Happiness at work – jak tworzyć pozytywne środowisko pracy

Cel studiów:


Głównymi celami realizowanych studiów jest zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu praktycznego wykorzystania psychologii pozytywnej w biznesie oraz przygotowanie ich do ról w organizacji umożliwiających tworzenie i wdrażanie strategii kreującej pozytywną kulturę organizacyjną. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się z wynikami badań oraz nowoczesnymi narzędziami, które efektywnie wpływają na podnoszenie zaangażowania, budowanie relacji oraz zwiększanie efektywności oraz kreatywności w środowisku pracy.

Profil uczestnika:


Studia adresowane są do osób, które chcą tworzyć pozytywną kulturę organizacyjną oraz umiejętnie ją transformować i wpływać na podnoszenie zaangażowania pracowników, wzmocnienie relacji, a także efektywność pracy.

Program studiów skierowany jest przede wszystkim do:

 • dyrektorów, menedżerów i liderów zatrudnionych na różnych szczeblach organizacyjnych, którzy zarządzają zespołami pracowniczymi;

 • liderów i członków zespołów odpowiedzialnych w organizacjach za obszary: zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), zaangażowanie i satysfakcje pracowników (engagement), dobrostan pracowniczy (well-being), komunikację i wizerunek pracodawcy (Employer Branding);

 • liderów i pracowników z obszaru szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji oraz osoby pracujące w rolach związanych z kształtowaniem kultury organizacyjnej;

 • osoby chcące rozwijać się w obszarze stanowisk takich jak: Happiness Manager, Chief Happiness Officer, Lider ds. wysokiego zaangażowanie zespołów ludzkich, specjalistów ds. tworzenia pozytywnej kultury pracy;

 • konsultantów i doradców biznesowych zainteresowanych wykorzystaniem w swojej praktyce nowoczesnych narzędzi podnoszenia zaangażowania pracowników;

 • specjalistów i osób zainteresowanych tworzeniem pozytywnej kultury organizacyjnej poprzez działania z zakresu psychologii pozytywnej, HR, komunikacji oraz działania konsultingowe i warsztatowo-szkoleniowe.

Korzyści:


 • Program studiów łączy ze sobą treści merytoryczne, praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań z zakresu happiness at work, a także elementy procesu grupowego i pracę warsztatową oraz doświadczenie rozwojowe w zakresie podnoszenia szczęścia na poziomie indywidualnym.  

 • Badania z zakresu psychologii pozytywnej (np. Sonja Lyubomirsky; Martin Seligman, Amy Wrześniewski, Barbara Fredrickson pokazują, że szczęście w pracy jest dobre zarówno dla pracowników jak i dla organizacji. Szczęśliwsi pracownicy są bardziej produktywni oraz kreatywni, a szczęśliwsze miejsca pracy cechują się niższą absencją i niższą rotacją.  

 • Obecna pandemia oraz konieczność pracy zdalnej i hybrydowej powoduje zwiększone zapotrzebowanie w organizacjach na pracowników, których rolami i głównymi zadaniami jest podnoszenie szczęścia i zaangażowania wśród pracowników. 

 • Program studiów oparty jest o najnowsze badania i rozwiązania praktyczne w obszarze Happiness at work, psychologii pozytywnej, oraz praktycznego tworzenia i wdrażania strategii zarządzania w pozytywnej organizacji w Polsce i na świecie. 

 • Wykładowcy to zarówno doświadczeni naukowcy i pasjonaci tematu, jak i doświadczeni praktycy i eksperci wdrażania tych rozwiązań w biznesie.  

 • W ramach studiów uczestnicy będą mieli okazję spotkać się w formie online z Chief Happiness Managerami z Polski oraz z różnych krajów i kontynentów i poznać indywidualne projekty i wdrożone rozwiązania. 

 • Całość studiów przemyślana jest w taki sposób, aby grupa uczestników poprzez odpowiednią integrację i pogłębianie relacji przeżyła ze sobą wysoki poziom synergii zespołowej i doświadczyła pozytywnych emocji w swoim gronie. 

 • Celem studiów jest też optymalne wykorzystanie procesu uczenia się poprzez wykorzystywanie różnych technik prowadzenia zajęć tj. zajęcia warsztatowe (bazujące na analizach przypadków, dyskusjach, rozwiązywaniu problemów), wykłady i prezentacje, prace projektowe w zespołach, praca facylitacyjna. 

Organizacja zajęć  


Studia podyplomowe odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zajęcia w piątki oraz w soboty). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin. 


 

 

Cena zawiera:  


 • 180 godzin zajęć merytorycznych w formie wykładów i pracy warsztatowej 
 • koszty 2 dniowego warsztatu wyjazdowego w tym:

- 20 h warsztatów,

- 2 noclegi,  

- wyżywienie,  

- ubezpieczenie NNW i KL   

Cena nie zawiera kosztów dojazdu do miejsca warsztatów. Warsztaty wyjazdowe odbędą się w miesiącu październiku, w odległości max. 100 km od Krakowa.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:


 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czesne

6700 PLN

Opiekun kierunku

Katarzyna Kern: kasia@kasiakern.pl 

Maja Timler-Świech: timlerm@uek.krakow.pl  

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

L.p. 

Przedmiot 

Wymiar godzinowy 

1. 

Warsztaty z zakresu budowania zespołu 

2. 

Happiness at Work oraz dobrostan pracownika 

16 

3. 

Psychologia pozytywna i psychologia motywacji 

16 

4. 

Fizyczny dobrostan, a funkcjonowanie zawodowe   

5. 

Tworzenie i wdrażanie strategii HR w pozytywnej organizacji 

16 

6. 

Pozytywne przywództwo 

7. 

Zarządzanie kulturą organizacji 

16 

8. 

Sposoby na produktywność i szczęście w ramach pracy zdalnej i hybrydowej 

9. 

Analityka HR – evidence based approach 

10. 

Badania społeczne w HR  

11. 

Motywujące wynagradzanie pracowników 

16 

12. 

Case study: Praktyczne aspekty tworzenia pozytywnego środowiska pracy 

13. 

Zapobieganie patologiom w miejscu pracy: mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu 

14. 

Odporność psychiczna i rezyliencja  

15. 

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych i konflikcie 

10 

16 

Techniki facylitacji i pracy w grupie 

10 

17. 

Case study - Praca Happiness Managera na przykładach z różnych stron świata 

18.  

Projekt zaliczeniowy w formie prezentacji 

  

Suma 

180 

Wykładowcy

Adriana Borucka

Adriana Borucka

Ekspert w zakresie strategicznego doradztwa komunikacyjnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej, w tym w zakresie komunikacji wewnętrznej – wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, audyty komunikacji wewnętrznej, wdrażanie nowych kanałów i działań w obszarze digital workplace, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą. Doradza i wspiera kadrę zarządzającą w obszarze komunikacji wewnętrznej, w tym także prowadzi programy mentoringowe z obszaru komunikacji dla menedżerów. Wdraża Standardy Komunikacji Liderskiej w firmach i organizacjach, szkoli zespoły komunikacji, menadżerów i zapewnia rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Kompanii Piwowarskiej (10 lat), Zeelandii oraz Infersoll Rand (2 lata jako doradca kadry zarządzającej ds. komunikacji wewnętrznej). Jako niezależny konsultant pracowała z zespołami m.in. ABB, Capgemini, 10 Clouds, Amica, Roche czy SOS Wioski Dziecięce. W ramach szkoleń otwartych przeszkoliła ponad 200 praktyków komunikacji wewnętrznej.Jako certyfikowany trener biznesu oraz facylitator według metodologii Iceberg, w ramach sesji facylitacyjnych pomaga zespołom w wypracowywaniu strategii i rozwiązań oraz szkoli z zakresu prowadzenia efektywnych spotkań wewnętrznych.

Jest również jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów Neurocolors. Od lat pasjonuje się wykorzystywaniem nowych mediów, AI i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej. 


prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

Doświadczona konsultantka, trenerka i wykładowca HR. Profesor UEK od początku swojej kariery naukowej związana z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University (licencjat / BA), Maastricht School of Management (MBA) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Mgr). Stypendystka Komisji Fulbrighta. Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii w naukach o zarządzaniu o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.  Członek wielu zespołów eksperckich związanych z projektowaniem i wdrażaniem metod i narzędzi HR. Visiting professor w Roosevelt University, Chicago, USA oraz Pforzheim University, Pforzheim, Niemcy. Członek Komitetu Oceniającego ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ekspert ds. ZZL i członek wspierający Polskiej Federacji Szpitali. Członek międzynarodowego zespołu badawczego zajmującego się praktykami międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi Cranfield Network. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w tym monografii nagrodzonej przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN pt. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach.


dr Anna Dolot

dr Anna Dolot

Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk. Przeprowadziła ponad 200 dni szkoleniowych, współpracuje z firmami rodzinnymi i koncernami międzynarodowymi, sektorem publicznym i prywatnym, w obszarze usług i produkcji, z kadrą zarządczą, menedżerami, specjalistami oraz pracownikami liniowymi. Ma również doświadczenie w przygotowaniach i realizacji działań doradczo-rozwojowych, w sesjach coachingowych, a także w projektach z zakresu rekrutacji i selekcji oraz badania poziomu jakości obsługi klienta typu „Tajemniczy Klient”. Ma praktyczne doświadczenie biznesowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań sprzedażowych (nawiązanie kontaktu, spotkania sprzedażowe, negocjacje, opieka nad klientem). Prowadzi również zajęcia ze studentami różnych form studiów i specjalności z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, Rynku pracy oraz Polityki personalnej w hotelarstwie i gastronomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Otworzyła przewód doktorski, pisze pracę doktorską i prowadzi badania w obszarze coachingu i jego wpływu na rozwój i efektywność pracowników w hotelarstwie.

Anna Dolot is an assistant professor at the Cracow University of Economics at the Labour Resource Management Department. Her field of interest is human resources management, specially recruitment and selection process and employees’ development. She is also a business trainer with 14 years of experience. As an HR Expert in Grupa ATERIMA she is responsible for trainings and recruitment process as well as research projects in human resources management and labour market.


Magdalena Feretti

Magdalena Feretti

Jest coachem i trenerem, absolwentka jednej z najstarszych w Polsce szkół coachów “The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson Coaching International (z akredytacją International Coach Federation) we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Obroniła doktorat poświęcony przywództwu w zespołach wirtualnych w SGH w 2015 roku.  Od 10. lat pracuje w międzynarodowym środowisku prowadząc projekty biznesowe o globalnym zasięgu oraz odpowiadając za relacje z rozproszonymi geograficznie klientami korporacyjnymi w sektorze finansowym, a także doradczym.  Łącząc rózne role biznesowe i życiowe z pasjami naukowymi przetestowała najlepsze sposoby na to, jak pracować mądrze i cieszyć się życiem po pracy. Jej pasją jest wielokulturowość, której doświadcza osobiście jako żona Włocha i mama dwójki dwujęzycznych dzieci.  Prowadzi projekty coachingowe dla klientów biznesowych (m.in. dla pracowników Citibank Europe w ramach programu sponsorowanego przez Citi Women Network) oraz dla klientów indywidualnych (m.in. dla przedsiębiorców oraz pracowników nauki), a także otwarte, jak i zamknięte szkolenia w zakresie współpracy na odległość. Tematy zarządzania zespołami rozproszonymi (wirtualnymi) oraz pracy zdalnej stanowią przedmiot jej zainteresowań naukowych i doświadczeń zawodowych.


Piotr Jurczak

Piotr Jurczak

Psycholog społeczny, opiekun platformy badaniaHR.pl, przeznaczonej realizacji badań postaw i opinii pracowników. Analityk HR, Specjalista ds. badań pracowników, kierownik projektów oraz działu Analiz HR w Sedlak & Sedlak. Odpowiedzialny za rozwój narzędzi psychometrycznych, projektowanie, przygotowanie i realizację badań oraz kontakty z klientami. Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań psychologicznych i społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Zrealizował lub uczestniczył w niemal stu badaniach związanych z satysfakcją z pracy, zaangażowaniem i opiniami o pracy. Współautor kwestionariuszy badawczych oraz adaptacji narzędzi zagranicznych. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie badania motywacji i zaangażowania pracowników. Autor artykułów popularyzujących ideę Evidence based HR oraz opracowań z ogólnopolskich badań z obszaru HR.


Katarzyna Kern

Katarzyna Kern

Jest Wykładowcą oraz Dyrektorem Merytorycznym pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Happiness at Work na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, oraz pierwszym polskim, certyfikowanym Chief Happiness Officerem, partnerem międzynarodowej firmy Woohoo Inc, która od 15 lat zajmuje się tematem Happiness at Work, doradzając m. in. firmom Lego, IKEA, IBM, BP, GSK i wielu innym. Kasia jest Konsultantem HR i Happiness at Work, Executive Coachem, Facylitatorem i Trenerem Businessu.Jest również inicjatorem i organizatorem pierwszej w Polsce konferencji na temat Happiness at Work, która z wielkim sukcesem odbyła się we wrześniu 2019 w Krakowie.

Kasia posiada certyfikat Berkeley University w zakresie Happiness at Work i jest jedyną osobą w Polsce w trakcie certyfikacji na pierwszych na świecie Happiness Study prowadzonych przez eksperta w dziedzinie Happiness profesora Tal Ben-Sharara. Jest też jedyną osobą w Polsce, która prowadzi międzynarodową certyfikację w temacie Happiness at Work w ramach współpracy z Woohoo, inc.

Kasia jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest certyfikowanym facylitatorem oraz absolwentem kanadyjskiej Szkoły "The Art & Science of Coaching" prowadzonej przez Erickson Coaching International (z akredytacją ICF). Posiad 18 letnie doświadczenie w biznesie, pracując w rolach Dyrektora HR w międzynarodowych i polskich organizacjach.

Jest wielką pasjonatką różnic kulturowych oraz podróży, kuchni i wina. Jest mamą dwójki chłopców, a także osobą aktywną sportowo: treningi, góry, rower, narty a ostatnio jazda konna.


Joanna Kotzian

Joanna Kotzian

Strateg well-being, Współwłaścicielka Well.hr Od blisko 20 lat działa w branży doradczej – najpierw w HRK, od 2 lat we własnej firmie Well.hr. Przez lata odpowiadała za budowanie wizerunku pracodawców, dziś stara się wspólnie z partnerami Well.hr budować lepsze miejsca pracy, prowadząc badania, budując strategie, szkoląc i dzieląc się swoją wiedzą w publikacjach i raportach. Realizowała projekty doradcze z zakresu wellbeing, employer branding, budowania zaangażowania, różnorodności i kultury organizacyjnej dla największych firm polskich i międzynarodowych korporacji. Nic nie sprawia jej większej satysfakcji niż informacja, że po wdrożeniu jej rekomendacji pracownicy są bardziej zadowoleni i zaangażowani. Jest doświadczonym trenerem, autorką wielu publikacji dotyczących rynku pracy oraz e-szkoleń. Współpracowała wielokrotnie jako ekspert z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowała także wiele przedsięwzięć i projektów we współpracy ze środowiskiem naukowym.


Renata Kucharska-Kawalec

Renata Kucharska-Kawalec

Konsultant z pasji. Comp&Ben z wyboru. Project Manager z racji charakteru pracy. Partner z tytułu pozycji. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz dwukrotnie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Europe and Central Europe).  Zawodowo – partner zarządzający oraz menedżer doradztwa płacowego w Sedlak & Sedlak, najstarszej polskiej firmie doradztwa HR, z którą związana jest od 2005 roku. Początkowo redaktor i analityk portalu wynagrodzenia.pl oraz specjalista w dziale analiz wynagrodzeń. Aktualnie zarządza obszarem doradczym. Nadzoruje i realizuje projekty m.in. w zakresie audytu systemów wynagradzania, przebudowy listy i opisów stanowisk pracy, wartościowania oraz modelowania tabeli płac, czy budowy systemów premiowania i benefitów – ze szczególnym uwzględnieniem aspektu motywowania pracowników. Współtworzy jedne z najpopularniejszych raportów płacowych dostępnych na polskim rynku oraz realizuje autorskie badania praktyk wynagradzania różnych grup pracowników.

Autorka ponad 150 branżowych publikacji nt. analiz rynku wynagrodzeń oraz tekstów dotyczących motywowania, komunikacji i budowy systemów wynagradzania. Uczestniczy w panelach eksperckich na wydarzeniach HR, a także prowadzi wykłady, szkolenia oraz konsultacje z zakresu C&B i nieco szerzej, niż wynagrodzeniowo, pojętego ZZL.


dr Karol Kulig

dr Karol Kulig

Radca prawny, specjalista prawa pracy. Przez ponad pięć lat praktykował w jednej z czołowych polskich kancelarii. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię butikową (K. Kulig & Współpracownicy), świadczącą wyspecjalizowane usługi prawnicze dla biznesu. Ceniony szkoleniowiec. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie. Członek Kolegium Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego Krajowej Izby Radców Prawnych.


Konrad Kulikowski

Konrad Kulikowski

Absolwent psychologii stosowanej UJ oraz doktor nauk społecznych. Zwolennik Evidence-Based Management - zarządzania opartego na faktach, członek Center for Evidence-Based Management oraz European Association of Work and Organizational Psychology. Autor narzędzi do badania zaangażowania i satysfakcji z pracy, współtworzył portal oferujący badania postaw i opinii pracowników BadaniaHR.pl. Jego artykuły i analizy adresowane do praktyków znaleźć można na portalu wynagrodzenia.pl. oraz rynekpracy.pl. Pracuje jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W pracy badawczej zajmuje się analizą czynników prowadzących do powstawania satysfakcji z pracy, zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego oraz konsekwencjami pozytywnych postaw pracowników dla funkcjonowania organizacji. Szczególnie interesuje się analizą oddziaływania wynagrodzenia i systemów oceny na motywację i zadowolenie pracowników, próbując odpowiedzieć na odwieczne pytanie: „kiedy wreszcie będziemy zadowoleni z pracy i wypłaty?”. Zwolennik dbania o zaangażowanie pracowników i wykorzystania wskaźników satysfakcji z pracy w procesie zarządzania ludźmi.

Jego najnowsza książka „Zarządzanie efektywnością wynagrodzeń”, próbuje podpowiedzieć jak nie demotywować poprzez wynagradzanie. Lista publikacji naukowych dostępna na: https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Kulikowski/research


Katarzyna Mikrut

Katarzyna Mikrut

Coach ciała | Trener komunikacji intra- i interpersonalnej | Provider TRE® | Facylitator HAE. Specjalizuje się w uwalnianiu ograniczeń myśli i ciała. Od dwudziestu lat współpracuje z największymi markami w zakresie budowania komunikacji i wizerunku marek, a od ponad 11 lat jej misją jest pomoc w odnajdywaniu bezpieczeństwa w sobie poprzez pracę z ciałem i przywracanie równowagi układu nerwowego oraz zmianę przekonań z niezdrowych na wspierające/zdrowe, budowanie poczucia wartości i odkrywania swoich talentów. ( na poziome osobistym oraz organizacyjnym). Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest działanie autonomicznego układu nerwowego, samoregulacja, koregulacja i neurocepcja, czyli odkrycia teorii poliwagalnej dr Stephana Porgesa, które to zrewolucjonizowały spojrzenie na powodzenie w zakresie redukcji stresu, przywracania zdrowia psychicznego i fizycznego oraz tworzenia zdrowych relacji w organizacji. Wierzy, że dopiero mając mocne fundamenty, można iść dalej w kierunku realizacji swoich celów, pomimo przeszkód oraz wyzwań dnia codziennego. Współprowadzi firmę szkoleniowa?TRE® dla biznesu i organizacji™ - Mikrut & Czelnik-Ociepka, specjalizująca się w obszarze budowania rezyliencji i niwelowania skutków stresu zawodowego w biznesie.

Certyfikowany coach  (IC) i trener rozwoju osobistego, Provider TRE® w procesie zaawansowanym (Tension & Trauma Releasing Exercises), Praktyk Access Bars®, specjalista d/s komunikacji w biznesie, doradca zawodowy, Praktyk Points of You ®, trener FRIS-style myślenia ®, terapeuta RTZ® i SFA. Ukończyła roczny  kurs podstaw pomagania Gestalt oraz sesję terapeutyczno –  szkoleniową Simontona, jest facylitatorem grup rozwojowych z udziałem koni HEA (Horse Assisted Eduction).


Piotr Sedlak Ph.D.

Piotr Sedlak Ph.D.

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła percepcji korzyści z pracy. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (SWPS Warszawa). Od 14 lat zajmuje się doradztwem biznesowym w ramach firmy Sedlak & Sedlak (www.sedlak.pl), gdzie pełni rolę partnera zarządzającego i kierownika projektów. Od 5 lat rozwija platformę badaniahr.pl pomagającą pracodawcom w ocenie satysfakcji i zaangażowania zespołu. Równocześnie od 2008 roku pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych. Certyfikowany Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, Agile PM). Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz World at Work. Wielokrotnie nagrodzony przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Jego doktorat został nagrodzony wyróżnieniem. Doświadczenie dydaktyczne w obszarach takich jak: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, analityka danych czy badania społeczne. Piotr Sedlak prowadził również gościnnie zajęcia na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Montpellier Business School we Francji, Bern University w Szwajcarii, Kragujevac University w Serbii czy Bifrost University na Islandii. Od 2011 roku do chwili obecnej – organizator cyklu międzynarodowych konferencji dla polskich profesorów nauk Zarządzania. Wydarzenia te odbywały się m.in. w Hiszpanii, Rosji, Kazachstanie czy RPA.

Publikacje:

Autor ponad 35 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach takich jak amerykańskie Journal of Labor Research czy Current Psychology oraz ponad 20 wypowiedzi eksperckich. Często obiecuje sobie, że będzie więcej pisał i zbierał więcej punktów, prywatnie jest jednak ojcem dwójki dzieci.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin