Zarządzanie Centrum Usług Biznesowych + Lean IT®

Cel studiów:

Głównym celem realizowanych studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy w centrach usług biznesowych oraz umożliwienie im rozwoju osobistego ułatwiającego pełnienie funkcji menedżerskich w tego typu instytucjach. Kraków to nie tylko główny punkt programu zagranicznych turystów, ale także jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków biznesowych na świecie przyciągający milionowe inwestycje. W rankingu globalnym miasto zajmuje 11 miejsce na liście największych ośrodków skupiających centra biznesowe i wciąż wzmacnia swoją pozycję. Cały program studiów obejmujący dwa semestry zajęć dydaktycznych podzielony został na trzy główne bloki tematyczne:
1.    Moduł Organizacja czyli funkcjonowanie centrów usług biznesowych,
2.    Moduł Procesy czyli proces zarządzania  w centrum usług biznesowych,
3.    Moduł Zespół czyli zarządzanie interesariuszami i relacjami z klientami oraz rozwojem personalnym i zespołu. 

Elementem studiów jest również akredytowany kurs Lean IT® zakończony międzynarodową certyfikacją na poziomie Lean IT® Foundation prowadzony przez akredytowanych trenerów Grupa PM.

Profil słuchacza:

Aby odpowiedzieć na ciągle rosnące i coraz ambitniejsze potrzeby tego sektora gospodarki, stworzyliśmy program dedykowany osobom pragnącym świadomie rozwijać swoją karierę na rynku usług biznesowych. Studia skierowane są do osób, które chcą aktywnie i skutecznie uczestniczyć w budowaniu własnej ścieżki rozwoju. Przede wszystkim kierujemy je do:
•    Menedżerów i specjalistów, którzy chcą zmienić pracę i rozpocząć swoją karierę w  sektorze usług biznesowych.
•    Do menedżerów średniego szczebla zatrudnionych w centrach usług biznesowych, którzy zainteresowani są dalszym rozwojem zawodowym w kierunku stanowisk dyrektorów operacyjnych,
•    Do pracowników operacyjnych zatrudnionych w centrach usług biznesowych, planujących swój dalszy rozwój w tym sektorze
•    Do rozpoczynających ścieżkę zawodową absolwentów, którzy poszukują efektywnej drogi sukcesu.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
Urząd Miasta Krakowa,COMARCH Systemy Informatyczne, Motorola Polska Electronics sp. z o.o.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • certyfikat na poziomie Lean IT® Foundation.
     


 

 

Czesne

7500 PLN

Opiekun kierunku

dr Urban Pauli

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 160 godzin zajęć.
 

Moduł – Organizacja (48h)

1. Sektor usług biznesowych – 16h
•    Modele biznesowe stosowane w centrach z zastosowaniem narzędzi Bussines Model Canvas
•    Charakterystyka rynku usług biznesowych
•    Strategie rozwoju przedsiębiorstwa a potrzeby i możliwości  rynku

2.    Modele operacyjne – Shared service oraz BPO – 12h
•    Architektura korporacyjna

3.    Zarządzanie projektami przenoszenia usług biznesowych – 20h
•    Podejście COBIT5 oraz ITIL w budowaniu i przenoszeniu usług
•    Tworzenie umów i kontraktów
•    Rachunkowość zarządcza kontraktów  Moduł – Procesy


1. Mapowanie i modelowanie procesów w CUB – 16h
•    Tworzenie mapy procesów
•    Budowa modelu procesu (BPMN)
•    Określanie wskaźników procesów – KPI
•    Mierzenie efektywności procesów – narzędzia i techniki


2.    Doskonalenie jakości oraz poprawa efektywności w  centrach usług biznesowych – 16h
•    Narzędzia Lean w procesach administracyjnych (Lean Office) i informatycznych (Lean IT)
•    Budowa centrów doskonałości (COE) oraz tworzenie kultury opartej o ciągłe doskonalenie


3.    Zarządzanie projektami w CUB – 24h
•    Metodyki tradycyjne – PRINCE2, PMI
•    Zarządzanie zwinne – Agile i Scrum
•    Narzędzia i techniki w zarządzaniu projektami – Symulacyjna gra bieznesowa „Sintra”

4.    Lean IT–szkolenie akredytowane – 24h

Trzeci blok, ze względu na specyfikę organizacji działających w tym sektorze, odnosi się  w sposób bezpośredni do budowania i utrzymywania właściwych relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Realizowane będą w nim następujące przedmioty:

Moduł – Zespół (32h)

1. Projektowe i procesowy struktury organizacyjne oraz rola menagera w CUB  - 8h
2. Budowanie relacji z  interesariuszami – 24h
•    Analiza interesariuszy i strategie zarządzania
•    Modele rozwoju kompetencji, systemy ocen oraz narzędzia do badania kultury organizacyjnej.
•    Zarządzanie różnorodnością kulturową
•    Zarządzanie wielopokoleniowe:
o    Pokolenie X
o    Pokolenie Y
o    Czynniki motywacyjne 
•    Zarządzanie w wirtualnym środowisku – zespoły wirtualne
•    Corporate governance czyli zasady zarządzania organizacją oraz relacjami właścicielskimi

Certyfikacja APMG Lean IT®
W ramach studiów Słuchacze uczestniczą w akredytowanym kursie i zdają egzamin certyfikujący APMG International Lean IT®. Lean IT jest rozszerzeniem Zasad Lean na środowisko informatyczne. Podejście to jest sposobem myślenia i działania ze szczególną uwagą skupioną na kulturze organizacyjnej. Lean IT związane jest z opracowywaniem i zarządzaniem produktami i usługami informatycznymi.
Zasady Lean dotyczą:
•    Zwiększenia wartości dla klienta 
•    Wyeliminowania strat (prac nie przynoszących wartości dodanej) 
•    Zarządzania jako czynnika wspierającego 
•    Zaangażowania wszystkich pracowników 
•    Ciągłego doskonalenia 
•    Ochrony wartości przy mniejszych nakładach pracy.
Podczas kursu uczestnicy:
•    zapoznają się i zdobędą wiedzę na temat podstawowych koncepcji filozofii Lean oraz jej głównych zasad 
•    zapoznają się ze sposobami wykorzystania wybranych narzędzi analitycznych Lean IT 
•    uzyskają wiedzę na temat znaczenia Lean IT dla organizacji 
•    zrozumieją zastosowanie filozofii Lean w otoczeniu informatycznym 
•    pod nadzorem eksperta ds. filozofii Lean IT nabędą umiejętność stosowania praktyk Lean IT.
Zadaniem certyfikatu Lean IT jest potwierdzenie znajomości terminologii, struktury oraz podstawowych koncepcji Lean IT, jak również zrozumienia kluczowych praktyk Lean IT. Szkolenie Lean IT Foundation ma umożliwić uczestnikom stosowanie praktyk Lean IT pod nadzorem eksperta w tej dziedzinie.

Format Egzaminu
•    Test wielokrotnego wyboru
•    50 pytań w zestawie egzaminacyjnym
•    Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25 punktów (na 50 możliwych) - 50%
•    Czas trwania egzaminu - 60 minut
•    Pomoce naukowe są niedozwolone.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin