Studia podyplomowe

Kadry i płace - edycja X

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia obejmują również warsztaty z zakresu obsługi programów Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik. Adresatami studiów są osoby poszukujące zatrudnienia lub zatrudnione w działach kadrowo-płacowych zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. Studia te adresowane są również do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe.

Wykładowcami studiów są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjaliści z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków, zarządzania zasobami ludzkimi, wynagrodzeń, a także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czesne

3900 PLN

Opiekun kierunku

dr Bernard Ziębicki
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Poza pracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
 3. Rozwiązywanie stosunku pracy
 4. Czas pracy
 5. Urlopy i uprawnienia rodzicielskie
 6. Polityka kadrowa
 7. Regulaminy w prawie pracy
 8. Związki zawodowe i rady pracownicze w zakładzie pracy
 9. Odpowiedzialność pracodawcy
 10. Mobbing i dyskryminacja pracowników
 11. Urlopy pracownicze i inne
 12. Zdolność do pracy
 13. Delegowanie pracowników
 14. Lista płac
 15. Nadzór i kontrola inspekcji pracy
 16. Systemy wynagrodzeń
 17. Płace i ewidencja księgowa
 18. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne
 19. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 20. Obsługa informatyczna płac (program: Symfonia Kadry i Płace)
 21. Obsługa informatyczna płac (program: Płatnik)
 22. Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy
 23. Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

dr Marek Benio

dr Marek Benio

Dr Marek Benio - prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, od początku pracy zawodowej związany z Katedrą, później Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, politykę zatrudnienia, dialog społeczny, zarządzanie publiczne. Specjalizuje się w badaniach porównawczych systemów emerytalnych, a na gruncie prawa europejskiego, w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Honorowy członek Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Propagator debat oksfordzkich, tutor, organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.


dr Andrzej Bigaj

dr Andrzej Bigaj

adwokat – właściciel Kancelarii Adwokackiej Adwokat

Doktor nauk prawnych (tytuł uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Obszar zainteresowań:

Indywidualne, zbiorowe i procesowe prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo cywilne

Publikacje:

A. Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI w., (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013

A. Bigaj, Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy 7/2013

A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015


mgr Bożena Gas

mgr Bożena Gas

Mgr Bożena Gas – absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, specjalność:  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i Finanse. Dodatkowe uprawnienia: licencja agenta ubezpieczeniowego.  Doświadczenia praktyczne oraz zainteresowania zawodowe związane są z zarządzaniem kadrami oraz finansami w szczególności  wynagrodzeniami. Aktualnie Kierownik Sekcji Płac w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wykładowca na studiach podyplomowych KSB UEK.


dr Dariusz Gryglik

dr Dariusz Gryglik

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Tytuł naukowy: Doktor (w zakresie zarządzania i organizacji)

Dodatkowe informacje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego, Egzamin Doradcy Podatkowego, Trener Ministerstwa Finansów, wykładowca wielu Uczelni z zakresu finansów i prawa podatkowego.
Zdany egzamin na urzędnika, egzamin doradcy podatkowego, najlepszy doktorant prawa – stypendysta Fundacji im. Profesora Andrzeja Oklejaka.

Publikacje:      

Analiza porównywalności jako element badania cen transferowych, WSH w Krakowie;
Ceny transferowe jako nowe wyzwanie w polskim systemie podatkowym w obliczu globalizacji, WSH w Krakowie;
Zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – uwagi wstępne na podstawie art. 449 (1) – 449 (11) Kodeksu cywilnego, UE w Krakowie.                                 

Obszar zainteresowań:
Prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo finansowe, wpływu czynników ekonomicznych na zagadnienia w ujęciu prawnym.

 

 


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

WYKSZTAŁCENIE:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

NAUKA I DYDAKTYKA:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

PUBLIKACJE:                                    
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

DODATKOWE INFORMACJE:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie. Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych. Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit. Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


mgr Tadeusz Stręk

mgr Tadeusz Stręk

1. Tadeusz Stręk
2. mgr prawa (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji w
latach 1985-1990) 3. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Krakowie od 1992 r.; zajmowane stanowisko: Starszy Inspektor Pracy-
Specjalista 4. Aplikacja radcowska zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Krakowie w latach 2007-2010 zakończona wpisem na listę radców
prawnych. 
Studia podyplomowe w latach 2010-2011 w zakresie przygotowania
pedagogicznego - ukończone na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w
Lublinie, Oddział w Krakowie. 
Autor i wydawca następujących m. in. pozycji książkowych:
 
- "Państwowa Inspekcja pracy. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów
prawa pracy", Wydawnictwo "Kantor Wydawniczy Zakamycze", 1998r. 
 - "Poradnik praktyczny. Indywidualne spory pracy", Wydawnictwo "Dom Prawa",
2003 r.,

5. Ukończenie aplikacji inspektorskiej z wyróżnieniem oraz nagroda Głównego
Inspektora Pracy za efekty w pracy zawodowej.

dr Monika Szaraniec

dr Monika Szaraniec

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

Stopień naukowy: doktor nauk prawnych

Zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych;  publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Publikacje z prawa pracy:

 • „Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych”, pod redakcją naukową Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7228-356-6 – autorka rozdziału:  „Prawo pracy. Zagadnienia wybrane” (rozdział II), s. 33-76.
 •  „Dylematy udzielania urlopu na żądanie” Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 6/21, Kraków 2011, ISSN 2300-6285
 • „Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu  i molestowania w stosunku pracy” , Zeszyty Naukowe UEK 2 (926) z 2014 roku, s. 153-168, ISSN 1898-6447.

Odznaczenia i nagrody:
2005 – indywidualna nagroda Rektora AE w Krakowie drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004
2008 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2007
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011
2013 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP
2013 – nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku
2014 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2013
2015 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014.
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w roku 2014.


mgr Beata Szczepańska

mgr Beata Szczepańska

 mgr ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektor

.Studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów –UMCS w Lublinie

 Studia  Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Autor następujących  publikacji:

   -„Współpraca transgraniczna jako element współpracy europejskiej na przykładzie  Euroregionu        Karpackiego”  Optimum Studia Ekonomiczne. Uniwersytet w Białymstoku, 2004, Nr 24

         -„Wpływ przemian w ustroju samorządu terytorialnego na gospodarkę finansową miasta              Rzeszowa w latach 1996-2002” .Zeszyty Naukowe, Akademia  Ekonomiczna w  Krakowie 2005, nr 665

          - „ Cele i metody prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990-2000” Artykuł zamieszczony w: Prawno -organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania    rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie.  Zeszyty   Naukowe. Wyższa   Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl.  2002,   nr 9


dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

Adiunkt w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Obszar zainteresowań:

 

 • System informatyczny rachunkowości jako źródło informacji gospodarczej.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w systemie rachunkowości.
 • Organizacja i funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej w systemie informatycznym rachunkowości.

 


dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wykładowca na wszystkich formach studiów, organizator i opiekun studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunkach: „Doskonalenie umiejętności kierowniczych” – podyplomowe studia dedykowane dla kadry menedżerskiej GK Kęty, „Podstawy przedsiębiorczości – studia dla nauczycieli”, „Kadry i płace”, „Comarch Executive Academy – studia podyplomowe typu MBA” – studia dedykowane dla kadry menedżerskiej Comarchu. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą, wykonując projekty z zakresu m.in. wartościowania pracy, projektowania systemów wynagrodzeń, tworzenia strategii, oceny struktury organizacyjnej i systemu zarządzania. Realizował projekty m.in. dla: ZPOW „Hortino” Sp. z o.o., ORLENOIL Sp. z o.o., „Wosana” S.A., Zakładów Mięsnych „Haga-Plus” Sp. z o.o., V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Chemobudowy-Kraków” S.A., Firmy Farmaceutycznej „Farma-Projekt” Sp. z o.o., Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Fabryki Autobusów „Autosan” w Sanoku, „Tauron” Polska Energia S.A. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych.

 


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin