Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - edycja XV

Informacje:

Studia Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych funkcjonują przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnegow Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od roku akademickiego 2009/2010, a obsługę administracyjną zapewnia Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Katedrą.

Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele nauki i praktyki prawa oraz inni specjaliści z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, kadr i płac.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje Uczestnikom studiów podyplomowych, na czas trwania studiów dostęp do zbiorów bibliotecznych: internetowego systemu dostępu do katalogów, elektronicznych baz danych, do systemów informacji prawnej Legalis, Lex, Inforlex i wielu innych.

 

Cel studiów:

Studia podyplomowe Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie.

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zasad prawa pracy, podstaw prawnych, nawiązania, rozwiązania oraz ustania stosunku pracy, praw i obowiązków stron stosunku pracy, dokumentacji pracowniczej, ochrony danych pracowniczych w aspekcie ochrony RODO, czasu pracy, urlopów pracowniczych, wynagrodzeń, urlopowania pracowników, ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa oraz odpowiedzialności pracowniczej w tym odpowiedzialności za powierzone pracownikom mienie.

 

Profil uczestnika:

Studia skierowane są do:

 • pragnących poznać system zatrudnienia, zagadnienia ochrony pracy i jej nadzoru oraz zasady funkcjonowania i sposoby realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych,
 • osób pracujących w agencjach doradztwa HR w działach HR lub działach BHP,
 • pracowników finansowo-księgowych,
 • pracowników działów kadr,
 • psychologów pracy,
 • kadry kierowniczej każdego szczebla,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czesne

4000 PLN

Opiekun kierunku

dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK, Katedra PGPiPP

Menedżer kierunku

lic. Alina Ławicka

Tel. 12 293 75 98

E-mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Program studiów

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą:

 • ogólnych zasad prawa pracy,
 • podstaw prawnych,
 • nawiązania, rozwiązania oraz ustania stosunku pracy,
 • praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 • dokumentacji pracowniczej,
 • ochrony danych pracowniczych w aspekcie ochrony RODO,
 • czasu pracy,
 • urlopów pracowniczych,
 • wynagrodzeń,
 • ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa,
 • odpowiedzialności pracowniczej w tym odpowiedzialności za powierzone pracownikom mienie.
Moduł Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty ECTS
I PRAWO PRACY 112 24
  Zagadnienia ogólne prawa pracy 5 1
  Nawiązanie stosunku pracy 6 1
  Europejskie prawo pracy 5 1
  Zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnością 4 1
  Obowiązki stron stosunku pracy 4 1
  Umowy cywilnoprawne o świadczenie usług 5 1
  Outsourcing – korzystanie z usług zewnętrznych 5 1
  Dokumentacja pracownicza 5 1
  Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy 6 1
  Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 7 2
  Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 5 1
  Czas pracy 7 2
  Bezpieczeństwo i higiena pracy 5 1
  Odpowiedzialność pracowników 4 1
  Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika 5 1
  Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów pracowniczych 5 1
  Relacje zbiorowego prawa pracy 4 1
  Delegowanie pracowników oraz transgraniczna mobilność pracy w UE 5 1
  Swobodny przepływ osób 5 1
  Organy nadzoru i kontroli pracy 5 1
  Prawo cywilne w prawie pracy 5 1
  Prawo gospodarcze w prawie pracy 5 1
II PŁACE 33 8
  Wynagrodzenie ze stosunku pracy – aspekty teoretyczne 4 1
  Ewidencja księgowa rozliczania wynagrodzeń – aspekty praktyczne 10 3
  SYMFONIA 5 1
  PŁATNIK 5 1
  Pozapłacowe świadczenia pracownicze – ujęcie składkowe 5 1
  Obowiązki pracodawców w zakresie rozliczeń z PFRON 4 1
III PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 31 9
  Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych 11 3
  Świadczenia emerytalne i rentowe 5 1
  Świadczenia zasiłkowe 5 1
  Pracownicze programy emerytalne  4 1
  Uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 1
IV PRZEDMIOTY DODATKOWE 21 5
  Elementy etyki zawodowej 5 1
  Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 5 1
  Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 1
  Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych w stosunkach pracowniczych 5 1
  Seminarium 5 1
  RAZEM 200 45

 

 

Wykładowcy

Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele nauki i praktyki prawa, oraz inni specjaliści z zakresu prawa prac, prawa ubezpieczeń społecznych, kadr i płac.

dr Błażej Bugajski

dr Błażej Bugajski

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1999-2004). Następnie, po ukończeniu studiów doktoranckich, obronił w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego dysertację doktorską pt. "Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków" (2009). W latach 2006-2010 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; po złożeniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych (2010) i wykonuje zawód radcy prawnego.

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Austriackiego, działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta programu Sokrates/Erasmus (Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu), Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Uniwersytet Wiedeński), Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda (Uniwersytet Jagielloński), Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej (Uniwersytet w Zurychu), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej – Deutscher Akademischer Austauschdienst (Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu), Towarzystwa Wspierania Nauki im. Maxa Plancka – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa-Plancka w Hamburgu), Narodowego Centrum Nauki (Instytut Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa-Plancka w Hamburgu).

Członek Redakcji "Kwartalnika Prawa Prywatnego" oraz Międzynarodowej Rady Programowej (Internationaler Beirat) czasopisma "Zeitschrift für das gesamte Familienrecht". Biegły sądowy ad hoc z zakresu prawa polskiego dla sądów zagranicznych i prawa obcego dla sądów polskich.


dr hab. Jan Byrski prof. UEK

dr hab. Jan Byrski prof. UEK

Katedra Prawa, Instytut Prawa UEK

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor  nauk prawnych (2008), uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w 2018 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.


dr Maciej Cycoń

dr Maciej Cycoń

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Instytut Prawa UEK


mgr Rafał Dadej

mgr Rafał Dadej


prof.dr hab. Bogusława Gnela

prof.dr hab. Bogusława Gnela

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

W 1978 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dalej WPiA UJ). W tym samym roku została zatrudniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UJ i przyjęta na aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Egzamin sędziowski zdała w 1980 r. Od października 1982 r. jest zatrudniona w Katedrze Prawa (obecna nazwa Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego; dalej Katedra PCGiPM) ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; dalej UEK) jako pracownik naukowo – dydaktyczny. W 1983 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych (WPiA UJ), w 1999 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (WPiA UJ), od czerwca 2001 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UEK, a w 2014 r. uzyskała tytuł naukowy profesora. Obecnie zajmuje stanowisko profesora.

Od marca 2000 r. do 31 maja 2001 r. zajmowała stanowisko p.o. kierownika Katedry Prawa, a od 1 czerwca 2001 r. jest jej kierownikiem (obecnie pod nazwą Katedra PCGiPM). W kadencjach 2005­–2008 oraz 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Finansów UEK. W 2008 r. uzyskała wpis na listę adwokatów.

Jej pierwsze publikacje naukowe dotyczyły kwestii z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. W 1983 r. przebywała w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego z siedzibą w Hadze. Oprócz prac naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, jurysdykcji krajowej oraz uznawania zagranicznych orzeczeń, w latach 1988–1993 opublikowała prace z zakresu prawa cywilnego materialnego i gospodarczego w szerokim znaczeniu.

 Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych (w tym monografii: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Zakamycze 2000, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013) i dydaktycznych (np. Podstawy prawa dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2018 oraz Prawo handlowe dla ekonomistów, Lex a Wolters Kluwer business, wydanie 3, Warszawa 2019) oraz redaktorem naukowym i współautorką wielu prac zbiorowych (np. Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007). Jest także m.in. autorką rozdziału XX [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo prywatne międzynarodowe pod. red. M. Pazdana, C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2015 r. oraz Komentarzy do art. 30 p.p.m. oraz do art. 57 i 58 p.p.m. [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. nauk. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Ostatnio publikowane prace poświęcone są zagadnieniom handlowych spółek osobowych, pojęciom konsumenta, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, umowom konsumenckim, kolizyjnoprawnej ochronie konsumenta, odpowiedzialności za produkt i problemowi naprawienia szkody niemajątkowej.

Prace badawcze, w których uczestniczyła lub kierowała dotyczyły między innymi: publicznoprawnej problematyki bezpieczeństwa produktów oraz bezpieczeństwa konsumenta (międzynarodowe programy badawcze realizowane m.in. przez Uniwersytet Jagielloński), przekształceń handlowych spółek osobowych, zgodności polskiego prawa cywilnego z PECL (Principles of European Contract Law), projektowi nowego kodeksu cywilnego oraz prawu konsumenckiemu.

Uczestniczyła jako referentka (lub w inny sposób) w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach lub seminariach naukowych w Polsce lub za granicą.

Prowadziła lub prowadzi wykłady, proseminaria i seminaria przede wszystkim dla studentów UEK w Krakowie (np. Prawo gospodarcze, Prawo handlowe, Prawna ochrona klienta rynku kapitałowego) oraz dla kierunku prawo UEK: Ochrona konsumenta usług finansowych, Prawo zobowiązań i Prawo prywatne międzynarodowe. Wykłada przedmioty prawnicze dla słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych oraz np. dla sędziów (w ramach współpracy z PAN w Warszawie oraz z Sądem Okręgowym w Krakowie) oraz innych przedstawicieli praktyki.

Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także promotorem rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk prawnych przez Radę WPiA UJ. Jest także promotorem w otwartych przewodach doktorskich. Uczestniczyła jako recenzent w ponad 30 przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora w dyscyplinie nauki prawne.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymała ponad 20 nagród Rektora UEK. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2004 r.) oraz Medal Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE (obecnie KSB) w Krakowie (za wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach podyplomowych).

W ramach współpracy z praktyką prowadziła specjalistyczne wykłady i seminaria nie tylko dla prawników (sędziów, prokuratorów i radców prawnych) ale także dla tzw. kadr kierowniczych oraz innych pracowników instytucji publicznych. Współpracowała z organizacjami konsumenckimi (złota odznaka Federacji Konsumentów w 1992 r.), a także z przedstawicielami prasy, radia i telewizji, w celu popularyzacji praw konsumenta.

Jako ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (do 2004 r.) sporządziła kilkadziesiąt opinii na temat projektowanych ustaw. W przeszłości opracowała także ekspertyzy dla Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, organizacji konsumenckich oraz dla kancelarii prawniczych.

W latach 2004–2010 uczestniczyła w pracach zespołu d/s reformy prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (działającej przy Ministrze Sprawiedliwości).

Jest członkiem zwyczajnym European Association of Private International Law (EAPIL) ­– od 2020 r.; członkiem Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie – od 2000 r. (w latach 2004–2010 wiceprzewodnicząca tej Komisji); członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności (kadencja 2015–2018 i nadal). Była profesorem wizytującym w Mediterranea International Center for Human Rights Research w Mediterranea University of Reggio Calabria (w 2018 r.) oraz członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych PAU (do końca 2018 r.).

Jest członkiem: zespołu recenzentów kwartalnika Transformacje Prawa Prywatnego; Rady Programowej rocznika Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, zespołu recenzentów Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego; kolegium recenzentów kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych oraz Rady Naukowej czasopisma Wiadomości Ubezpieczeniowe (od lipca 2018 r.).


dr Tomasz Jedynak

dr Tomasz Jedynak

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Instytut Prawa UEK


mgr Wioletta Kurak

mgr Wioletta Kurak

Inspektor BHP


mgr Renata Matusik

mgr Renata Matusik

praktyk ZUS


dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

dr hab. Kinga Michałowska prof. UEK

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, Instytut Prawa UEK

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2001-2004 odbyła studia doktoranckie i na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg w prawie cywilnym” uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo cywilne) nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kolejno w 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Autorka opracowań naukowych z zakresu prawa cywilnego (w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych), prawa rodzinnego (w szczególności ochrony wartości niemajątkowych, rodzicielstwa i granic praw prokreacyjnych oraz władzy rodzicielskiej), prawa medycznego i prawa biomedycznego (w szczególności zagadnień ochrony praw pacjenta, zgody na zabieg, roli informacji, eksperymentów medycznych, prawnych i etycznych aspektów stosowania nowych technologii w medycynie. Autorka programów badawczych dotyczących prawnych aspektów medycznych i pozamedycznych obszarów „udoskonalania” człowieka (human enhancement).

Od 2006 r., zatrudniona w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, początkowo na stanowisku adiunkta, obecnie na stanowisku profesora.


dr Justyna Michniak – Szladerba

dr Justyna Michniak – Szladerba


mgr Ireneusz Struzik

mgr Ireneusz Struzik

Dyrektor Zarządzający, ekspert w zakresie rozwiązań Human Resource Outsourcing


Prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Instytut Prawa UEK


mgr Beata Superson – Polowiec

mgr Beata Superson – Polowiec

Radca prawny


dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

dr hab. Monika Szaraniec prof. UEK

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Instytut Prawa UEK


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin