Studia podyplomowe

Psychologia w biznesie - edycja XVII

Cel studiów:
Celem studiów jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychologicznych i socjologicznych niezbędnych w pracy menedżera, w szczególności umiejętności interpersonalnych, autoprezentacyjnych, komunikacyjnych i osobowościowych. W ramach studiów słuchacze poznają także kluczowe zagadnienia wspierające sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Profil słuchacza:
Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni zainteresowani rozwojem umiejętności psychologicznych i społecznych.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
BP, Capgemini, Comarch, Delphi, Pliva, TP SA

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4500 PLN

Opiekun kierunku

dr Anna Odrobina
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

1. Podstawy psychologii społecznej i zarządzania - Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami psychologii społecznej. Wiedza uzyskana na zajęciach winna stanowić dla studentów bazę dla samodzielnych studiów w dziedzinach korzystających z dorobku psychologii. Założeniem zajęć jest wprowadzenie uczestników w paradygmaty, metody badawcze i główne zagadnienia współczesnej, eksperymentalnej psychologii społecznej.

2. Psychologia pracy - Celem zajęć jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi osiągnięciami psychologii pracy i możliwością ich zastosowania w praktyce działań biznesowych oraz przedstawienie wybranych metod testowych umożliwiających samopoznanie i autokreację.

3. Zachowania społeczne w organizacji - Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom zachowań społecznych w organizacjach. Uczestnicy zajęć uzyskają prezentację szeregu zjawisk występujących w miejscu pracy, analizowanych w perspektywie psychologii społecznej oraz psychologii pracy. Uzyskana wiedza, analiza prezentowanych przypadków, jak też dane uzyskane dzięki kwestionariuszom samoopisowym winny umożliwić Słuchaczom lepszy wgląd i zrozumienie relacji grupowych i interpersonalnych w organizacjach.

4. Podstawy komunikowania się - Celem zajęć o charakterze treningu jest uświadomienie Słuchaczom istoty procesu komunikowania się. Uczestnicy ćwiczą skuteczność komunikowania się, a przy tym poznają mechanizm komunikacji, model komunikowania się, formy, poziomy i funkcje komunikacji, a także najczęściej popełniane błędy w procesie komunikowania się.

5. Rozwiązywanie konfliktów - Zasadniczym celem kursu jest nabycie przez Uczestników umiejętności rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Aby ten cel mógł zostać osiągnięty, Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi przyczynami powstawania konfliktów. Następnym etapem kursu będzie przedstawienie Uczestnikom różnych sposobów radzenia sobie z konfliktami, w zależności od rodzaju problemu i sytuacji, w której konflikt powstaje. Przedstawione zastaną etapy konstruktywnego rozwiązywania konfliktu. W wielu sytuacjach konfliktowych lub potencjalnie konfliktowych przydatna będzie również wiedza o technikach wspomagających, takich jak burza mózgów, techniki asertywnej reakcji na agresję i na krytykę oraz technika omijania konfliktu w relacji z klientem. Wiedza przekazana Uczestnikom kursu powinna, w ostatniej fazie kursu, posłużyć im podczas ćwiczeń praktycznych. Dzięki temu, oprócz wiedzy, Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia praktycznej umiejętności rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.

6. Trening kreatywności i asertywności - Trening rozwijający umiejętności komunikacyjne, pozwalający na nabycie przez Uczestników umiejętności rozpoznawania manipulacji w komunikacji i obrony przed nią, rozwój kompetencji w zakresie stawiania granic i odmawiania bez urażania uczuć partnera interakcji, rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (techniki pokonywania zastrzeżeń), nabycie przez uczestników umiejętności wyrażania własnych odczuć i potrzeb przy jednoczesnym uwzględnieniu uczuć drugiej strony, kształtowanie zdolności twórczych oraz rozwój umiejętności w zakresie stosowania technik twórczego myślenia.

7. Przywództwo - Celem prowadzonych zajęć z zakresu przywództwa jest zdobycie podstawowej wiedzy przez Uczestników na temat roli i miejsca przywództwa w procesie zarządzania organizacją oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim. Uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności identyfikacji stylów przywództwa przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanych testów.

8. Style kierowania - Celem prowadzonych zajęć z zakresu stylów kierowania jest zdobycie wiedzy przez uczestników na temat teorii i koncepcji stylów kierowania w procesie zarządzania organizacją, a szczególnie w ramach podejścia organicznego oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim. Uczestnicy zdobędą również praktyczne umiejętności identyfikacji stylów kierowania.

9. Techniki twórczego myślenia - Zajęcia o charakterze treningowo-warsztatowym z mikro wykładami, praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi ma na celu zapoznanie  i praktyczne przedstawienie technik twórczego rozwiązywania problemu, umożliwiających przełamanie stereotypów myślowych oraz ukazanie możliwości wykorzystania grupy jako elementu wspierającego wysiłek intelektualny jednostki.

10. Techniki wywierania wpływu na ludzi - Zajęcia o charakterze wykładowo - ćwiczeniowym zmierzają do rozwijania wiedzy na temat procesu wywierania wpływu na jednostkę i małą grupę społeczną z uwzględnieniem warunków skuteczności pozytywnego oddziaływania oraz teorii dynamiki małej grupy społecznej. Słuchacz zdobędzie wiedzę odnośnie do wybranych technik wywierania wpływu społecznego. Zajęcia ćwiczeniowe pozwolą na kształtowanie umiejętności Uczestników w zakresie: przekazywania informacji i współdziałania w zespole, skutecznego doceniania pracowników, wywierania pozytywnego wpływu w sytuacjach zawodowych oraz rozwoju świadomości na temat konsekwencji oddziaływania na pracowników (pozytywnych i negatywnych skutków wpływu społecznego).

11. Autoprezentacja - W skutecznym porozumiewaniu się z otoczeniem konieczne staje się poznanie technik i sposobów, dzięki którym można poznać zamiary, oczekiwania i potrzeby innych ludzi wobec nas oraz nadawanie zgodnych z intencją nadawcy sygnałów zrozumiałych dla odbiorcy. Dzięki uzyskanej wiedzy Słuchacz będzie mógł zindywidualizować sposoby komunikacji i postępowania wobec innych. Celem zajęć będzie przyjrzenie się Uczestników własnym kompetencjom społecznym oraz analiza, na ile umiejętność właściwego odczytywania i nadawania sygnałów niewerbalnych i werbalnych jest wykorzystywana w sytuacjach społecznych. Słuchacz pozna także zasady biznesowego savoir-vivre’u oraz kompetencje należące do dziedziny inteligencji emocjonalnej, które powinny być rozwijane, by odnieść sukces w pracy i życiu osobistym.

12. Diagnozowanie kultury organizacyjnej - Celem zajęć jest uświadomienie słuchaczom jak istotne dla funkcjonowania firmy jest uwzględnienie czynników związanych z kulturą organizacyjną. Słuchacz pozna metody analizy kultury organizacji oraz w jaki sposób kultura ta wpływa na sposób zarządzania firmą.

13. Etyka w biznesie - Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na wzrastającą rolę etyki w przestrzeni gospodarczej. Następnym celem jest prezentacja dobrych praktyk, które można stosować w przestrzeni gospodarczej z jednoczesną korzyścią (ekonomiczną) dla firmy. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona będzie prezentacji etyki biznesu jako dyscypliny (początki i historia) oraz aktualnych stanowisk w jej obszarze. Druga część będzie miała charakter dyskusyjny, podczas której analizowane będą studia przypadków.

14. Business Communication - Realizacja zadań organizacyjnych wymaga od wszystkich pracowników dużych kompetencji komunikacyjnych. Składają się na nie umiejętności sprawnego porozumiewania się z innymi, tworzenia dobrych relacji oraz powodowania, aby wyznaczone cele były osiągnięte. Zajęcia mają na celu: rozwijanie umiejętności przekazywania informacji i budowania dobrego kontaktu, poszerzanie świadomości osobistych nawyków budowania dobrego kontaktu, poznanie metod zwiększania osobistej efektywności wpływu na współpracowników i kontekstu firmowej komunikacji. Dzięki zajęciom Słuchacz zdobędzie wiedzę jak zwiększać swobodę i skuteczność komunikowania się, jak bardziej świadomie kierować komunikacją, jak egzekwować oczekiwane zachowania współpracowników.

15. Sztuka negocjacji - Zajęcia o charakterze treningowym mają na celu rozwój umiejętności negocjacyjnych uczestników oraz uświadomienie istoty negocjacji. Słuchacz nabędzie umiejętności korzystania z dostępnych strategii negocjacyjnych oraz rozwinie umiejętności myślenia analitycznego i zarządzania informacjami oraz umiejętności komunikacyjnych.

16. Budowanie zespołów - Celem zajęć jest poznanie kluczowych zagadnień odnoszących się do procesu tworzenia zespołów pracowniczych, jak również problemów pojawiających się w tym procesie oraz sposobów ich rozwiązania. W trakcie kursu Słuchacz zapozna się z następującymi zagadnieniami: zespół czy grupa, istota pracy zespołowej, wpływ zwartości zespołu na efektywność, zasady pracy w zespole, cykl życia zespołu, zagrożenia w pracy zespołowej i socjometria.

17. Coaching i mentoring w rozwoju pracowników - Zajęcia mają na celu zapoznanie Uczestników zajęć z pojęciami i definicjami coachingu i mentoringu oraz poznanie najistotniejszych mechanizmów grupowych przydatnych w zarządzaniu zespołem. Uczestnik zdobywa wiedzę na temat postawy coacha i jego cech, technik i narzędzi stosowanych w praktyce coachingowej oraz zdobycie wiedzy, którą każdy z Uczestników będzie mógł wykorzystać w praktyce zawodowej poprzez wykorzystanie technik coachingowych w rozmowach indywidualnych z podwładnymi.

18. Zatrudnianie pracowników oparte na kompetencjach - Zajęcia poświęcone są doskonaleniu praktycznych umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji. Obejmują zagadnienia z: pozyskiwania pracowników, kompetencyjnego profilu kandydata, wywiadu strukturyzowanego opartego o kompetencje, metod selekcji wspierających wywiad kompetencyjny oraz sytuacji trudnych w rekrutacji.

19. Systemy motywowania pracowników - Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom teorii i praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu psychologii motywacji, przedstawienie konkretnych narzędzi motywacyjnych, zachęcenie do twórczego budowania systemów motywowania pracowników. Wśród zagadnień omawianych podczas kursu znajdą się: psychologiczne podstawy motywacji, teorie motywacji, motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna, elementy skutecznego motywowania, system motywacyjny i jego składowe, motywacyjna struktura wynagrodzenia, czynniki pozapłacowe, przyczyny niezadowolenia pracowników, motywacyjna rola przełożonego oraz ocena pracownicza.

20. Socjotechniki - Celem treningu jest przedstawienie Uczestnikom mechanizmów, na których oparte są socjotechniki oraz rozwój umiejętności obrony przed manipulacją. W trakcie zajęć o zróżnicowanych formach, opartych na aktywnym uczestnictwie Suchaczy, przedstawiona będzie istota manipulacji, rodzaje i konsekwencje stosowanych technik manipulacyjnych oraz gotowe techniki obrony przed manipulacją.

21. Zarządzanie czasem - Umiejętność zarządzania czasem jest niezbędna dla ludzi sukcesu. Zajęcia mają na celu przedstawienie Słuchaczom zasad i technik zarządzania czasem oraz zapoznanie Uczestników z metodami racjonalizacji działań w czasie. Zajęcia realizowane są na bazie praktycznych przykładów aktywizujących Słuchaczy.

22. Public Relations - Zajęcia mają na celu zapoznanie Słuchacza z rolą public relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem oraz znaczeniem PR w kształtowaniu wizerunku firmy, a także przedstawienie podstawowych narzędzi public relations i przesłanek ich wyboru. Ponadto zaprezentowane będą podstawowe elementy zarządzania sytuacją kryzysową. Uczestnik zajęć zrozumie istotę, cele i funkcje public relations, pozna przesłanki komunikowania się z wybranymi grupami otoczenia oraz wyboru adresatów działań public relations oraz nabędzie umiejętności doboru instrumentów wykorzystywanych w działaniach public relations.

23. Odpowiedzialność społeczna biznesu - Kurs pozwoli Uczestnikom zapoznać się jak kształtowała się koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) od czasów pierwszych rozważań na temat etyki życia gospodarczego od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę dotyczącą tego, jak dzisiaj definiuje się pojęcie CSR i na czym polega jego istota, jak na etapie planowania strategii firmy uwzględnić w niej politykę społecznej odpowiedzialności firmy oraz jakie korzyści przynosi realizowanie filozofii CSR. Cały kurs jak i liczne prezentowane case study ułatwią uczestnikom późniejsze  „odpowiedzialne” funkcjonowanie w dzisiejszych realiach życia biznesowego.

24. Podejmowanie decyzji - Celem zajęć jest przyswojenie pojęć z zakresu podejmowania decyzji oraz przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej procesu podejmowania decyzji. Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat wykorzystania podstawowych metod i technik podejmowania decyzji i stosowania teorii podejmowania decyzji do rozwiązywania problemów decyzyjnych o charakterze jakościowym i ilościowym. W oparciu o liczne przykłady pokazywane będą związki rozważań teoretycznych dotyczących podejmowania decyzji z obecną lub przyszłą praktyka zawodową słuchaczy.

25. Psychologiczne aspekty promocji - Celem zajęć jest przedstawienie psychologicznego kontekstu promocji oraz zasad, reguł tworzenia i odbioru przekazu promocyjnego. Zajęcia obejmują także przykłady zastosowań wybranych instrumentów promocji ze szczególnym uwzględnieniem reklamy.

26. Seminarium dyplomowe.

 

 

Wykładowcy

mgr Krzysztof Biel

mgr Krzysztof Biel

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College).


 • Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
 • Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania.
 • Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych.

dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


prof. dr hab.  Janina Filek

prof. dr hab. Janina Filek

Kierownik Katedry Filozofii UEK

Tytuł naukowy: prof. dr hab.  (tytuł prof. UJ)

Obecne miejsce pracy:  Kierownik Katedry Filozofii UEK

Udział w projektach:
BS:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej (2013)
Kontrowersje wokół myśli ekonomiczno-społecznej K.A. Sena (2014)
Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem (2015)
Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej (2016)

NCN:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej (2011-2013)

Współpraca z instytucjami lub firmami: w ramach Seminarium CSR (UMK, FOB, Tesco, TÜV Rheinland Polska, Kompania Piwowarska) 

Wybrane Publikacje:                                       

 1. Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków 2011
 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej,  Kraków 2013
 3. Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji, „Prakseologia” 2015/2

Dodatkowe informacje:
uzyskane nagrody rektora UEK
2010 II stopnia naukowa i organizacyjna
2011 II stopnia organizacyjna
2012 II stopnia naukowa i III stopnia organizacyjna i dydaktyczna
2013 III stopnia naukowa i organizacyjna
2014 III stopnia naukowa i organizacyjna

 


mgr Agnieszka Flis

mgr Agnieszka Flis

Ukończyła Psychologię oraz Studium ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim; absolwentka trzyletniego programu szkolenia trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK organizowanego przez Manchester Federal School of Business & Management oraz British Council; uzyskała międzynarodowy certyfikat Trenera i Konsultanta wydany przez THAMES VALLEY UNIVERSITY z Wielkiej Brytanii; jako jedna z pierwszych w Polsce została akredytowana w metodzie INSIGHTS Learning & Development Ltd. (2001, 2008, 2011); Absolwentka programu Leadership prowadzonego przez Harvard Business Review (2012, 2013); Certyfikowana w metodzie AGILE – "Agile Project Management Foundation".


Doświadczenie:

Od 1993 roku Partner i Konsultant w firmie Advisory Group TEST Human Resources (www.testhr.pl i www.RaportPlacowy.pl), jednej z najstarszych polskich firm konsultingowych w kraju, uhonorowanej Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego i Exceutive Search Firm of the Year 2015; Zajmuje się dwoma obszarami: konsultingiem HR, szkoleniami menedżerskimi i HR oraz działalnością PR (wystąpienia podczas największych wydarzeń z branży HR, publikacje, współpraca z uczelniami).


Publikacje: Współautorka książek: „Outplacement” (Wydawnictwo Akade) oraz „Coaching” (Wydawnictwo Wolter & Kluwer), „Doradztwo zawodowe” (WSE). Autorka kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej: Harvard Buisness Review, Personel, Personel Plus oraz w uniwersyteckich wydawnictwach naukowych;

 


Od 1997r. wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi), Uniwersytecie Ekonomicznym (Studia Menedżerskie, Psychologia w biznesie), Akademii Górniczo-Hutniczej (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi). Pomysłodawca i opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera;
Główne obszary konsultingu i szkoleń: strategia personalna, modele kompetencji, systemy ocen okresowych, ocena 360°, Assessment/Development Center, audyt personelu, rekrutacja i selekcja, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, zarządzanie wiekiem, procedury HR, budowanie i zarządzanie zespołami, metoda Insights, badania nastrojów i satysfakcji pracowników oraz outplacement.


mgr Ewelina Jupowicz

mgr Ewelina Jupowicz

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Zarządzanie i Doradztwo Personalne).


Biznes i Zarządzanie:
13 lat pracowała w  korporacji z branży: kruszyw drogowych, emulsji asfaltowych i  elastomerów: NCC, Eurovia i Hannecard Polska. Pracowała na stanowiskach przedstawiciela handlowego (4 lata) i dyrektora Działu Sprzedaży (9 lat).


Prowadzenie szkoleń:
Coach certyfikowany przez The Coaching Academy w Londynie. Trener Biznesu certyfikowany przez Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”.
Od 10 lat prowadzi szkolenia warsztatowe związane z rozwojem menedżerskim (przywództwo, kierowanie zespołem, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne, budowanie zespołu,
organizacja pracy, zarządzanie przez cele, coaching, twórcza praca z grupą, komunikacja) z efektywnością osobistą (autocoaching, inteligencja emocjonalna, trening interpersonalny, komunikacja) z handlem (techniki sprzedaży, budowanie relacji, sprzedaż relacyjna i partnerska, negocjacje, zarządzanie działem sprzedaży) oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi (strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja i  selekcja pracowników, work-life balance).
Specjalizuje się w coachingu menedżerskim oraz w coachingu dla wyższej kadry zarządzającej
Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.


Publikacje:
Autorka kilkudziesięciu artykułów regularnie publikowanych w Personel i Zarządzanie i na portalu hrm.pl
Współautorka książek „Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym w zarządzaniu zasobami ludzkimi”,„Równowaga praca – życie – rodzina” i autorka artykułów w prasie branżowej m.in. Personel i Zarządzanie, HRM Portal


Wybrani klienci:
Akademickie Centrum Kariery, Arctic Paper, Agart, Asseco Poland, Autoliv, Awex, Bosch, BRE Bank, Chevrolet, Cersanit, Colgate, Cyfra Plus, Dialog, Echo Investment, Energia Pro, Eurobank, Getin Bank, Grupa Kęty, Hannecard Polska, Hitmark, Hutmen, Instal Konsorcjum, KGHM CUPRUM, Kruk, Kolastyna, Leoni Kable, Lukas Bank, MSU, PGNiG, Poppensieker, Proster, Pryzmat, Raiffeisen Bank, Santander Consumer Bank, Sudzucker, Telekomunikacja Polska, Termet, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, VB Leasing, Vorwerk, Zetkama


mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

mgr Anna Kaczmarczyk-Pocica

Ukończyła w 1989r. Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - dyplom magistra psychologii.


 • Odbyła w latach 1984-1987 staż w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, u boku doświadczonych trenerów, superwizorów Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego.
 • Posiada Certyfikat  Praktyka NLP - wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania - 1997r
 • W latach 1987-1996 : pro wadziławarsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym, treningi asertywnego zachowania, treningi umiejętności rozwiązywania  konfliktów, warsztaty współpracy w organizacji, treningi integracji zespołów pracy.
 • Od 1994r. w ramach Pracowni Doradztwa i Reklamy, potem Sokrates Akademia Treningu i Rozwoju- prowadzenie treningów, warsztatów  z zakresu umiejętności w zarządzaniu, komunikacji i sprzedaży, rozwoju osobistego dla kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, zespołów pracy.
 • Od 2002r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu, z tematów  Komunikacja, Profesjonalne Prezentacje, Trudne Rozmowy.

mgr Szymon Konarski

mgr Szymon Konarski

Partner i członek zarządu CIC, agencji public relations działającej na rynku od 1996 roku (dzisiaj Grupa CIC).  W  latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w  TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję dyrektora marketingu amerykańskiej firmy FFDP.


 • Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku, współpracy z mediami oraz partnerami społecznymi.
 • Jako konsultant i szkoleniowiec CIC pracował i pracuje z kadrą zarządzającą największych korporacji (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, SPC,  PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, Coca-Cola Services, RR Donnelley Europe, Porty Lotnicze, SKK, Budimex Nieruchomości), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego) i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE, Fundacja Archon +).
 • Jako senior konsultant bierze udział w pracach sztabów zarządzania kryzysowego klientów CIC.

prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


dr Mariusz Makowski

dr Mariusz Makowski

Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK

Tytuł naukowy: Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Obecne miejsce pracy: Profesor UEK (pracownik naukowo-dydaktyczny). Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.


dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz


mgr Magdalena Martynowska-Gawlik

mgr Magdalena Martynowska-Gawlik

Trener umiejętności miękkich i trener biznesu. Wspieraniem rozwoju osobistego i zawodowego zajmuje się od ponad siedmiu lat.


 • Pracując w biznesie (AG TEST HR, PMR Ltd, FMC Technologies) doradza Managerom i zespołom w zakresie HR: motywowanie, retencja, zarządzanie wiedzą, rekrutacja, komunikacja, szkolenia i rozwój.
 • Specjalizuje się w  projektowaniu i prowadzeniu pełnych procesów szkoleniowych z zakresu miękkich kompetencji - komunikacja, asertywność, autoprezentacja, trening interpersonalny, szkolenia motywacyjne i team building, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami psychologicznie trudnymi, interwencje kryzysowe, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, budowanie postawy przedsiębiorczości oraz trening pamięci z technikami uczenia się; z  zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi – Assessment and Developmenrt Center, Search and Selection, systemy motywacyjne, miękkie aspekty zarządzania. Absolwentka rocznego procesu certfikacji trenerów biznesu Akademia Mistrzów Treningu przy Grupie Trenerskiej Mentor.
 • Ukończyła  kurs NLP Practicioner and Master realizowany przez NLP Consult Institute, Transformations Unlimited Canada.
 • Uczestniczyła z wyróżnieniem w kursie Video Interaction Training prowadzonym przez Fundację "Plus". Regularnie podwyższa swoje kompetencje trenerskie uczestnicząc w kursach i spotkaniach branżowym.
 • Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizacja: Psychologia Zarządzania i Organizacji.
 • Jako psycholog i osoba o wysokich umiejetnościach interpersonalnych i komunikacyjnych świetnie wyczuwa jakie są potrzeby zespołów, pracuje w  taki sposób, aby osiągnąć efekt synergii.
 • Jako pasjonatka nauki przez doświadczenie prowadzi szkolenia w sposób niestandardowy, wykorzystuje metody gier i twórczej zabawy, z korzyścią dla nauki wydobywa z grup mądrość i wzmacnia przepływ wiedzy miedzy uczestnikami.
 • Prowadziła projekty rozwojowe i szkolenia dla takich firm jak: Instytut Szkoleń i  Analiz Gospodarczych SA, Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, Ruch SA, De Heus, HR Lab, Capgemini, Małopolskie Centrum Biotechniki.
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz placówkami oświaty takimi, jak: Krakowska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym i WSE im. Tischnera w  Krakowie, Grupa Trenerów Mentor, Firma B-Consulting, Akademia Pełni Życia, PLinEU.
 • Dostrzega w każdym człowieku ogromny potencjał, dlatego wspieranie rozwoju osobistego jest jej pasją. Prowadząc projekty rozwojowe inspiruje klientów do odnajdywania i wzmacniania w sobie swoich mocnych stron.

mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

 • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
 • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
 • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
 • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
 • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

dr Wojciech Pająk

dr Wojciech Pająk


mgr Jerzy Pocica

mgr Jerzy Pocica

Ukończył w 1986 r. Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- Instytut Psychologii, Dyplom magistra psychologii.


 • Uzyskał  Dyplom Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 1993 r.
 • Od listopada 1996 r. uczestniczył w polsko-brytyjskim programie szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK realizowanym przez The British Council oraz Know-How Fund.
 • Posiada Certyfikat Trenera grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii – 1995 r.
 • Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –1996r.
 • Certyfikat Praktyka NLP  wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego  Programowania – 1997 r.
 • Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London – 1999r  Oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa  Thames Valley University, London.
 • W latach 1987 – 1996 prowadził warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym, treningi asertywnego zachowania,  treningi umiejętności  rozwiązywania konfliktów  dla : młodzieży, pracowników oświaty- nauczycieli, pedagogów, psychologów.
 • Od 1994 r. prowadzi – szkolenia , treningi umiejętności dla  kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, doradców , zespołów pracy, menedżerów administracji samorządowej, agentów ubezpieczeniowych.
 • Specjalizuje się w tematach: Coaching indywidualny i grupowy, Mentoring,  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym i osobistym – tworzenie planów własnego rozwoju, techniki modyfikacji zachowań, źródła automotywacji do zmiany, uczenie się indywidualne i zespoły uczenia; trudne rozmowy z pracownikami i  współpracownikami – rozmowy motywujące, rozmowy oceniające, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy o zwolnieniu;  Komunikacja interpersonalna, asertywność,  profesjonalne prezentacje;  moderacja pracy grupy, treningi dla trenerów; psychologia zarządzania.  

dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu nauk o zarządzania pt. „Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw”. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dla jednostek Policji, Akademia Coachingu, koordynator ds. jakości kształcenia w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą,  audytów personalnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowania zespołów. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych. Współuczestnik realizacji projektu Banku Światowego nt. Doskonalenie Umiejętności Kierowniczych dla Urzędów Pracy; Ekspert w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego Samorządów Terytorialnych realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute w zakresie opracowania polityki kadrowej dla urzędów wojewódzkich w Polsce, współuczestnik projektu pn. Instrumenty Szybkiego Reagowania organizowanego przez PARP oraz MSAP UEK, ekspert i współuczestnik projektu Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postepowań sądowych – case management realizowanego przez KSSiP ; Uczestnik badań i projektów naukowych m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu); rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw, trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach międzynarodowych; Autor i współautor licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi.


dr Teresa Sławińska

dr Teresa Sławińska

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania.


 • Od 1995 roku pracuję w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Zainteresowania naukowe: psychologia i komunikacja społeczna oraz zarządzanie w przedsiębiorstwie medialnym.
 • Od 1998 roku koordynuje współpracę IDMiKS UJ z przedsiębiorstwem prasowym „Ouest-France”, z Rennes.   
 • Ukończyła szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • Prowadzi treningi i szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Specjalizuję się w zakresie komunikacji lekarza z pacjentem.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
 • Najważniejsze publikacje:

"Mały poradnik skutecznej komunikacji" [w]: Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Szanse - wizerunek - korzyści, red. A. Hess, WUJ, Kraków 2007.
"Media regionalne na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France", WUJ, Kraków 2011. 


Prof. dr hab. Janusz Teczke

Prof. dr hab. Janusz Teczke

Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor zwyczajny, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bankowości Centralnego Banku Ukrainy,  Doktor Honoris Causa Karaganda University of Economics Kazpetrosojuz. Od 1996 roku kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W latach 2002 - 2008  Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych „Systemy logistyczne przedsiębiorstw” oraz „Niemieckie Seminarium Doktorskie".  W latach 2010 - 2014 zagraniczny konsultant i wykładowca National Euroasian University Astana; od 2011 zagraniczny konsultant i wykładowca Karaganda University of Economics Kazpetrosojuz; ; od 2015 roku International Scientific Fellowship Science-to-Business Research Centre at Münster of Business; od roku 2008 Członek Rady Programowej w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. W latach 2007 - 2011 założyciel i członek Rady International Doctoral Seminar; visiting profesor w m.in. Bernburgu, Münster i Boholt. Konsultant w zakresie polityki wynagrodzeń, programów naprawczych, restrukturyzacji przedsiębiorstw i logistyki. W roku 2004 powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Komitetu sterującego projektem pt. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego”. W latach 1996 - 2002 Kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 1989 Visiting Professor Fachhochschule Münster (Niemcy)

Profesor od 1972 roku jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oddział Kraków; Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (2013 - 2015); Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; założycielem powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiej Współpracy „Forum Południe”; członkiem m.in. International Management Development Association; od 2003 Global Business and Technologies Association, Network International Business and Economic Schools; od 2010 Członek Rady Konsultacyjnej “European Certification for Consultants of Social Economy"; od 2012 Członek Rady Konsultacyjnej European Certification for Volunteers and Manager in NGOs; od 2013 Członek Eurasian Economic Club of Scientists Association (EECSA); od 2014 Członek Rady Konsultacyjnej - European Qualifications and Certification for Youth Workers; zagraniczny konsultant Independent Quality Assurance Agency (IQAA).

Obszary zainteresowań naukowo -  badawczych i dydaktycznych:
Prof. dr hab. Janusza Teczke dotyczą zagadnień zarządzania międzynarodowego, logistyki i zarządzania ryzykiem. Autori współautor licznych monografii, artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestnik i organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych, niejednokrotnie będący członkiem komitetów organizacyjnych, wygłosił szereg referatów recenzowanych i opublikowanych. Autor m. in.: The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration, Higher Education in Europe, UNESCO – CEPUS Carfax Publishing 2004; Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow 2006; Effect of Applicacion of Ekstranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland, Maastricht IMDA 2007; Business in a colaborative world, Cracow 2007; Managing Disruption and Destabilisation, Cracow 2014; Management Science during Destabilization - Local insight, Cracow 2015.

Pod kierunkiem Profesora obroniło prace doktorskie 18 osób (w tym 7 obcokrajowców). Wielokrotnie recenzował rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Profesor brał udział w wielu projektach międzynarodowych - „Quality Culture Project”  European University Association (EUA) w latach 2004-2005 jako koordynator projektu; „Creativity in Higher Education” – European University Association (EUA) w latach 2004 -2005; Leonardo da Vinci Project Transfer of Innovation. „European Certification for Consultants of Social Economy” w latach 2008 - 2010; Leonardo da Vinci Project Transfer of Innovation. „European Certification for Volunteers and Manager in NGOs” w latach 2011 -2012; Leonardo da Vinci Project Transfer of Innovation. „European Qualifications and Certification for Youth Workers” w latach 2013 -2015.

Współorganizator  wraz z Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN międzynarodowych konferencji polskich profesorów nauk o zarządzaniu w: Granada (Hiszpania - wrzesień 2011) Astana (Kazachstan - wrzesień 2012); Stellenbosch (RPA - wrzesień 2013); Kiszyniów (Mołdawia - wrzesień 2014); Tbilisi (Gruzja - wrzesień 2015).

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1998); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000);  Medal i Dyplom Honorowy – Wybitna Osobowość Hochschule Anhalt, Niemcy (2002);  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004); Srebrny Medal Obronności Kraju (2006); wyróżnienie „International Scientific Fellowship“ przez Science-to-Business Marketing Research Centre rezydujące w Münster School of Business (2015).


dr hab. Agnieszka Żbikowska , prof. nadzw. UEK

dr hab. Agnieszka Żbikowska , prof. nadzw. UEK

Kierownik Zakładu Marketingu Międzynarodowego

Od wielu lata prowadzi badania w obszarze public relations oraz wykłady poświęcone tej tematyce.

Dodatkowe informacje:
W latach 2006-2011 była kierownikiem studiów podyplomowych "Public relations" w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Doradzała w projekcie "Będę aktywnym przedsiębiorcą", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako biegły przygotowywała dla Sądu Okręgowego w Krakowie opinie w sprawach o świadczenie usług reklamowych oraz usług public relations.

Wybrane Publikacje:
Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji dotyczących marketingu oraz public relations, m. in.:

 • A. Żbikowska, Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005;
 • A. Żbikowska, The use of social media by journalists: guidelines for public relations practitioners, „International Journal of Business and Globalisation”, 2016.

Wielokrotnie nagrodzona przez Rektora UEK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin