Prawo gospodarcze - edycja XVII

Informacje:

Studia podyplomowe Prawo gospodarcze zostały utworzone przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

Zajęcia na studiach prowadzą zarówno przedstawiciele nauki jak i praktyki prawa oraz finansów.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przygotowanie przedsiębiorców lub ich pracowników, oraz osób zatrudnionych przez innych pracodawców do prawidłowego stosowania przepisów prawa regulujących obrót profesjonalny (między przedsiębiorcami) i ściśle z nim związany obrót konsumencki. Uczestnikom zostanie zatem przekazana nie tylko wiedza z zakresu prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego), ale także z tych działów prawa, które mają ścisły związek z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszeniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Szczególny nacisk zostanie postawiony na stosowanie prawa gospodarczego w praktyce.


Profil uczestnika:

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej,
 • prowadzących działalność gospodarczą, a pragnących usystematyzować lub wzbogacić swoją wiedzę o obowiązujących regulacjach prawnych w zakresie obrotu gospodarczego,
 • przedsiębiorców, którzy w zakresie swojej pracy zobowiązani są do stosowania przepisów regulujących obrót gospodarczy,
 • pracowników tych organów publicznych, które zajmują się obsługą lub pomocą dla przedsiębiorców.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 

Czesne

4000 PLN

Opiekun kierunku

dr Piotr Kukuryk, UEK, Katedra PCGiPM

Menedżer kierunku

lic. Alina Ławicka

Tel. 12 293 75 98

E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

   MODUŁ  

                             NAZWA PRZEDMIOTU

  LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

        I.

Wybrane zagadnienia prawa

75

15

 1.  

Teoria prawa

5

1       

        2.

 

Prawo pracy w działalności gospodarczej

10

2

        3.

Prawo cywilne w działalności gospodarczej

10

2

        4.

Postępowanie przed organami administracyjnymi w sprawach gospodarczych

5

1

        5.

Postępowanie egzekucyjne w działalności gospodarczej

4

1

        6.

Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych

5

1

        7.

Ordynacja podatkowa

5

1

        8.

Podatek VAT

10

2

        9.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5

1

       10.

Podatek dochodowy od osób prawnych

5

1

       11.

Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe

6

1

       12.

Ochrona własności intelektualnej

5

1

         II.

Prawo gospodarcze

110

22

       13.

Prawo umów gospodarczych

15

3

       14.

Prawo przedsiębiorcy

5

1

       15.

Usługi bankowe i ubezpieczeniowe w działalności gospodarczej

6

1

       16.

Ochrona konkurencji i zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji

5

1

       17.

Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna dla przedsiębiorców

10

2

       18.

Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

10

2

       19.

Prawo rynku kapitałowego

5

1

       20.

Prawo spółek

15

3

       21.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

10

2

       22.

Międzynarodowe prawo handlowe

10

2

       23.

Unijne prawo gospodarcze

5

1

       24.

Prawo e-handlu

4

1

       25.

Relacje prawne przedsiębiorcy z konsumentem

10

2

        III.

Elementy finansów i rachunkowości

10

2

       26.

Finanse przedsiębiorstw

5

1

       27.

Rachunkowość dla przedsiębiorców

5

1

       IV.

Seminarium

5

1

       28.

Seminarium

5

1

 

Razem

200

40

Wykładowcy

dr Błażej Bugajski

dr Błażej Bugajski

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1999-2004). Następnie, po ukończeniu studiów doktoranckich, obronił w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego dysertację doktorską pt. "Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków" (2009). W latach 2006-2010 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; po złożeniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych (2010) i wykonuje zawód radcy prawnego.

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Austriackiego, działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta programu Sokrates/Erasmus (Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu), Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Uniwersytet Wiedeński), Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda (Uniwersytet Jagielloński), Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej (Uniwersytet w Zurychu), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu), Towarzystwa Wspierania Nauki im. Maxa Plancka – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa-Plancka w Hamburgu), Narodowego Centrum Nauki (Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa-Plancka w Hamburgu).

Członek Redakcji "Kwartalnika Prawa Prywatnego" oraz Międzynarodowej Rady Programowej (Internationaler Beirat) czasopisma "Zeitschrift für das gesamte Familienrecht". Biegły sądowy ad hoc z zakresu prawa polskiego dla sądów zagranicznych i prawa obcego dla sądów polskich.


dr hab. Jan Byrski prof. UEK

dr hab. Jan Byrski prof. UEK

Katedra Prawa, Instytut Prawa UEK

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor  nauk prawnych (2008), uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w 2018 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.


dr Paweł Dąbek

dr Paweł Dąbek

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Adiunkt w Instytucie Prawa, związany z UEK od 1996 r. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Zainteresowania badawczo-dydaktyczne łączy przez cały okres pracy z praktyką. Początkowo zatrudniony w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, zaś od 1997 r. związany z wymiarem sprawiedliwości. Pracował jako sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w wydziale cywilnym, zajmując się między innymi nadzorem nad egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych oraz prowadził sądowe postępowania egzekucyjne. Od 2010 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w Wydziale Finansowym, zaś od 2017 r. orzeka na stałej delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Izbie Finansowej.

Wybrane publikacje:

 • Podstawowe zasady niemieckiego postępowania insolwencyjnego na tle polskiego prawa upadłościowego i układowego, Zeszyty Naukowe nr 657 z 2004 r., wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym w świetle nowych uregulowań prawnych, Zeszyty Naukowe UEK nr 776, 2008,
 • Sądowa kontrola dopuszczalności ugody sądowej jako przejaw ograniczenia swobody kontraktowania (w) Ustawowe ograniczenia swobody umów, pod red. Bogusławy Gneli, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010,
 • Wpływ cywilnoprawnej instytucji „przedsiębiorstwa” na stosowanie prawa podatkowego (w) Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, pod red. Bogusławy Gneli, Difin 2012,
 • Sytuacja prawna wierzyciela wspólnika spółki cywilnej (w) Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, pod red. Krzysztofa Szumy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013,
 • Incapacitation (w) Directions of private law Development, pod red. Bogusławy Gneli, Kingi Michałowskiej, Difin, Warszawa 2014,
 • Dopuszczalność badania w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zarzutu nieistnienia obowiązku, Przegląd Prawa Publicznego, nr 6/2019,
 • Samodzielny lokal mieszkalny jako przedmiot działalności gospodarczej – aspekty podatkowe (w) Własność Lokali, Teraźniejszość i Perspektywy, C.H. BECK 2020.

 


dr Maciej Gnela

dr Maciej Gnela

Od 2010 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów prawnych, w szczególności: zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz własności intelektualnej.

Zainteresowania naukowe: Zamówienia publiczne – aspekty prawne oraz organizacyjne.

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Szczegóły dotyczące kariery naukowej: https://ip.uek.krakow.pl/katedry/katedra-prawa-konstytucyjnego-administracyjnego-i-zamowien-publicznych/mgr-maciej-gnela/

Od 2001 roku aktywny zawodowo na polu zamówień publicznych we wszystkich możliwych rolach jako: wykonawca, przedstawiciel zamawiających, prowadzący postępowania, wykładowca, ekspert, doradca czy konsultant.

Przed podjęciem pracy na UEK w Krakowie, prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (2001 – 2005), oraz był zatrudniony w:

Reginalnej Izbie Obrachunkowej (2005 – 2006),

Południowym Koncernie Energetycznym S.A. (2006 – 2007),

Energetyce Południe S.A. ( w 2007 roku. obecnie: Tauron Polska Energia S.A.).

Od 2008 do chwili obecnej przeprowadził tysiące godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Od 2020 roku własna działalność gospodarcza, od 2021 roku współpraca z renomowaną kancelarią krakowską.

Dodatkowo:
2001 - 2005 własna działalność gospodarcza. Profil handlowy.
2007 - 2008 Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2008 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, członek komisji problemowych organizacji, wykładowca, ekspert prawny. Autor podręczników z zakresu nauk prawnych dla księgowych
2007 - 2013 Zespół Ekspertów Menager spółka cywilna J.i E. Pelczar, ekspert ds. prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych.
2010 - 2012 aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.
2011 - 2012 Bank Spółdzielczy w Zatorze, wykłady z zakresu prawa cywilnego, handlowego, wzorców umownych, ochrony danych osobowych.
2014 - CRIF Sp. z o.o. – cykl szkoleń dla pracowników z zakresu prawa spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych; prawa ochrony danych osobowych; prawa upadłościowego i naprawczego.   

Zakres prawa gospodarczego:
Modelowanie odpowiedzialności osobistej i majątkowej za zaciągnięte zobowiązania w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Tryby i forma szczególna zawierania umów handlowych. Przedawnienie roszczeń majątkowych. Weryfikacja wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o dane rejestrowe.


prof.dr hab. Bogusława Gnela

prof.dr hab. Bogusława Gnela

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

W 1978 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej WPiA UJ). W tym samym roku została zatrudniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UJ i przyjęta na aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Egzamin sędziowski zdała w 1980 r. Od października 1982 r. jest zatrudniona w Katedrze Prawa (obecna nazwa Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego; dalej Katedra PCGiPM) ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dalej UEK) jako pracownik naukowo – dydaktyczny. W 1983 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (WPiA UJ), w 1999 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (WPiA UJ), od czerwca 2001 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK, a w 2014 r. uzyskała tytuł naukowy profesora. Obecnie zajmuje stanowisko profesora.

Od marca 2000 r. do 31 maja 2001 r. zajmowała stanowisko p.o. kierownika Katedry Prawa, a od 1 czerwca 2001 r. jest jej kierownikiem (obecnie pod nazwą Katedra PCGiPM). W kadencjach 2005­–2008 oraz 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Finansów UEK. W 2008 r. uzyskała wpis na listę adwokatów.

Jej pierwsze publikacje naukowe dotyczyły kwestii z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. W 1983 r. przebywała w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego z siedzibą w Hadze. Oprócz prac naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, jurysdykcji krajowej oraz uznawania zagranicznych orzeczeń, w latach 1988–1993 opublikowała prace z zakresu prawa cywilnego materialnego i gospodarczego w szerokim znaczeniu.

 Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych (w tym monografii: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Zakamycze 2000, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013) i dydaktycznych (np. Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2018 oraz Prawo handlowe dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2019) oraz redaktorem naukowym i współautorką wielu prac zbiorowych (np. Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007). Jest także m.in. autorką rozdziału XX [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo prywatne międzynarodowe pod. red. M. Pazdana, C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2015 r. oraz Komentarzy do art. 30 p.p.m. oraz do art. 57 i 58 p.p.m. [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. nauk. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Ostatnio publikowane prace poświęcone są zagadnieniom handlowych spółek osobowych, pojęciom konsumenta, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, umowom konsumenckim, kolizyjnoprawnej ochronie konsumenta, odpowiedzialności za produkt i problemowi naprawienia szkody niemajątkowej.

Prace badawcze, w których uczestniczyła lub kierowała dotyczyły między innymi: publicznoprawnej problematyki bezpieczeństwa produktów oraz bezpieczeństwa konsumenta (międzynarodowe programy badawcze realizowane m.in. przez Uniwersytet Jagielloński), przekształceń handlowych spółek osobowych, zgodności polskiego prawa cywilnego z PECL (Principles of European Contract Law), projektowi nowego kodeksu cywilnego oraz prawu konsumenckiemu.

Uczestniczyła jako referentka (lub w inny sposób) w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach lub seminariach naukowych w Polsce lub za granicą.

Prowadziła lub prowadzi wykłady, proseminaria i seminaria przede wszystkim dla studentów UEK w Krakowie (np. Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawna ochrona klienta rynku kapitałowego) oraz dla kierunku prawo UEK: Ochrona konsumenta usług finansowych, Prawo zobowiązań i Prawo prywatne międzynarodowe. Wykłada przedmioty prawnicze dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz np. dla sędziów (w ramach współpracy z PAN w Warszawie oraz z Sądem Okręgowym w Krakowie) oraz innych przedstawicieli praktyki.

Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także promotorem rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk prawnych przez Radę WPiA UJ. Jest także promotorem w otwartych przewodach doktorskich. Uczestniczyła jako recenzent w ponad 30 przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora w dyscyplinie nauki prawne.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymała ponad 20 nagród Rektora UEK. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2004 r.) oraz Medal Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE (obecnie KSB) w Krakowie (za wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach podyplomowych).

W ramach współpracy z praktyką prowadziła specjalistyczne wykłady i seminaria nie tylko dla prawników (sędziów, prokuratorów i radców prawnych) ale także dla tzw. kadr kierowniczych oraz innych pracowników instytucji publicznych. Współpracowała z organizacjami konsumenckimi (złota odznaka Federacji Konsumentów w 1992 r.), a także z przedstawicielami prasy, radia i telewizji, w celu popularyzacji praw konsumenta.

Jako ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (do 2004 r.) sporządziła kilkadziesiąt opinii na temat projektowanych ustaw. W przeszłości opracowała także ekspertyzy dla Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, organizacji konsumenckich oraz dla kancelarii prawniczych.

W latach 2004–2010 uczestniczyła w pracach zespołu d/s reformy prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (działającej przy Ministrze Sprawiedliwości).

Jest członkiem zwyczajnym European Association of Private International Law (EAPIL) ­– od 2020 r.; członkiem Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie – od 2000 r. (w latach 2004–2010 wiceprzewodnicząca tej Komisji); członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (kadencja 2015–2018 i nadal). Była profesorem wizytującym w Mediterranea International Center for Human Rights Research w Mediterranea University of Reggio Calabria (w 2018 r.) oraz członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych PAU (do końca 2018 r.).

Jest członkiem: zespołu recenzentów kwartalnika Transformacje Prawa Prywatnego; Rady Programowej rocznika Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, zespołu recenzentów Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego; kolegium recenzentów kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych oraz Rady Naukowej czasopisma Wiadomości Ubezpieczeniowe (od lipca 2018 r.).


dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

Katedra Rachunkowości Finansowej, Instytut Prawa UEK

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Akredytowany tutor, praktyk z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Autor i współautor publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej oraz raportowania danych niefinansowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. z zakresu rewizji finansowej, kontroli i audytu, rachunkowości finansowej.


dr Piotr Kukuryk

dr Piotr Kukuryk

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.). W tym samym roku rozpoczął pracę w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta.

W latach 2001-2004 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2005 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W 2011 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawna ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość” uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo cywilne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego (część ogólna prawa cywilnego, prawo konsumenckie, prawo handlowe) oraz międzynarodowego prawa handlowego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz EAPIL – The European Association of Private International Law. 


dr Jacek Lachner

dr Jacek Lachner

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Specjalizacja:

- obsługa osób indywidulanych (naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność odszkodowawcza),

- obsługa prawna przedsiębiorców w tym prawna obsługa prawna procesów inwestycyjnych (negocjacje, konsultowanie i  przygotowywanie umów i innych dokumentów prawnych, zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń)

- reprezentacja prawna stron w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

- doradztwo na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą , doradztwo w zakresie zagadnień korporacyjnych spółek kapitałowych

Dziedziny Prawa

Prawo cywilne i handlowe, prawo procesowe, prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem IT, prawo upadłościowe i naprawcze

Opis praktyki zawodowej

Od czasu rozpoczęcia samodzielnej praktyki w ramach Kancelarii Adwokackiej w 2009 r. roku Jacek Lachner zajmuje się kompleksową obsługą prawną obejmującą podmioty polskie i zagraniczne. Jacek Lachner posiada również duże doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego kwestii regulacyjnych odnoszących się do prawa autorskiego w tym oprogramowania komputerowego.

Publikacje, prezentacje, artykuły

 • Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab.Fryderyka Zolla, Prof. UJ, temat: Lex fori concursus według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego
 • Komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego, System Lex 2007

Nagrody, wyróżnienia, umiejętności

Jacek Lachner w 2003 r. został przyjęty do Europejskiego Kolegium Doktoranckiego

Wykształcenie

Jacek Lachner ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studiował także w na Uniwersytecie w Wiedniu oraz Uniwersytecie w Mainz. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Znajomość języków

Biegła znajomość języka polskiego (ojczysty), angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego w stopniu podstawowym.


dr Jolanta Loranc-Borkowska

dr Jolanta Loranc-Borkowska

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych, Adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Specjalizuje się między innymi w prawie ochrony konsumenta i prawie ochrony rynku, a także międzynarodowym i unijnym prawie podatkowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. W ramach działalności dydaktycznej opracowała i prowadzi autorskie wykłady z przedmiotów: Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Prawna ochrona rynku i konsumenta, Prawne aspekty jakości oraz Prawne aspekty procesu sprzedaży, a także Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe oraz Prawo celne.

Wybrane publikacje:

Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. [w:] Prawo kontraktów, Z. Kuniewicz (red.), D. Sokołowska (red.), Warszawa 2017.

Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, M. Kuźnik (red.), A. Witosz (red.), Warszawa 2018.

Unikanie podwójnego opodatkowania zagranicznych dochodów polskich rezydentów [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, A. Kaźmierczyk (red.), A. Franczak (red.), Warszawa 2018.

Konsumencka reklamacja wadliwej żywności [w:] Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE, B. Gnela (red.), E. Sługocka – Krupa (red.), M. Szaraniec (red.), A. Viglianisi Ferraro (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019.Civil Liability for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law, Studia Iuridica Lublinensia 2020, Vol 29, No 5.

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych [w:]Prawne aspekty jakości towarów, B. Gnela (red.), J. Loranc-Borkowska (red.), Warszawa 2015,

Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym [w:] Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, B. Gnela (red.), K. Michałowska (red.), Warszawa 2015,

Rola gwarancji dodatkowej w budownictwieKwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 1.

Konferencje:

VI Kolokwium Jagiellońskie „Zmiany w prawie konsumenckim”, Uniwersytet Jagielloński Katedra Prawa Cywilnego; Kraków 16 stycznia 2015 r., referat samodzielny: Zmiany w pojęciu wady fizycznej.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”, Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Kraków 15-17 września 2015 r., referat samodzielny: Pojęcie wady fizycznej rzeczy w Kodeksie cywilnym.

Inne osiągnięcia:

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie Prezesa Sądu apelacyjnego w Krakowie podczas Narady sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie i sędziów okręgowych apelacji krakowskiej, która odbyła się w dniach 17-19 listopada 2014 r., w Wiśle. Wykład dnia 18 listopada 2014 r.

Wykład „Zmiany w przepisach o rękojmi za wady rzeczy” wygłoszony na zaproszenie radcy prawnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podczas Narady szkoleniowej radców prawnych obsługujących jednostki Organizacyjne Lasów Państwowych, która odbyła się w dniach 11-13 maja 2015 r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagórzyce” koło Tomaszowa Mazowieckiego. Wykład dnia 12.05. 2015 r.

Zainteresowania:

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ochrony rynku i konsumenta, prawne aspekty jakości, międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, prawo celne.

Nagrody:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).

Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej – zespołowa pierwszego stopnia (2015 r.).


dr Karol Magoń

dr Karol Magoń

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Prawo) oraz na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (Ekonomia).

Absolwent studiów w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Groningen – International School of Law oraz na Kingston University w Londynie.

Ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uczestnik prestiżowego projektu Mistrzowie Dydaktyki organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwent UEK HUB.

Autor wielu publikacji krajowych i międzynarodowych z zakresu dyscypliny nauki prawne.

Specjalizacje i zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego; prawo handlowe (gospodarcze prywatne); prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań i ochrona konsumenta; prawo własności intelektualnej.

Radca prawny. Mediator.
 


dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2001-2004 odbyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg w prawie cywilnym” uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo cywilne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kolejno w 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Autorka opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego (w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych), prawa rodzinnego (w szczególności ochrony wartości niemajątkowych, rodzicielstwa i granic praw prokreacyjnych oraz władzy rodzicielskiej), prawa medycznego i prawa biomedycznego (w szczególności zagadnień ochrony praw pacjenta, zgody na zabieg, roli informacji, eksperymentów medycznych, prawnych i etycznych aspektów stosowania nowych technologii w medycynie. Autorka programów badawczych dotyczących prawnych aspektów medycznych i pozamedycznych obszarów „udoskonalania” człowieka (human enhancement).

Od 2006 r., zatrudniona w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, początkowo na stanowisku adiunkta, obecnie na stanowisku profesora.


dr hab. Barbara Nita-Światłowska prof. UEK

dr hab. Barbara Nita-Światłowska prof. UEK

Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa UEK

Kierownik Katedry Prawa Karnego UEK. W sferze jej zainteresowań znajduje się postępowanie karne, a także prawo karne, prawo karne skarbowe oraz problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


dr Aleksandra Nowak-Gruca

dr Aleksandra Nowak-Gruca

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, ekonomista, trener biznesu.

Ukończyła na poziomie studiów doktoranckich prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz liczne szkolenia psychologiczne.

Odbyła dwie aplikacje: komorniczą i rzecznikowską.

Obecnie wspólnik LOGOPROTECT Kancelarii Rzeczników Patentowych w Krakowie.

Naukowo zajmuje się prawem własności intelektualnej, sztuczną inteligencją i prawem nowych technologii.

Autorka monografii i książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jako trener biznesu zrealizowała kilkadziesiąt projektów szkoleniowych dla biznesu i instytucji.


dr Karol Ryszkowski

dr Karol Ryszkowski

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa umów, prawa spółek, prawa Unii Europejskiej, prawa o notariacie, arbitrażu oraz postępowania cywilnego.

Uczestniczył w konferencjach ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych, na których wygłosił kilkadziesiąt referatów.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Instytucie Prawa UEK.

Prowadził zajęcia z zakresu postępowania cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem (13 lat) w pracy w kancelarii notarialnej.

ORCID: 0000-0003-2744-3533.


dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Instytut Prawa UEK


dr hab. Joanna Wyrobek prof. UEK

dr hab. Joanna Wyrobek prof. UEK

Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Instytut Prawa UEK


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin