Studia podyplomowe

Zarządzanie sferą usług medycznych - edycja XII

Cel studiów:

Celem studiów jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności słuchaczy w  zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi. W czasie studiów omówione zostaną główne kwestie związane z zarządzaniem tymi specyficznymi podmiotami. Studia ukierunkowane są tak, aby Słuchacze zdobywali wiedzę praktyczną związaną z prowadzeniem podmiotów leczniczych dlatego też omawiane kwestie teoretyczne uzupełniane są wykładami prowadzonymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w  ochronie zdrowia. Kluczowe kwestie omawiane w czasie zajęć to aspekty prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych, kontraktowanie usług medycznych z NFZ, zarządzanie jakością – certyfikacja, zarządzanie finansami, rachunkowość zarządcza, oraz zarządzanie personelem.  

Profil słuchacza:

Studia adresowane do absolwentów szkół wyższych dowolnej specjalizacji zamierzających pracować bądź już pracujących na w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, lub innych podmiotach leczniczych na stanowiskach kierowniczych lub planujących rozwijać swoją karierę zawodową w takim kierunku. Studia dedykowane są również osobom, które w  przyszłości planują otworzyć podmiot gospodarczy świadczący usługi medyczne.

Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
LUXMED Sp. z o.o., SCANMED S.A., Centrum Onkologii w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:

 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

Czesne

4400 PLN

Opiekun kierunku

dr Beata Buchelt

E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 012 293 5029

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

Program studiów:

1.    System ochrony zdrowia w Polsce. Kluczowe założenia funkcjonowania  i wyzwania

2.    Certyfikacja i akredytacja w sferze usług medycznych

3.    Praktyka zarządzania podmiotami leczniczymi

4.    Prawne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym

5.    Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

6.    Gospodarka lekami

7.    Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych

8.    Zarządzanie zmianą w podmiotach leczniczych

9.    Techniki menedżerskie w zarządzaniu podmiotami medycznymi

10.  Rachunkowość zarządcza

11.  Finanse i controlling podmiotów medycznych

12.  Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w podmiotach leczniczych

13.  Marketing jednostek ochrony zdrowia

14.  Kompetencje interpersonalne kadry menedżerskiej / pracowników podmiotów     leczniczych (asertywność, komunikacja, negocjacje, odporność na stres, trudny pacjent/klient - zależnie od decyzji grupy)

15.  Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w służbie zdrowia

16.  Seminarium dyplomowe

Wykładowcy

w przygotowaniu

dr Magdalena Dołhasz

dr Magdalena Dołhasz

Pracownik Katedry Marketingu UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Marketingu UEK.

Obecne miejsce pracy: Pracownik Katedry Marketingu UEK, kierownik studiów podyplomowych „Marketing” i „Europejskich Studiów Menedżerskich”, opiekun  KN Katedry Marketingu KolMark.

Obszar zainteresowań: Specjalizuje się w problematyce badawczo-rozwojowej komunikacji marketingowej firm, w szczególności reklamy i pozostałych instrumentów oraz działalności marketingowej  przedsiębiorstw, zastosowaniu analiz marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Regularnie uczestniczy w projektach badawczych. Jest konsultantem w zakresie zagadnień promocyjnych firm.  Współpracuje z Agencją Reklamową „Niedzielski” .

Wybrane publikacje:

Dołhasz M., Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej [w:] Zarządzanie marketingiem. Trendy, strategie, instrumenty. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, pod red. A. Czubała, J.W. Wiktora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-7252-662-5 Kraków 2014, ss.83-94

Dołhasz M., Polityka promocji [w]: Marketing polskich przedsiębiorstwa w 25-leciu gospodarki rynkowej, praca zb. pod red. Niestrój R., Hadrian P., ISBN 978-83-62511-74-7 (książka w oprawie miękkiej); ISBN 978-83-62511-79-2 (on-line pdf), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 ss. 175-186

Dołhasz M., Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce. [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu., pod red. nauk. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ISSN 1640-6818, ISSN 1509-0507, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, ss.113-126.

Dołhasz M., Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy – wybrane zagadnienia.  [w]: Marketing i Rynek, nr 8/2015, rok XXII sierpień INDEKS 326224 ISSN 1231-7853, CD ss. 127-138.


mgr Wojciech Głód

mgr Wojciech Głód


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Profesor UEK (pracownik naukowo-dydaktyczny)

Tytuł naukowy:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Publikacje:                                       

 1. Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
 2. A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
 3. A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Obszar zainteresowań:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


dr Joanna Jończyk

dr Joanna Jończyk

Dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej; Specjalista w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania publicznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w jednostkach ochrony zdrowia (Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Podlaska Regionalna Kasa Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku). Jest konsultantem i trener w zakresie zarządzania komunikacją, budowania relacji międzyludzkich oraz wzmacniania wartości etycznych w podmiotach leczniczych. Od 2007 ekspert do spraw oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w dziedzinach: „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji” i „Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia”. Uczestnik zespołu ekspertów ds. E- zdrowia w województwie podlaskim (2011-2012) oraz ekspert w projekcie „Portrety Szpitali - mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking
z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego’’, nadzorowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2011-2015). Uczestnik licznych konferencji i seminariów naukowych dotyczących problematyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uczestnik kilku staży naukowych, w tym w 2012 r. w Londynie (The Polish University Abroad, The University College Hospital, The Lister Hospital, The Polish Medical Association) oraz w 2013 r. w Paryżu (Wydział Medycyny, Zdrowia
i Biologii Człowieka (S.M.B.H.) Universite Paris 13 Sorbonne Site. Aktualnie kierownik projektu badawczego nr 2011/03/B/HS4/04544 na lata 2012-2015 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), nt. Kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach. Członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących zarządzania
w organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i kultury innowacji. W 2013 r. wyróżniona  Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 


dr Piotr Karniej

dr Piotr Karniej

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki i zarządzaniu. V-ce Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ i członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od roku 2000 właściciel firmy konsultingowej działającej w ochronie zdrowia i dyrektor centrum medycznego.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (doktorat), Université Paris 13 w Paryżu (zarządzanie w ochronie zdrowia), Université du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce (zarządzanie dystrybucją w handlu międzynarodowym) i Akademii Medycznej we Wrocławiu (zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowia).
Autor licznych publikacji dotyczących organizacji w ochronie zdrowia (m.in. książki „Działalność lecznicza w praktyce”, współredaktor naukowy książki „Innowacje organizacyjne w szpitalach", „Zdrowie psychiczne – zarządzanie, organizacja, standardy”), zarządzania i zdrowia publicznego. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, przekształceniami i zarządzaniem procesowym w ochronie zdrowia, aspektami zarządzania opieką senioralną i wykluczeniem społecznym w zakresie zdrowia.
Od ponad 15 lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu i reorganizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, jako doradca Sejmowej Komisji Zdrowia (2004), doradca Marszałka Województwa Dolnośląskiego w procesie przygotowania programu reorganizacji szpitali (2005). Prowadził na terenie kraju kilkadziesiąt szkoleń i seminariów z zakresu ustawy o działalności leczniczej, ochrony danych osobowych, dokumentacji medycznej i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Ekspert w programach unijnych dla których organem pośredniczącym jest Ministerstwo Zdrowia (2013 – 2014), ekspert w Programie Operacyjnym Wiedza – Edukacja – Rozwój.


prof. UEK dr hab. Jacek Klich

prof. UEK dr hab. Jacek Klich


mgr Marcin Kuta

mgr Marcin Kuta


prof. dr hab. Marek Lisiński

prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Tytuł naukowy: Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Od 2002 roku ekspert, a od 2004 do chwili obecnej członek, najpierw Państwowej, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Obecnie członek Zespołu Odwoławczego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wybrane Publikacje:        

 • Trends in the Development of Strategic Managemnet, W: Contemporary Management. Teoretical and Pracical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015,
 • Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor,                

Obszar zainteresowań: metodologia nauk o zarzadzaniu, zarządzanie strategiczne.

 


mgr Dawid Łyś

mgr Dawid Łyś


dr Iwona Mazur

dr Iwona Mazur


mgr Izabela Obarska

mgr Izabela Obarska


dr Sabina Ostrowska

dr Sabina Ostrowska


dr Urban Pauli

dr Urban Pauli

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Jest kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkoła Trenerów Biznesu i Szkoła Coachów w Biznesie realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA z zakresu: motywowania pracowników, szkoleń, modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i projekty doradcze dla firm, podmiotów administracji publicznej i organizacji non profit. Przygotował i zrealizował procedury AC/DC oraz projekty doradcze z zakresu kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, systemów ocen okresowych, kompleksowych programów rozwoju pracowników. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę szkoleń i rozwoju pracowników, motywowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autor kilkunastu artykułów naukowych, monografii Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, współautor publikacji książkowych m.in.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami w organizacji, Funkcja personalna -diagnoza i kierunki zmian.


dr Maciej Rogala

dr Maciej Rogala

Z sektorem ochrony zdrowia związany od roku 1999 r. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, doradcze i szkoleniowe zdobyte na rynku usług medycznych oraz w ramach praktycznego podyplomowego kształcenia lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia. Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.  Specjalizuje się w prowadzeniu wykładów, zajęć warsztatowych i projektów doradczo-szkoleniowych z obszaru zarządzania strategicznego w placówkach medycznych, budowania relacji personel medyczny-pacjent oraz wpływu komunikacji marketingowej podmiotów leczniczych na różne grupy interesariuszy.  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Jako badacz i trener bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych z obszaru ochrony zdrowia. W KSB UEK gościnie prowadzi wykład połączony z interaktywnymi zajęciami warsztatowymi.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie z zakresu nauk o zarządzania pt. „Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw”. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dla jednostek Policji, Akademia Coachingu, koordynator ds. jakości kształcenia w Krakowskiej Szkole Biznesu.
Wykładowca, trener i konsultant w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania firmą,  audytów personalnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, budowania zespołów. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, audytów personalnych. Współuczestnik realizacji projektu Banku Światowego nt. Doskonalenie Umiejętności Kierowniczych dla Urzędów Pracy; Ekspert w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego Samorządów Terytorialnych realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute w zakresie opracowania polityki kadrowej dla urzędów wojewódzkich w Polsce, współuczestnik projektu pn. Instrumenty Szybkiego Reagowania organizowanego przez PARP oraz MSAP UEK, ekspert i współuczestnik projektu Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postepowań sądowych – case management realizowanego przez KSSiP ; Uczestnik badań i projektów naukowych m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu); rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw, trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach międzynarodowych; Autor i współautor licznych publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi.


Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*
Akceptuję politykę prywatności KSB UEK *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin