Zarządzanie projektami innowacyjnymi - edycja V

Profil Uczestnika:

Studia są skierowane w szczególności do pracowników instytucji sektora publicznego i jedno-stek badawczych odpowiedzialnych za administrowanie projektami, w tym za przygotowanie i monitorowanie projektów unijnych. Zachęcamy również do studiowania osoby zatrudnione w firmach komercyjnych, kierowników projektów, pracowników zespołów oraz przedsiębior-ców. Słuchaczem studiów może zostać absolwent studiów wyższych dowolnego profilu, od kandydatów nie wymagamy doświadczenia w prowadzeniu projektów. Studia są skierowane do osób, które:

• chcą posiadać aktualną wiedzę w zakresie zarządzania projektami oraz lepiej rozumieć złożone procesy zarządzania innowacjami,

• pragną w swej pracy zawodowej skutecznie wykorzystywać sprawdzone metody zarządzania projektami, techniki kreatywnego myślenia i design thinking,

• dostrzegają potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności

• są otwarte na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi,

• zamierzają zdobyć praktyczne umiejętności i uzyskać uznany na świecie certyfikat po-twierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej wiedzy łączącej najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz zarządzania innowacjami oraz umożliwienie zdobycia umiejęt-ności przydatnych w sprawnym organizowaniu i efektywnym kierowaniu projektami innowa-cyjnymi, w tym umożliwia doskonalenie kompetencji niezbędnych do ubiegania się o certyfi-kat IPMA na poziomie D – Certified Project Management Associate. Ponadto celem studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania wiedzy z obszaru zarządzania projektami i teorii innowacji, które stanowią podstawowy warunek rozwoju współczesnych organizacji gospo-darczych oraz instytucji sektora publicznego.

 

Zarejestruj się

 

Po egzaminie końcowym uczestnik otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dyplom Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

 

 

Czesne

5200 PLN

Opiekun kierunku

Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak

Menedżer kierunku

mgr Anna Juszczyk

Tel. 12 293 50 29

E-mail: anna.juszczyk@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

 1.  

Zarządzanie rozwojem organizacji

6

1

 1.  

Działalność badawczo-rozwojowa

8

1

 1.  

Koncepcje zarządzania projektami

12

2

 1.  

Definiowanie zakresu projektu

8

1

 1.  

Analiza interesariuszy

4

1

 1.  

Kierowanie zespołem projektowym

6

1

 1.  

Zarządzanie konfliktami

6

1

 1.  

Zarządzanie czasem

14

3

 1.  

Zarządzanie ryzykiem

8

1

 1.  

Budżetowanie i controlling

6

1

 1.  

Komunikacja i negocjacje

8

1

 1.  

Analiza wykonalności

4

1

 1.  

Ocena efektywności

4

1

 1.  

Strategie wdrożeniowe

6

1

 1.  

Komercjalizacja wyników

6

1

 1.  

Metodyki zwinne

6

1

 1.  

Narzędzia informatyczne

12

2

 1.  

Zarządzanie zmianą

6

1

 1.  

Zarządzanie jakością

6

1

 1.  

Finansowanie projektów B+R w Polsce i na świecie

6

1

 1.  

Zasady pozyskiwania funduszy

6

1

 1.  

Prawa własności

8

1

 1.  

Zarządzanie portfelem projektów

8

1

 1.  

Repetytorium

16

3

 

Suma

180

30

 

Wykładowcy

Paweł Cabała – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Katedry Procesu Zarządzania. Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994) oraz w zakresie filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002). Od 1996 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywał jako analityk kredytowy, a następnie jako ekspert w zakresie przygotowania studiów wykonalności inwestycji. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym i strategicznym. Zainteresowania badawcze: planowanie scenariuszowe, podejmowanie decyzji menedżerskich, systemy wczesnego ostrzegania, zarządzanie ryzykiem, analiza systemowa w zarządzaniu, prakseologia. Najważniejsze publikacje: Wprowadzenie do prakseologii (2007), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa (2012), Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji (2014).

 

Czesław Mesjasz – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978) oraz w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1980). Od 1980 roku prowadzi zajęcia m.in. z negocjacji, teorii przedsiębiorstwa, nadzoru korporacyjnego, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest członkiem kilku międzynarodowych organizacji naukowych i autorem prac publikowanych w Polsce i w języku angielskim oraz chińskim, duńskim, hiszpańskim i tureckim. Przebywał na stażach i prowadził wykłady w kilku krajach. Zainteresowania badawcze: podejście systemowe w zarządzaniu i w naukach społecznych, teoria systemów złożonych, negocjacje i konflikty, nadzór korporacyjny, teoria zarządzania. Najważniejsze publikacje: Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (2000), Complexity of Social Systems (2010), Security as Attributes of Social System (2008, wyd. w języku angielskim; 2014, wyd. w języku chińskim)

                       

Małgorzata Tyrańska – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993) oraz w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2010). Od 1993 roku prowadzi zajęcia m.in. z: podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem projektowym. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Doświadczenie praktyczne nabywała w przedsiębiorstwach, a także w urzędach administracji samorządowej pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty z zakresu systemów wynagradzania, systemów oceniania, doskonalenia struktur organizacyjnych. Prowadziła także szkolenia dla kierownictwa przedsiębiorstw i urzędów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od 2015 roku jest członkiem zespołu ekspertów do spraw ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracuje z: Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze: zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie (2010), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi (2012), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie (2015).

 

Beata Barczak – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1991). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, metod heurystycznych, zarządzania firmą, zarządzania jednostkami administracji publicznej. Praktyczne doświadczenie zdobyła uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, szczególnie z zakresu analizy i projektowania struktur organizacyjnych (w tym sieci biznesowych) systemów zarządzania, analizy struktur organizacyjnych i procesów w gminach. Zainteresowania badawcze: zarządzanie sieciami organizacyjnymi, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jednostkami administracji publicznej, analiza i projektowanie systemów zarządzania. Najważniejsze publikacje: Pomiar centralności w sieciach organizacyjnych (2014), Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych (2015), Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych (2016).

                                              

Katarzyna Bartusik – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1993). Od 1994 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, doskonalenia układów ergonomicznych, zamówień publicznych, zarządzania procesowego. Doświadczenia praktyczne zdobywane poprzez współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, usługowymi oraz urzędami (współudział w zespołach opracowujących systemy wynagradzania, obieg dokumentów, doskonalenie struktur organizacyjnych). Prowadziła szkolenia z zakresu planowania w tym przedsięwzięć, przygotowania biznes planów, przedsiębiorczości, doskonalenia obiegu dokumentów, szkolenia dla asystentek menedżerów w zakresie organizacji i zarządzania pracami administracyjno-biurowymi. Odbyła szkolenia z zakresu projektów B+R, zamówień publicznych. Zainteresowania badawcze: zarządzanie projektami, doskonalenie organizacji, zmiany organizacyjne.

 

Jolanta Walas-Trębacz - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1992) oraz dwuletnie Studium Pedagogiczne (1992). Od 1992 roku prowadzi zajęcia z: podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania strategicznego, rozwoju organizacyjnego firmy, analizy efektywności zarządzania. Doświadczenia praktyczne nabywała w firmach produkcyjnych, usługowych, a także w urzędach administracji samorządowej pełniąc rolę eksperta i opracowując projekty oraz programy doskonalące działalność tych podmiotów. Prowadziła także szkolenia dla członków rad nadzorczych, kierownictwa przedsiębiorstw i instytucji urzędowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego. Od wielu lat zajmuje się doradztwem organizacyjnym. Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kryzysowe, doskonalenie organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, analiza łańcucha wartości przedsiębiorstwa. Najważniejsze publikacje: Wykorzystanie metod analizy strategicznej w firmie (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie (2011), Projektowanie łańcucha wartości (2015).

 

Bernard Bińczycki – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i studia podyplomowe na UJ w zakresie integracji europejskiej. Prowadzi zajęcia z ergonomii, zarządzania strategicznego i operacyjnego. Członek Komisji Ergonomicznej PAN Oddział w Krakowie, wiceprezes oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, członek PTE i TNOiK. Laureat nagród Rektora UEK za działalność naukową i dydaktyczną. Pełnomocnik Katedry do spraw studentów niepełnosprawnych. Wykładał na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy) i w University of Montenegro. Międzynarodowy obserwator OBWE wyborów w Bośni i Hercegowinie. Laureat projektu PITWIN – Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zainteresowania badawcze: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie publiczne, ergonomia. Wybrane publikacje: Entrepreneurial Approach to Management of Public Organizations (2014), Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (2012).

 

                       

Tomasz Małkus - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1999 roku prowadzi zajęcia z zakresu podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania procesowego, zarządzania firmą na rynku międzynarodowym, a także zarządzania czasem oraz ryzykiem w projekcie. Doświadczenie praktyczne zdobywał zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw usługowych, w obszarze logistyki. Od wielu lat zajmuje się doradztwem oraz rozwijaniem kadr dla przedsiębiorstwach branży logistycznej. Zainteresowania naukowo-badawcze: zarządzanie projektami, organizacja systemów logistycznych przedsiębiorstw, kształtowanie łańcuchów dostaw, nawiązywanie i monitorowanie współpracy z operatorami logistycznymi. Zaangażowany w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych: w projekcie realizowanym wspólnie przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Uniwersytet Monash w Melbourne, w projekcie realizowanym przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez KBN oraz w projekcie realizowanym również przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym przez NCN.

                       

Mariusz Sołtysik – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z podstaw organizacji i zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz negocjacji. Praktyczne doświadczenie biznesowe zdobył m.in.: projektując strategie organizacyjne przedsiębiorstwa, opracowując struktury oraz regulaminy organizacyjne. Prowadził także szkolenia z zakresu negocjacji i komunikacji. Uczestniczył w doskonaleniu systemów zarządzania i systemów jakości, oceny ryzyka w projekcie oraz w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Ekspert w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Autor publikacji z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Uczestnik kursów i szkoleń pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw oraz licznych grantów badawczych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę projektowania strategii, zarządzania projektami oraz negocjacji.

 

Sławomir Wawak – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999). Prowadzi zajęcia związane z tematyką: zarządzania jakością, zarządzania projektami, projektowania systemów zarządzania, systemów informacji menedżerskiej. Równolegle z pracą naukową prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką. Doradza przedsiębiorstwom, urzędom administracji publicznej i podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie zarządzania jakością, bezpieczeństwa informacji i doskonalenia systemów zarządzania. Popularyzuje problematykę zarządzania poprzez publikację książek, m.in. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka (2007), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia (2011), prowadzony przez siebie blog (wawak.pl), portale Encyklopedia Zarządzania (mfiles.pl) i CEOpedia (ceopedia.org) oraz kanał wideo na platformie YouTube.

 

Krzysztof Woźniak – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia w zakresie marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997). Od 1996 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania projektami, e-biznesu, systemów informacji menedżerskiej, zastosowań informatyki w zarządzaniu. Doświadczenie praktyczne nabywał w firmach handlowych, produkcyjnych, medialnych, a także urzędach administracji państwowej i samorządowej. Kierował wdrożeniami złożonych informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Od kilku lat uczestniczy w ewaluacji projektów realizowanych w ramach Programów Europejskich. Jako ekspert współpracował m.in. z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie informacjami, informatyczne wspomaganie zarządzania, doskonalenie organizacji.

 

Małgorzata Marchewka – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia w zakresie controllingu i zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2009) i psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2009) oraz odbyła semestralne stypendium w Hiroshima University of Economics (Japonia 2007). Od 2012 roku prowadzi zajęcia m.in. z: zarządzania strategicznego i negocjacji międzynarodowych (w jęz. ang.). Doświadczenie praktyczne nabywała jako trener w firmie doradczo-szkoleniowej i mikroprzedsiębiorca. Zajmuje się również edukacją ekonomiczną dzieci i młodzieży jako redaktor magazynu i portalu biznesowego. Zainteresowania badawcze: behawioralne problemy nadzoru korporacyjnego, zarządzanie zespołami projektowymi. Zrealizowane projekty: Struktura i dynamika grupowa naczelnych organów kierownictwa jako determinanty efektywności przedsiębiorstwa w ramach indywidualnego grantu NCN numer 2011/01/N/HS4/02166 (2011-2014).

 

Aneta Januszko-Szakiel - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz edukacji informatycznej ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim (2000), Uniwersytecie Warszawskim (2010) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010). W latach 2004-2010 prowadziła zajęcia m.in. z: systemów informacyjnych w prawie i administracji, systemów informacyjnych w handlu zagranicznym, technologii informacyjno-komunikacyjnych w logistyce. W latach 2010-2015 kierowała trzydziestoosobowym zespołem i koordynowała prace nad wdrożeniem systemów zarządzania informacją w sektorze nauki i kultury. Od 2016 roku prowadzi zajęcia m.in. z transferu informacji w społeczeństwie, zarządzania informacją w organizacji, infobrokeringu i wywiadu rynkowego. Podejmuje profesjonalne działania brokerskie w zakresie informacji naukowo-technicznej, wywiadu technologicznego, projektów badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacji, analizy danych badawczych. Od 2002 roku prowadzi badania w obszarze problematyki składowania, trwałej archiwizacji i udostępniania cyfrowych zasobów informacji. Najważniejsze publikacje: Open Archival Information System – standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych (2005), Wiarygodność archiwów cyfrowych (2009). Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych (2013), Zawód infobroker. Polski rynek informacji (2016).

 

Paweł Paterek - ukończył studia w zakresie telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2004). Absolwent studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami (2012, Wydział Zarządzania AGH), Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2013, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej) oraz MBA Politechniki Lubelskiej & University of Minessota (2014). Doktorat na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Zainteresowania naukowe to: zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie wiedzą oraz metodyki zwinne Agile. Na co dzień kierownik projektów wytwarzania oprogramowania (PMO Leader) w biurze zarządzania projektami. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej oraz IT, w tym ponad 10-letnie w zarządzaniu projektami zarówno z wykorzystaniem metodyk kaskadowych, jak i zwinnych. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Prelegent na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.

 

Rafał Solecki - od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną – samorząd lokalny (urząd miasta i gminy), administracja rządowa (urząd wojewódzki) oraz samorząd wojewódzki (wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna). Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (od początku powstania tej instytucji) – Instytucji Wdrażającej MRPO na lata 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020. Dyplomowany i doświadczony trener europejski (EU – Trainer). Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. Akredytowany ekspert programu ©KFE, funkcjonującego w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia
i Akredytacji Konsultantów Europejskich. Doktorat na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym - „Prawo gospodarcze”.

 

Magdalena Pieńkos - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym, potwierdzone Certyfikatami IPMA poziom D i C. Członek Kierownictwa Strategicznego  International Project Management Association Polska. Ponadto Asesor Polish Project Excellence Award oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m.in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).

 

Marcin Zręda - absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Po latach pracy i zarządzania tematami ściśle związanymi z technologią, tworzył dział jakości, kierował działem sprzedaży oprogramowania dla prawników, gdzie zdobył wiedzę i relacje z klientami. Obecnie jest szefem strategii Wolters Kluwer Polska na rynku kancelarii prawnych i firm, zwykle mówi: "Kiedyś, jako IT próbowałem odpowiedzieć TAK, kiedy pytał Biznes. Teraz jestem pod stronie biznesu i staram się tak pytać, by uzyskać pozytywną odpowiedź". Opiekun procesów innowacji pracowniczych w oparciu o narzędzia grywalizacyjne. Twórca i właściciel dwóch startupów, jeden dotyczy gier miejskich, a drugi inteligentnego podejścia do zarządzania ogrodami domowymi.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin