Handel międzynarodowy - edycja XX

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami handlu międzynarodowego. Kształcą one pracowników dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową z zagranicą, spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Profil uczestnika:

Osoby pracujące w biurach handlu zagranicznego, komórkach eksportu, bankach. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby nie posiadające doświadczenia w tej dziedzinie. Absolwenci kierunków nie tylko ekonomicznych, ale często humanistycznych (np.studenci filologii pragnący w sposób praktyczny wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę).

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4700 PLN

Opiekun kierunku

dr Marek Maciejewski

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 1. Arbitraż międzynarodowy
 2. Elementy handlu zagranicznego
 3. Praktyczne aspekty prawa podatkowego w transakcji handlu zagranicznego
 4. Techniki negocjacji
 5. Międzynarodowy obrót usługami
 6. Dyplomacja gospodarcza
 7. Praktyczne narzędzia komunikacji w rozwiązywaniu problemów zarzadzania biznesem - warsztaty
 8. Paletyzacja, konteneryzacja i transport intermodalny
 9. Integracja gospodarcza w Europie
 10. Kodeks celny i procedury celne
 11. Marketing międzynarodowy
 12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 13. Organizacja i technika handlu zagranicznego
 14. Prawo cywilne i handlowe państw obcych
 15. Rozliczenia w handlu zagranicznym
 16. Różnice międzykulturowe w biznesie
 17. Rynek walutowy
 18. Transport i spedycja w handlu zagranicznym
 19. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 20. Zarządzanie finansami firmy
 21. Zarządzanie międzynarodowe
 22. Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

mgr Edward Czejkowski

mgr Edward Czejkowski

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował na Wydziale Prawa i Administracji kierunek Prawo.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w administracji celnej.  W latach 1993-1994 pełnił funkcje Wiceprezesa Głównego Urzędu Ceł. Był wieloletnim Dyrektorem Izby Celnej w Krakowie. W latach 1998 do 2004 nadzorował komputeryzację polskiej administracji celnej – systemy Celina i Zefir.

Po przejściu na emeryturę pracuje jako radca prawny, jest współwłaścicielem kancelarii prawnej.

Od 1994 r. prowadzi w KSB zajęcia z zakresu problematyki celnej.


dr Małgorzata Czermińska

dr Małgorzata Czermińska

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, gdzie studiowała na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; specjalność: Handel Zagraniczny. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę najpierw jako asystent a od 1997 roku jako adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. Od października 2008 r. jej podstawowym miejscem pracy stała się Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, obecnie Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Od października 2002 r. pełni funkcję prodziekana tego wydziału, zajmując się specjalnością Handel Zagraniczny i kieruje działalnością Katedry Handlu Zagranicznego, inspirując i koordynując jej działalność naukowo - badawczą.
Małgorzata Czermińska, jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, aktywnie  uczestniczy w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi autorskie wykłady z zakresu: Handlu międzynarodowego, Polskiego systemu celnego, Wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, Międzynarodowych transakcji gospodarczych, Polacy w Unii Europejskiej.


dr Henryk Czubek

dr Henryk Czubek

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, wykładowca w latach 1989–2016; w latach 1995–2000 pełnił służbę dyplomatyczną jako attaché handlowy Ambasady RP w Budapeszcie; w latach 2004–2016 pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. jako dyrektor biura terenowego w Krakowie odpowiedzialnego za obszar Polski Południowo-Wschodniej; od września 2016 do sierpnia 2017 był radcą w Ambasadzie RP w Wiedniu, pełniąc funkcję kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, obecnie Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, kierownik Zespołu ds. UNIDO.


dr Agnieszka Hajdukiewicz

dr Agnieszka Hajdukiewicz

Od 1993 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Marketing w handlu zagranicznym, Analiza rynków zagranicznych, Handel międzynarodowy, Negocjacje w handlu zagranicznym, Economic Diplomacy.

Zainteresowania naukowe: protekcjonizm handlowy, handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi, marketing międzynarodowy i komunikacja marketingowa z rynkami zagranicznymi.

Od 1994 roku współpracuje z KSB. W latach 1994-1997 Koordynator programu MBA realizowanego wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i University of Teesside (Wielka Brytania), a w latach 1999-2003 Dyrektor programu MBA realizowanego wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Stockholm University (Szwecja). Obecnie wykładowca studiów podyplomowych KSB i koordynator ds. współpracy międzynarodowej w Katedrze Handlu Zagranicznego UEK.

Odbyła staże badawcze, dydaktyczne oraz gościnne wykłady m.in. w Wirtschaftsuniveritat, Wiedeń, Austria; IESE, Barcelona, Hiszpania; Grand Valley State University, USA; Dalarna University, Szwecja; Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Finlandia.

Laureatka wielu nagród Rektora UEK. Członek organizacji międzynarodowej Academy of International Business (AIB).

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i współautorka wielu monografii związanych z handlem międzynarodowym. Współautorka ekspertyz dotyczących internacjonalizacji na zlecenie firm prywatnych i ekspertyzy w zakresie handlu zagranicznego dla Ministerstwa Gospodarki.


dr inż. Agnieszka Kawecka

dr inż. Agnieszka Kawecka

Adiunkt w Katedrze Opakowalnictwa Towarów

Pracownik Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem od 2006 roku, doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Zainteresowania naukowe koncentrujące się
w szczególności na tematyce bezpieczeństwa opakowań, systemach zapewnienia bezpieczeństwa
w produkcji i obrocie opakowaniami i zapakowanymi produktami, logistyce produktów spożywczych
i przemysłowych oraz aspektach środowiskowych związanych z opakowaniami i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw. Rzeczoznawcza Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem także w zakresie prowadzenia webinariów, wykładów dla przedsiębiorców oraz szkoleń organizowanych zarówno przez firmy szkoleniowe jak i instytucje takie jak Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


dr hab. Andrzej Kozina

dr hab. Andrzej Kozina

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Zakładu Zarządzania Relacjami Organizacji w Katedrze Administracji Publicznej. Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu od początku jej istnienia.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (1982) oraz podyplomowych studiów menedżerskich Program for Management Development w Harvard Business School (1993). Stypendysta Fulbrighta w Oregon State University (1996).Rzeczoznawca Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa – specjalność Organizacja i Zarządzanie (od 1993).  

Kierunki zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych: negocjacje społeczno-gospodarcze, procesy negocjacyjne w organizacji, doskonalenie (diagnozowanie i projektowanie) struktur i procesów zarządzania przedsiębiorstwem i organizacjami publicznymi, restrukturyzacja organizacyjna, zarządzanie relacjami i wartościami, rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych oraz zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji.

Autor blisko 200 publikacji. Przeprowadził szereg szkoleń dla praktyków, przede wszystkim na temat negocjacji i zarządzania konfliktami. Uczestniczył w realizacji i wdrożeniu kilkudziesięciu ekspertyz i projektów doradczych, głównie z zakresu doskonalenia rozwiązań strukturalnych przedsiębiorstw i innych instytucji. Doświadczenia praktyczne zdobywał także jako członek rad nadzorczych przedsiębiorstw.


prof. dr hab. Kazimierz Lankosz

prof. dr hab. Kazimierz Lankosz

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego UEK

Były kierownik Katedry/Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ

Dr. hc. Iur. Uniwersytetu w Moguncji, Niemcy

Europa Professur 1999

Zainteresowania naukowe: Prawo międzynarodowe publiczne, prawo instytucjonalne UE, zagadnienia dotyczące załatwiania sporów międzynarodowych

Praktyka zawodowa: członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, Arbiter przy Krajowej Izbie Reklamy, b. przewodniczący i wiceprzewodniczący spółek Skarbu Państwa, radca prawny

Udział w projektach międzynarodowych: b. kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego przy UJ oraz Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (UJ, Heidelberg, Mainz), EU-China School of Law (Hamburg, Pekin i konsorcjum kilku innych uniwersytetów europejskich), a także w licznych projektach krajowych

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi RP, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi RFN, Medal Złoty za Wieloletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody i wyróżnienia: nagroda Pro Arte Docendi UJ za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, nagrody rektorów UJ oraz UEK

Publikacje w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim

Członkostwo w instytucjach naukowych i gremiach eksperckich: Institut de Droit International (Genewa), International Commission of Jurists (Genewa), International Law Association, Doradczy Komitet Prawny przy Ministrze RP

Profesor wizytujący na uniwersytetach w Niemczech, Holandii, Grecji, Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Chinach.


dr Bożena Pera

dr Bożena Pera

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), ukończyła studia na kierunku: Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Jest zatrudniona w Katedrze Handlu Zagranicznego. W 1999 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Polska w procesie dochodzenia do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej (w świetle Układu o stowarzyszeniu). Jest kierownikiem studiów podyplomowych: Ekonomika i zarządzanie firmami oraz Zarządzanie małymi i średnimi firmami prowadzonych w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Wykładowca w zakresie handlu zagranicznego, międzynarodowych transakcji handlowych i gospodarczych. Konsultowała i współpracowała także przy realizacji transakcji eksportowych oraz importowych z firmami prowadzącymi działalność w handlu zagranicznego.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu handlowych aspektów międzynarodowej integracji gospodarczej zachodzących głównie na kontynencie europejskim, procesu rozszerzania i pogłębiania integracji Unii Europejskiej, polityki handlowej oraz współpracy gospodarczej ugrupowania z krajami trzecimi. Specjalizuje się również w wybranych zagadnieniach biznesu międzynarodowego. Obszarem jej zainteresowań są także negocjacje międzynarodowe.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin