Zarządzanie projektami (+ szkolenie i certyfikacja PRINCE2®) - edycja XXXIX

Cel studiów:


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej zarządzaniem projektami w organizacji; rozszerzenie lub nabycie przez słuchaczy umiejętności wymaganych i potrzebnych w realizacji projektów organizacyjnych, w szczególności związanych z zastosowaniem metod, technik i narzędzi niezbędnych do zaplanowania i wdrożenia projektów, tworzenia zespołów projektowych, ustalenia właściwych kanałów komunikowania się, odgrywania odpowiednich ról, w tym przywódczych.

W ramach studiów będzie przeprowadzone akredytowane szkolenie PRINCE2® na poziomie Foundation zakończone egzaminem certyfikującym. Szkolenie prowadzi firma PM Sp. z o.o.

Koszt studiów 6900 zł  - obejmuje szkolenie i egzamin certyfikujący PRINCE2®.

Profil słuchacza:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów zarówno uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które obecnie kierują projektami lub zamierzają zająć się tą tematyką w przyszłości. Zarządzanie Projektami to kierunek dedykowany pracownikom realizującym zadania wymagające integracji wieloosobowego zespołu ludzi często reprezentujących różnorakie specjalizacje zawodowe.

 

Zarejestruj się

 

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat PRINCE2® Foundation.
   


 

 

Czesne

6900 PLN

Opiekun kierunku

dr Michał Teczke

Menedżer kierunku

mgr Anna Juszczyk

Tel. 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Podstawy zarządzania

6

1

2.

Wprowadzenie do zarządzania projektami

6

1

3.

Wprowadzenie do zwinnego i ekstremalnego zarządzania projektami

12

2

4.

Audyt w realizacji działalności projektowej

6

1

5.

Tworzenie zespołów projektowych

6

1

6.

Zarządzanie marketingowe

6

1

7.

Techniki twórczego myślenia w zarządzaniu projektami

6

1

8.

Jakość w zarządzaniu projektami

6

1

9.

Zarządzanie zmianą

6

1

10.

Motywowanie zespołów projektowych

6

1

11.

Opłacalność inwestycji w zarządzaniu projektami

6

1

12.

Rozwiązywanie konfliktów w grupie

6

1

13.

Zarządzanie strategiczne

6

1

14.

Podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej

6

1

15.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

12

2

16

Wspomaganie informatyczne w realizacji projektów – MS Project

12

2

17.

Zarządzanie międzynarodowe

6

1

18.

Controlling realizacji projektów

6

1

19.

Prawne zagadnienia zarządzania projektami

6

1

20.

Metodyki zarządzania projektami

6

1

21.

Budżetowanie i rachunkowość projektów

6

1

22.

PRINCE2® Foundation + Egzamin (przedmiot akredytowany)

24

3

23.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Suma

178

30

Wykładowcy

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

Cracow University of Economics, Poland

Doświadczenie zawodowe:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkurs Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

Wykształcenie:
Profesor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

Publikacje:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288

Personal data:
Beata Buchelt, Prof. UEK dr hab..
Professional experience:
HRM Consultant,Specialized Hospital in Przemysl, Poland (2 000 employees)
Project „Human capital management in hospitals”, Polish National Science Centre (NCN) No. DEC–2013/11/B/
HS4/01062, project manager
Project „Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (STYLE)”, European Union’s Seventh Framework
Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256, researcher
Auditor. Institute of Labor and Social Studies, Warsaw, Poland (2002-present)
Visiting Professor at Roosevelt University, Chicago, USA & Pforzheim University, Germany.

Education:
Dr hab. in economics in the field of management studies awarded by the Resolution of the Faculty of Economics
and International Relations at Cracow University of Economics.
PhD in management studies, Cracow University of Economics, Krakow, Poland.
Master of Business Administration, Maastricht School of Management, Maastricht, Netherlands.

Research and teaching:
Interests: performance management, international HRM, employer branding, talent management, labour market
Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, The International
Journal of Human Resource Management, vol. 26(15), pp. 1965-1982.
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), in: Garavan T.N.,
McCarthy A.M., Morley M. (ed.), Global Human Resource Development: Regional and Country Perspectives, Routledge, Taylor & Francis
Group, New York, pp. 269-288.


dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Jerzy Kołodziej

dr Jerzy Kołodziej

Menedżer i konsultant z trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowisku międzynarodowym w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w firmie ENEL we Włoszech a następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Oddział Śląski w Katowicach, gdzie przez kilka lat prowadził projekty mikroprocesorowe. W latach 1987-1991 był konsultantem w firmie CSE Corporation w Monroeville, PA USA i nadzorował projekt systemu CAD typu "solid modeling" do projektowania trójwymiarowego, wykorzystywany następnie w wielu pracowniach projektowych w USA, w Japonii i w Europie. Od 1992 do 2001 pracował w IBM Polska i był odpowiedzialny za duże, scentralizowane projekty IT w sektorze bankowym pomyślnie zrealizowane w założonych terminach, jednocześnie kierował oddziałem regionalnym IBM Polska w Katowicach. W latach 2002-2004 kierował polskim oddziałem międzynarodowej korporacji Avnet osiągając najlepsze wyniki sprzedaży wśród oddziałów firmy w Europie. Jako konsultant posiada duże doświadczenie w coachingu menedżerskim i handlowym oraz w tworzeniu przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie systemów komputerowych. Odbył również roczny kurs z programem MBA w INSEAD we Francji.


dr Krzysztof Pawlak

dr Krzysztof Pawlak

Head of Controlling for External Manufacturing BAYER, Switzerland

Doświadczenie zawodowe:

Pracownik takich firm jak Nestle S.A., Hewlett-Packard, Janssen-Cilag czy Johnson&Johnson (Switzerland). W Johnson&Johnson na stanowisku Global Strategic Sourcing jego obowiązki to m.in.  Zarządzanie kategorią zakupową na poziomie globalnym, Innowacje, Third Party Manufacturing, Raw Materials.
Wieloletni współpracownik szkoły, trener, konsultant ceniony przez słuchaczy przede wszystkim za posiadana wiedzę i kompetencje.


dr inż. Paweł Schmidt

dr inż. Paweł Schmidt

Program Director – Project Management / Nowe Motywacje Sp. z o.o., Poland

Doświadczenie zawodowe:

Menadżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji. Uczestniczył w ponad 30 inicjatywach biznesowych jako szef programu lub projektów. Wybitny specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy AGH, wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz metodyk zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem trenerskim. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rad Nadzorczych spółek z kapitałem zagranicznym. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.


Obszary działań:

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz zarządzania programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysłu, automatyki i robotyki oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®, PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.
Trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją. Twórca branżowego portalu PManager.pl.


Główni klienci:

JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F


Certyfikaty:

 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer
 • MoP® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer
 • MSP® Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • IPMA Level C - Certified Project Manager

dr Michał Teczke

dr Michał Teczke

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego).

W latach 2005-2013 pracownik Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w 2013 roku obronił doktorat nt. „Dyspersja systemów motywacyjnych w procesie restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2005”.

Od 2014 roku, do chwili obecnej, adiunkt w katedrze Metod Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Związany z Krakowską Szkołą Biznesu od 2008 roku, gdzie jest opiekunem kierunku Zarządzanie Projektami.

Kariera naukowa skupiona jest w głównej mierze w obrębie nowoczesnych metod i technik zarządzania, systemów motywowania oraz instrumentów wynagradzania oraz analizy wartości informacji.

Poza pracą akademicką, od 2010 roku, prezes zarządu DOR-EKSPERT sp. Z o.o.

W obrębie praktyki biznesowej współpracował m.in. Przy następujących projektach: projektowanie zakładowej metody  wartościowania pracowników MPEC Kraków S.A, restrukturyzacja systemu wynagrodzeń Zakładu Energetycznego Kraków S.A., restrukturyzacja systemu wynagrodzeń zasadniczych Zakładu Energetycznego Tarnów  S.A., projektowanie zakładowej metody wartościowania pracy ELPOŁ 96 dla Elektrowni Połaniec, racjonalizacja struktury, taryfikatora i tabeli płac w PBP „Budostal -2”SA w Krakowie, analiza i projektowanie zmian w systemie wynagrodzeń zasadniczych w Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. 

Sprawował pełny nadzór merytoryczny nad cyklem szkoleń pracowniczych realizowanych dla pracowników grupy TAURON S.A. W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu „Nowoczesne, wykwalifikowane kadry energetyki czynnikiem wzrostu potencjału ludzkiego w regionie”.


mgr Wojciech Zatorski

mgr Wojciech Zatorski

Współwłaściciel firmy ZATORSKI Consulting S.C. Wiedzę i umiejętności zdobywał poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki negocjacji i zarządzania (m.in. Hermann Müller - Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, Joseph O’Connor, Robert Dilts). W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych.
 


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin