., zajmując stanowiska powiązane z kreowaniem strategii finansowych zintegrowane z upublicznieniem spółek na rynku giełdowym i pozagiełdowym, restrukturyzacją wierzytelności bankowych sektora małych i dużych przedsiębiorstw oraz sprzedażą produktów bankowych. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, uczestnicząc w projektach związanych z kreowaniem strategii finansowych mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz finansowaniem dużych projektów inwestycyjnych. Współtworzy strategie optymalizacji finansowania wewnętrznego oraz inwestycji kapitałowych.

Posiadacz certyfikatów międzynarodowych z obszaru zarządzania projektami PRINCE2 oraz zarządzania ryzykiem w projekcie M_o_R.

Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych z obszaru finansów.

Obecnie w Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, pełni obowiązki opiekuna kierunku Bankowość oraz wykładowcy prowadzącego zajęcia z przedmiotów: Bankowość, Rynek pozabilansowych instrumentów finansowych oraz Rynek pieniężny i walutowy.

Ponadto jako wykładowca na kierunku Controlling i finanse przedsiębiorstw, prowadzi zajęcia z przedmiotów: Rynek finansowy oraz Bankowa obsługa przedsiębiorstw.

Przez kilka lat jako wykładowca prowadził zajęcia z dziedziny bankowości na: studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studiach zaocznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Oddział w Chorzowie.


prof. dr hab. Maria Sierpińska

prof. dr hab. Maria Sierpińska

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe:
Na Uniwersytecie Ekonomicznym pracuje od 1974 roku. Jest autorką 20 książek i 300 artkułów i referatów naukowych.
Posiada doświadczenie w nadzorze korporacyjnym. Zasiadła w Radach Nadzorczych kilku dużych spółek m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ,Lotosu S.A., Stalproduktu S.A.
Złoty Krzyż Zasługi i Medal komisji Edukacji Narodowej uzyskała w 2000 roku.
Wykonała wiele ekspertyz dla przedsiębiorstw z obszaru controllingu i finansów oraz programów naprawczych. Brała również udział w kilku dużych projektach badawczych dotyczących górnictwa i hutnictwa.
    
Wykształcenie:
Tytuł profesora uzyskała w 2000 rok a od 2003 roku była zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego obecnie profesora wizytującego. Jest równocześnie rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Obszary zainteresowań: Controlling strategiczny i operacyjny, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych.

Najważniejsze publikacje książkowe:
Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie (współautor B. Niedbała, PWN, Warszawa 2009, s.421)
Metody podejmowania decyzji finansowych (analiza przykładów i przypadków), (współautor T. Jachna, PWN, Warszawa 2007, s. 608);
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (współautor T. Jachna, WN PWN, Warszawa 2011, s.407);;
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw (współautor D. Wędzki, WN PWN, Warszawa  2007, s. 275);


dr Jerzy Skrzypek

dr Jerzy Skrzypek

Starszy wykładowca w katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu, kierownik Centrum e-Learningu UEK

Osiągnięcia:

Biznesplan – model najlepszych praktyk, Poltext 2012 Biznesplan w 10 krokach, Poltext 2014

Autor licznych biznesplanów i studiów wykonalności (w tym na potrzeby grantów unijnych) Udział w projekcie Nauka dla biznesu.

Zainteresowania:

Planowanie finansowe z wykorzystaniem modeli symulacyjnych w architekturze chmury obliczeniowej.

Najlepszy wykładowca Szkoły (KSB 2001)

Liczne nagrody Rektora, w tym za publikacje książkowe.


dr Wojciech Szymla

dr Wojciech Szymla


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: Ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin