Kadry i płace - edycja XIII

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS i przygotowanie absolwentów do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dodatkowo celem studiów jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków, zarządzania zasobami ludzkimi, wynagrodzeń, jak też wykształcenie kompetencji i umiejętności przydatnych w codziennej pracy i kontaktach z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy, a także tych dotyczących obsługi informatycznej płac za pomocą programów: Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz Optima.

Profil uczestnika:

Adresatami studiów są osoby poszukujące zatrudnienia lub zatrudnione w działach kadrowo-płacowych zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i instytucjach publicznych, urzędach, szkołach czy jednostkach budżetowych. Studia adresowane są również do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, jak również obsługiwać zagadnienia kadrowo-płacowe w innych firmach.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo ukończenia kursu Symfonia kadry i płace,
 • świadectwo ukończenia kursu program Płatnik,
 • świadectwo ukończenia kursu Optima.

 

Czesne

4200 PLN

Opiekun kierunku

dr Angelika Wodecka-Hyjek

Menedżer kierunku

 mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć teoretycznych

Liczba godzin zajęć praktycznych

ECTS *)

1.

Nawiązywanie stosunku pracy

5

6

2

2.

Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia

5

6

2

3.

Rozwiązywanie stosunku pracy

5

6

2

4.

Odpowiedzialność pracodawcy

5

-

1

5.

Polityka kadrowa

6

-

1

6.

Regulaminy w prawie pracy

3

3

1

7.

Związki zawodowe i rady pracownicze w zakładzie pracy

5

-

1

8.

Czas pracy

3

3

1

9.

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

5

6

2

10.

Urlopy i uprawnienia rodzicielskie

5

6

2

11.

Delegowanie pracowników

3

2

1

12.

Systemy wynagrodzeń

5

6

2

13.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5

6

2

14.

Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne

5

6

2

15.

Płace i ewidencja księgowa

-

6

1

16.

Lista płac

2

4

1

17.

Obsługa informatyczna płac (program: Płatnik)

-

5

1

18.

Obsługa informatyczna płac (program: Symfonia Kadry i Płace)

-

15

3

19.

Obsługa informatyczna płac (program: Optima)

-

7

1

20.

Nadzór i kontrola inspekcji pracy

3

2

1

21.

Ochrona danych osobowych

3

2

1

22.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

2

-

1

23.

Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników

2

-

1

24.

Ochrona interesów pracodawcy

2

3

1

25.

Dokumentacja pracownicza w zakładzie pracy

2

3

1

26.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2

-

1

27.

Seminarium dyplomowe

5

13

4

28.

  Razem:

88

116

40

*) ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Wykładowcy

dr Marek Benio

dr Marek Benio

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, od początku pracy zawodowej związany z Katedrą, później Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zainteresowania naukowe:

ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, politykę zatrudnienia, dialog społeczny, zarządzanie publiczne.

Specjalizuje się w badaniach porównawczych systemów emerytalnych, a na gruncie prawa europejskiego, w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Honorowy członek Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Propagator debat oksfordzkich, tutor, organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.


dr Andrzej Bigaj

dr Andrzej Bigaj

adwokat – właściciel Kancelarii Adwokackiej Adwokat

Doktor nauk prawnych (tytuł uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Obszar zainteresowań:

Indywidualne, zbiorowe i procesowe prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo cywilne

Publikacje:

A. Bigaj, Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXI w., (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. S. Biernat, Warszawa 2013

A. Bigaj, Naruszenie praw pracownika jako przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Monitor Prawa Pracy 7/2013

A. Bigaj, Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015


mgr Bożena Gas

mgr Bożena Gas

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, specjalność:  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i Finanse.

Dodatkowe uprawnienia: licencja agenta ubezpieczeniowego. 

Doświadczenia praktyczne oraz zainteresowania zawodowe związane są z zarządzaniem kadrami oraz finansami w szczególności  wynagrodzeniami.

Aktualnie Kierownik Sekcji Płac w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wykładowca na studiach podyplomowych KSB UEK.


dr Dariusz Gryglik

dr Dariusz Gryglik

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Tytuł naukowy: Doktor (w zakresie zarządzania i organizacji)

Dodatkowe informacje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego, Egzamin Doradcy Podatkowego, Trener Ministerstwa Finansów, wykładowca wielu Uczelni z zakresu finansów i prawa podatkowego.
Zdany egzamin na urzędnika, egzamin doradcy podatkowego, najlepszy doktorant prawa – stypendysta Fundacji im. Profesora Andrzeja Oklejaka.

Publikacje:      

Analiza porównywalności jako element badania cen transferowych, WSH w Krakowie;
Ceny transferowe jako nowe wyzwanie w polskim systemie podatkowym w obliczu globalizacji, WSH w Krakowie;
Zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – uwagi wstępne na podstawie art. 449 (1) – 449 (11) Kodeksu cywilnego, UE w Krakowie.                                 

Obszar zainteresowań:
Prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo finansowe, wpływu czynników ekonomicznych na zagadnienia w ujęciu prawnym.

 

 


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Karol Kulig

dr Karol Kulig

Radca prawny, specjalista prawa pracy. Przez ponad pięć lat praktykował w jednej z czołowych polskich kancelarii. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię butikową (K. Kulig & Współpracownicy), świadczącą wyspecjalizowane usługi prawnicze dla biznesu. Ceniony szkoleniowiec. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora na aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie. Członek Kolegium Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego Krajowej Izby Radców Prawnych.


dr Małgorzata Mędrala

dr Małgorzata Mędrala

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Krakowie, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy. Doktorat poświęcony problematyce funkcji ochronnej postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Nauczyciel akademicki i uczestnik międzynarodowych programów badawczych w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca na kierunku Kadry i Płace studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie, studiach podyplomowych z prawa pracy organizowanych przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szkoleniowiec i egzaminator aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Członek ILERA oraz Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy. Radca prawny z szerokim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Zainteresowania naukowe dr Małgorzaty Mędrali obejmują problematykę związków polityki społecznej z prawem pracy, zagadnienia z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, prelegentka na wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie.

Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego.

Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych.

Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit.

Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


mgr Tadeusz Stręk

mgr Tadeusz Stręk

Mgr prawa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji w latach  1985-1990
Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie od 1992 r.; zajmowane stanowisko: Starszy Inspektor Pracy - Specjalista
Aplikacja radcowska zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w latach 2007-2010 zakończona wpisem na listę radców prawnych.
Studia podyplomowe w latach 2010-2011 w zakresie przygotowania pedagogicznego - ukończone na  Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Oddział w Krakowie.

Autor i wydawca następujących m. in. pozycji książkowych:
- "Państwowa Inspekcja pracy. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy", Wydawnictwo "Kantor Wydawniczy Zakamycze", 1998r.
- "Poradnik praktyczny. Indywidualne spory pracy", Wydawnictwo "Dom Prawa", 2003 r.,

Ukończenie aplikacji inspektorskiej z wyróżnieniem oraz nagroda Głównego
Inspektora Pracy za efekty w pracy zawodowej.


Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

Stopień naukowy: doktor nauk prawnych

Zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych;  publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Publikacje z prawa pracy:

 • „Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych”, pod redakcją naukową Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7228-356-6 – autorka rozdziału:  „Prawo pracy. Zagadnienia wybrane” (rozdział II), s. 33-76.
 •  „Dylematy udzielania urlopu na żądanie” Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 6/21, Kraków 2011, ISSN 2300-6285
 • „Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu  i molestowania w stosunku pracy” , Zeszyty Naukowe UEK 2 (926) z 2014 roku, s. 153-168, ISSN 1898-6447.

Odznaczenia i nagrody:
2005 – indywidualna nagroda Rektora AE w Krakowie drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004
2008 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2007
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011
2013 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP
2013 – nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku
2014 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2013
2015 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014.
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w roku 2014.


mgr Beata Szczepańska

mgr Beata Szczepańska

Mgr ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektor

Studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów –UMCS w Lublinie

Studia  Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Autor następujących publikacji:

 - „Współpraca transgraniczna jako element współpracy europejskiej na przykładzie  Euroregionu Karpackiego”  Optimum Studia Ekonomiczne. Uniwersytet w Białymstoku, 2004, Nr 24

 - „Wpływ przemian w ustroju samorządu terytorialnego na gospodarkę finansową miasta Rzeszowa w latach 1996-2002” .Zeszyty Naukowe, Akademia  Ekonomiczna w  Krakowie 2005, nr 665

 - „Cele i metody prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990-2000” Artykuł zamieszczony w: Prawno -organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania    rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie.  Zeszyty   Naukowe. Wyższa   Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl.  2002,   nr 9


dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

Adiunkt w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Obszar zainteresowań:

 • System informatyczny rachunkowości jako źródło informacji gospodarczej.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w systemie rachunkowości.
 • Organizacja i funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej w systemie informatycznym rachunkowości.

dr Angelika Wodecka-Hyjek

dr Angelika Wodecka-Hyjek

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Doktorat poświęcony problematyce zastosowania outsourcingu w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej. Wykładowca akademicki i ekspert wdrożeniowy w projektach w organizacjach biznesowych i w administracji publicznej. Uczestnik badań naukowych realizowanych w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, opiekun Kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Dyrektor kierunku Kadry i Płace studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie. Opiekun Koła Naukowego Konsultingu działającego przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Certyfikowany Tutor Akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zainteresowania naukowe dr Angeliki Wodeckiej-Hyjek obejmują zagadnienia dotyczące współczesnych koncepcji i metod zarządzania, aspektów wynagrodzeń i zasobów ludzkich, procesów biznesowych i przedsiębiorczości. Autor i współautor ponad 130 publikacji naukowych, uczestnik i organizator licznych konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych.


dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wykładowca na wszystkich formach studiów, organizator i opiekun studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunkach: „Doskonalenie umiejętności kierowniczych” – podyplomowe studia dedykowane dla kadry menedżerskiej GK Kęty, „Podstawy przedsiębiorczości – studia dla nauczycieli”, „Kadry i płace”, „Comarch Executive Academy – studia podyplomowe typu MBA” – studia dedykowane dla kadry menedżerskiej Comarchu. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą, wykonując projekty z zakresu m.in. wartościowania pracy, projektowania systemów wynagrodzeń, tworzenia strategii, oceny struktury organizacyjnej i systemu zarządzania. Realizował projekty m.in. dla: ZPOW „Hortino” Sp. z o.o., ORLENOIL Sp. z o.o., „Wosana” S.A., Zakładów Mięsnych „Haga-Plus” Sp. z o.o., V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Chemobudowy-Kraków” S.A., Firmy Farmaceutycznej „Farma-Projekt” Sp. z o.o., Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Fabryki Autobusów „Autosan” w Sanoku, „Tauron” Polska Energia S.A. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych.

 


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin