Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych

Cel studiów:

Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych, posiadający – między innymi – dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego,  mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240):

Art. 286. 
1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) zdała, w latach 2003—2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnetrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.


2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie
czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków
pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z poźn. zm.11);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

Profil słuchacza:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach funkcjonujących na rynku.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.: BP, BZ WBK, Enion, Orlen S.A., Pekao S.A., Polskie Porty Lotnicze Kraków – Balice

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

dr Małgorzata Kosała

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć.

 

Blok - rachunkowość i finanse

 1. Podstawy rachunkowości
 2. Rachunkowość międzynarodowa
 3. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych
 4. Finanse publiczne
 5. Zarządzanie finansami w organizacjach gospodarczych
 6. Analiza ekonomiczna

Blok - zagadnienia prawne

 1. Prawo gospodarcze
 2. Prawo administracyjne
 3. Prawo zamówień publicznych

Blok - ekonomia i zarządzanie

 1. Podstawy mikroekonomii
 2. Podstawy organizacji i zarządzania
 3. Statystyka ekonomiczna
 4. Corporate governance - nadzór korporacyjny


Blok - audyt wewnętrzny

 1. Metodologia audytu wewnętrznego
 2. Standardy audytu wewnętrznego
 3. Standardy audytu wewnętrznego - case study
 4. Ryzyko w działalności audytora wewnętrznego
 5. Audyt w organizacjach gospodarczych
 6. Proces audytowy w praktyce
 7. Defraudacje i oszustwa - mechanizmy wykrywania
 8. Audyt personalny
 9. Audyt Information Technology (IT)
 10. Socjo-psychologiczne uwarunkowania pracy audytora wewnętrznego

Wykład do wyboru

Seminarium dyplomowe

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin