Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Cel studiów:
Usystematyzowanie, uporządkowanie i pogłębienie wiadomości o prawie niezbędnym przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Profil uczestnika:
Studia przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorców, a także dla osób zatrudnionych w takich firmach na kierowniczych stanowiskach.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

7300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

 

Program studiów:

 1. Blok podstawowy - Zagadnienia prawne
  • Regulacja działalności gospodarczej: pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej, pojęcia mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, reglamentacja działalności gospodarczej: koncesje, zezwolenia, działalność regulowana; ochrona konkurencji, pomoc publiczna.
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej: działalność gospodarcza osoby fizycznej, z uwzględnieniem prowadzenia działalności przez przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej; osobowe i kapitałowe spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, stowarzyszenia; obowiązki informacyjne i pozyskiwanie informacji z urzędowych rejestrów przedsiębiorców  (ewidencja działalności gospodarczej, KRS, ewidencja działalności regulowanej); postępowanie upadłościowe i naprawcze.
  • Umowy w działalności gospodarczej: zawieranie i wykonywanie oraz skutki nienależytego lub niewykonania zobowiązań, umowy o przeniesienia praw, umowy o korzystanie z cudzych praw i rzeczy, umowy o świadczenie usług, umowy bankowe, inne umowy gospodarcze; Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych: zabezpieczenia osobowe, rzeczowe, weksle, ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności pieniężnych; Zapewnienie należytej jakości nabywanych rzeczy i usług: rękojmia, gwarancja, zaliczka, zadatek, kara umowna, kaucja, wadium, inne klauzule umowne.
  • Regulacja działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim: reguły handlu wewnątrzwspólnotowego i z państwami trzecimi, swobodny przepływ osób i pracowników, swoboda działalności gospodarczej i świadczenia usług, wspólnotowe reguły konkurencji, ochrona konsumenta.
  • Podatki w działalności gospodarczej: Ordynacja podatkowa, Podatki dochodowe, VAT i akcyza w Polsce i UE, postępowanie podatkowe, analiza podatkowa.
  • Podstawy prawa pracy.
  • Przedsiębiorcy a ochrona konsumenta: niedozwolone postanowienia umowne, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność za produkt, kredyt konsumencki.
  • Prawo karne w działalności gospodarczej: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Kodeks wykroczeń, szczególne przepisy karne.
  • Postępowanie przed sądami i organami administracji: podstawy postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego dla przedsiębiorców, sądownictwo polubowne.
 2. Blok uzupełniający - Zagadnienia organizacyjno-ekonomiczne 
  • Podstawy mikroekonomii.
  • Podstawy organizacji i zarządzania.
  • Podstawy przedsiębiorczości.
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw.
  • Negocjacje w biznesie.
 3. Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin