Menedżer komunikacji społecznej w organizacji

Cel studiów:

Przygotowanie uczestników do pracy z szeroko rozumianą komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w organizacji. Podczas studiów omówione zostaną zagadnienia dotyczące człowieka w organizacji, PR-u, komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacjach. Przećwiczone i zdiagnozowane zostaną style rozwiązywania konfliktów każdego uczestnika zajęć. Każdy uczestnik rozwinie także umiejętności komunikacji i autoprezentacji.

Profil uczestnika:

Studia skierowane są do osób zajmujących się lub chcących się zajmować w przyszłości komunikowaniem się w organizacji oraz do osób, które chcą aktywnie rozwijać swoje umiejętności komunikowania się i budowania wizerunku własnego i firmy. Studia skierowane są także dla wszystkich, którym nie obojętne jest jak widzą ich inni oraz jak daną sytuację w firmie odbierają inni pracownicy i kontrahenci.

Studia organizowane są we współpracy z firmą szkoleniową Brainstorm. Więcej informacji o firmie na www.brainstorm.biz.pl

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

8000 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 176 godzin zajęć.


Program studiów:


Blok I – Komunikacja w organizacji

Podstawy komunikacji – Podczas zajęć zostanie omówiona rola odbiorcy i nadawcy w procesie komunikowania się. Zajmiemy się także zagadnieniem asertywności, komunikatem typu „ja” oraz inymi technikami sprawnej komunikacji. Przećwiczone zostaną także techniki aktywnego słuchania.

Bariery komunikacyjne - celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu różnic w postrzeganiu komunikatów, systemów reprezentacji w komunikacji oraz stylów społecznego komunikowania się. Podczas zajęć skupimy się na sposobach i technikach dostosowania swojej komunikacji do komunikacji odbiorcy poprzez dostosowanie stylu społecznego komunikowania się i systemu reprezentacji.

Mediacje i negocjacje – zajęcia pozwolą uczestnikom na zapoznanie się z podstawami negocjacji i mediacji w organizacjach. Omówione zostaną takie aspekty jak przedział zgodności, batna, dolna linia, poziom aspiracji oraz taktyki negocjacyjne. Uczestnicy doświadczą procesu negocjacji pozycyjnych, problemowych oraz mediacji z grupami społecznymi i związkami zawodowymi poprzez udział w różnego typu case-study, ćwiczeniach indywidualnych i grupowych oraz symulacjach.

Wywieranie wpływu na ludzi – podczas zajęć omówione zostaną wszystkie techniki i metody wywierania wpływu na ludzi w organizacji oparte o techniki Cialdiniego. Przećwiczone zostaną także techniki wywierania wpływu na grupy i techniki modelowania zachowania drugiego człowieka,

Blok II – Diagnoza i rozwiązywanie problemów komunikacyjnych

Poszukiwanie źródeł konfliktów – podczas zajęć zostanie omówione koło konfliktu Moora na bazie którego zostaną wypracowane sposoby i techniki rozpoznawania rodzaju konfliktu i jego źródła.  Wypracowane także zostaną przez grupę zachowania po których możemy rozpoznać rodzaj konfliktu. Podsumowaniem zajęć będzie wypracowanie systemu rozmowy (zadawania pytań), który pozwoli na sprawne dotarcie do źródła konfliktu.

Twórcze rozwiązywanie konfliktów – zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników zarówno z technikami twórczego myślenia jak i metod służących do rozwiązywania konfliktów. Każdy uczestnik dokona autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów. Zostaną omówione i przećwiczone metody De Bono i Superpozycji. Przećwiczymy także wiele technik rozwiązywania konfliktów w organizacji, skupiając się przede wszystkim na metodach wyniesionych z coachingu.

Psychologiczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania w organizacji – celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi zachowań ludzkich w organizacji. Tematyka zajęć koncentruje się na podstawowych koncepcjach dotyczących funkcjonowania człowieka w organizacji, kulturze organizacyjnej i normach zespołowych oraz rozwoju osobowości człowieka.

Zmiany w organizacji – podczas zajęć zostanie omówiona specyfika zmian w organizacji. Zostaną omówione szanse i zagrożenia związane ze zmianami w firmach. Skupimy się na fazach przebiegu zmiany i na technikach przeprowadzenia zespołu przez poszczególne fazy zmiany.

Blok III – Zarządzanie informacją w organizacji

Komunikowanie się i autoprezentacja – celem zajęć jest zdobycie umiejętności komunikowania się z ludźmi podczas szeroko rozumianych wystąpień publicznych. Omówione zostaną metody komunikowania się w organizacji w różnych sytuacjach w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego w organizacji. Przećwiczone zostaną  techniki autoprezentacyjne. Duża część zajęć odbywać się będzie z użyciem kamery video.

Poziomy uczenia się organizacji – podczas zajęć skupimy się na metodologii uczenia się i rozwoju organizacji poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności jej pracowników jak i poprzez zachowanie know how w organizacji, oraz wykorzystanie potencjału ludzi w firmie w np. programach mentoringowych.

PR wewnętrzny w firmie – celem zajęć jest zapoznanie uczestników z PR wewnętrznym w firmie. Omówione zostaną zagadnienia wewnętrznego oddziaływania na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji poprzez sprawne działania PR-owe.

Odpowiedzialność społeczna w biznesie – na zajęciach omówione zostaną zagadnienia związane z tworzeniem i efektem programów odpowiedzialności społecznej Biznesu. Słuchacze dowiedzą się jakie są przyczyny tworzenia tego typu programów, jakie są korzyści z tych programów i co one za sobą niosą.

Reklama i PR na zewnątrz organizacji – zajęcia są typowym przykładem warsztatów podczas których zostaną wypracowane najlepsze praktyki biznesowe dotyczące reklamy i zewnętrznego PR –u w firmach. Omówione zostaną zagadnienia skuteczności mediów w reklamie i PR-rze oraz wypracowane praktyczne metody wyboru form reklamy i komunikacji w zależności od sytuacji wewnętrznej firmy oraz otoczenia zewnętrznego organizacji.

Sztuka własnego rozwoju w organizacji – w trakcie zajęć uczestnicy stworzą dla siebie indywidualny plan rozwoju oparty o wzmacnianie automotywacji do działania, pewności siebie i pracy z celem.

Nowoczesne narzędzia IT w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – w trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem intranetu oraz poczty elektronicznej. Omówione zostanie także wykorzystanie fora tematycznego w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Komunikacja kryzysowa – podczas zajęć omówione zostaną sposoby i techniki komunikowania rzeczy trudnych jak i komunikowania się z organizacją w sytuacjach trudnych takich jak wypadki, zła sytuacja finansowa firmy, procesy restrukturyzacji itp.

Blok IV – Seminarium dyplomowe

 

 

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin