Psychologia w biznesie - edycja XXVII

Cel studiów:

Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychologicznych i socjologicznych niezbędnych w pracy menadżera, w szczególności umiejętności interpersonalnych, autoprezentacyjnych, komunikacyjnych i osobowościowych. W ramach studiów uczestnicy poznają także kluczowe zagadnienia wspierające sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem i organizacją. Ponadto uczestnicy odbywają akredytowane szkolenie Change Management Foundation.

Profil uczestnika:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków wyższych uczelni zainteresowani rozwojem umiejętności psychologicznych i społecznych w środowisku zawodowym. Szczególnie studia polecane są kadrze menadżerskiej różnych szczebli z przedsiębiorstw i innych organizacji, w tym administracji publicznej, aby poprzez nabyte umiejętności i kompetencje psychologiczne i społeczne pozwolić na skuteczniejsze zarządzanie pracownikami, przy uwzględnieniu aspektów psycho-społecznych funkcjonowania pracownika, zespołu i całej organizacji.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4600 PLN

Opiekun kierunku

dr Anna Odrobina

Menedżer kierunku

lic. Tomasz Bem

tel. 12 293 59 75 

E-mail: tomasz.bem@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Podstawy psychologii społecznej i zarządzania

5

1

2.

Psychologia pracy

5

1

3.

Zachowania społeczne w organizacji

7

1

4.

Diagnozowanie kultury organizacyjnej

5

1

5.

Podstawy komunikowania się

6

1

6.

Trening kreatywności i asertywności

10

2

7.

Rozwiązywanie konfliktów

10

2

8.

Przywództwo

6

1

9.

Style kierowania

5

1

10.

Techniki wpływu społecznego

10

2

11.

Autoprezentacja

10

2

12.

Change Management Foundation

19

2

13.

Sztuka negocjacji

10

2

14.

Public relations

7

1

15.

Socjotechniki

10

2

16.

Business Communication

5

1

17.

Zarządzanie czasem

5

1

18.

Podejmowanie decyzji

6

1

19.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

5

1

20.

Budowanie zespołów

7

1

21.

Systemy motywowania pracowników

10

2

22.

Coaching i mentoring w rozwoju pracowników

10

2

23.

Zatrudnianie pracowników oparte na kompetencjach

6

1

24.

Psychologiczne aspekty promocji

5

1

25.

Diagnoza różnic indywidualnych - metoda Insights

6

1

26.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Razem:

200

37

 

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

prof. UEK dr hab. Małgorzata Adamska-Chudzińska

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracuje w Katedrze Psychologii i Dydaktyki na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Kierownik Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kierownik projektów badawczych realizowanych w ramach badań statutowych katedry dotyczących społecznych uwarunkowań i psychologicznych mechanizmów zarządzania zaangażowaniem zawodowym pracowników. Redaktor tematyczny czasopisma „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”.

Zainteresowania naukowe: psychospołeczne problemy zarządzania ludźmi, w szczególności prospołeczne uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji oraz jakość kształcenia w wyższych szkołach ekonomicznych. Corocznie realizuje kilkadziesiąt godzin hospitacji i analizy warsztatu dydaktycznego młodych nauczycieli akademickich. Odznaczona Brązowym Krzyżem i Srebrnym Medalem Zasługi.

Wybrane publikacje:
Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji. Aspekt prospołeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Prosocial Orientation of an Organisation: the Preliminary Identification of Evaluation Criteria, w:  Management and Organizational Studies, vol. 3, no 1, 2016.   


mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


dr hab. Jarosław Flis

dr hab. Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polska The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


mgr Agnieszka Flis

mgr Agnieszka Flis

Ukończyła Psychologię oraz Studium ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim; absolwentka trzyletniego programu szkolenia trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK organizowanego przez Manchester Federal School of Business & Management oraz British Council; uzyskała międzynarodowy certyfikat Trenera i Konsultanta wydany przez THAMES VALLEY UNIVERSITY z Wielkiej Brytanii; jako jedna z pierwszych w Polsce została akredytowana w metodzie INSIGHTS Learning & Development Ltd. (2001, 2008, 2011); Absolwentka programu Leadership prowadzonego przez Harvard Business Review (2012, 2013); Certyfikowana w metodzie AGILE – "Agile Project Management Foundation"

Doświadczenie:

Od 1993 roku Partner i Konsultant w firmie Advisory Group TEST Human Resources (www.testhr.pl i www.RaportPlacowy.pl), jednej z najstarszych polskich firm konsultingowych w kraju, uhonorowanej Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego i Executive Search Firm of the Year 2015; Zajmuje się dwoma obszarami: konsultingiem HR, szkoleniami menedżerskimi i HR oraz działalnością PR (wystąpienia podczas największych wydarzeń z branży HR, publikacje, współpraca z uczelniami).

Publikacje:

Współautorka książek: „Outplacement” (Wydawnictwo Akade) oraz „Coaching” (Wydawnictwo Wolter & Kluwer), „Doradztwo zawodowe” (WSE). Autorka kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej: Harvard Buisness Review, Personel, Personel Plus oraz w uniwersyteckich wydawnictwach naukowych;

Od 1997 r. wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi), Uniwersytecie Ekonomicznym (Studia Menedżerskie, Psychologia w biznesie), Akademii Górniczo-Hutniczej (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi). Pomysłodawca i opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera;


Główne obszary konsultingu i szkoleń:

strategia personalna, modele kompetencji, systemy ocen okresowych, ocena 360°, Assessment/Development Center, audyt personelu, rekrutacja i selekcja, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, zarządzanie wiekiem, procedury HR, budowanie i zarządzanie zespołami, metoda Insights, badania nastrojów i satysfakcji pracowników oraz outplacement.


mgr Ewelina Jupowicz

mgr Ewelina Jupowicz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Doradztwo Personalne).


Biznes i Zarządzanie:
13 lat pracowała w  korporacji z branży: kruszyw drogowych, emulsji asfaltowych i  elastomerów: NCC, Eurovia i Hannecard Polska. Pracowała na stanowiskach przedstawiciela handlowego (4 lata) i dyrektora Działu Sprzedaży (9 lat).


Prowadzenie szkoleń:
Coach certyfikowany przez The Coaching Academy w Londynie. Trener Biznesu certyfikowany przez Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”.
Od 10 lat prowadzi szkolenia warsztatowe związane z rozwojem menedżerskim (przywództwo, kierowanie zespołem, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, budowanie zespołu, organizacja pracy, zarządzanie przez cele, coaching, twórcza praca z grupą, komunikacja) z efektywnością osobistą (autocoaching, inteligencja emocjonalna, trening interpersonalny, komunikacja) z handlem (techniki sprzedaży, budowanie relacji, sprzedaż relacyjna i partnerska, negocjacje, zarządzanie działem sprzedaży) oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi (strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja i  selekcja pracowników, work-life balance).
Specjalizuje się w coachingu menedżerskim oraz w coachingu dla wyższej kadry zarządzającej
Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.


Publikacje:
Autorka kilkudziesięciu artykułów regularnie publikowanych w Personel i Zarządzanie i na portalu hrm.pl
Współautorka książek „Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi”,„Równowaga – praca – życie – rodzina” i autorka artykułów w prasie branżowej m.in. "Personel i Zarządzanie", HRM Portal


Wybrani klienci:
Akademickie Centrum Kariery, Arctic Paper, Agart, Asseco Poland, Autoliv, Awex, Bosch, BRE Bank, Chevrolet, Cersanit, Colgate, Cyfra Plus, Dialog, Echo Investment, Energia Pro, Eurobank, Getin Bank, Grupa Kęty, Hannecard Polska, Hitmark, Hutmen, Instal Konsorcjum, KGHM CUPRUM, Kruk, Kolastyna, Leoni Kable, Lukas Bank, MSU, PGNiG, Poppensieker, Proster, Pryzmat, Raiffeisen Bank, Santander Consumer Bank, Sudzucker, Telekomunikacja Polska, Termet, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, VB Leasing, Vorwerk, Zetkama


mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

Ukończyła w 1989r. Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - dyplom magistra psychologii.


 • Odbyła w latach 1984-1987 staż w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, u boku doświadczonych trenerów, superwizorów Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego.
 • Posiada Certyfikat  Praktyka NLP - wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania - 1997r.
 • W latach 1987-1996: prowadziła warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym, treningi asertywnego zachowania, treningi umiejętności rozwiązywania  konfliktów, warsztaty współpracy w organizacji, treningi integracji zespołów pracy.
 • Od 1994r. w ramach Pracowni Doradztwa i Reklamy, potem Sokrates Akademia Treningu i Rozwoju- prowadzenie treningów, warsztatów  z zakresu umiejętności w zarządzaniu, komunikacji i sprzedaży, rozwoju osobistego dla kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, zespołów pracy.
 • Od 2002r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu, z tematów  Komunikacja, Profesjonalne Prezentacje, Trudne Rozmowy.

mgr Szymon Konarski

mgr Szymon Konarski

Partner i członek zarządu CIC, agencji public relations działającej na rynku od 1996 roku (dzisiaj Grupa CIC).  W  latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w  TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję dyrektora marketingu amerykańskiej firmy FFDP.


 • Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku, współpracy z mediami oraz partnerami społecznymi.
 • Jako konsultant i szkoleniowiec CIC pracował i pracuje z kadrą zarządzającą największych korporacji (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, SPC,  PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, Coca-Cola Services, RR Donnelley Europe, Porty Lotnicze, SKK, Budimex Nieruchomości), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego) i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE, Fundacja Archon +).
 • Jako senior konsultant bierze udział w pracach sztabów zarządzania kryzysowego klientów CIC.

prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


dr Mariusz Makowski

dr Mariusz Makowski

Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK

Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, główny obszar zainteresowań naukowych: komunikacja masowa, media, kształtowanie postaw, etyka mediów, nowe media, perswazja, reklama, fotografia jako medium komunikowania. W latach 2013-2015 realizator grantu UE – Rozwijanie Przedsiębiorczości w Polskiej Szkole (Comenius Leonardo DaVinci). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pracował dla Gazety Wyborczej, Newsweek-a i Forbes-a. Wykładał w Akademii Fotografii. Od 15 lat popularyzuje psychologię w radio, telewizji i prasie. Główny nurt dydaktyczny na UEK to psychologia komunikowania się, psychologia w zarządzaniu i biznesie. Prowadzi zajęcia w języku angielskim. Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia do certyfikatu EAGT. W sieci prowadzi autorską stronę poświęconą psychologii psychoradio.pl oraz bloga foto-spiżarnia.


dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz

Piotr Markiewicz (born March 17, 1964 in Rabka) is Senior Lecturer in the Chair of  Strategic Analysis at the Cracow University of Economics. He posses Ph.D. degree in Economics and Management Sciences (Cracow Academy of Economics, Faculty of Management. 2000). In the years 2010 - 2012 he was an expert in Cracow Technology Park: Technology Perspective Kraków - Małopolska 2020. Use of the SWOT analysis for identification of 10 key technologies. Expert and co-author of a report: Technology Roadmap as a tool for implementation of development strategies for selected technologies. From January 2013 to March 2014 project coordinator „Innovation Broker as a tool of development of modern economics in Małopolska”.

 

Selected publications:

 1. Markiewicz P., Żbikowska A., The role of marketing in the development of business models - a theoretical approach, Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2015, pp. 213-226 [ISBN: 978-86-6091-049-5]
 2. Markiewicz P., Żbikowska A., Sources of a competitive advantage in shaping competitive position of Polish exporters on foreign market, Ekonomski horizonti, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2013, pp. 61-76 [ISSN 1450-863X]
 3. Adamus M., Markiewicz P., Scenario analysis under chaos, Intellectual Economics, Issue: 7(2)/2013. Vilnius 2013, pp. 182-194. [ISSN 1822-8011]
 4. Markiewicz P., Methodical aspects of applying strategy map in an organization, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Press Technika, Wilno 2013, pp. 33-51. [ISSN 2029-7491].
 5. Adamus M., Markiewicz P., Coopetition in the context of assumptions of the Resource Based View, Make Learn, Management Knowledge and Learning, International Conference 2012, Slovenia 2012, pp. 915-925. [ISBN 978-961-6813-10-5]
 6. Markiewicz P., Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development, [w:] Theory of Management nr 6, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Edited by Štefan Hittmár,  Publishing University of Zilina, Zilina 2012, pp. 27-31. [ISBN 978-80-554-0591-9]
 7. Markiewicz P., Change Management in the Strategy Implementation Process, Intellectual Economics – Scientific Research Journal, Vol.5 No 2 (10), Vilnius 2011, pp. 257 – 267. [ISSN 1822-8011]
 8. Markiewicz P., Corporate social responsibility – strategic aspects, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2009 [w:] Strategic Management and its Support Information Systems, Edited by Jindrich Kaluża, pp. 42 – 52. [ISBN 978-80-248-2031-6]

 


mgr Magdalena Martynowska

mgr Magdalena Martynowska

Trener umiejętności miękkich i trener biznesu. Wspieraniem rozwoju osobistego i zawodowego zajmuje się od ponad siedmiu lat.


 • Pracując w biznesie (AG TEST HR, PMR Ltd, FMC Technologies) doradza Managerom i zespołom w zakresie HR: motywowanie, retencja, zarządzanie wiedzą, rekrutacja, komunikacja, szkolenia i rozwój.
 • Specjalizuje się w  projektowaniu i prowadzeniu pełnych procesów szkoleniowych z zakresu miękkich kompetencji - komunikacja, asertywność, autoprezentacja, trening interpersonalny, szkolenia motywacyjne i team building, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami psychologicznie trudnymi, interwencje kryzysowe, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, budowanie postawy przedsiębiorczości oraz trening pamięci z technikami uczenia się; z  zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi – Assessment and Developmenrt Center, Search and Selection, systemy motywacyjne, miękkie aspekty zarządzania. Absolwentka rocznego procesu certfikacji trenerów biznesu Akademia Mistrzów Treningu przy Grupie Trenerskiej Mentor.
 • Ukończyła  kurs NLP Practicioner and Master realizowany przez NLP Consult Institute, Transformations Unlimited Canada.
 • Uczestniczyła z wyróżnieniem w kursie Video Interaction Training prowadzonym przez Fundację "Plus". Regularnie podwyższa swoje kompetencje trenerskie uczestnicząc w kursach i spotkaniach branżowym.
 • Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizacja: Psychologia Zarządzania i Organizacji.
 • Jako psycholog i osoba o wysokich umiejetnościach interpersonalnych i komunikacyjnych świetnie wyczuwa jakie są potrzeby zespołów, pracuje w  taki sposób, aby osiągnąć efekt synergii.
 • Jako pasjonatka nauki przez doświadczenie prowadzi szkolenia w sposób niestandardowy, wykorzystuje metody gier i twórczej zabawy, z korzyścią dla nauki wydobywa z grup mądrość i wzmacnia przepływ wiedzy miedzy uczestnikami.
 • Prowadziła projekty rozwojowe i szkolenia dla takich firm jak: Instytut Szkoleń i  Analiz Gospodarczych SA, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, Ruch SA, De Heus, HR Lab, Capgemini, Małopolskie Centrum Biotechniki.
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz placówkami oświaty takimi, jak: Krakowska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym i WSE im. Tischnera w  Krakowie, Grupa Trenerów Mentor, Firma B-Consulting, Akademia Pełni Życia, PLinEU.
 • Dostrzega w każdym człowieku ogromny potencjał, dlatego wspieranie rozwoju osobistego jest jej pasją. Prowadząc projekty rozwojowe inspiruje klientów do odnajdywania i wzmacniania w sobie swoich mocnych stron.

mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

 • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
 • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
 • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
 • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
 • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

dr Wojciech Pająk

dr Wojciech Pająk

Doktor Ekonomii, w zakresie Nauk o Zarządzaniu. Tytuł pracy doktorskiej: System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa.

Obecne miejsce pracy:

Katedra Analiz Strategicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Obszar zainteresowań naukowych:

Zarządzanie strategiczne, Organizacje sieciowe, Audyt wewnętrzny, Logistyka.

Wybrane publikacje:

Założenia metodyczne audytu negocjacji [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, red. Lisiński M., Ziębicki B., Kraków 2016

Założenia metodyczne badania strategii relacyjnych i konfiguracji sieci dostaw [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania – wybrane zagadnienia, Folia Oeconomica nr 305, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Models as tools of analysis of a network organisation, Management and Education, Wilno 2013

Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza., (red.) Jaki A., Borowiecki R., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012

Personnel audit process, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Wilno 2012

Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector [w:] Performance management. Implementations in business and non-profit organisations, (red.) Nesterak J., Cracow University of Economics Foundation, Cracow, 2012

Badanie logistyki sieci dostaw, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Audyt struktury organizacyjnej, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.

Audyt logistyczny, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.

Strategie zarządzania w sieci dostaw, [w:] Prace z zakresu analiz strategicznych, Zeszyty Naukowe nr 856, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Działalność dydaktyczna:

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji

Techniki twórczego myślenia

Inżynieria technologii i stanowiska pracy

Inżynieria procesów informacyjnych

Globalizacja procesów logistycznych

Audyt wewnętrzny struktury jednostek sektora publicznego

Audyt logistyczny

Działalność poza Uczelnią:

Udział w programie projektu "Broker innowacji jako narzędzi dla efektywnego systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w charakterze eksperta w zespole oceniającym opracowanie i wrażanie programów rozwoju dla przedsiębiorstw w ramach programu Unijnego  „Instrumenty szybkiego reagowania”.

Zastępca Kierownika Grupy Roboczej ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim.


mgr Jerzy Pocica

mgr Jerzy Pocica

Ukończył w 1986 r. Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- Instytut Psychologii, Dyplom magistra psychologii.


 • Uzyskał  Dyplom Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 1993 r.
 • Od listopada 1996 r. uczestniczył w polsko-brytyjskim programie szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK realizowanym przez The British Council oraz Know-How Fund.
 • Posiada Certyfikat Trenera grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii – 1995 r.
 • Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –1996r.
 • Certyfikat Praktyka NLP  wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego  Programowania – 1997 r.
 • Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London – 1999r oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa Thames Valley University, London.
 • W latach 1987 – 1996 prowadził warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym, treningi asertywnego zachowania,  treningi umiejętności  rozwiązywania konfliktów  dla : młodzieży, pracowników oświaty- nauczycieli, pedagogów, psychologów.
 • Od 1994 r. prowadzi – szkolenia , treningi umiejętności dla  kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, doradców , zespołów pracy, menedżerów administracji samorządowej, agentów ubezpieczeniowych.
 • Specjalizuje się w tematach: Coaching indywidualny i grupowy, Mentoring,  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym i osobistym – tworzenie planów własnego rozwoju, techniki modyfikacji zachowań, źródła automotywacji do zmiany, uczenie się indywidualne i zespoły uczenia; trudne rozmowy z pracownikami i  współpracownikami – rozmowy motywujące, rozmowy oceniające, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy o zwolnieniu;  Komunikacja interpersonalna, asertywność,  profesjonalne prezentacje;  moderacja pracy grupy, treningi dla trenerów; psychologia zarządzania.  

dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie.

Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego.

Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych.

Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit.

Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


dr Teresa Sławińska

dr Teresa Sławińska

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania.

Od 1995 roku pracuję w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Zainteresowania naukowe: psychologia i komunikacja społeczna oraz zarządzanie w przedsiębiorstwie medialnym.

 • Od 1998 roku koordynuje współpracę IDMiKS UJ z przedsiębiorstwem prasowym „Ouest-France”, z Rennes.   
 • Ukończyła szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Specjalizuję się w zakresie komunikacji lekarza z pacjentem.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Najważniejsze publikacje:

"Mały poradnik skutecznej komunikacji" [w]: Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. A. Hess, WUJ, Kraków 2007.
"Media regionalne na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France", WUJ, Kraków 2011. 


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin