Studia podyplomowe

Lean Management

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień i eliminowania marnotrawstw w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean. Program studiów realizowany jest w formie warsztatowej z zastosowaniem gier symulacyjnych i case studies. W ramach zajęć, organizowane są również wizyty w firmach produkcyjnych, umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach. Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów; pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia; kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla; właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Wykładowcami na kierunku są trenerzy o szerokim doświadczeniu zawodowym w zakresie stosowania metodyki Lean oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjaliści z zakresu: zarządzania procesami biznesowymi, zarządzania zmianą, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia są organizowane we współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Brainstorm.

Dowiedz się więcej o firmie Brainstorm na stronie: www.brainstorm.biz.pl

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

 

Czesne

6500 PLN

Opiekun kierunku

dr hab. Bernard Ziębicki
tel. 12 293 55 60
mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

1.    Koncepcje doskonalenia procesów

•    TOC. Teoria ograniczeń
•    SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
•    TPS. System Produkcyjny Toyota
•    KAIZEN

2.    Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny

•    Podstawy szczupłego zarządzania
•    Podstawowe narzędzia stosowane w Lean Manufacturing
•    Mierniki efektywności procesów
•    Rezultaty wynikające z zastosowania narzędzi Lean

3.    5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne

•    Analiza sytuacji
•    Czerwone etykiety
•    Organizacja stanowiska pracy – 5S
•    Audyty obszarów
•    Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
•    Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

4.    Praca standaryzowana

•    Czas taktu a czas cyklu
•    Pełne obciążenie pracą
•    Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
•    Dokumentacja standardu

5.    Rozwiązywanie problemów

•    PDCA
•    Zastosowanie Diagramu Ishikawy w rozwiązywaniu problemów
•    Metoda 5 Why jako droga do poszukiwania źródła problemów
•    Identyfikacja i eliminacja błędów pracowników
•    Poka-Yoke
•    Grupowe generowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem metody superpozycji i klasycznej burzy mózgów
•    Generowanie rozwiązań w oparciu o model GROW
•    Ocena możliwych rozwiązań z wykorzystaniem najpopularniejszych macierzy

6.    Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów

•    Analiza brakowości w procesie
•    Kaizen jako metoda generowania usprawnień
•    Zasady prowadzenia warsztatów Kaizen
•    System sugestii pracowniczych – Kaizen Box i rezultaty z jego wprowadzenia
•    Proces zbierania, oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych
•    Sposoby wynagradzania pracowników w systemie Kaizen Box
•    Komunikacja wewnętrzna projektu Kaizen Box

7.    TWI

•    Brygadzista w roli trenera na stanowisku pracy
•    Instruktarz stanowiskowy wg. metody TWI

8.    FMEA - analiza rodzajów i skutków możliwych błędów

•    Istota i rodzaje FMEA
•    Techniki wspomagające FMEA
•    Risk Priority Number (RPN)
•    Metodologia tworzenia FMEA
•    Plany kontroli

9.    Lean Six Sigma

•    Wprowadzenie do Six Sigma
•    DMAIC – Metodologia Systematycznego Usprawniania
•    Dane ciągłe vs dane dyskretne
•    Six Sigma jako miara statystyczna
•    Podstawy statystyki

10.    VSM. Mapowanie strumienia wartości

•    Mapa stanu obecnego
•    Identyfikacja wąskich gardeł i strat w procesie
•    Mapa stanu przyszłego

11.    Lean Accounting

•    Księgowanie kosztów a zarządzanie kosztami
•    Główne zasady Lean Accounting
•    Rachunek kosztów celu (Target Costing)
•    Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen Costing)
•    Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości
•    Controlling w środowisku Lean Management

12.     Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean

•    Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
•    Obowiązki i rola lidera
•    Lean to nie tylko narzędzia

13.    TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń
 
•    Cele i filary TPM
•    Autonomiczne utrzymanie ruchu
•    Narzędzia stosowane w TPM
•    Wskaźniki OE i OEE
•    Zarządzanie awariami
•    Eliminowanie awarii

14.    SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn

•    Czynności wewnętrzne
•    Czynności zewnętrzne
•    Obserwacje procesu
•    Generowanie usprawnień w procesie przezbrojeń

15.    Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą

•    Potrzeba zmiany i przebieg procesu zmiany
•    Postaw wobec zmian
•    Przekonania wspierające i przekonania ograniczające
•    Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
•    Gotowość do zmian, dynamika zmian

16.    Budowanie efektywnych zespołów

•    Warunki efektywnej współpracy
•    Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
•    Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
•    Etapy rozwoju zespołu
•    Dynamika zespołu: role grupowe

17.    Case Day

•    Doskonalenie procesów

18.    Lean w procesach biurowych

19.    Seminarium dyplomowe

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godz. zajęć

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin