Szacowanie nieruchomości

Studia Szacowania nieruchomości są prowadzone nieprzerwanie od ponad 25 lat.

Cel studiów:

Celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych, w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, ograniczonych praw rzeczowych, wyceny podmiotów gospodarczych jak również analiz rynkowych i rachunków ekonomicznej efektywności inwestycji. Celem studiów jest także przekazanie wiedzy dotyczącej zasad sporządzania operatów szacunkowych oraz zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie sporządzania analiz rynku nieruchomości, opracowywania rachunków efektywności inwestycji w nieruchomości, czy też sporządzania opracowań dotyczących skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych. Celem studiów podyplomowych i późniejszej praktyki, jest przygotowanie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości – do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych krakowskich wyższych uczelni oraz czołowych rzeczoznawców majątkowych w Polsce

Po ukończeniu studiów podyplomowych wymagana jest 6-cio miesięczna praktyka zawodowa. Koszt tej praktyki nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ukończenie studiów podyplomowych i odbycie praktyki upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

KSB UEK współpracuje z Małopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie organizacji praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Studia przygotowane we współpracy z Colliers. Colliers jest globalnym liderem, świadczącym usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami.

To jedyna taka oferta na rynku!

    

Więcej informacji o Colliers na stronie: https://www2.colliers.com/pl-PL

 Profil uczestnika: 

Adresatami studiów są przede wszystkim kandydaci na rzeczoznawców majątkowych oraz osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości, gospodarki nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego. Studia kierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) zainteresowanych pracą na rynku nieruchomości.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4800 PLN

Opiekun kierunku

prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona 

Menedżer kierunku

mgr Anna Juszczyk

Tel. 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

 

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Część ogólna prawa cywilnego

8

1

2.

Podstawy prawa rzeczowego

12

1

3.

Podstawy prawa zobowiązań

8

1

4.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

4

1

5.

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

4

1

6.

Źródła informacji o nieruchomościach

10

1

7.

Gospodarka przestrzenna

6

1

8.

Gospodarka nieruchomościami

12

1

9.

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

10

1

10.

Gospodarka rolna, leśna i wodna

4

1

11.

Ochrona danych osobowych

2

1

12.

Zamówienia publiczne

4

1

13.

Podstawy ekonomii

6

1

14.

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

8

1

15.

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

8

1

16.

Elementy finansów i bankowości

6

1

17.

Podstawy matematyki finansowej

6

1

18.

Podstawy statystyki i ekonometrii

10

1

19.

Elementy rachunkowości

4

1

20.

Podstawy budownictwa

10

1

21.

Przegląd technologii w budownictwie

6

1

22.

Proces inwestycyjny w budownictwie

4

1

23.

Eksploatacja nieruchomości

6

1

24.

Podstawy kosztorysowania

4

1

25.

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego

4

1

26.

Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych

2

1

27.

Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

2

1

28.

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości

4

1

29.

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny

6

1

30.

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

26

3

31.

Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych

10

1

32.

Wycena nieruchomości zurbanizowanych

10

1

33.

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych

8

1

i gruntów pod wodami

34.

Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

6

1

35.

Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

22

3

36.

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

4

1

37.

Wycena masowa

2

1

38.

Dokumentacja procesu wyceny

4

1

39.

Doradztwo na rynku nieruchomości

4

1

40.

Seminarium i egzamin

10

2

 

Suma

286

45

 

Wykładowcy

prof. dr hab. Stanisław Belniak

prof. dr hab. Stanisław Belniak

Profesor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK. Interesuje się rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w nieruchomości, rewitalizacją nieruchomości, zarządzaniem finansami. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Od 1999 roku Członek Zarządu, a w latach 2009-2010 Prezydent European Real Estate Society. Członek Rady Programowej oraz recenzent Journal of European Real Estate Research. Posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego.


mgr Magdalena Biel

mgr Magdalena Biel

Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność „Ekonomika nieruchomości i inwestycji”) i studium podyplomowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalność „Wycena przedsiębiorstw i ich składników”). Z rynkiem nieruchomości związana od 2001 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości. Od 2005 roku jest biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okrę-gowym w Krakowie. Od 2015 roku członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ma-jątkowych (MSRM) w Krakowie, gdzie pełni też funkcję opiekuna praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości (MRN) w Krakowie. Jest autorką wydawanych co roku przez MRN analiz z cyklu „Rynek pierwotny domów jednorodzinnych w Krakowie”. Od 2018 roku pełni funkcję członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIIR) w Warszawie. Posiada też uprawnienia mediatora, przyznane przez Polską Izbę Mediatorów.


prof. UEK dr hab. Michał Głuszak

prof. UEK dr hab. Michał Głuszak

Ekonomista i socjolog, dr nauk ekonomicznych. Od 2002 pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii UEK. Zajmuje się tematyką: rynku nieruchomości, wartości nieruchomości oraz inwestycji w nieruchomości. Prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie w Coimbrze, Uniwersytecie w Ratyzbonie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Odbył staż naukowy w Grand Valley State University w Stanach Zjednoczonych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rynku nieruchomości, w tym kilkunastu w języku angielskim. Członek redakcji czasopism naukowych: Entrepreneurial Business and Economics Review oraz Świat Nieruchomości. Członek ekonomicznych towarzystw naukowych: European Real Estate Society, American Real Estate Society oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Analityk,  autor kilkunastu raportów o rynku nieruchomości i preferencjach mieszkaniowych. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej,


dr inż. Jan Konowalczuk

dr inż. Jan Konowalczuk

Pracownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie. Wcześniej, w latach 2008 r. - 2019 związany z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykładowca problematyki wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw na studiach podyplomowych prowadzonych przez uczelnie publiczne i prywatne oraz trener na kursach specjalistycznych dla rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.  Rzeczoznawca majątkowy z 25-letnim stażem zawodowym, w dorobku ma corocznie kilkadziesiąt wycen nieruchomości, przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych, szkód, i in., w tym ok. połowę opinii w ramach pełnionej od 1994 r. funkcji biegłego sądowego. Autor ponad 50 publikacji, w tym specjalistycznych artykułów na temat wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. W latach 2006–2009 przewodniczący Komisji Standardów PFSRM, współautor krajowych standardów wyceny, redaktor polskich wydań europejskich i międzynarodowych standardów wyceny. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości oraz Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. opiniowania standardów zawodowych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Nieruchomość” i przewodniczego Komisji Opiniującej zajmującej się oceną spornych operatów szacunkowych. Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie oraz założyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, gdzie pełni funkcje członka zarządu, członek stowarzyszony Appraisal Institute w Chicago.
Zainteresowania badawcze:

 • metodyka szacowania nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw oraz ich standaryzacja
 • funkcjonowanie rynku nieruchomości przedsiębiorstw (cre) i badania jego efektywności
 • inwestycje rzeczowe i ocena ich efektywności
 • ekonomiczna analiza prawa w gospodarce nieruchomościami
 • interwencja publiczna na rynku nieruchomości, pomiar kosztów społecznych i badania efektywność systemu prawnego
 • badania skutków i efektywności interwencji publicznej w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych
 • zarzadzanie wartością nieruchomości i przedsiębiorstw.

dr Agnieszka Małkowska

dr Agnieszka Małkowska

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Praca doktorska, obroniona w 2011 r. dotyczyła gospodarki nieruchomościami jako czynnika w rozwoju gmin województwa małopolskiego.  Autorka i współautorka publikacji dydaktycznych i naukowych z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. takich pozycji jak:

 • Małkowska, A., Marona, B. Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Wyd. UEK, 2012 (Skrypt);
 • Małkowska, A., Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta [w:] Zarządzanie przestrzenią miasta, red. Nowak, M., Skotarczyk, T., CeDeWu, 2012 (rozdział w monografii);
 • Nalepka, A., Małkowska, A., Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, „Samorząd Terytorialny”, 5(269), 2013;
 • Małkowska, A., Administracyjnoprawne instrumenty gospodarki nieruchomościami [w:] Podstawy gospodarowania nieruchomościami, red. Nowak, M., Skotarczyk, T., CeDeWu, 2013 (rozdział w monografii);
 • Małkowska, A., Głuszak, M., Pro-investment local policies in the area of real estate economics – similarities and differences in the strategies used by communes, Oeconomia Copernicana, 7 (2), 2016

Tematyka badań i zainteresowań naukowych dotyczy m.in.: rozwoju rynku usług wyceny i profesjonalizacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego, gospodarki nieruchomościami na poziomie gmin, konkurencji strategicznej w polityce gospodarowania nieruchomościami i planowaniu przestrzennym. Działalność dydaktyczna od lat koncentruje się na zagadnieniach gospodarki nieruchomości i wyceny. Członek zespołów eksperckich opracowujących raporty z zakresu rynku nieruchomości na zlecenie instytucji i podmiotów gospodarczych. 


prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona

prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Członek American Real Estate Society oraz European Real Estate Society. Stypendysta amerykańskiego programu James R. Webb Foundation of the American Real Estate Society (Monterey, USA, 2009). Uzcestnik wielu staży naukowych i dydaktycznych m.in.: The Marshall Bennett Institute of Real Estate Roosevelt University w USA (2014), Uniwersytet Marmara (2007), ISCTE Business Scholl (2008), Riga International School of Economics and Business Administration (2009), Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu (2011), Uniwersytet w Maladze (2014, 2015, 2016, 2017), Uniwersytet Juraja Dobrili w Puli (2018).
Zajmuje się naukowo zarządzaniem nieruchomościami, zarządzaniem publicznym oraz finansami lokalnymi. Członek redakcji dwóch czasopism naukowych: (i) Świat Nieruchomości, oraz (ii) Entrepreneurial Business and Economics Review, gdzie sprawuje dodatkowo funkcję redaktora online. Posiada duże doświadczenie praktyczne jak i dydaktyczne w zakresie oceny opłacalności inwestycji.


mgr Paulina Plewka

mgr Paulina Plewka

Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy z akredytacją Ministerstwa Infrastruktury, Numer licencji: 6775.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Obecnie zajmuje w Colliers stanowisko Senior Valuer w Dziale Wycen i Doradztwa.

Posiada doświadczenie w wycenie wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych: handlowych, magazynowych, biurowych oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się również w systematyzacji i tworzeniu baz danych.


dr Mateusz Tomal

dr Mateusz Tomal

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy (nr 6378) oraz pracownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Autor licznych operatów szacunkowych na zlecenie osób prywatnych, banków oraz w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (opłata planistyczna, użytkowanie wieczyste, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną). Zwolennik stosowania w metodyce wyceny nieruchomości metod ekonometrycznych.

Ponadto, jego zainteresowania naukowe obejmują: 1) Rynek nieruchomości (dynamika, konwergencja, ceny); 2) Ekonometrię (analiza szeregów czasowych, danych panelowych, przekrojowych oraz przestrzennych); 3) Metody badania efektywności (metody parametryczne, nieparametryczny oraz wskaźnikowe).

Członek American Real Estate Society oraz Regional Studies Association.


dr Małgorzata Uhruska

dr Małgorzata Uhruska

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca przedmiotów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, głównie
związanych z tematyką wyceny nieruchomości oraz zarządzania i eksploatacji
obiektów budowalnych. Wykładowca wielokrotnie nagradzany za osiągniecia
dydaktyczne.
Autorka licznych publikacji. Główne zainteresowania naukowe to przede
wszystkim uwarunkowania kształtowania wartości nieruchomości oraz
efektywność procesu zarządzania nieruchomościami ze szczególnym
uwzględnieniem maksymalizacji ich wartości. Od 2007 roku posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania
nieruchomości. Autorka wielu ekspertyz nt. wartości nieruchomości, głównie o
charakterze komercyjnym i inwestycyjnym.
Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.


dr Ewelina Wójciak

dr Ewelina Wójciak

Rzeczoznawca Majątkowy z nr licencji 4981. Analityk i doradca rynku nieruchomości. Biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada liczne certyfikaty, w tym certyfikat Związku Banków Polskich dla rzeczoznawców przeszkolonych w wycenie dla sektora bankowego. Członek Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Z rynkiem nieruchomości związana od 2007 r. Posiada doświadczenie w wycenie nieruchomości na rynku polskim oraz zagranicznym. W ramach pracy zawodowo - naukowej zajmuje się procedurami pochodnymi gospodarki nieruchomościami dla celów ewidencji gruntów i budynków. Prelegent krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych podejmujących m.in. problematykę rynku nieruchomości. Autorka licznych opracowań dotyczących wyceny nieruchomości dla celów specjalnych oraz analiz rynku nieruchomości.


Alicja Zajler MRICS RICS Reistered Valuer

Alicja Zajler MRICS RICS Reistered Valuer

Licencjonowany Rzeczoznawca Majątkowy z akredytacją Ministerstwa Infrastruktury oraz członek Royal Institution of Chartered Surveyors. Numer licencji: 4995.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej, stypendystka DAAD.

Posiada 15 lat doświadczenia w wycenie wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych, w tym nieruchomości portfelowych – również od strony instytucji weryfikujących zabezpieczenia. Posiada certyfikat Związku Banków Polskich dla rzeczoznawców przeszkolonych w wycenie dla sektora bankowego.

Od czerwca 2018 na stanowisku Dyrektora Działu Wycen i Doradztwa w Colliers International Poland.


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin