Prawo medyczne i ochrona zdrowia

Informacje:

Studia podyplomowe Prawo medyczne i ochrona zdrowia prowadzone są przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego, w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy z Katedrą.

Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele nauki i praktycy prawa oraz inni specjaliści z zakresu prawa medycznego, prawa  cywilnego, ochrony zdrowia.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym zasad jego finansowania, prawa medycznego, ochrony praw pacjenta, zasad prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, w tym ochrony danych o zdrowiu w aspekcie RODO, odpowiedzialności za szkody medycznie i sposobów dochodzenia roszczeń.

Dodatkowo, z uwagi na szybki postęp w dziedzinie nauk medycznych, poruszane są zagadnienia telemedycyny i e-medycyny, nowych technologii, wykorzystywanych w ochronie zdrowia, prawnych konsekwencji ich stosowania oraz kwestii etycznych i bioetycznych. Przekazywana podczas spotkań wiedza, obejmuje zróżnicowany zakres wiadomości, przydatnych zarówno w pracy osób zatrudnionych w jednostkach systemu opieki zdrowotnej, jaki i w samodzielnie czy zbiorowo wykonywanej praktyce lekarskiej.


Profil uczestnika:

Studia skierowane są do:

 • osób sprawujących funkcje zarządcze, kierownicze oraz administracyjno-kadrowe w podmiotach leczniczych,
 • osób zatrudnionych w NFZ, biurach Rzecznika Praw Pacjenta, samodzielnych praktykach lekarskich, zakładach ubezpieczeniowych i innych podmiotach działających w obszarze ochrony zdrowia,
 • osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako praktyka indywidualna lub grupowa,
 • praktyków w zakresie dochodzenia roszczeń za szkody medyczne, w tym adwokatów i radców prawnych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w obszarach prawa medycznego oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK Katedra PCGiPM

Menedżer kierunku

lic. Alina Ławicka

Tel. 12 293 75 98

E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

 

Program studiów

Studia dwusemestralne

   MODUŁ
                                            NAZWA PRZEDMIOTU     
LICZBA GODZIN    
PUNKTY  ECTS
            I
System ochrony zdrowia
25
5
      1.
Zarys systemu ochrony zdrowia w RP i UE
5
1
      2.
Zdrowie publiczne - pojęcie i zasady ochrony zdrowia
5
1
      3.
Działalność lecznicza i podmioty wykonujące działalność leczniczą
5
1
      4.
Prawo administracyjne w ochronie zdrowia
5
1
      5.
Prawo cywilne w ochronie zdrowia
5
1
         II
Formy wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze i osoby wykonujące działalność leczniczą
20
4
       6.
Zasady wykonywania działalności gospodarczej w RP i UE
5
1

       7.

Rynek usług medycznych w Polsce i UE
5
1
       8.
Podstawowa Opieka Zdrowotna – zasady funkcjonowania
5
1
       9.
Formy, warunki i zasady wykonywania działalności leczniczej
5
1
         III
Finansowanie systemu ochrony zdrowia
20
4
      10.
Publiczne i niepubliczne źródła finansowania systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem struktury wydatków
10
2
      11.
NFZ jako płatnik publiczny - zarys systemu finansowania i rozliczania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
5
1
      12.
Ubezpieczenia zdrowotne (obowiązkowe i dobrowolne) – zasady podlegania ubezpieczeniu
5
1
         IV
Zatrudnienie w podmiotach medycznych
25
5
      13.
Zagadnienia ogólne prawa pracy 
5
1
      14.
Pracownik podmiotu leczniczego jako funkcjonariusz publiczny
5
1
      15.
Formy oraz warunki zatrudniania pracowników w podmiotach leczniczych – typy i rodzaje stanowisk pracy
5
1
      16.
Umowy o świadczenie usług medycznych
5
1
      17.
Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych i zasady rozliczania
5
1
         V
OCHRONA PRAW PACJENTA
20
4
      18.
Prawa i obowiązki pacjenta  - charakter prawny
5
1
      19.
Prawa pacjenta na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
5
1
      20.
Prawa pacjenta w zakresie eksperymentów medycznych
5
1
      21.
Skargi pacjentów i procedury odwoławcze
5
1
        VI
OCHRONA INFORMACJI O ZDROWIU I DOKUMENTACJA MEDYCZNA
25
5
      22.
Ochrona informacji o zdrowiu w świetle ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz RODO
5
1
      23.
System informacji medycznej i zarządzanie informacjami o zdrowiu
5
1
      24.
Dokumentacja medyczna – rodzaje, zasady prowadzenia
10
2
      25.
Standaryzacja i akredytacja w ochronie zdrowia
5
1
        VII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA
35
7
      26.
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz system ubezpieczeń obowiązkowych w tym zakresie
5
1
      27.
Przesłanki odpowiedzialności lekarskiej (błąd medyczny, klasyfikacja błędu medycznego, należyta staranności i jej granice)
5
1
      28.
Rodzaje szkody i zasady jej wynagradzania (pozostawienie ciała obcego, szkody związane ze znieczuleniem, zakażenia szpitalne)
5
1
      29.
Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących zawody medyczne
5
1
       30.
Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne
5
1
      31.
Ubezpieczenia OC lekarzy i zakładów leczniczych, oraz ubezpieczenia pacjentów
5
1
      32.
Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
5
1
       VIII
PRZEDMIOTY DODATKOWE
30
6
      33.
Prawo farmaceutyczne, refundacja leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
5
1
      34.
Etyka i bioetyka w ochronie zdrowia oraz dylematy początku i końca życia
5
1
      35.
Telemedycyna i zdalna opieka medyczna
5
1
      36.
Nowe technologie wykorzystywane w ochronie zdrowia i ich prawne konsekwencje oraz eksperymenty medyczne
5
1
      37.
Zarządzanie w systemie opieki zdrowotnej
5
1

      38.

Seminarium
5
1
 
Razem
200
40

Wykładowcy

Specjaliści w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa medycznego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń,
 • etyki,
 • finansów.

Praktycy w zakresie:

 • ochrony praw pacjenta,
 • procedur medycznych,
 • dokumentacji medycznej,
 • finansowania świadczeń medycznych,
 • ubezpieczeń.
dr hab. Jan Byrski prof. UEK

dr hab. Jan Byrski prof. UEK

Katedra Prawa, Instytut Prawa UEK

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor  nauk prawnych (2008), uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w 2018 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.


dr Piotr Kukuryk

dr Piotr Kukuryk

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000 r.). W tym samym roku rozpoczął pracę w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta.

W latach 2001-2004 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2005 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W 2011 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawna ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość” uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo cywilne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego (część ogólna prawa cywilnego, prawo konsumenckie, prawo handlowe) oraz międzynarodowego prawa handlowego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz EAPIL – The European Association of Private International Law. 


dr Jacek Lachner

dr Jacek Lachner

Adiunkt w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK

Specjalizacja:

- obsługa osób indywidulanych (naruszenie dóbr osobistych, odpowiedzialność odszkodowawcza),

- obsługa prawna przedsiębiorców w tym prawna obsługa prawna procesów inwestycyjnych (negocjacje, konsultowanie i  przygotowywanie umów i innych dokumentów prawnych, zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń)

- reprezentacja prawna stron w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

- doradztwo na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą , doradztwo w zakresie zagadnień korporacyjnych spółek kapitałowych

Dziedziny Prawa

Prawo cywilne i handlowe, prawo procesowe, prawo własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem IT, prawo upadłościowe i naprawcze

Opis praktyki zawodowej

Od czasu rozpoczęcia samodzielnej praktyki w ramach Kancelarii Adwokackiej w 2009 r. roku Jacek Lachner zajmuje się kompleksową obsługą prawną obejmującą podmioty polskie i zagraniczne. Jacek Lachner posiada również duże doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego kwestii regulacyjnych odnoszących się do prawa autorskiego w tym oprogramowania komputerowego.

Publikacje, prezentacje, artykuły

 • Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab.Fryderyka Zolla, Prof. UJ, temat: Lex fori concursus według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego
 • Komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego, System Lex 2007

Nagrody, wyróżnienia, umiejętności

Jacek Lachner w 2003 r. został przyjęty do Europejskiego Kolegium Doktoranckiego

Wykształcenie

Jacek Lachner ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studiował także w na Uniwersytecie w Wiedniu oraz Uniwersytecie w Mainz. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Znajomość języków

Biegła znajomość języka polskiego (ojczysty), angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego w stopniu podstawowym.


dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek prof. UEK

dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek prof. UEK

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Instutut Prawa UEK

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zasada subsydiarności i jej znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce” w 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo administracyjne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych.

Autorka opracowań naukowych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego.  

Autorka i współautorka licznych monografii m.in.: „Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne”, „Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej (współautorstwo z R. Mędrzyckim)”, „Kontrola w zamówieniach publicznych” – redakcja i współautorstwo.


dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2001-2004 odbyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg w prawie cywilnym” uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo cywilne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kolejno w 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Autorka opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego (w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych), prawa rodzinnego (w szczególności ochrony wartości niemajątkowych, rodzicielstwa i granic praw prokreacyjnych oraz władzy rodzicielskiej), prawa medycznego i prawa biomedycznego (w szczególności zagadnień ochrony praw pacjenta, zgody na zabieg, roli informacji, eksperymentów medycznych, prawnych i etycznych aspektów stosowania nowych technologii w medycynie. Autorka programów badawczych dotyczących prawnych aspektów medycznych i pozamedycznych obszarów „udoskonalania” człowieka (human enhancement).

Od 2006 r., zatrudniona w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, początkowo na stanowisku adiunkta, obecnie na stanowisku profesora.


dr Joanna Niżnik

dr Joanna Niżnik

Katedra Finansów, Instytut Prawa UEK


dr Ewa Plebanek

dr Ewa Plebanek

Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa UEK


dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Instytut Prawa UEK


dr Robert Śliwa

dr Robert Śliwa

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Instytut Prawa UEK

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunek Handel Zagraniczny.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Prawo.

Doktor nauk prawnych – Uniwersytet Jagielloński.

Aplikacja sądowa i egzamin sędziowski – Sąd Apelacyjny w Krakowie

Praktyk:

Ekspert i doradca – Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie.

W latach 2003 – 2010 - prawnik i doradca - „Porozumienie Podkarpackie” Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia (Federacja Porozumień Zielonogórskich).

Prawnik, pełnomocnik, prezes zarządów spółek kapitałowych oraz wieloletni wykładowca i specjalista w ramach Programów Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS).

Prowadzi kancelarię prawną – specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podmiotów leczniczych oraz spółek handlowych.

Wybrane publikacje:

 1. Robert Śliwa, Kilka uwag na temat czasu pracy lekarzy Polsce, [w:] Právo v podnikáni v novych clenskych státech EU (CR, SR, Polsko), materiały konferencyjne, red. M. Sciskalova, Slezská Univerzita v Opave, Obchodne Podnikatelská Fakulta, Karvina 2008r,
 2. Robert Śliwa, Skutki wprowadzenia w Polsce dyrektywy 2003/88/WE w służbie zdrowia, Wydział Nauk Humanistycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2009
 3.  Robert Śliwa, Przykłady przedsiębiorczości w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych, [w:] Zeszyty Naukowe UEK, (współautor) Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji UEK, Kraków 2010,
 4.  Robert Śliwa, Wybrane czynniki mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi zdrowotne, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, Bałtyckie Forum Zdrowia, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. Prof. UTP, dr hab. inż. Waldemar Bojar, dr hab. Prof. US Iga Rudawska, prof. dr hab. Edward Urbańczyk, TNOiK Bydgoszcz 2010, ISSN 1732-324X
 5. Robert Śliwa, Otoczenie prawne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość i ekonomika małego przedsiębiorstwa, (współautor), red. Józef Machaczka, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011
 6. Robert Śliwa, Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw (współautor) [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, [red.] J. Targalski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014
 7. Robert Śliwa, Pomoc konsula w zdarzeniu zdrowotnym – „mity medialne” a rzeczywistość prawna [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) [red.] P. Czubik, W. Burek, Instytut Multimedialny, Kraków 2014
 8. Robert Śliwa, Prawo korporacyjne. Prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji (współautor) [w:] Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek. Strategie. Zarządzanie, [red.] I. Czaja. E. Kozień, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016
 9. Robert Śliwa, Wyzwania polskiego systemu opieki zdrowotnej [w:] Ekonomia przyszłości. Państwo efektywne czy sprawiedliwe [red.] S. Lis, K. Zieliński, wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018

...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin