Studia podyplomowe

Rachunkowość i finanse (dla początkujących) - edycja XXXV

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodologią tworzenia i interpretacji informacji ekonomicznych w systemie rachunkowości oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu. Słuchacze mają możliwość poznania podstaw metodologicznych rachunkowości, w tym również zasad tworzenia i analizy sprawozdań finansowych, zasad ewidencji i kalkulacji kosztów, współczesnych koncepcji rachunku kosztów i ich wykorzystania w zarządzaniu, strategii zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób, które w swoich programach studiów nie miały przedmiotów z zakresu rachunkowości i finansów i nie mają jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie w dotychczasowej pracy zawodowej. 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
BOLS sp. z o.o., Capgemini Polska, IBM BTO, Getin Bank, Bank BPH S.A., Lincoln Szkoła Języków Obcych

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA finanse i księgowość.


 

 

 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

mgr Marcin Surówka
dr Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk
Tel: 012 293 50 29
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia trzysemestralne.

Program studiów:

 1. Elementy prawa pracy - Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian w ustawodawstwie.
   
 2. Prawo cywilne - Przedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. części ogólnej. Dzięki wykładowi Słuchacze mają poznać i zrozumieć podstawowe instytucje prawa cywilnego oraz umieć je zastosować w praktyce gospodarczej.
   
 3. Prawo gospodarcze - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych pojęć dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, struktury i funkcji rejestrów publicznych (KRS), sposobu pozyskiwania informacji z tych rejestrów, typów spółek handlowych oraz ich gospodarczego zastosowania.
   
 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja - Przedstawienie słuchaczom istoty i specyfiki systemu rachunkowości, istotnych przekrojów strukturalnych współczesnej rachunkowości, logiki podwójnego zapisu i cyklu rachunkowości, istoty polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, głównych wymogów formalnych stawianych rachunkowości w praktyce, możliwości uszczegóławiania informacji pochodzących z rachunkowości.
   
 5. Podstawy rachunkowości - Zapoznanie słuchaczy z zasadami budowy bilansu oraz zaprezentowanie podstawowych zasad ewidencji operacji bilansowych oraz wynikowych.
   
 6. Rachunkowość finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą, klasyfikacją, dokumentacją oraz wyceną elementów aktywów, zobowiązań, kapitałów, kosztów oraz przychodów.
   
 7. Sprawozdawczość finansowa jednostki - Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawienie obowiązkowych sprawozdań finansowych według wymogów polskiego prawa bilansowego.
 8. Rachunkowość budżetowa
   
 9. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych - Celem wykładu jest przedstawienie problematyki sporządzania sprawozdań finansowych jednostek powiązanych - grup kapitałowych.
   
 10. Auditing - Celem zajęć jest przedstawienie istoty, celu, metod i technik rewizji sprawozdań finansowych.
   
 11. Rachunek kosztów - Zapoznanie słuchaczy z możliwościami i potrzebami zastosowania rachunku kosztów oraz jego wykorzystaniem na potrzeby zarządzania. Zaprezentowanie układów ewidencyjnych kosztów dla potrzeb sporządzenia rachunku zysków strat oraz metod kalkulacji.
   
 12. Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą - Celem zajęć jest zapoznanie się z istniejącymi na rynku narzędziami i systemami wykorzystywanymi do obsługi rachunkowości w firmie. 
   
 13. Polityka finansowa państwa - Omówienie teoretycznych podstaw polityki finansowej państwa. Wskazanie zależności pomiędzy prowadzoną polityką finansową państwa a działalnością podmiotów gospodarczych. Identyfikacja głównych cech i skutków polityki pieniężnej i polityki fiskalnej Polski oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
   
 14. Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zapoznanie z konstrukcją prawną podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowaną formą opodatkowania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego.
   
 15. Podatek dochodowy od osób prawnych - Zapoznanie słuchaczy z zasadami opodatkowania dochodu osiąganego przez osoby prawne, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kreujących ten dochód, jak: przychody, koszty uzyskania przychodów, koszty „nieuzasadnione”, jak również z terminami i trybem rozliczania zaliczek miesięcznych oraz zeznania rocznego.
   
 16. Podatek od towarów i usług - Zapoznanie z elementami stosunku prawno-podatkowego w podatku od towarów i usług. Prezentacja zasad funkcjonowania oraz naliczania i deklarowania podatku od towarów i usług w Polsce, zharmonizowanego od 1.05.2004 r. ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej, obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
   
 17. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych - Charakterystyka podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatki leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego i RIO.
   
 18. Ordynacja podatkowa - Prezentacja procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz organów podatkowych i ich właściwości. Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolujących, terminów procesowych, oraz zasad odpowiedzialności za podatki i wstępowanie przez następców prawnych we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki.
   
 19. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego - Omówienie rozbieżności księgowo-podatkowych występujących pomiędzy wynikiem księgowym a dochodem/stratą podatkową; przedstawienie procedury podatków odroczonych.
   
 20. Formy ewidencji podatkowej - Przybliżenie problematyki ewidencji podatkowej prowadzonej w formie ewidencji przychodów oraz na zasadach ogólnych.
   
 21. System ubezpieczeń społecznych - Przeprowadzenie analizy ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych, emerytur i rent z funduszu ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania funduszy emerytalnych i ubezpieczenia społecznego rolników. 
   
 22. Podstawy ekonomii - Celem przedmiotu jest przypomnienie i zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ekonomicznymi przy wykorzystaniu 5-kąta celów makroekonomicznych. W ramach przedmiotu studenci są zaznajamiani z głównym nurtem ekonomii, zależnościami pomiędzy bezrobociem a inflacją oraz zjawiskiem cykliczności w gospodarce.
   
 23. Analiza finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technikami analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz pokazanie ich zastosowań w praktyce.
   
 24. Zarządzanie kapitałem obrotowym - Na zajęciach prezentowane są problemy dotyczące podejmowania krótkoterminowych decyzji finansowych, związanych z kształtowaniem się aktywów obrotowych, źródeł ich finansowania oraz zarządzaniem płynnością finansową.
   
 25. Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela - Celem prezentowanego wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z elementami jednej z podstawowych - we współczesnej teorii i praktyce inwestowania - metod minimalizacji ryzyka - w tym wypadku ryzyka stopy zwrotu. Prezentacja koncepcji H. Markowitza pozwala poznać nie tylko założenia i cele ale przede wszystkim efektywne metody konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych.
   
 26. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji - Cele wykładu jest przybliżenie stosowanych obecnie metod oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem narzędzi wykorzystujących rachunek pieniądza w czasie takich jak NPV, IRR, EVA, MVA. Wprowadzona została również tematyka stopy procentowej oraz średniego ważonego kosztu kapitału.
   
 27. Rynek kapitałowy - Zapoznanie studenta z problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedstawienie zarówno aspektów instytucjonalno-prawnych działania rynku (na przykładzie Polski) jak też przybliżenie zasadniczych reguł inwestowania oraz mechanizmów działania jego uczestników. Omówienie zasadniczych segmentów rynku i instrumentów na nich notowanych.
   
 28. Rynek pieniężny - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce i podstawowymi instrumentami finansowymi stanowiącymi przedmiot obrotu na tym rynku, czyli lokatami międzybankowymi, bonami skarbowymi, bonami pieniężnymi, certyfikatami depozytowymi i papierami komercyjnymi.
   
 29. Zarządzanie firmą - Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami, metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podejmowania decyzji oraz doborem stylu i techniki zarządzania. Ponadto słuchacze będą mieli sposobność oceny swoich postaw i zachowań w przykładowych sytuacjach związanych z zarządzaniem, dokonanych za pomocą testów i analizy przypadków.
   
 30. Wykład do wyboru
   
 31. Seminarium dyplomowe


   

Wykładowcy

mgr Maja Chodacka

mgr Maja Chodacka

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, była radca prawny,
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
doktorantka Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka
Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka
Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletni wykładowca
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
praktyk i specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego, od kilkunastu
lat zajmująca się problematyką prawa pracy.

 


prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

Head of the Department of Civil and Economic Law, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:   
legal apprenticeship, attorney, manager of over twenty research programs including economic and European law

EDUCATION:
Professor's academic title and academic degrees in law obtained in proceedings at the Jagiellonian University

SCIENCE AND TEACHING:
areas of interest: civil, commercial, consumer (including European) and private international law

PUBLICATIONS:
Author of articles, scientific editor of monographs and textbooks on law. In addition, the author of expert opinions for public institutions (e.g. for the purposes of the Bureau of Research of the Chancellery of the Sejm) and entrepreneurs, as well as the author of the scientific publications, among others:
B. Gnela, Responsibility for damage caused by a dangerous product (so-called product liability), Warsaw 2000. [in Polish]
B. Gnela, Consumer Agreement in Polish Civil and Private International Law, Warsaw 2013, fragments of collective studies (including Chapter XX [in:] System of Private International Law, vol. 20C, edited by M. Pazdan, Warsaw 2015). [in Polish]

PRIZES AND AWARDS:
honorable mention in the nationwide competition for the best doctoral dissertation (1984)

the prize of the Foundation for the Promotion of European Law (2002)
SPiZ AE medal in Krakow (2004) for a high level of didactic classes
Rector's Awards


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

 

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


dr Dariusz Gryglik

dr Dariusz Gryglik

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Tytuł naukowy: Doktor (w zakresie zarządzania i organizacji)

Dodatkowe informacje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego, Egzamin Doradcy Podatkowego, Trener Ministerstwa Finansów, wykładowca wielu Uczelni z zakresu finansów i prawa podatkowego.
Zdany egzamin na urzędnika, egzamin doradcy podatkowego, najlepszy doktorant prawa – stypendysta Fundacji im. Profesora Andrzeja Oklejaka.

Publikacje:      

Analiza porównywalności jako element badania cen transferowych, WSH w Krakowie;
Ceny transferowe jako nowe wyzwanie w polskim systemie podatkowym w obliczu globalizacji, WSH w Krakowie;
Zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – uwagi wstępne na podstawie art. 449 (1) – 449 (11) Kodeksu cywilnego, UE w Krakowie.                                 

Obszar zainteresowań:
Prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo finansowe, wpływu czynników ekonomicznych na zagadnienia w ujęciu prawnym.

 

 


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

WYKSZTAŁCENIE:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

NAUKA I DYDAKTYKA:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

PUBLIKACJE:                                    
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

DODATKOWE INFORMACJE:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


mgr Tomasz Jachna

mgr Tomasz Jachna

Vice-President of the Management Board for Finance and Reorganization, TAURON Dystrybucja S.A., Poland

PROFESSIONAL PROFILE:
Manager and business advisor. Many years of professional practice in the management of commercial law companies, especially in the area of financial management. Knowledge and experience in the areas of: management accounting, budgeting and controlling, assessment of the profitability of investment projects, and audit and financial control. Practice in the company development strategy, programming and implementation of investment projects, restructuring processes, supervision over companies of the capital group.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
After graduating, he was a researcher for seven years at the Department of Economics and Enterprise Organization at the Cracow University of Economics.
He has been working as a manager in many capital companies for over twenty years, he was the president of the board and a board member for financial affairs. Currently, he is the
Vice-President of the Management Board for Finance and Reorganization of TAURON Dystrybucja S.A.
Extensive experience in the field of corporate governance. For many years he was a member and actively participated in the work of supervisory boards of many capital companies. Currently, he is the Chairman of the Supervisory Board of WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Lecturer at the Executive MBA Program and other post-graduate studies at the Cracow School of Business. He lectures on: financial mathematics, financial analysis, profitability assessment of investment projects and financial management of the company.

PUBLICATIONS:
He is a co-author of the publications of the financial management, among them are published together with prof. M.Sierpińska: 'Assessment of the company according to world standards' (3rd edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004, in Polish) and 'Methods of making financial decisions. Analysis of examples and cases' (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, in Polish). Co-author of the larger consulting teams of a number of expert opinions prepared for the needs of enterprises, in particular in the field of: defining development strategies, developing business plans
and restructuring plans, assessments of financial condition, evaluations of the profitability of investment projects.

CERTIFICATES:
State examination for candidates for members of supervisory boards of State Treasury companies


dr Wojciech Kozioł

dr Wojciech Kozioł

Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2011 – 2013 – Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2014 – 2015 Udział w projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” nr UDA-POKL.02.01.03-00-036/11-00.

Wybrane publikacje:

System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 31/2013.

Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 197/2014.

Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, [w:] Teoria rachunkowości, podstawa nauk ekonomicznych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

Obszar zainteresowań:
Teoria kapitału ludzkiego, rynek pracy, problematyka wynagrodzeń.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia.

 1. Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia naukowe, 2011.
 2. Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia naukowe, 2012.
 3. Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe osiągnięcia naukowe, 2014.

mgr Tadeusz Moczuło

mgr Tadeusz Moczuło

Tytuł naukowy: ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek Finanse, mgr ekonomii.

Praktyk podatkowy,  przez 15 lat wykonywał kontrole podatkowe w największych firmach woj. małopolskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia  z zakresu prawa podatkowego, od 2000 r. – szkolenia we własnej firmie PROVAT Szkolenia Podatkowe, oraz szkolenia w siedzibie Podatnika przy wykorzystaniu autorskich prezentacji multimedialnych w PowerPoint. Prowadzi szkolenia podatkowe  w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów O/ Kraków  a także w  innych firmach

Obszar zainteresowań:
Specjalizuje się w zakresie: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych, procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego

Dodatkowe informacje:
- zdał  egzamin państwowy w Ministerstwie Finansów na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,
- były pracownik Izby Skarbowej  oraz UKS (kierownik i naczelnik wydziału kontroli podatkowej),
- współpracuje z kancelariami audytorskimi i prawnymi w zakresie wykonywania audytów podatkowych, sporządzania opinii, odwołań i skarg na decyzje podatkowe,
- od 1996 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego w Krakowskiej Szkole Biznesu  przy Uniwersytecie Ekonomicznym  w Krakowie,
- uczestniczył w pracach zespołu opiniującego projekty ustaw podatkowych.

 


dr Anna Moździerz

dr Anna Moździerz

Pracownik Katedry Finansów UEK, Zakład Polityki Finansowej. Zajmuje się finansami publicznymi, polityką finansową państwa.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie. Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych. Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit. Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


mgr Tomasz Skrzyński

mgr Tomasz Skrzyński

Pracownik UEK (Katedra Historii Myśli Ekonomicznej) w latach 2000 – 2010.
W Małopolskiej Szkole Biznesu od 2007r. Nauczany przedmiot: podstawy ekonomii.
Aktywność zawodowa poza MSB: uczy przedmiotów: Economics i Business Management w ramach programu International Baccalaureate.
Miłośnik Formuły 1


prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Wydział Finansów, Katedra Finansów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień funkcjonowania sektora finansów publicznych a w szczególności systemów podatkowych, finansów samorządu terytorialnego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. W przeważającym zakresie do tych zagadnień nawiązuje dorobek naukowy, obejmujący około 70 pozycji.
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka od 1992 roku jest również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydziału Nauk o Zdrowiu a od 1993 roku członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.


dr Monika Szaraniec

dr Monika Szaraniec

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

Stopień naukowy: doktor nauk prawnych

Zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych;  publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Publikacje z prawa pracy:

 • „Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych”, pod redakcją naukową Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7228-356-6 – autorka rozdziału:  „Prawo pracy. Zagadnienia wybrane” (rozdział II), s. 33-76.
 •  „Dylematy udzielania urlopu na żądanie” Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 6/21, Kraków 2011, ISSN 2300-6285
 • „Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu  i molestowania w stosunku pracy” , Zeszyty Naukowe UEK 2 (926) z 2014 roku, s. 153-168, ISSN 1898-6447.

Odznaczenia i nagrody:
2005 – indywidualna nagroda Rektora AE w Krakowie drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004
2008 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2007
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011
2013 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP
2013 – nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku
2014 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2013
2015 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014.
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w roku 2014.


mgr Beata Szczepańska

mgr Beata Szczepańska

 mgr ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektor

.Studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów –UMCS w Lublinie

 Studia  Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Autor następujących  publikacji:

   -„Współpraca transgraniczna jako element współpracy europejskiej na przykładzie  Euroregionu        Karpackiego”  Optimum Studia Ekonomiczne. Uniwersytet w Białymstoku, 2004, Nr 24

         -„Wpływ przemian w ustroju samorządu terytorialnego na gospodarkę finansową miasta              Rzeszowa w latach 1996-2002” .Zeszyty Naukowe, Akademia  Ekonomiczna w  Krakowie 2005, nr 665

          - „ Cele i metody prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990-2000” Artykuł zamieszczony w: Prawno -organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania    rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie.  Zeszyty   Naukowe. Wyższa   Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl.  2002,   nr 9


dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

Adiunkt w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Obszar zainteresowań:

 

 • System informatyczny rachunkowości jako źródło informacji gospodarczej.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w systemie rachunkowości.
 • Organizacja i funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej w systemie informatycznym rachunkowości.

 


dr Joanna Toborek-Mazur

dr Joanna Toborek-Mazur

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości, UEK

Wykłada przedmioty: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość holdingów, rachunkowość budżetowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość bankowa, Sprawozdawczość w świetle MSSF/MSR i wiele innych.

Prowadzi wykłady w uczelniach ekonomicznych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych:

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń  w Krakowie
 • Krakowska Szkoła Wyższa im Frycza Modrzewskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Kielcach,
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach,
 • Profesjonalna Szkoła Biznesu,

Wybrane Publikacje:                                       

 • Holding jako podmiot rachunkowości, Woters Kluwers  2010
 • Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF, w ,Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Walińskiej, Oficyna  Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 • Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005., Podatkowe podstawy powstawania holdingów Kraków 2005 ; Joanna Toborek–Mazur, “Legal aspect of starting up a business activity in Poland” w  Enterpreneurship Management. Functioning and development of an organization,   Kraków 2015, s. 151-162, .

oraz ponad 70 artykułów w wydawnictwach naukowych, biznesowych oraz konferencyjnych, głównie z zakresu zarządzania grupami holdingowymi, efektywności podatkowej grup kapitałowych, regulacji prawnych funkcjonowania grup kapitałowych, zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, problematyki połączeń spółek, prezentacji interesów udziałów mniejszości , obszary rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie finansów publicznych , bankach i innych podmiotach .

Obszar zainteresowań:
Rachunkowość finansowa, jednostek gospodarczych, rachunkowość międzynarodowa, prawo podatkowe, rachunkowość  budżetowa, budżet zadaniowy, problematyka grup kapitałowych, fuzje i przejęcia, rachunkowość zarządcza.

Dodatkowe informacje:
Doradztwo w licznych przedsięwzięciach gospodarczych dla podmiotów prywatnych i państwowych w tym grup holdingowych oraz szkolenia, prace badawcze z zakresu tworzenia grup kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych min. w województwie świętokrzyskim

 


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

 

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

 

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


dr Bartłomiej Wrona

dr Bartłomiej Wrona

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rozprawę nt. „Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako narzędzie podnoszenia efektywności ich gospodarowania”.

Przez wiele lat członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie. Wykładowca na kursach certyfikowanych w Stowarzyszeniu Księgowych dla głównych księgowych i samodzielnych księgowych oraz na studiach podyplomowych min. w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów oraz Krakowskiej Szkole Biznesu.

Obecnie adiunkt w Katedrze rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od lat związany z praktyką zawodową w zakresie księgowości, obecnie Skarbnik – główny księgowy w urzędzie miejskim.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin