Zarządzanie nieruchomościami

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wszechstronną i specjalistyczną wiedzą konieczną do profesjonalnego, nowoczesnego zarządzania nieruchomościami oraz wyposażenie w umiejętności praktyczne wymagane w działalności zawodowej zarządcy nieruchomości. 
Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. nr 117, poz. 786). 
Poszczególne bloki tematyczne studiów odpowiadają w pełni wspomnianemu programowi. Ukończenie studiów podyplomowych jest pierwszym niezbędnym warunkiem ubiegania się o uzyskanie państwowej licencji zarządcy nieruchomościami. 

Warunki zaliczenia studiów:

Pozytywne zaliczenie egzaminów testowych (3) oraz obrona pracy dyplomowej 

Materiały dydaktyczne:

Słuchacze otrzymują dwie książki z zakresu zarządzania nieruchomościami
prowadzący zajęcia przygotowują konspekty do zajęć, które są rozdawane słuchaczom przed ich rozpoczęciem oraz umieszczane na stronie internetowej kierunku 

Seminarium dyplomowe:

prowadzone w trakcie II semestru

Profil słuchacza:

Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem na rynku nieruchomości w charakterze obsługi tego rynku. Kierunek „Zarządzanie nieruchomościami” jest odpowiedni dla osób, absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.: PKP S.A., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Balice Sp. z o.o., Knight Frank Sp. z o.o.

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

4600 PLN

Opiekun kierunku

dr Katarzyna Najbar

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 288 godzin zajęć

I semestr:

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 6. Źródła informacji o nieruchomościach
 7. Gospodarka przestrzenna
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zamówienia publiczne

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 1. Podstawy budownictwa
 2. Przegląd technologii w budownictwie
 3. Proces inwestycyjny w budownictwie
 4. Eksploatacja nieruchomości

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 1. Elementy finansów i bankowości

UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYLINARNE

 1. Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane zagadnienia
 2. Doradztwo na rynku nieruchomości
 3. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

Łącznie 128 godzin zajęć w I semestrze

II semestr

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 1. Podstawy ekonomii
 2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 4. Podstawy matematyki finansowej
 5. Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 6. Elementy rachunkowości
 7. Elementy planowania i kalkulacji kosztów

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 1. Podstawy kosztorysowania
 2. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
 3. Przeglądy techniczne i remonty

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

 1. Status prawny zarządcy nieruchomości
 2. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
 3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
 2. Umowa o zarządzanie nieruchomością
 3. Plan zarządzania nieruchomością
 4. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 5. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 6. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 7. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi
 8. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYLINARNE

 1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN 

Łącznie 160 godzin w II semestrze

Wykładowcy

mgr inż. Grzegorz Brzeskot

mgr inż. Grzegorz Brzeskot

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Wieloletni Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie.


 • Obecnie Prezes Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych.
 • Od kilku lat wykładowca wyższych uczelni w zakresie gospodarki nieruchomościami (studia podyplomowe) m.in. z tematyki zarządzania mieszkaniowym zasobem gmin, powiatu oraz nieruchomościami sektora publicznego.
 • Ponadto organizator praktyk zawodowych dla kandydatów na zarządców nieruchomości. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw zarządców nieruchomości.

dr Iwona Foryś

dr Iwona Foryś

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego.


 • Licencja zawodowa w zakresie wycen nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami,
 • Doradca CCIM Członek Międzynarodowych Certyfikowanych Doradców Nieruchomości Komercyjnych, Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. licencji zawodowych przy Ministrze Infrastruktury. Praktyk i teoretyk rynku nieruchomości.
 • Absolwentka polsko-kanadyjskiej szkoły aktuariuszy. Autorka ponad 150 publikacji naukowych artykułów popularno-naukowych w formie artykułów i monografii, w tym dwóch nagrodzonych i wyróżnionych przez Ministra Budownictwa. Kierownik i wykonawca w czterech projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych. Staż naukowy w Real Estate Institute –De Paul University (USA).
 • Autorka licznych analiz, ekspertyz i opinii z zakresu rynku nieruchomości, oceny projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, instytucji, organów samorządowych i państwowych. Współpracownik polskich i zagranicznych wyższych uczelni, instytutów badawczych oraz organizacji zawodowych.

prof. UR dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

prof. UR dr hab. inż. Krzysztof Gawroński

Kierownik Katedry Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących źródeł informacji o nieruchomościach, zagospodarowania przestrzennego.


mgr Michał Głuszak

mgr Michał Głuszak

Pracownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK.

Specjalizuje się w badaniach oraz analizie rynku nieruchomości, badaniu potrzeb konsumentów, ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości.


dr Lech Górniak

dr Lech Górniak

Pracownik Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK.

Specjalizuje się w psychologii porozumiewania się, psychologii przywództwa i zachowań organizacyjnych. Szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, pracy zespołowej, psychologii efektywnego działania, przywództwa, umiejętności menedżerskich, zachowania się w sytuacjach trudnych, twórczego rozwiązywania problemów, kontaktów z klientami, negocjacji.

           


mgr inż. Leszek Hardek

mgr inż. Leszek Hardek

Pośrednik działający od 17 lat na rynku nieruchomości, zarządca nieruchomości.


 • Wieloletni działacz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (członek Rady Krajowej, członek Komisji Edukacji, wiceprzewodniczący Komisji Etyki PFRN;
 • członek Kapituły PFRN oraz kapituły im. J. Kląskały, przewodniczący zespołu ds. przestrzegania obowiązkowych licencji i ubezpieczeń),
 • pełnomocnik PFRN ds. praktyk zawodowych; członek Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw.

Długoletnie doświadczenie w szkoleniu kandydatów do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, w ramach kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych oraz praktyk zawodowych.


dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

dr hab. Aneta Kaźmierczyk prof. UEK

Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego, Instytut Prawa UEK


dr inż. Roman Konopka

dr inż. Roman Konopka

Emerytowany adiunkt, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, Politechnika Krakowska.


prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim

 • Autorka licznych (i pierwszych na rynku) publikacji dotyczących funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i krajach zachodnich – podręczników, na których kształciły i kształcą się kolejne pokolenia studentów specjalności z zakresu gospodarowania nieruchomościami, oraz opracowań naukowych z tego zakresu i zakresu zarządzania nieruchomościami, inwestowania na rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości.
 • Wieloletnia przewodnicząca Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej* odpowiedzialna m.in. za programy studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa, zarządzania i wyceny nieruchomości, współuczestniczyła w tworzeniu systemu nadawania licencji i uprawnień w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
 • Prowadzi działalność jako rzeczoznawca majątkowy oraz doradca na rynku nieruchomości.

mgr Bartłomiej Marona

mgr Bartłomiej Marona

Pracownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK.

Zajmuje się analizą finansową przedsięwzięć inwestycyjnych, zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych, przetargów, oceną efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, gospodarowaniem mieniem komunalnym.


dr Anna Moździerz

dr Anna Moździerz

Pracownik Katedry Finansów UEK, Zakład Polityki Finansowej. Zajmuje się finansami publicznymi, polityką finansową państwa.


dr Katarzyna Najbar

dr Katarzyna Najbar

Pracownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK.

Licencjonowany zarządca nieruchomości oraz pośrednik w obrocie nieruchomościami, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
 


prof. dr hab. Adam Nalepka

prof. dr hab. Adam Nalepka

Kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in. "Zarządzanie nieruchomościami - wybrane zagadnienia".
 


mgr Jacek Nowak

mgr Jacek Nowak

Pośrednik i zarządca nieruchomości, członek Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi własną firmą zajmującą się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami oraz działalnością deweloperską. 
 


prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Katedra Finansów i Polityki Finansowej, Instytut Prawa UEK


mgr Jerzy Prażuch

mgr Jerzy Prażuch

Licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, emerytowany prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus w Krakowie.


mgr Przemysław Tkacz

mgr Przemysław Tkacz

Trener i doradca finansowy. Obecnie dyrektor oddziału banku. 


mgr Małgorzata Uhruska

mgr Małgorzata Uhruska

Asystent, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, rzeczoznawca majątkowy.


mgr Henryk Walczewski

mgr Henryk Walczewski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Gospodarczego w Krakowie, od kilkunastu lat wykładowca wyższych uczelni w zakresie prawa nieruchomości na kierunkach związanych z nieruchomościami.


 • Prowadzi również szkolenia dla pracowników administracji, w zakresie problemów związanych z nieruchomościami.
 • Jako ekspert i konsultant uczestniczył w projektach badawczych poprzedzających prace legislacyjne oraz instytucjonalne związane z nieruchomościami i katastrem np. pilotowy projekt budowy i wdrożenia systemu wymiany danych Ewidencji Gruntów z Księgami Wieczystymi (EG-KW) w Bytomiu.
 • W 2004r. – współautor raportu dla rządu RP w zakresie wprowadzenia katastru i modernizacji systemu prawnego nieruchomości w Polsce, na zlecenie Głównego Geodety Kraju. Jest też autorem, bądź współautorem publikacji książkowych dotyczących prawa nieruchomości, przeznaczonych dla zawodów zajmujących się nieruchomościami.

mgr Marta Witkowicz

mgr Marta Witkowicz

Dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, odpowiedzialna za gospodarkę mieniem komunalnymi. Bezcenne doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, znakomicie przekazywane w procesie dydaktycznym.


mgr inż. Józef Włodarczyk

mgr inż. Józef Włodarczyk

Prezes spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie, wcześniej odpowiedzialny za proces inwestycyjno-budowlany oraz gospodarkę mieniem spółdzielni oraz zagadnienia techniczne związane z eksploatacją zasobów Spółdzielni. Zarządca nieruchomości – specjalizuje się w zarządzaniu zasobami spółdzielczymi.


dr Małgorzata Zięba

dr Małgorzata Zięba

Pracownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK.


 • Zajmuje się problematyką zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, wyceny nieruchomości, specjalizuje w problemach rewitalizacji  obszarów miejskich.
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami.
 • Ekspert przy Zarządzie Woj. Małopolskiego ds. oceny projektów finansowanych z MRPO w zakresie rewitalizacji miast.
 • Prowadzi działalność w zakresie szkoleń, wyceny, doradztwa na rynku nieruchomości.

...

Tryb zajęć

I semestr: 

wspólny blok tematyczny ze specjalnością Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 128 godzin wykładów
zajęcia odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu: w piątki (5 godzin lekcyjnych od 16:30), soboty (8 godzin lekcyjnych) oraz dwie niedziele (6 godzin lekcyjnych)
II semestr:
wykłady specjalistyczne z zakresu zarządzania nieruchomościami – 160 godzin, 
zajęcia odbywają się przeciętnie 2 razy w miesiącu : w piątki (5 godzin lekcyjnych od 16:30), soboty (8 godzin lekcyjnych)  i niedziele (6 godzin lekcyjnych )

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalności Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i uzyskania dyplomu ukończenia tego kierunku.
Zajęcia na obu kierunkach nie odbywają się równocześnie.
Dodatkowa opłata z tytułu uczestnictwa w zajęciach kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wynosi 1800 zł plus 200 zł wpisowego.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin