Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych. Program uzupełniony jest wiedzą na temat rynków i instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów pochodnych. Po ukończeniu kursu absolwent powinien mieć umiejętności umożliwiające samodzielną analizę danych finansowych, w szczególności prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych, a także praktyczną wiedzę odnośnie zasad funkcjonowania rynków finansowych i alternatywnych oraz adekwatnych strategii inwestycyjnych. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę odnośnie instrumentów pochodnych ryzyka rynkowego i kredytowego oraz umiejętność interpretacji i rekomendacji inwestycyjnych.

Profil studiów:

Program studiów jest nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy i skierowany do uczestników zaawansowanych - w szczególności pracowników instytucji finansowych, działów finansowych przedsiębiorstw - którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rynków finansowych. Część zajęć realizowana jest w laboratorium tradingowym (środowisko symulacyjne rynków i instrumentów pochodnych) przez praktyków z firmy OSTC. Większość zajęć odnośnie analizy, modelowania i prognozowania danych finansowych i makroekonomicznych odbywa się w laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem pakietu R. Wiedza w zakresie rynków finansowych, alternatywnych zasad działania funduszy Private Equity uzupełniona jest licznymi studiami przypadków. Zajęcia oprócz pracowników Katedry Rynków Finansowych prowadzą praktycy z firm OSTC, UBS, EEC Ventures oraz Alior bank.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

7300 PLN

Opiekun kierunku

dr Marcin Czupryna

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Program studiów:

 1. Procesy stochastyczne:

 • Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

 • Elementy analizy stochastycznej w czasie dyskretnym

 • Elementy analizy stochastycznej w czasie ciągłym

 • Wprowadzenie do teorii stochastycznych równań różniczkowych

 • Instrumenty pochodne stóp procentowych

 • Instrumenty egzotyczne  - modele wyceny

   

 1. Modelowanie danych finansowych:

 • Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych - zależności  liniowe  i nieliniowe  w szeregach  stóp  zwrotu  instrumentów finansowych.  Korelacje. Zgrupowania zmienności. Ciężkie ogony rozkładów. Efekt długiej pamięci.
 • Własności szeregów zmienności.
 • Modele zmienności:  Modele ARCH i  GARCH. Modele dwuliniowe. Modele zmienności stochastycznej (SV).
 • Prognozowanie  wartości  zagrożonej  (VaR): Modelowanie VaR metodami klasycznymi. Szacowanie VaR w oparciu o prognozy warunkowe z modeli GARCH
  i SV.                                                      
 • Korelacje warunkowe a VaR portfela. Prognozowanie VaR portfela
 1. Metody obliczeniowe:

 • Podstawy programowania aplikacji i analizy danych finansowych

 • Metody i pakiety optymalizacyjne

 • Metoda Monte-Carlo (liczby pseudolosowe, schematy losowania, zastosowania do wyceny instrumentów pochodnych i oceny ryzyka)

 • Podstawy handlu algorytmicznego

 1. Inwestycje i rynki finansowe:

 • Architektura współczesnych rynków finansowych

 • Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych

 • Innowacje na rynkach finansowych

 • Światowe giełdy i rynki pozagiełdowe

 • Strategie funduszy inwestycyjnych (fundusze ETF i hedge) oraz pomiar ich efektywności

 1. Inwestycje i rynki alternatywne:

 • Wprowadzenie do inwestycji rynków alternatywnych (m. in. identyfikacja czynników alfa i beta)

 • Podstawowe rodzaje aktywów alternatywnych i ich rynki:

  - nieruchomości
  - Dzieła sztuki i antyk
  - Wino i whisky
  - Surowce inwestycyjne (w tym towary rolne, metale i surowce energetyczne)
  - Energia
  - Pozostałe aktywa alternatywne

 • Analiza inwestycji w nieruchomości (m. in. ryzyko i zwrot, strategie inwestycyjne funduszy nieruchomości)

 1. Zaawansowane metody optymalizacji portfelowej:

 • Metody konstrukcji optymalnych portfeli inwestycyjnych

 • Metody oceny efektywności i ryzyka portfeli inwestycyjnych 

 1. Prognozowanie danych makroekonomicznych:

 • Prognozowanie krótko-terminowych szeregów czasowych

 • Prognozowanie średnio-terminowych wybranych kategorii ekonomicznych

 • Sezonowość w szeregach czasowych

 1. Rekomendacje finansowe:

 • Analiza otoczenia ekonomicznego spółki

 • Wycena porównawcza spółek giełdowych

 • Wycena spółki w oparciu o przepływy pieniężne

 • Analiza wrażliwości wyceny

 1. Ryzyko rynkowe:

 • Modelowanie i pomiar ryzyka rynkowego

 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym

 • Ryzyko płynności (pomiar i zarządzanie)

 • Ryzyko kontrahenta

 • Wymogi nadzorcze 

 1. Ryzyko kredytowe:

 • Ryzyko kredytowe

 • Modele ratingowe - budowa i interpretacja wyników

 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

 • Sekurytyzacja i instrumenty pochodne

 1. Fundusze Private Equity:

 • Fundusze PE: zasady działania, metody wyceny, pozyskiwanie finansowania i wyjście z inwestycji.

 1. Strategie inwestycyjne i instrumenty pochodne:

 • Introduction to OSTC history, culture and growth

 • How derivative exchanges and markets are structured

 • Psychology of trading

 • Trading strategies involving futures contracts

 • Introduction to Stellar and CQG

 • Trading in practice

13. Seminarium podyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin