Studia podyplomowe

Handel i zarządzanie sprzedażą - edycja XV

Pierwszy zjazd
5–6.10.2018


Cel studiów:

Kierunek kształci ekspertów w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży uwzględniających współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane ze strony praktyki gospodarczej na profesjonalistów posiadających kwalifikacje i umiejętności dotyczące:

 • tworzenia od podstaw oraz reorganizacji działów handlowych,
 • podnoszenia efektywności pracy handlowców,
 • wprowadzania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych uwzględniających koncepcje marketingu relacyjnego, zintegrowanego łańcucha wartości oraz najnowsze tendencje w zakresie merchandisingu.

Niezwykle istotnym czynnikiem, który wpłynął na charakter kierunku jest szybki rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnej ułatwiającej zarządzanie szeroko rozumianą sprzedażą partnerską. Ideą profilu jest kształcenie specjalistów z zakresu sprzedaży w różnych branżach, tak o charakterze wytwórczym, jak i handlowo-usługowym.

Profil słuchacza:

Oferta adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką studiów, szczególnie do osób pracujących w działach handlowych i działach marketingowych.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr Krzysztof P. Wojdacki
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5560

Program studiów

Studia dwusemestralne

 1. Handel w gospodarce rynkowej
 2. Strategie lokalizacji działalności handlowej
 3. Współczesne instrumenty marketingu
 4. Analiza i prognozowanie sprzedaży
 5. Merchandising
 6. Badania marketingowe w handlu
 7. Projektowanie i organizacja służb sprzedaży
 8. Negocjacje handlowe
 9. Relacje partnerskie na rynku przedsiębiorstw
 10. Prawna ochrona konsumenta
 11. Zarządzanie relacjami z klientem
 12. Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie handlowym
 13. Targi w marketingowej strategii firmy
 14. Organizacja i sztuka sprzedaży
 15. Zarządzanie działem sprzedaży
 16. Zarządzanie relacjami z klientem
 17. Zapobieganie stratom w handlu
 18. Twórcze myślenie
 19. Asertywność
 20. Zachowania konsumenta
 21. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

dr Jacek Bazarnik

dr Jacek Bazarnik

Od 1989 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących handlu, marketingu, technologii informatycznych.

Zainteresowania naukowe: Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Od 1993 roku ścisła współpraca z KSB. Współautor wielu programów i wieloletni opiekun kierunku Marketing.

Odznaczony w 1998r. Medalem dla najlepszego dydaktyka, a w 2015 Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W 1992 roku współzałożyciel i członek Zarządu firmy Marketing-Express, Krakowska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.

Przeprowadził wiele badań marketingowych oraz szkoleń dla największych firm w Polsce.

Autor wielu publikacji (4 książki, 38 artykułów nauko, 25 prac badawczych), recenzji (PWN, Oficyna Wydawnicza) oraz eksperty z sądowych (Sąd Okręgowy Wydział Gospodarczy).


dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


prof. dr hab. Bogusława Gnela

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Bogusława Gnela, prof. zw. dr hab., tytuł naukowy profesora i stopnie naukowe w zakresie prawa uzyskane w postępowaniach w Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aplikacja sądowa i egzamin sędziowski, adwokat, kierownik ponad dwudziestu programów badawczych w tym dotyczących prawa gospodarczego i europejskiego, autorka kilkudziesięciu ekspertyz dla instytucji publicznych (m.in. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu) oraz przedsiębiorców, a także autorka stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, m.in. B. Gnela, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Warszawa 2000 r.; B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013 r.), fragmentów opracowań zbiorowych (m.in. rozdział XX [w:] System Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 20C pod red. M. Pazdana, Warszawa 2015), artykułów i glos, redaktor naukowy monografii i podręczników z zakresu prawa. Obszary zainteresowań: prawo cywilne, handlowe, konsumenckie (w tym europejskie) i prywatne międzynarodowe. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą rozprawę doktorską (1984 r.), nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego (2002 r.); medal SPiZ AE w Krakowie (2004 r.) za wysoki poziom zajęć dydaktycznych, oraz kilkanaście nagród Rektora UEK. 


dr Jarosław Plichta

dr Jarosław Plichta

Doktor ekonomii

Starszy wykładowca, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, UEK

Współpraca z praktyką

- 2015-2017 - Współpraca doradczo szkoleniowa z firmą Design AG właściciela marek handlowych i sklepów internetowych www.sfmeble.pl i www.kare24.pl oraz salonu wyposażenia wnętrz marki KARE

- zarządzanie organizacją non-profit: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Publikacje:

1. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA

Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna, nr 3, s. 40-51, j. pol, 2013, ISSN: 2084-137X, DOI: http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2013.03.03, CC: CC-BY-NC-SA

Czasopismo: Psychologia Ekonomiczna

2. Jarosław PLICHTA

Rationale for Innovation Activities in E-commerce in Terms of Transaction Costs as Exemplified by Home Furnishing Industry in Poland, Źródło: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, s. 327-336, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2016, ISBN: 978-83-65173-72-0

3. Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA

Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market, Źródło: Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations, s. 154-170, j. eng, Faculty of Economics, University of Niš, Niš, 2017, ISBN: 978-86-6139-138-5

 Obszar zainteresowań;

Zarządzanie procesami tworzenia wartości w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów, controlling marketingu i sprzedaży, e-commerce, analiza procesów wymiany i zarządzania z instytucjonalnego punktu widzenia, zarządzanie kosztami transakcyjnymi.

 


prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz

prof. dr hab. Władysław Szczepankiewicz


Prof. UEK dr. hab. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania UEK

Logistyczna Obsługa sektora handlu.  Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie w serii "Monografie", nr 151, Kraków 2002.

Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Difin, Warszawa 2011,
Współautorstwo:
1. Praca zb. pod redakcją K. Mazurek-łopacińska „Badania marketingowe – Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, PWN Warszawa 2016
5. Logistyka, zarządzanie łańcuchami dostaw


dr Alicja Szczygieł

dr Alicja Szczygieł

Psycholog

Dr Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Współwłaściciel firmy szkoleniowej Sukces s.c. (www.suckes-szkolenia.eu) – od 1995 roku.

Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
w Katedrze Psychologii i Dydaktyki.

Posiada bardzo duże  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, podczas których łączy wiedzę z psychologii, ekonomii i zarządzania.  Współpracowała z wieloma wiodącymi firmami i instytucjami, dla których przygotowywała  programy szkoleniowe uwzględniające ich potrzeby.  Zajmowała się także doradztwem oraz  badaniami pracowników.

Uzyskała wyróżnienie za najwyższą jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Problematyka szkoleń to min.: negocjacje, twórcze myślenie w biznesie, asertywność, autoprezentacja, komunikowanie interpersonalne, pomiar psychologiczny, motywowanie pracowników, psychologia stresu - zachowanie się w sytuacji psychologicznie trudnej.


dr Krzysztof Piotr Wojdacki

dr Krzysztof Piotr Wojdacki

Doktor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 1. Starszy wykładowca w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych UEK w Krakowie, kierownik kierunku Handel i zarządanie sprzedażą w KSB UEK w Krakowie
 2. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec z zakresu marketingu, handlu, jakości obsługi klienta, strategii lokalizacji biznesu. Wykonywał badania, projekty i szkolenia na zlecenie takich firm jak:Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Browary Żywiec S.A., PZU S.A.,  LAJKONIK SNACKS S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, BP Oil – Polska,  Schell Gas Polska,  Huta Szkła Walcowanego w Jaroszowcu,  Kopalnia Piasku "Szczakowa" w Jaworznie, Poczta Polska S.A

Publikacje:

Tytuł

Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - analiza statystyczna = Territorial Differentiation of Development of Marketplace in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 1 (57), t. 1 (2016), s. 212-231. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Handel detaliczny w Polsce. - Bibliogr.

 

Tytuł

Długookresowe przeobrażenia bazy hotelowej w Polsce - analiza statystyczna = The Long-Term Transformations of the Hotel Base in Poland - Statistical Analysis

Źródło

Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 115-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.

 

 

 

Tytuł

Struktura i tendencje zmian polskiego rynku targowego latach 2000-2012 = Structure and Trends in Polish Trade Fairs Market in the Period of 2000-2012

Źródło

Targi w gospodarce rynkowej / red. nauk. Andrzej SZROMNIK. - Kraków ; Legionowo : edu-Libri, 2014. - S. 100-139

 
 1. Obszary zainteresowań: Marketing (badania marketingowe, analizy marketingowe, metody ilościowe w marketingu), handel.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015,

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin