Rachunkowość i podatki (dla początkujących)

Cel studiów:

Na studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki dla początkujących” zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i podatków.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym.
W programie położono szczególny nacisk na aspekt praktyczny zajęć, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w licznych przedmiotach realizowanych w laboratorium komputerowym (obsługa programów: finansowo-księgowego, PKPiR, kadrowo–płacowego czy też Płatnik). Do współpracy oprócz wykładowców z naszego Uniwersytetu zapraszamy przedstawicieli praktyki gospodarczej, pracowników aparatu skarbowego oraz doradców podatkowych.

Profil uczestnika:

Adresatami oferty są nie tylko przyszli księgowi, ale także osoby, które chcą się zajmować zarządzaniem finansami czy analizą danych ekonomicznych. Zapraszamy osoby, które nie mają żadnego doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień księgowych i podatkowych bądź ich doświadczenie jest niewielkie i chcą pozyskać usystematyzowaną wiedzę dotyczącą wykładanych zagadnień. Pracodawcy oczekują od osób zajmujących się rachunkowością i finansami dobrej znajomości systemu podatkowego oraz zagadnień kadrowo-płacowych, co leżało u podstaw uruchomienia tego kierunku.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków i wykładowców z Wydziału Zarządzania UEK.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
 • świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA kadry i płace
 • świadectwo ukończenia kursu obsługi programu SYMFONIA finanse i księgowość
 • świadectwo ukończenia kursu obsługi programu PŁATNIK

 

 

Czesne

6700 PLN

Opiekun kierunku

dr Katarzyna Szymczyk Madej
dr Ireneusz Górowski

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

 

I.    Rachunkowość finansowa

1.    Prawno-organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości
2.    Podstawy rachunkowości
3.    Rachunkowość finansowa – standardy krajowe
4.    Rachunkowość budżetowa
5.    Rachunkowość podatkowa
6.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera

II.    Sprawozdawczość i analiza finansowa

1.    Jednostkowa sprawozdawczość finansowa –standardy krajowe
2.    Konsolidacja sprawozdań finansowych
3.    Rachunkowość i sprawozdawczość według MSSF
4.    Analiza finansowa

III.    Kontrola wewnętrzna i badanie sprawozdań finansowych

1.    Kontrola wewnętrzna
2.    Warsztaty audytu

IV.    Rachunkowość małych firm

1.    Ewidencja w małej firmie
2.    Prowadzenie PKPiR przy użyciu komputera

V.    Rachunkowość menedżerska

1.    Rachunek kosztów
2.    Rachunkowość zarządcza

VI.    Podatki

1.   Organizacja działalności gospodarczej w małej firmie
2.    Wprowadzenie do prawa podatkowego
3.    Kontrola podatkowa i podatkowe postępowanie kontrolne
4.    PIT i zryczałtowane formy opodatkowania
5.   Podatek dochodowy od osób prawnych
6.   Podatek od towarów i usług
7.    Podatek akcyzowy, cło i procedury celne
8.    Ceny transferowe

VII.    Kadry i płace

1.    Warsztaty prawa pracy
2.   Wynagrodzenia i lista płac
3.    System ubezpieczeń społecznych
4.    Obsługa programu kadrowo-płacowego
5.    Program Płatnik
 
Seminarium dyplomowe
 

Wykładowcy

mgr Bożena Gas

mgr Bożena Gas

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, specjalność:  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i Finanse.

Dodatkowe uprawnienia: licencja agenta ubezpieczeniowego. 

Doświadczenia praktyczne oraz zainteresowania zawodowe związane są z zarządzaniem kadrami oraz finansami w szczególności  wynagrodzeniami.

Aktualnie Kierownik Sekcji Płac w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wykładowca na studiach podyplomowych KSB UEK.


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


dr Dariusz Gryglik

dr Dariusz Gryglik

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Tytuł naukowy: Doktor (w zakresie zarządzania i organizacji)

Dodatkowe informacje:
Naczelnik Urzędu Skarbowego, Egzamin Doradcy Podatkowego, Trener Ministerstwa Finansów, wykładowca wielu Uczelni z zakresu finansów i prawa podatkowego.
Zdany egzamin na urzędnika, egzamin doradcy podatkowego, najlepszy doktorant prawa – stypendysta Fundacji im. Profesora Andrzeja Oklejaka.

Publikacje:      

Analiza porównywalności jako element badania cen transferowych, WSH w Krakowie;
Ceny transferowe jako nowe wyzwanie w polskim systemie podatkowym w obliczu globalizacji, WSH w Krakowie;
Zasady odpowiedzialności za produkt niebezpieczny – uwagi wstępne na podstawie art. 449 (1) – 449 (11) Kodeksu cywilnego, UE w Krakowie.                                 

Obszar zainteresowań:
Prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo finansowe, wpływu czynników ekonomicznych na zagadnienia w ujęciu prawnym.

 

 


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk

prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z przedmiotów: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, konsolidacja sprawozdań finansowych, rachunkowość podatkowa. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i sprawozdawczość wg MSR i MSSF” Krakowskiej Szkoły Biznesu przy UEK w Krakowie. Prowadzi również wykłady w ramach studiów International Busines Studies oraz English Track: International Accounting, Financial Accounting, Basic Accounting, studiów podyplomowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z przedmiotu International Accounting Standards oraz szkolenia praktyków życia gospodarczego z zakresu stosowania Ustawy o Rachunkowości oraz MSR w polskiej praktyce rachunkowości.
Autor publikacji zwartych oraz artykułów naukowych z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, kursu walutowego, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz pomiaru wielkości ekonomicznych. m.in. Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne (PWE, Warszawa 2011).


dr Wojciech Kozioł

dr Wojciech Kozioł

Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2011 – 2013 – Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2014 – 2015 Udział w projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” nr UDA-POKL.02.01.03-00-036/11-00.

Wybrane publikacje:

System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 31/2013.

Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 197/2014.

Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, [w:] Teoria rachunkowości, podstawa nauk ekonomicznych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

Obszar zainteresowań:
Teoria kapitału ludzkiego, rynek pracy, problematyka wynagrodzeń.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia.

 1. Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia naukowe, 2011.
 2. Nagroda Trzeciego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za indywidualne osiągnięcia naukowe, 2012.
 3. Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe osiągnięcia naukowe, 2014.

mgr Lilla Kozioł

mgr Lilla Kozioł

Mgr inż., absolwentka AGH w Krakowie, Wydział Zarządzania. Studia podyplomowe Prawa Karnego Procesowego, Wydział Prawa i Administracji  UJ.

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, Kierownik Działu Dochodzeniowo-Śledczego.

Udział w projekcie dotyczącym opracowania zmian organizacyjnych w Służbie Celnej związanych z przejęciem zadań w zakresie podatku akcyzowego.

Praca w zespołach Ministerstwa Finansów ds. opracowania systemu kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz ds. wdrożenia w Służbie Celnej  postępowania audytowego wynikającego ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Staż w holenderskiej służbie celnej w zakresie analizy ryzyka oraz  kontroli przedsiębiorców.

Wpisana na listę wykładowców Ministerstwa Finansów w zakresie prawa celnego i prawa podatkowego. Prowadzenie szkoleń dla służby przygotowawczej  w służbie cywilnej oraz służbie celno-skarbowej.

Odznaczenie państwowe „Medal za Długoletnią Służbę”

Odznaczenie Min. Fin. „Zasłużony dla Służby Celnej”


mgr Robert Maciaszek

mgr Robert Maciaszek


mgr Tadeusz Moczuło

mgr Tadeusz Moczuło

Tytuł naukowy: ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek Finanse, mgr ekonomii.

Praktyk podatkowy,  przez 15 lat wykonywał kontrole podatkowe w największych firmach woj. małopolskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia  z zakresu prawa podatkowego, od 2000 r. – szkolenia we własnej firmie PROVAT Szkolenia Podatkowe, oraz szkolenia w siedzibie Podatnika przy wykorzystaniu autorskich prezentacji multimedialnych w PowerPoint. Prowadzi szkolenia podatkowe  w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów O/ Kraków  a także w  innych firmach

Obszar zainteresowań:
Specjalizuje się w zakresie: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych, procedur kontrolnych, postępowania podatkowego oraz odwoławczego

Dodatkowe informacje:
- zdał  egzamin państwowy w Ministerstwie Finansów na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,
- były pracownik Izby Skarbowej  oraz UKS (kierownik i naczelnik wydziału kontroli podatkowej),
- współpracuje z kancelariami audytorskimi i prawnymi w zakresie wykonywania audytów podatkowych, sporządzania opinii, odwołań i skarg na decyzje podatkowe,
- od 1996 r. prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego w Krakowskiej Szkole Biznesu  przy Uniwersytecie Ekonomicznym  w Krakowie,
- uczestniczył w pracach zespołu opiniującego projekty ustaw podatkowych.

 


mgr Lucjan Ostruszka

mgr Lucjan Ostruszka

Po studiach pracował w firmie audytorsko-doradczej Coopers and Lybrand w Warszawie. Następnie wyjechał do USA gdzie mieszkał i pracował przez ponad 9 lat. Pracował w obszarze audytu wewnętrznego w bankowości międzynarodowej i inwestycyjnej w Nowym Jorku, również na Wall Street: m. in. w japońskim UFJ Bank (1997-2003) oraz w Deutsche Bank (2003-2004), w których zajmował stanowisko Assistant Vice President w departamentach audytu wewnętrznego. W latach 2001-2004 był również Członkiem Komisji Rewizyjnej w Polish and Slavic Federal Credit Union w Nowym Jorku.
Po powrocie do kraju w 2004 r. został zatrudniony w Tele-Fonice Kable, w której utworzył funkcję i dział audytu wewnętrznego, którym kierował jako jego dyrektor.    Następnie, w latach 2005-2006 pracował w PricewaterhouseCoppers jako menedżer w dziale Performance Improvement. Od 2006 do 2009 r. był Dyrektorem Audytu w Spółkach Południowych Aktywów PKN ORLEN tj. w ORLEN OIL Sp. z o.o. (gdzie zbudował funkcję audytu wewnętrznego) i w Rafinerii Trzebinia S.A. W latach 2010-2011 pracował w Katarze w United Development Company na stanowisku Starszego Audytora/Audytora Wiodącego. Od 2011 r. odpowiedzialny za funkcję audytu wewnętrznego i kontroli w PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółce odpowiedzialnej za proces budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W PGE EJ 1 Lucjan Ostruszka jest obecnie Dyrektorem Biura Kontroli Zgodności.
 
Od 2002 r. Lucjan Ostruszka jest związany z Krakowską Szkołą Biznesu, gdzie na studiach podyplomowych oraz MBA prowadzi zajęcia z audytu wewnętrznego oraz w obszarze zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć. Jest również promotorem prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych.

Posiada następujące kwalifikacje/certyfikaty:
o    Certified Internal Auditor (CIA)
o    Certified Information Systems Auditor (CISA)
o    Certified Fraud Examiner (CFE)


Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

Stopień naukowy: doktor nauk prawnych

Zainteresowania naukowe: prawo rynku finansowego, w szczególności prawo ubezpieczeń gospodarczych;  publiczne prawo gospodarcze; prawo pracy.

Publikacje z prawa pracy:

 • „Wybrane zagadnienia z prawa dla księgowych”, pod redakcją naukową Kingi Michałowskiej, Moniki Szaraniec, Warszawa 2015; ISBN 978-83-7228-356-6 – autorka rozdziału:  „Prawo pracy. Zagadnienia wybrane” (rozdział II), s. 33-76.
 •  „Dylematy udzielania urlopu na żądanie” Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, Zarządzanie nr 6/21, Kraków 2011, ISSN 2300-6285
 • „Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu  i molestowania w stosunku pracy” , Zeszyty Naukowe UEK 2 (926) z 2014 roku, s. 153-168, ISSN 1898-6447.

Odznaczenia i nagrody:
2005 – indywidualna nagroda Rektora AE w Krakowie drugiego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004
2008 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2007
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011
2012 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej w roku 2011
2013 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP
2013 – nagroda Rektora UEK drugiego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w 2012 roku
2014 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2013
2015 – indywidualna nagroda Rektora UEK w Krakowie trzeciego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2014.
2015 – zespołowa nagroda Rektora UEK w Krakowie pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej w roku 2014.


mgr Beata Szczepańska

mgr Beata Szczepańska

Mgr ekonomii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – inspektor

Studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów –UMCS w Lublinie

Studia  Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Autor następujących publikacji:

 - „Współpraca transgraniczna jako element współpracy europejskiej na przykładzie  Euroregionu Karpackiego”  Optimum Studia Ekonomiczne. Uniwersytet w Białymstoku, 2004, Nr 24

 - „Wpływ przemian w ustroju samorządu terytorialnego na gospodarkę finansową miasta Rzeszowa w latach 1996-2002” .Zeszyty Naukowe, Akademia  Ekonomiczna w  Krakowie 2005, nr 665

 - „Cele i metody prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990-2000” Artykuł zamieszczony w: Prawno -organizacyjne i ekonomiczno-finansowe uwarunkowania    rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i na Ukrainie.  Zeszyty   Naukowe. Wyższa   Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Przemyśl.  2002,   nr 9


dr Katarzyna Szymczyk-Madej

dr Katarzyna Szymczyk-Madej

Adiunkt w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Obszar zainteresowań:

 • System informatyczny rachunkowości jako źródło informacji gospodarczej.
 • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w systemie rachunkowości.
 • Organizacja i funkcjonowanie audytu i kontroli wewnętrznej w systemie informatycznym rachunkowości.

dr Joanna Toborek-Mazur

dr Joanna Toborek-Mazur

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości, UEK

Wykłada przedmioty: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość holdingów, rachunkowość budżetowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość bankowa, Sprawozdawczość w świetle MSSF/MSR i wiele innych.

Prowadzi wykłady w uczelniach ekonomicznych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych:

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń  w Krakowie
 • Krakowska Szkoła Wyższa im Frycza Modrzewskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Kielcach,
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach,
 • Profesjonalna Szkoła Biznesu,

Wybrane Publikacje:                                       

 • Holding jako podmiot rachunkowości, Woters Kluwers  2010
 • Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF, w ,Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Walińskiej, Oficyna  Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 • Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005., Podatkowe podstawy powstawania holdingów Kraków 2005 ; Joanna Toborek–Mazur, “Legal aspect of starting up a business activity in Poland” w  Enterpreneurship Management. Functioning and development of an organization,   Kraków 2015, s. 151-162, .

oraz ponad 70 artykułów w wydawnictwach naukowych, biznesowych oraz konferencyjnych, głównie z zakresu zarządzania grupami holdingowymi, efektywności podatkowej grup kapitałowych, regulacji prawnych funkcjonowania grup kapitałowych, zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, problematyki połączeń spółek, prezentacji interesów udziałów mniejszości , obszary rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie finansów publicznych , bankach i innych podmiotach .

Obszar zainteresowań:
Rachunkowość finansowa, jednostek gospodarczych, rachunkowość międzynarodowa, prawo podatkowe, rachunkowość  budżetowa, budżet zadaniowy, problematyka grup kapitałowych, fuzje i przejęcia, rachunkowość zarządcza.

Dodatkowe informacje:
Doradztwo w licznych przedsięwzięciach gospodarczych dla podmiotów prywatnych i państwowych w tym grup holdingowych oraz szkolenia, prace badawcze z zakresu tworzenia grup kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych min. w województwie świętokrzyskim

 


mgr Jolanta Trela

mgr Jolanta Trela


prof. dr hab. Dariusz Wędzki

prof. dr hab. Dariusz Wędzki

Dariusz Wędzki jest profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym ekonomii. Jest kierownikiem Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był również ekspertem firm doradczych White Young Green International, White Young Green Consulting oraz Alteverso Consulting Group. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy PKP SA, członkiem Rady Nadzorczej PMR Restrukturyzacja, ekspertem Instytutu Prawa Gospodarczego oraz kancelarii prawnej Tomasik, Pakosiewicz, Groele.

Zajmuje się analizą finansową, rachunkowością finansową i sprawozdawczością finansową, zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości oraz restrukturyzacją finansową.

Jest współautorem i autorem książek Zarządzanie płynnością finansową, Strategie płynności finansowej oraz Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Jego książka Zarządzanie płynnością finansową otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Za książkę Strategie płynności finansowej został nominowany do nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Z kolei pierwsza edycja książki Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego otrzymała nagrodę Beta w 2007 ro-ku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Rachunkowość”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Ekonomista”, „Bank i Kredyt”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” i innych. Członek Instytutu Allerhanda oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest współtwórcą stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. 

Prowadził szkolenia dla takich firm, jak Kompania Piwowarska, Coca-Cola, Polkomtel, Grupa Lafarge, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski i wielu innych. Realizował szereg planów restrukturyzacji i planów naprawczych dla przedsiębiorstw a także tworzył algorytmy programów komuterowych w dziedzinie analizy finansowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Był doradcą zarządu Stoczni „Nauta” SA oraz doradcą ds. restrukturyzacji finansowej Stocznia „Gdynia” SA. Był również członkiem Rady Nadzorczej Grupy Krajowa Spółka Cukrowa SA. Kierował wdrożeniem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, informatyki oraz finansów w sądownictwie w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Był ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Gospodarki. Był członkiem zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. opracowania nowego Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.


dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

dr hab. Piotr Wójtowicz , prof. nadzw. UEK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie: Ekonomia, uzyskany w 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowany księgowy.

Zainteresowania naukowe: sprawozdawczość finansowa, wiarygodność sprawozdań finansowych i kształtowania wyniku finansowego.

Wybrane Publikacje:

 1. Wójtowicz P. (2015), Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland, International Journal of Accounting and Economics Studies 3, Vol. 2, pp. 141-147, DOI:10.14419/ijaes.v3i2.5258.
 2. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wyróżnienia: Nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. S. Skrzywana  za najlepszą monografię habilitacyjną w dziedzinie rachunkowości w 2011 roku.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin