Studia podyplomowe

Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych, posiadający – między innymi – dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego,  mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240):

Art. 286.
1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003—2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnetrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie
czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z poźn. zm.11);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Profil słuchacza:

Studia adresowane są do osób zamierzających podjąć pracę lub pracujących na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

 

Czesne

4100 PLN

Opiekun kierunku

dr Małgorzata Kosała

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 50 29

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć

 Program studiów:

1.    Blok – rachunkowość i finanse
o    Metodologia rachunkowości
o    Międzynarodowe standardy rachunkowości i krajowe regulacje prawne
o    Finanse publiczne
o    Zarządzanie finansami w jednostkach finansów publicznych
o    Podstawy analizy ekonomicznej
2.     Blok – zagadnienia prawne
o    Prawo gospodarcze
o    Prawo administracyjne cz. I i II
o    Prawo zamówień publicznych
3.    Blok – ekonomia i zarządzanie
o    Podstawy mikroekonomii
o    Podstawy organizacji i zarządzania
o    Statystyka ekonomiczna
o    Corporate governance – nadzór korporacyjny
4.    Blok – audyt wewnętrzny
o    Metodologia audytu wewnętrznego
o    Standardy audytu wewnętrznego
o    Standardy audytu wewnętrznego – zadanie audytowe
o    Audyt w administracji publicznej
o    Proces planowania i wykonywania audytu
o    Istota ryzyka w działalności audytora wewnętrznego
o    Podstawy z zakresu wykrywania defraudacji i oszustw
o    Audyt personalny
o    Audyt systemów informatycznych
o    Elementy socjologii i psychologii w działalności audytora
5.   Blok  -  Podstawy zarządzania
o    Pojęcie i znaczenie zarządzania
o    Cele i funkcje zarządzania
o    Zasady i metody zarządzania
o    Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny
o    Proces zarządzania
o    Rodzaje i modele organizacji.
o    Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
6.   Blok  -   Prawo administracyjne
o    Administracja a administracja publiczna
o    Pojęcie i podział prawa administracyjnego
o    Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych
o    Prawne formy działania administracji
o    Postępowanie administracyjne
5.    Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin