Prawo deweloperskie i lokalowe

Informacje:

Studia Prawo deweloperskie i lokalowe funkcjonują przy Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowegow Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą. Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa nieruchomości.

Studia objęte są patronatem Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości. 

                    

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku deweloperskiego i lokalowego w Polsce, w tym zdobycie, pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Założeniem studiów jest przekazanie uczestnikom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych, z równoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W związku z tym, w programie studiów przewidziane zostały zarówno wykłady, jak i zespołowe rozwiązywanie problemów prawnych.

 

Profil uczestnika:

Studia skierowane są do:

  • osób zatrudnionych w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości na stanowiskach zarządczych, kierowniczych oraz administracyjno-kadrowych,
  • notariuszy, radców prawnych i adwokatów,
  • absolwentów wyższych studiów (magisterskich lub licencjackich), w szczególności kierunków takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie, administracja,
  • pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami prywatnymi, komunalnymi lub spółdzielczymi,
  • osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi obrotem nieruchomościami komercyjnymi,
  • wszystkich, którzy dopiero planują rozwój w obszarze rynku deweloperskiego i lokalowego.

Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje zróżnicowany zakres wiadomości przydatnych zarówno w pracy osób zatrudnionych w spółkach deweloperskich i agencjach nieruchomości, firmach budowlanych, jednostkach sektora finansów publicznych, jaki i samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Absolwent studiów podyplomowych Prawa deweloperskiego i lokalowego podniesie swoje kwalifikacje w zakresie rozumienia stanu prawnego i problemów prawnych na rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie prawa deweloperskiego i lokalowego, jak też sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki.

Realizowany program studiów podyplomowych obejmuje spektrum wiedzy pozwalające przygotować absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Czesne

4200 PLN

Opiekun kierunku

dr Ewelina Badura, UEK, Katedra PNiPP

Menedżer kierunku

lic. Alina Ławicka

Tel. 12 293 75 98

E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

MODUŁ  

NAZWA PRZEDMIOTU  

LICZBA GODZIN 

PUNKTY ECTS

             I

ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

61

13

          1.

Prawa do nieruchomości (własność nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe)

5

1

          2.

Rodzaje nabycia własności nieruchomości (nabycie pierwotne i wtórne, posiadanie, zasiedzenie)

5

1

           3.

Umowy w obrocie nieruchomościami (umowa przedwstępna, sprzedaż, zamiana, darowizna, umowa o dożywocie, umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości, umowa o dział spadku, powiernicze nabycie nieruchomości, przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie)

10

2

           4.

Podział nieruchomości (geodezyjny, prawny, fizyczny, quoad usum)

5

1

           5.

Ograniczone prawa rzeczowe (obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi - służebności, użytkowanie, hipoteka)

10

2

           6.

Rejestry nieruchomości (księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków)              

5

1

           7.

Gospodarka nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami)

8

2

          8.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców i prawo prywatne międzynarodowe

5

1

          9.

Opodatkowanie obrotu nieruchomościami

8

2

          II

PRAWO DEWELOPERSKIE

60

12

         10.

Prawne aspekty procesu planistycznego (zagospodarowanie terenu; zmiana przeznaczenia nieruchomości, podział i scalanie, opłata adiacencka; decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie)

10

2

         11.

Prawne aspekty procesu projektowania i procesu budowlanego (umowa o prace projektowe; umowa o roboty budowlane)

10

2

         12.

Umowa deweloperska – charakter prawny, zawarcie umowy, niedozwolone klauzule umowne  

10

2

         13.

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

10

2

         14.

Odpowiedzialność za wady lokalu

5

1

         15.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla deweloperów

10

2

         16.

Krajowy Zasób Nieruchomości

5

1

          III

PRAWO LOKALOWE

59

11

         17.

Najem lokalu mieszkalnego i komercyjnego (najem zwykły, najem okazjonalny, najem instytucjonalny, najem krótkoterminowy)

12

2

         18.

Dodatki mieszkaniowe

5

1

         19.

Podatkowe aspekty wynajmu lokali mieszkalnych i komercyjnych

5

1

         20.

Spółdzielcze prawa do lokali

10

2

         21.

Prawo własności lokalu

5

1

         22.

Prawa i obowiązki wspólnot mieszkaniowych (zarząd nieruchomością wspólną)

12

2

         23.

Postępowanie egzekucyjne – eksmisja z lokalu

5

1

         24.

Timeschering

5

1

         25.

Seminarium

5

1

 

Razem

185

37

Wykładowcy

dr Ewelina Badura

dr Ewelina Badura

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze prawa Nieruchomości i prawa Podatkowego, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekonomista; autorka krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa nieruchomości.

Łączy pracę naukową z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach praktyki zawodowej współpracuje z podmiotami z branży deweloperskiej, pośrednikami i zarządcami nieruchomości.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.


dr hab. Adam Bieranowski prof. WUM

dr hab. Adam Bieranowski prof. WUM

Uniwesytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Notariusz oraz od 2021r. Członek Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie.


dr Wojciech Fill

dr Wojciech Fill

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Instutut Prawa UEK

Doradca podatkowy, asesor notarialny


Rafał Fronczek

Rafał Fronczek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, b. Prezes Krajowej Rady Komorniczej.


dr hab. Magdalena Habdas prof. UŚ

dr hab. Magdalena Habdas prof. UŚ

Uniwesytet Śląski, Instytut Nauk Prawnych, Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe

MSC wyceny i zarządzania nieruchomościami (Sheffield Hallam University);

magister filologii angielskiej;

radca prawny;

rzeczoznawca majątkowy;

autorka krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa rzeczowego.


dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego


dr Katarzyna Knawa

dr Katarzyna Knawa

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

doradca podatkowy. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w tym w podmiotach regulowanych. Zajmowała stanowisko Menadżera ds. Podatków na Europę w firmie produkcyjnej z listy Fortune 500. Następnie pracowała w jednym z największych banków na świecie, gdzie zarządzała zespołem specjalistów podatkowych zajmujących się przygotowywaniem rozliczeń podatkowych dla podmiotów z Grupy w 12 krajach. Była członkiem Zarządu Podatkowego Grupy. W ostatnim okresie zajmowała stanowisko Starszego Menadżera ds. Podatków w dziale prawno-podatkowym firmy z tzw. Wielkiej Czwórki.


Tomasz Kot

Tomasz Kot

Notariusz, Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej


dr Michał Łuc

dr Michał Łuc

Adwokat


Krzysztof Maj

Krzysztof Maj

Notariusz, Rzecznik prasowy Izby Notarialnej w Krakowie


Rafał Andrzej Nikiforów

Rafał Andrzej Nikiforów

Zastępca Kierownika Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, długoletniego Członek SKO we Wrocławiu


Monika Nitera

Monika Nitera

Radca Prawny, Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Wydział Skarbu Miasta, Urząd Miasta Krakowa.


dr Filip Pietrzyk

dr Filip Pietrzyk

Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Nauk Prawnych, Zakład Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego i Prawa Pracy

Adwokat, wieloletni, były Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Kielce.


Monika Tarnawa-Zajączkowska

Monika Tarnawa-Zajączkowska

członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin