Studia podyplomowe

Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)

PROMOCJA!
Osoby, które złożą komplet dokumentów na kierunek "Rachunkowość i finanse
(dla zaawansowanych)" do 15 września 2017 r. otrzymają rabat na czesne w wysokości 550 zł

Cel studiów:

Studia te mają na celu zaktualizowanie oraz poszerzenie dotychczas posiadanej przez Słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Ponadto pozwalają Słuchaczom na zapoznanie się z aktualnymi zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Finansów UEK i Wydziału Zarządzania UEK.

Dyplom:

Po obronie pracy końcowej student otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA kadry i płace,
 • świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA finanse i księgowość.
   


 

 

Czesne

4900 PLN

Opiekun kierunku

mgr Marcin Surówka

Kontakt:

Tel: 012 293 50 29
E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

Program studiów:

 1. Elementy prawa pracy - Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zmian w ustawodawstwie.
   
 2. Elementy prawa cywilnego - Przedstawienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. części ogólnej. Dzięki wykładowi Słuchacze mają poznać i zrozumieć podstawowe instytucje prawa cywilnego oraz umieć je zastosować w praktyce gospodarczej.
   
 3. Prawo gospodarcze - Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych pojęć dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, struktury i funkcji rejestrów publicznych (KRS), sposobu pozyskiwania informacji z tych rejestrów, typów spółek handlowych oraz ich gospodarczego zastosowania.
   
 4. Metodologia rachunkowości oraz międzynarodowa standaryzacja - Przedstawienie słuchaczom istoty i specyfiki systemu rachunkowości, istotnych przekrojów strukturalnych współczesnej rachunkowości, logiki podwójnego zapisu i cyklu rachunkowości, istoty polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, głównych wymogów formalnych stawianych rachunkowości w praktyce, możliwości uszczegóławiania informacji pochodzących z rachunkowości.
   
 5. Rachunkowość finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą, klasyfikacją, dokumentacją oraz wyceną elementów aktywów, zobowiązań, kapitałów, kosztów oraz przychodów.
   
 6. Sprawozdawczość finansowa jednostki - Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem sprawozdań finansowych oraz przedstawienie obowiązkowych sprawozdań finansowych według wymogów polskiego prawa bilansowego.
   
 7. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych - Celem wykładu jest przedstawienie problematyki sporządzania sprawozdań finansowych jednostek powiązanych - grup kapitałowych.
   
 8. Auditing - Celem zajęć jest przedstawienie istoty, celu, metod i technik rewizji sprawozdań finansowych.
   
 9. Rachunek kosztów - Zapoznanie słuchaczy z możliwościami i potrzebami zastosowania rachunku kosztów oraz jego wykorzystaniem na potrzeby zarządzania. Zaprezentowanie układów ewidencyjnych kosztów dla potrzeb sporządzenia rachunku zysków strat oraz metod kalkulacji.
   
 10. Programy informatyczne w rachunkowości i zarządzaniu firmą - Celem zajęć jest zapoznanie się z istniejącymi na rynku narzędziami i systemami wykorzystywanymi do obsługi rachunkowości w firmie. 
   
 11. Polityka finansowa państwa - Omówienie teoretycznych podstaw polityki finansowej państwa. Wskazanie zależności pomiędzy prowadzoną polityką finansową państwa a działalnością podmiotów gospodarczych. Identyfikacja głównych cech i skutków polityki pieniężnej i polityki fiskalnej Polski oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
   
 12. Podatek dochodowy od osób fizycznych - Zapoznanie z konstrukcją prawną podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowaną formą opodatkowania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego.
   
 13. Podatek dochodowy od osób prawnych.
   
 14. Podatek od towarów i usług - Zapoznanie z elementami stosunku prawno-podatkowego w podatku od towarów i usług. Prezentacja zasad funkcjonowania oraz naliczania i deklarowania podatku od towarów i usług w Polsce, zharmonizowanego od 1.05.2004 r. ze wspólnotowym systemem podatku od wartości dodanej, obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
   
 15. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno-prawnych - Charakterystyka podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatki leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych. Prezentacja orzecznictwa sądowego i RIO.
   
 16. Ordynacja podatkowa - Prezentacja procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz organów podatkowych i ich właściwości. Przedstawienie praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolujących, terminów procesowych, oraz zasad odpowiedzialności za podatki i wstępowanie przez następców prawnych we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki.
   
 17. Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego - Omówienie rozbieżności księgowo-podatkowych występujących pomiędzy wynikiem księgowym a dochodem/stratą podatkową; przedstawienie procedury podatków odroczonych.
   
 18. System ubezpieczeń społecznych - Przeprowadzenie analizy ustaw dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych, emerytur i rent z funduszu ubezpieczeń społecznych, funkcjonowania funduszy emerytalnych i ubezpieczenia społecznego rolników.
   
 19. Analiza finansowa - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z technikami analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz pokazanie ich zastosowań w praktyce.
   
 20. Zarządzanie kapitałem obrotowym - Na zajęciach prezentowane są problemy dotyczące podejmowania krótkoterminowych decyzji finansowych, związanych z kształtowaniem się aktywów obrotowych, źródeł ich finansowania oraz zarządzaniem płynnością finansową.
   
 21. Stopa zwrotu a ryzyko - elementy teorii portfela - Celem prezentowanego wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z elementami jednej z podstawowych - we współczesnej teorii i praktyce inwestowania - metod minimalizacji ryzyka - w tym wypadku ryzyka stopy zwrotu. Prezentacja koncepcji H. Markowitza pozwala poznać nie tylko założenia i cele ale przede wszystkim efektywne metody konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych.
   
 22. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji - Cele wykładu jest przybliżenie stosowanych obecnie metod oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem narzędzi wykorzystujących rachunek pieniądza w czasie takich jak NPV, IRR, EVA, MVA. Wprowadzona została również tematyka stopy procentowej oraz średniego ważonego kosztu kapitału.
   
 23. Rynek kapitałowy - Zapoznanie studenta z problematyką funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedstawienie zarówno aspektów instytucjonalno-prawnych działania rynku (na przykładzie Polski) jak też przybliżenie zasadniczych reguł inwestowania oraz mechanizmów działania jego uczestników. Omówienie zasadniczych segmentów rynku i instrumentów na nich notowanych.
   
 24. Rynek pieniężny - Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce i podstawowymi instrumentami finansowymi stanowiącymi przedmiot obrotu na tym rynku, czyli lokatami międzybankowymi, bonami skarbowymi, bonami pieniężnymi, certyfikatami depozytowymi i papierami komercyjnymi.
   
 25. Zarządzanie firmą - Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami, metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podejmowania decyzji oraz doborem stylu i techniki zarządzania. Ponadto słuchacze będą mieli sposobność oceny swoich postaw i zachowań w przykładowych sytuacjach związanych z zarządzaniem, dokonanych za pomocą testów i analizy przypadków. 
   
 26. Wykład do wyboru.
   
 27. Seminarium dyplomowe.


   

 

Wykładowcy

mgr Maja Chodacka

mgr Maja Chodacka


prof. dr hab. Bogusława Gnela

prof. dr hab. Bogusława Gnela

Bogusława Gnela, prof. zw. dr hab., tytuł naukowy profesora i stopnie naukowe w zakresie prawa uzyskane w postępowaniach w Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aplikacja sądowa i egzamin sędziowski, adwokat, kierownik ponad dwudziestu programów badawczych w tym dotyczących prawa gospodarczego i europejskiego, autorka kilkudziesięciu ekspertyz dla instytucji publicznych (m.in. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu) oraz przedsiębiorców, a także autorka stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii, m.in. B. Gnela, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Warszawa 2000 r.; B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013 r.), fragmentów opracowań zbiorowych (m.in. rozdział XX [w:] System Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 20C pod red. M. Pazdana, Warszawa 2015), artykułów i glos, redaktor naukowy monografii i podręczników z zakresu prawa. Obszary zainteresowań: prawo cywilne, handlowe, konsumenckie (w tym europejskie) i prywatne międzynarodowe. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą rozprawę doktorską (1984 r.), nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego (2002 r.); medal SPiZ AE w Krakowie (2004 r.) za wysoki poziom zajęć dydaktycznych, oraz kilkanaście nagród Rektora UEK. 


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

 

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


dr Barbara Grabińska

dr Barbara Grabińska


dr Dariusz Gryglik

dr Dariusz Gryglik

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Tytuł naukowy: Doktor (w zakresie zarządzania i organizacji)

Dodatkowe informacje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego, Egzamin Doradcy Podatkowego, Trener Ministerstwa Finansów, wykładowca wielu Uczelni z zakresu finansów i prawa podatkowego.
Zdany egzamin na urzędnika, egzamin doradcy podatkowego, najlepszy doktorant prawa – stypendysta Fundacji im. Profesora Andrzeja Oklejaka.

Publikacje:      

Analiza porównywalności jako element badania cen transferowych, WSH w Krakowie;
Ceny transferowe jako nowe wyzwanie w polskim systemie podatkowym w obliczu globalizacji, WSH w Krakowie;
Zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – uwagi wstępne na podstawie art. 449 (1) – 449 (11) Kodeksu cywilnego, UE w Krakowie.                                 

Obszar zainteresowań:
Prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo finansowe, wpływu czynników ekonomicznych na zagadnienia w ujęciu prawnym.

 

 


prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk

prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Profesor UEK (pracownik naukowo-dydaktyczny)

Tytuł naukowy:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Publikacje:                                       

 1. Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
 2. A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
 3. A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Obszar zainteresowań:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


mgr Tomasz Jachna

mgr Tomasz Jachna

PROFIL ZAWODOWY

Menedżer i doradca biznesowy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego zwłaszcza w obszarze zarządzania finansami. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie: rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa. Posiada praktykę w obszarze tworzenia strategii rozwoju spółek, programowania i wdrażania projektów inwestycyjnych, prowadzenia procesów restrukturyzacji, nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej.

Wykształcenie

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) gdzie w 1988 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

Doświadczenie zawodowe

Po ukończeniu studiów był przez siedem lat pracownikiem naukowym Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako menedżer w wielu spółkach kapitałowych. Pełnił funkcję prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansowych. Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych TAURON Dystrybucja S.A.

Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Przez wiele lat był członkiem i aktywnie uczestniczył w pracach rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Jest wykładowcą na kursie Master of Business Administration (Executive MBA) oraz innych kierunkach studiów podyplomowych prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu: matematyki finansowej, analizy finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

PUBLIKACJE

Jest współautorem publikacji z zakresu zarządzania finansami. Najważniejsze z nich to wydane wspólnie z prof. M.Sierpińską pozycje książkowe: „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” (wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004) oraz „Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Autor w ramach większych zespołów konsultingowych szeregu ekspertyz wykonanych na potrzeby przedsiębiorstw w szczególności w zakresie: określania strategii rozwoju, opracowania biznes planów
i planów restrukturyzacji, oceny kondycji finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk


dr Krzysztof Jonas

dr Krzysztof Jonas


mgr inż. Bruno Kaczorowski

mgr inż. Bruno Kaczorowski


dr hab. Aneta Kaźmierczyk

dr hab. Aneta Kaźmierczyk

Pracownik Katedry Prawa UEK.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, zajmuje się tez prawem prywatnym gospodarczym i prawem cywilnym.


dr Wojciech Kozioł

dr Wojciech Kozioł

Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2011 – 2013 – Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2014 – 2015 Udział w projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” nr UDA-POKL.02.01.03-00-036/11-00.

Wybrane publikacje:

System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 31/2013.

Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 197/2014.

Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, [w:] Teoria rachunkowości, podstawa nauk ekonomicznych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

Obszar zainteresowań:
Teoria kapitału ludzkiego, rynek pracy, problematyka wynagrodzeń.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia.

 1. Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia naukowe, 2011.
 2. Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia naukowe, 2012.
 3. Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe osiągnięcia naukowe, 2014.

dr Danuta Krzywda

dr Danuta Krzywda

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie rachunkowości i audytu finansowego, UEK.


dr Tomasz Maślanka

dr Tomasz Maślanka

Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, UEK.

Doradca Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu ds. Kontroli Zarządczej

Najważniejsze publikacje:

T. Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008

Dresler Z., Maślanka T., Molo M., Rutkowska J., Wyrobek J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : przykłady rachunków i analiz finansowych, (red.) Dresler Z., Wydawnictwo UEK w Krakowie, Kraków, 2010, ISBN: 978-83-7252-486-7

T. Maślanka, „Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw”, [w:] Z. Dresler (red.) „Rentowność przedsiębiorstw w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 223 – 256

 

Zainteresowania naukowe:

Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie płynnością finansową, Wycena przedsiębiorstw, Upadłość przedsiębiorstwa

 

Nagrody:

Laureat Konkursu „Złote Skrzydła Gazety Prawnej” w kategorii Zarządzanie za książkę „Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw” (2009)

Nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia naukowe w dziedzinie naukowej (2015)


dr Grzegorz Miś

dr Grzegorz Miś


mgr Tadeusz Moczuło

mgr Tadeusz Moczuło

Tytuł naukowy: ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek Finanse, mgr ekonomii.

Praktyk podatkowy,  przez 15 lat wykonywał kontrole podatkowe w największych firmach woj. małopolskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia  z zakresu prawa podatkowego, od 2000 r. – szkolenia we własnej firmie PROVAT Szkolenia Podatkowe, oraz szkolenia w siedzibie Podatnika przy wykorzystaniu autorskich prezentacji multimedialnych w PowerPoint. Prowadzi szkolenia podatkowe  w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów O/ Kraków  a także w  innych firmach

Obszar zainteresowań:
Specjalizuje się w zakresie: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych, procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego

Dodatkowe informacje:
- zdał  egzamin państwowy w Ministerstwie Finansów na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,
- były pracownik Izby Skarbowej  oraz UKS (kierownik i naczelnik wydziału kontroli podatkowej),
- współpracuje z kancelariami audytorskimi i prawnymi w zakresie wykonywania audytów podatkowych, sporządzania opinii, odwołań i skarg na decyzje podatkowe,
- od 1996 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego w Krakowskiej Szkole Biznesu  przy Uniwersytecie Ekonomicznym  w Krakowie,
- uczestniczył w pracach zespołu opiniującego projekty ustaw podatkowych.

 


dr Anna Moździerz

dr Anna Moździerz

Pracownik Katedry Finansów UEK, Zakład Polityki Finansowej. Zajmuje się finansami publicznymi, polityką finansową państwa.


prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Członek Rady Polityki Pieniężnej, UEK.


mgr Tomasz Skrzyński

mgr Tomasz Skrzyński


dr Monika Szaraniec

dr Monika Szaraniec

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

Stopień naukowy: doktor nauk prawnych

Zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych;  publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Publikacje z prawa pracy:

 • „Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych”, pod redakcją naukową Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7228-356-6 – autorka rozdziału:  „Prawo pracy. Zagadnienia wybrane” (rozdział II), s. 33-76.
 •  „Dylematy udzielania urlopu na żądanie” Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 6/21, Kraków 2011, ISSN 2300-6285
 • „Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu  i molestowania w stosunku pracy” , Zeszyty Naukowe UEK 2 (926) z 2014 roku, s. 153-168, ISSN 1898-6447.

Odznaczenia i nagrody:
2005 – indywidualna nagroda Rektora AE w Krakowie drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004
2008 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2007
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011
2013 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP
2013 – nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku
2014 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2013
2015 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014.
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w roku 2014.


mgr Beata Szczepańska

mgr Beata Szczepańska


dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

Adiunkt w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Obszar zainteresowań:

 

 • System informatyczny rachunkowości jako źródło informacji gospodarczej.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w systemie rachunkowości.
 • Organizacja i funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej w systemie informatycznym rachunkowości.

 


mgr Marcin Targosz

mgr Marcin Targosz


dr Jan Tatar

dr Jan Tatar


dr Joanna Toborek-Mazur

dr Joanna Toborek-Mazur

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości, UEK

Wykłada przedmioty: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość holdingów, rachunkowość budżetowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość bankowa, Sprawozdawczość w świetle MSSF/MSR i wiele innych.

Prowadzi wykłady w uczelniach ekonomicznych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych:

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń  w Krakowie
 • Krakowska Szkoła Wyższa im Frycza Modrzewskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Kielcach,
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach,
 • Profesjonalna Szkoła Biznesu,

Wybrane Publikacje:                                       

 • Holding jako podmiot rachunkowości, Woters Kluwers  2010
 • Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF, w ,Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Walińskiej, Oficyna  Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 • Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005., Podatkowe podstawy powstawania holdingów Kraków 2005 ; Joanna Toborek–Mazur, “Legal aspect of starting up a business activity in Poland” w  Enterpreneurship Management. Functioning and development of an organization,   Kraków 2015, s. 151-162, .

oraz ponad 70 artykułów w wydawnictwach naukowych, biznesowych oraz konferencyjnych, głównie z zakresu zarządzania grupami holdingowymi, efektywności podatkowej grup kapitałowych, regulacji prawnych funkcjonowania grup kapitałowych, zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, problematyki połączeń spółek, prezentacji interesów udziałów mniejszości , obszary rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie finansów publicznych , bankach i innych podmiotach .

Obszar zainteresowań:
Rachunkowość finansowa, jednostek gospodarczych, rachunkowość międzynarodowa, prawo podatkowe, rachunkowość  budżetowa, budżet zadaniowy, problematyka grup kapitałowych, fuzje i przejęcia, rachunkowość zarządcza.

Dodatkowe informacje:
Doradztwo w licznych przedsięwzięciach gospodarczych dla podmiotów prywatnych i państwowych w tym grup holdingowych oraz szkolenia, prace badawcze z zakresu tworzenia grup kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych min. w województwie świętokrzyskim

 


prof. dr hab. Dariusz Wędzki

prof. dr hab. Dariusz Wędzki


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

 

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

 

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


dr Bartłomiej Wrona

dr Bartłomiej Wrona


dr inż. Janusz Żarnowski

dr inż. Janusz Żarnowski


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin