Menedżer produktów żywnościowych

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu projektowania i doskonalenia produktów żywnościowych przydatnych w pracy menedżera produktu w firmach przemysłu spożywczego. Ponadto celem jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami wdrażania innowacji produktowych w przemyśle spożywczym, od technik twórczego myślenia oraz aktywnego poszukiwania pomysłów i rozwiązań, przez etapy i metodologię prowadzenia procesu projektowania i rozwoju produktów żywnościowych, aż po skuteczną ich komercjalizację, w tym monitorowania skuteczności wdrożenia nowych produktów na rynek. Co więcej, wśród założonych celów jest także nabycie umiejętności związanych z projektowaniem i dokumentowaniem procesu FPD, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na opracowywanie nowych produktów żywnościowych, doskonalenie ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego zgodnie z wymaganiami systemów BRC i IFS.

Profil uczestnika:

Studia dedykowane są dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, zwłaszcza osób zatrudnionych w działach R&D odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój produktów żywnościowych oraz wprowadzanie ich na rynek, w tym m.in. kierowników projektów, technologów żywności oraz pracowników działów kontroli jakości, zakupów, sprzedaży i marketingu zainteresowanych identyfikacją trendów rozwojowych w branży spożywczej i poznaniem skutecznych metod ich aplikacji w procesie opracowywania, doskonalenia i komercjalizacji nowości produktowych.

Informacje:

Studia podyplomowe pt. „Menedżer produktów żywnościowych” zostały utworzone przez Katedrę Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - obecnie Katedra Jakości Produktów Żywnościowych w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, a od 2021 r. znajdują się w ofercie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czesne

5400 PLN

Opiekun kierunku

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Menedżer kierunku

mgr Renata Wójcik

Tel. 12 293 75 96

E-mail: renata.wojcik@uek.krakow.pl

Program studiów

l.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć/

liczba godzin/

Punkty ECTS

Teoretyczne

Praktyczne

1.            

Projektowanie produktów żywnościowych

8

3

2

2.            

Design Thinking w rozwoju produktu

10

25

5

3.            

Analiza dekompozycyjna produktu

2

8

2

4.            

Analiza sensoryczna

4

8

2

5.            

Substancje dodatkowe w projektowaniu żywności

2

4

1

6.            

Nowoczesne technologie w produkcji żywności

8

-

1

7.            

Dietetyka a rozwój produktu

12

4

3

8.            

Metody badań konsumenckich

4

10

3

9.            

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

8

-

1

10.         

Wymagania prawne w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów

8

-

1

11.         

Innowacje w opakowalnictwie żywności

8

-

1

12.         

Design w projektowaniu żywności

8

8

2

13.         

Ryzyko w rozwoju nowych produktów

4

8

2

14.         

Komercjalizacja produktów żywnościowych – model marketingowy Canvas

-

8

1

15.         

Metody i techniki rozwiązywania problemów i doskonalenia produktu (FMEA)

4

10

3

 

Razem

90

96

30

Łącznie

186

 

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

prof. UEK dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Opakowalnictwa Towarów, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik, wykonawca oraz konsultant wielu projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych m.in. NCN, NCBiR, Europejski Fundusz Społeczny, HECAFS i in. Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje ok. 100 pozycji. Do najważniejszych publikacji należy autorstwo monografii pt. „Opakowanie i jego rola w projektowaniu produktu zintegrowanego w aspekcie potrzeb i wymagań konsumentów”, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2018 oraz współautorstwo monografii pt. „Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych stosowanych w branży kosmetycznej”, Difin, Warszawa 2020. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów oraz Biegły Sądowy w specjalności opakowalnictwo i przechowalnictwo. Autorka wielu ekspertyz i opinii dla Organów Państwowych. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi firmami branży opakowaniowej oraz jest przewodniczącą rady programowo-technicznej firmy COBICO sp. z o.o.


Jagoda Fabicka

Jagoda Fabicka

Ekonomistka, specjalistka ds. social mediów, komunikacji i e-marketingu, moderatorka Design Thinking. Właścicielka portalu czytajsklad.com, gdzie tworzy przestrzeń do spotkania odbiorców z producentami żywności, prowadząc dla nich kampanie reklamowe. Współautorka książki „Czytaj Skład. Gotuj z Głową!”. Autorka felietonów z zakresu żywienia i trendów spożywczych na portalach informacyjnych. Uczestniczy w najciekawszych wydarzeniach i konferencjach z zakresu żywności i kulinariów oraz innowacji spożywczych. Od sześciu lat współpracuje z dietetyczkami i fundacjami, tworząc wspólnie kampanie promujące świadomy wybór żywności i sposób odżywiania.


prof. UEK dr hab.  Marcin Gębarowski

prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski

Profesor uczelniany w Katedrze Zarządzania Procesowego w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem UEK. Z wykształcenia i pasji marketingowiec, specjalizujący się w marketingu targowym, komunikacji marketingowej, merchandisingu oraz badaniach rynkowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne z wielu przedmiotów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. Od kilkunastu lat realizuje praktykę doradczą oraz szkoleniową z zakresu marketingu. W tym czasie współpracował z licznymi podmiotami – zarówno z sektora B2C, jak i obszaru B2B. Podczas zajęć dydaktycznych oraz szkoleń wykorzystuje interaktywne formy prowadzenia zajęć – takie, jak: wykłady moderowane, dyskusje, ćwiczenia indywidualne oraz w grupach, analizy studiów przypadku, projekty. Jest promotorem licznych prac licencjackich oraz magisterskich. Doświadczenie dydaktyczne to ok. 10 tys. godzin zajęć, zaś szkoleniowe – ponad 2 tys. godz. warsztatów. Ponadto aktywnie działa w obszarze badawczym – jest autorem lub współautorem ponad dwustu opracowań naukowych i popularyzatorskich, w tym kilku książek. Pasję pozaakademicką stanowią samodzielnie planowane, odległe podróże.


dr Marcin Klag

dr Marcin Klag

Projektant, absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Specjalizuje się w projektowaniu komunikacji wizualnej, książek i czasopism, a także zarządzaniem projektami metodą Design Thinking. W kręgu jego zainteresowań naukowych istotne miejsce zajmuje książka i jej relacja z mediami elektronicznymi, a także zagadnienia kryzysu funkcjonalizmu w designie. Zastępca dyrektora Instytutu Grafiki i Wzornictwa w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, współpracuje również z Wyższą Szkołą Europejską im. Tischnera i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Przez kilkanaście lat pracował w Małopolskim Instytucie Kultury, zajmując się, oprócz projektowania, problematyką dziedzictwa kulturowego w edukacji. Przez kilka lat członek redakcji kwartalnika „Autoportret – pismo o dobrej przestrzeni”, gdzie odpowiadał m.in. za szatę graficzną, oraz miesięcznika „Bikeboard – magazyn rowerowy.” Redaktor graficzny pisma „Witkacy! – czyste dusze w niemytej formie”. Współpracuje z wieloma instytucjami prowadząc działalność projektową.


dr  Jolanta Loranc-Borkowska

dr Jolanta Loranc-Borkowska

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych, Adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się między innymi w prawie ochrony konsumenta i prawie ochrony rynku, a także międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. W ramach działalności dydaktycznej opracowała i prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Prawna ochrona rynku i konsumenta, Prawne aspekty jakości oraz Prawne aspekty procesu sprzedaży, a także Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe oraz Prawo celne.

Wybrane publikacje:

Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. [w:] Prawo kontraktów, Z. Kuniewicz (red.), D. Sokołowska (red.), Warszawa 2017.

Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, M. Kuźnik (red.), A. Witosz (red.), Warszawa 2018.

Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, A. Kaźmierczyk (red.), A. Franczak (red.), Warszawa 2018.

Konsumencka reklamacja wadliwej żywności [w:] Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE, B. Gnela (red.), E. Sługocka – Krupa (red.), M. Szaraniec (red.), A. Viglianisi Ferraro (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019.Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law, Studia Iuridica Lublinensia 2020, Vol 29, No 5.

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych [w:]Prawne aspekty jakości towarów, B. Gnela (red.), J. Loranc-Borkowska (red.), Warszawa 2015,

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.), Warszawa 2015,

Rola gwarancji dodatkowej w budownictwieKwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 1.

Konferencje:

VI Kolokwium Jagiellońskie „Zmiany w prawie konsumenckim”, Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Cywilnego; Kraków 16 stycznia 2015 r., referat samodzielny: Zmiany w pojęciu wady fizycznej.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Kraków 15-17 września 2015 r., referat samodzielny: Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym.

Inne osiągnięcia:

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie Prezesa Sądu apelacyjnego w Krakowie podczas Narady sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i sędziów okręgowych apelacji krakowskiej, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2014 r., w Wiśle. Wykład dnia 18 listopada 2014 r.

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie radcy prawnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podczas Narady szkoleniowej radców prawnych obsługujących jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych, która odbyła się w dniach 11-13 maja 2015 r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” koło Tomaszowa Mazowieckiego. Wykład dnia 12.05. 2015 r.

Zainteresowania:

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony rynku i konsumenta, prawne aspekty jakości, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, prawo celne.

Nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).


dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny, w Katedrze Jakości Produktów Żywnościowych, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, UEK. Zastępca Dyrektora INoJiZP ds. Studenckich.

Wykładowca z zakresu Kreatywności i myślenia twórczego w rozwoju produktu, Metod twórczego rozwiązywania problemów i doskonalenia produktu, Innowacyjności w produkcji żywności, Projektowania i rozwoju żywności, Substancji dodatkowych w projektowaniu żywności, Personalizacji żywności i żywienia, Trendów rozwojowych na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz Analizy ryzyka w działaniach proinnowacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie analizy preferencji konsumenckich, badania jakości i doskonalenia produktów żywnościowych, w tym badań sensorycznych, prognozowania rozwoju przemysłu spożywczego oraz analizy ryzyka w rozwoju nowych produktów. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Kierownik studiów podyplomowych „Menedżer Produktów Żywnościowych” realizowanych na UEK.

Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Staże naukowo-badawcze w USA, Norwegii i na Islandii.

Współpraca z firmami krajowymi i międzynarodowymi w charakterze konsultanta w zakresie opracowywania nowych produktów żywnościowych, trenerka i szkoleniowiec w zakresie Metod twórczego rozwiązywania problemów, Design Thinking, FPD i Zarządzania ryzykiem wg ISO 31000. Kierownik i wykonawca projektów naukowo-badawczych finansowanych z NCN i Funduszy Norweskich, ekspert oceniający wnioski w programie COST – European Cooperation in Science & Technology, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

Prywatnie miłośniczka dalekich podróży, gry w tenisa i dobrej kuchni.


Anna Pawlik

Anna Pawlik

Trenerka oraz konsultantka ds. branżowych systemów zarządzania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako Lider Produkcji w grupie Carlsberg. W LUQAM realizuje projekty wdrożeniowe i szkoleniowe z zakresu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IRS, BRC, ISO 13485, jak również filozofii i narzędzi Lean Management. Obecnie w ramach outsourcingu funkcji pełnomocnika koordynuje i rozwija systemy dla Klientów LUQAM (m.in. branża spożywcza, budowlana, wyrobów medycznych i IT). Uczestniczy we wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych wyrobów medycznych. Specjalistka od trudnych projektów wdrożeniowych, realizowanych pod presją czasu. Doskonale odnajduje się w efektywnym powiązaniu wymagań poszczególnych systemów ze specyfiką produkcyjną. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.


dr Krystyna Pogoń

dr Krystyna Pogoń

Dietetyczka i technolożka żywności z wykształcenia oraz pasji. Związana z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z żywnością prozdrowotną i wpływem żywności na zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwem żywności. Jest autorką licznych publikacji i doniesień na sesje naukowe dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Od 2013 roku jest Kierownikiem Zespołu w Centrum Dietetycznym Dietific, gdzie nie tylko pomaga osobom mającym problem z odżywianiem, ale także stworzyła wyjątkową markę cateringu dietetycznego łączącą naukowe podstawy wiedzy o żywieniu z ich realizacją w praktyce gastronomicznej. Prowadzi szkolenia i akcje edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania, jest także ekspertką naukową czasopism, portali internetowych oraz oddziału krakowskiego telewizji TVN.


prof. dr hab. inż. Stanisław Popek

prof. dr hab. inż. Stanisław Popek

Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa; pracownik naukowo dydaktyczny UEK, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Pracownik Katedry Jakości Produktów Żywnościowych UEK. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK, zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości UEK. Od 2006 roku również pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Instytut Ekonomii i Zarządzania. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu nauk o jakości żywności i zarządzania jakością. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych. Promotor i recenzent przewodów doktorskich. Uczestnik staży naukowych w Norwegii, na Litwie i Ukrainie. Czynny uczestnik międzynarodowych zespołów badawczych, m.in. współpraca z Instytutem Chemii Żywności Uniwersytetu w Hamburgu, Agricultural Univeristy of Athens, National University of Economics w Kijowie. Pracownik naukowy o licznych kontaktach z praktyką gospodarczą, na co dzień weryfikujący i aplikujący posiadaną wiedzę i umiejętności.


Katarzyna Rada

Katarzyna Rada

Ekonomistka, specjalistka komunikacji marketingowej, moderatorka Design Thinking, mediatorka i negocjatorka.

Od sześciu lat związana z branżą spożywczą, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com, współpracuje z producentami, wspierając ich w zakresie projektowania żywności, napojów i prowadzenia kampanii reklamowych. Zna doświadczenia nabywców z pierwszej ręki, na co dzień rozmawiając z użytkownikami czytajsklad.com - serwis odwiedza 150 tys. użytkowników miesięcznie, liczba obserwujących FB wynosi 240 tys. Współautorka książki „Czytaj Skład. Gotuj z Głową!”, a także licznych kampanii podnoszących świadomość żywieniową. Aktywna uczestniczka konferencji branży spożywczej. Współpracuje z dietetykami, technologami żywności, innowatorami branży spożywczej.


dr Hanna Stolińska

dr Hanna Stolińska

Dietetyczka kliniczna, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez siedem lat pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia, pełniąc funkcję między innymi liderki zadania dotyczącego nadwagi i otyłości w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy.

Współzałożycielka Fundacji Kobiety bez diety. Współpracuje z osobami z problemem nadwagi i otyłości, chorób dietozależnych oraz będących na dietach alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem diet roślinnych. Prowadzi szkolenia dla dietetyków i lekarzy dotyczące między innymi żywienia w chorobach tarczycy. Wykładowczyni na studiach podyplomowych Żywienie Człowieka w IŻŻ oraz Dietetyce na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Przekazuje wiedzę żywieniową również poprzez liczne wystąpienia telewizyjne i radiowe oraz pisanie artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współautorka między innymi takich książek jak „Love Veganz" oraz „Jeść Zdrowiej" (kampania sieci Lidl), autorka książki „Jelito drażliwe. Leczenie dietą’’, „Insulinooporność. Leczenie dietą’’, „Zdrowe stawy. Leczenie dietą’’ oraz „Jedz zielone’’.


dr inż. Grzegorz Suwała

dr inż. Grzegorz Suwała

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Jakości Produktów Żywnościowych, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem na UEK.

W ramach działalności dydaktycznej opracował i prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Nowoczesne technologie w produkcji żywności, Autentyczność żywności, Identyfikacja zafałszowań żywności. Autor 80 publikacji naukowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Staże naukowo-badawcze w University College of Southest Norway oraz Parku Technologicznym w Elblągu. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Konsultant merytoryczny firm operujących w branży spożywczej oraz wyrobów alternatywnych dla branży tytoniowej. Autor opinii eksperckich, realizowanych zarówno na zlecenie Producentów jak też Sądu w toczących się postępowaniach w zakresie prawidłowej identyfikacji i klasyfikacji wyrobów. Członek zespołów badawczych realizujących projekty w zakresie wykorzystania nanowody w technologii żywności. Współautor badań na temat świadomości konsumentów w zakresie zastosowania nanotechnologii w produkcji żywności.


dr inż. Paweł Turek

dr inż. Paweł Turek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem UEK. Kierownik zespołu analizy sensorycznej przy Polskim Towarzystwie Towaroznawczym Oddział Krakowski (od 2013), opiekun zespołu sensorycznego.

Prowadzi badania naukowe  w zakresie zagadnień związanych z analizą sensoryczną: metodologia oznaczeń sensorycznych, zasady prowadzenia eksperymentów, czynniki wpływające na postrzeganie produktów i ocena  jakości kosmetyków z wykorzystaniem zmysłów, wymagania  w zakresie kwalifikacji oceniających do zespołów sensorycznych.

Przewodniczący Komisji ds. Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

Rzeczoznawca w zakresie analizy sensorycznej przy Polskim Towarzystwie Towaroznawczym. Szkoleniowiec i praktyk chętnie dzielący się swoją wiedzą i pasją, jaką stanowi analiza sensoryczna.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin