Doradztwo podatkowe - edycja XXIV

Informacje:

Studia Doradztwo podatkowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowegow Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

Zakres merytoryczny wykładanych na studiach przedmiotów odpowiada zakresowi pisemnego egzaminu na doradcę podatkowego odzwierciedlonego w uchwale Nr 16/VII/2021 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r.  w sprawie ustalenia wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzamin na doradcę podatkowego https://www.gov.pl/web/finanse/zakres-egzaminu-doradca-podatkowy

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

 

Cel studiów:

Studia podyplomowe Doradztwo podatkowe mają na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także przygotowanie przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy do stosowania przepisów prawa podatkowego.

 

Profil uczestnika:

Studia skierowane są do:

  • osób, które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, 
  • osób, które chcą pracować w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego, 
  • mikro i małych przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, 
  • pracowników komórek rachunkowo-podatkowych. 

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • świadectwo ukończenia kursu Symfonia

 

Czesne

4000 PLN

Opiekun kierunku

dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK, Katedra PNiPP

Menedżer kierunku

lic. Alina Ławicka

Tel. 12 293 75 98

E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

MODUŁ  

NAZWA PRZEDMIOTU        

LICZBA GODZIN   

PUNKTY ECTS

              I

Wybrane zagadnienia prawa

46

10

          1.

Polityka fiskalna

8

2

          2.

Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

4

1

          3.

Przepisy i etyka doradztwa podatkowego

6

1

          4.

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

6

1

          5.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

5

1

          6.

Prawo karno-skarbowe

8

2

          7.

Prawo dewizowe

4

1

          8.

Prawo celne

5

1

          II

Prawo podatkowe

106

22

         9.

Źródła i wykładnia prawa podatkowego

6

1

        10.

Ordynacja podatkowa – materialne prawo podatkowe

10

2

        11.

Procedura Podatkowa

6

1

        12.

Studium przypadku – Ordynacja podatkowa

5

1

        13.

Studium przypadku – Podatki pośrednie

5

1

        14.

Studium przypadku – Podatki bezpośrednie

5

1

        15.

Podatek od towarów i usług

12

2

        16.

Podatek akcyzowy

5

1

        17.

Podatek dochodowy od osób prawnych

9

2

        18.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

9

2

        19.

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny i leśny

5

1

        20.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa

9

 

2

        21.

Podatek od wydobycia kopalin i podatek od niektórych instytucji finansowych

4

1

        22.

Podstawy międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego

8

2

        23.

Kontrola podatkowa i celno -skarbowa

8

2

        III

Rachunkowość podatkowa

48

11

       24.

Elementy rachunkowości finansowej

8

2

       25.

Elementy rachunkowości polskiej i międzynarodowej

8

2

       26.

Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego

8

2

       27.

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

9

2

       28.

Komputerowe systemy finansowe

10

2

       29.

Seminarium

5

1

 

Razem

200

42

Wykładowcy

dr Agnieszka Franczak

dr Agnieszka Franczak


prof.dr hab. Bogusława Gnela

prof.dr hab. Bogusława Gnela

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

W 1978 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej WPiA UJ). W tym samym roku została zatrudniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UJ i przyjęta na aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Egzamin sędziowski zdała w 1980 r. Od października 1982 r. jest zatrudniona w Katedrze Prawa (obecna nazwa Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego; dalej Katedra PCGiPM) ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dalej UEK) jako pracownik naukowo – dydaktyczny. W 1983 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (WPiA UJ), w 1999 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (WPiA UJ), od czerwca 2001 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK, a w 2014 r. uzyskała tytuł naukowy profesora. Obecnie zajmuje stanowisko profesora.

Od marca 2000 r. do 31 maja 2001 r. zajmowała stanowisko p.o. kierownika Katedry Prawa, a od 1 czerwca 2001 r. jest jej kierownikiem (obecnie pod nazwą Katedra PCGiPM). W kadencjach 2005­–2008 oraz 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Finansów UEK. W 2008 r. uzyskała wpis na listę adwokatów.

Jej pierwsze publikacje naukowe dotyczyły kwestii z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. W 1983 r. przebywała w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego z siedzibą w Hadze. Oprócz prac naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, jurysdykcji krajowej oraz uznawania zagranicznych orzeczeń, w latach 1988–1993 opublikowała prace z zakresu prawa cywilnego materialnego i gospodarczego w szerokim znaczeniu.

 Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych (w tym monografii: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Zakamycze 2000, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013) i dydaktycznych (np. Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2018 oraz Prawo handlowe dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2019) oraz redaktorem naukowym i współautorką wielu prac zbiorowych (np. Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007). Jest także m.in. autorką rozdziału XX [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo prywatne międzynarodowe pod. red. M. Pazdana, C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2015 r. oraz Komentarzy do art. 30 p.p.m. oraz do art. 57 i 58 p.p.m. [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. nauk. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Ostatnio publikowane prace poświęcone są zagadnieniom handlowych spółek osobowych, pojęciom konsumenta, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, umowom konsumenckim, kolizyjnoprawnej ochronie konsumenta, odpowiedzialności za produkt i problemowi naprawienia szkody niemajątkowej.

Prace badawcze, w których uczestniczyła lub kierowała dotyczyły między innymi: publicznoprawnej problematyki bezpieczeństwa produktów oraz bezpieczeństwa konsumenta (międzynarodowe programy badawcze realizowane m.in. przez Uniwersytet Jagielloński), przekształceń handlowych spółek osobowych, zgodności polskiego prawa cywilnego z PECL (Principles of European Contract Law), projektowi nowego kodeksu cywilnego oraz prawu konsumenckiemu.

Uczestniczyła jako referentka (lub w inny sposób) w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach lub seminariach naukowych w Polsce lub za granicą.

Prowadziła lub prowadzi wykłady, proseminaria i seminaria przede wszystkim dla studentów UEK w Krakowie (np. Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawna ochrona klienta rynku kapitałowego) oraz dla kierunku prawo UEK: Ochrona konsumenta usług finansowych, Prawo zobowiązań i Prawo prywatne międzynarodowe. Wykłada przedmioty prawnicze dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz np. dla sędziów (w ramach współpracy z PAN w Warszawie oraz z Sądem Okręgowym w Krakowie) oraz innych przedstawicieli praktyki.

Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także promotorem rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk prawnych przez Radę WPiA UJ. Jest także promotorem w otwartych przewodach doktorskich. Uczestniczyła jako recenzent w ponad 30 przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora w dyscyplinie nauki prawne.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymała ponad 20 nagród Rektora UEK. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2004 r.) oraz Medal Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE (obecnie KSB) w Krakowie (za wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach podyplomowych).

W ramach współpracy z praktyką prowadziła specjalistyczne wykłady i seminaria nie tylko dla prawników (sędziów, prokuratorów i radców prawnych) ale także dla tzw. kadr kierowniczych oraz innych pracowników instytucji publicznych. Współpracowała z organizacjami konsumenckimi (złota odznaka Federacji Konsumentów w 1992 r.), a także z przedstawicielami prasy, radia i telewizji, w celu popularyzacji praw konsumenta.

Jako ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (do 2004 r.) sporządziła kilkadziesiąt opinii na temat projektowanych ustaw. W przeszłości opracowała także ekspertyzy dla Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, organizacji konsumenckich oraz dla kancelarii prawniczych.

W latach 2004–2010 uczestniczyła w pracach zespołu d/s reformy prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (działającej przy Ministrze Sprawiedliwości).

Jest członkiem zwyczajnym European Association of Private International Law (EAPIL) ­– od 2020 r.; członkiem Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie – od 2000 r. (w latach 2004–2010 wiceprzewodnicząca tej Komisji); członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (kadencja 2015–2018 i nadal). Była profesorem wizytującym w Mediterranea International Center for Human Rights Research w Mediterranea University of Reggio Calabria (w 2018 r.) oraz członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych PAU (do końca 2018 r.).

Jest członkiem: zespołu recenzentów kwartalnika Transformacje Prawa Prywatnego; Rady Programowej rocznika Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, zespołu recenzentów Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego; kolegium recenzentów kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych oraz Rady Naukowej czasopisma Wiadomości Ubezpieczeniowe (od lipca 2018 r.).


dr Krzysztof Jonas

dr Krzysztof Jonas


dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK


dr Katarzyna Knawa

dr Katarzyna Knawa

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

doradca podatkowy. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w tym w podmiotach regulowanych. Zajmowała stanowisko Menadżera ds. Podatków na Europę w firmie produkcyjnej z listy Fortune 500. Następnie pracowała w jednym z największych banków na świecie, gdzie zarządzała zespołem specjalistów podatkowych zajmujących się przygotowywaniem rozliczeń podatkowych dla podmiotów z Grupy w 12 krajach. Była członkiem Zarządu Podatkowego Grupy. W ostatnim okresie zajmowała stanowisko Starszego Menadżera ds. Podatków w dziale prawno-podatkowym firmy z tzw. Wielkiej Czwórki.


dr Mariusz Kotulski

dr Mariusz Kotulski

Sędzia WSA w Krakowie


dr Danuta Krzywda

dr Danuta Krzywda

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie rachunkowości i audytu finansowego, UEK.


dr  Jolanta Loranc-Borkowska

dr Jolanta Loranc-Borkowska

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych, Adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się między innymi w prawie ochrony konsumenta i prawie ochrony rynku, a także międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. W ramach działalności dydaktycznej opracowała i prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Prawna ochrona rynku i konsumenta, Prawne aspekty jakości oraz Prawne aspekty procesu sprzedaży, a także Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe oraz Prawo celne.

Wybrane publikacje:

Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. [w:] Prawo kontraktów, Z. Kuniewicz (red.), D. Sokołowska (red.), Warszawa 2017.

Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, M. Kuźnik (red.), A. Witosz (red.), Warszawa 2018.

Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, A. Kaźmierczyk (red.), A. Franczak (red.), Warszawa 2018.

Konsumencka reklamacja wadliwej żywności [w:] Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE, B. Gnela (red.), E. Sługocka – Krupa (red.), M. Szaraniec (red.), A. Viglianisi Ferraro (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019.Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law, Studia Iuridica Lublinensia 2020, Vol 29, No 5.

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych [w:]Prawne aspekty jakości towarów, B. Gnela (red.), J. Loranc-Borkowska (red.), Warszawa 2015,

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.), Warszawa 2015,

Rola gwarancji dodatkowej w budownictwieKwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 1.

Konferencje:

VI Kolokwium Jagiellońskie „Zmiany w prawie konsumenckim”, Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Cywilnego; Kraków 16 stycznia 2015 r., referat samodzielny: Zmiany w pojęciu wady fizycznej.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Kraków 15-17 września 2015 r., referat samodzielny: Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym.

Inne osiągnięcia:

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie Prezesa Sądu apelacyjnego w Krakowie podczas Narady sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i sędziów okręgowych apelacji krakowskiej, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2014 r., w Wiśle. Wykład dnia 18 listopada 2014 r.

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie radcy prawnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podczas Narady szkoleniowej radców prawnych obsługujących jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych, która odbyła się w dniach 11-13 maja 2015 r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” koło Tomaszowa Mazowieckiego. Wykład dnia 12.05. 2015 r.

Zainteresowania:

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony rynku i konsumenta, prawne aspekty jakości, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, prawo celne.

Nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).


dr Michał Łuc

dr Michał Łuc

Adwokat


dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2001-2004 odbyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg w prawie cywilnym” uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo cywilne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kolejno w 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Autorka opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego (w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych), prawa rodzinnego (w szczególności ochrony wartości niemajątkowych, rodzicielstwa i granic praw prokreacyjnych oraz władzy rodzicielskiej), prawa medycznego i prawa biomedycznego (w szczególności zagadnień ochrony praw pacjenta, zgody na zabieg, roli informacji, eksperymentów medycznych, prawnych i etycznych aspektów stosowania nowych technologii w medycynie. Autorka programów badawczych dotyczących prawnych aspektów medycznych i pozamedycznych obszarów „udoskonalania” człowieka (human enhancement).

Od 2006 r., zatrudniona w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, początkowo na stanowisku adiunkta, obecnie na stanowisku profesora.


prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Katedra Finansów i Polityki Finansowej, Instytut Prawa UEK


dr Piotr Podsiadło

dr Piotr Podsiadło


prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Wydział Finansów, Katedra Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień funkcjonowania sektora finansów publicznych a w szczególności systemów podatkowych, finansów samorządu terytorialnego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W przeważającym zakresie do tych zagadnień nawiązuje dorobek naukowy, obejmujący około 70 pozycji.
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka od 1992 roku jest również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu a od 1993 roku członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.


dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Instytut Prawa UEK


dr hab. Ryszard Szostak prof. UEK

dr hab. Ryszard Szostak prof. UEK

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Instutut Prawa UEK


mgr Bogusław Wacławik

mgr Bogusław Wacławik


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin