Studia podyplomowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi - edycja XXXI

Cel studiów:

Głównymi celami realizowanych studiów jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywne pełnienie funkcji menedżerskich.

Cel pierwszy osiągnięty zostanie poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki funkcjonowania współczesnych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Do zagadnień realizowanych w ramach tego obszaru należą:
•    Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
•    Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
•    Organizacja funkcji personalnej w firmie (spotkanie z praktykiem)
•    Racjonalizacja zatrudnienia
•    Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
•    Performance management
•    Programy rozwoju pracowników
•    Systemy wynagrodzeń
•    Zarządzanie karierą
•    Systemy ocen okresowych pracowników
•    Audyt i controlling personalny
•    Employer branding

•    CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION (akredytowane szkolenie realizowane we współpracy z firmą INPROGRESS Szkolenia zp. z o.o.) Za dodatkową opłatą można przystąpić do egzaminu i otrzymać  certyfikat.

Cel drugi studiów związany z rozwojem umiejętności niezbędnych w pracy menedżera obejmuje zagadnienia związane z pełnionymi rolami oraz działaniami ukierunkowanymi na podnoszenie osobistej efektywności w pracy z ludźmi. Do zagadnień realizowanych w ramach tego bloku należą:
•    Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
•    Podstawy negocjacji biznesowych
•    Motywowanie pozafinansowe
•    Team Bulding
•    Przywództwo i style zarządzania
•    Planowanie pracy i zarządzanie czasem
•    Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem
•    Wywieranie wpływu w relacjach społecznych

Całość studiów uzupełniona zostanie o spotkania z praktykami zajmującymi się kluczowymi zagadnieniami związanymi z podnoszeniem efektywności pracowników. Zagadnienia te dotyczyć będą:
•    Organizacji funkcji personalnej
•    Szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników
•    Zarządzaniem talentami i potencjałem pracowników


Konstrukcja programu studiów łączy ze sobą treści merytoryczne związane zarówno z wieloaspektowym procesem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, jak i osobistym rozwojem pozwalającym na wielopłaszczyznowe doskonalenie się i podnoszenie efektywności zarządzania zespołami pracowniczymi.

Profil słuchacza:


Studia skierowane są do osób, które chcą aktywnie i skutecznie uczestniczyć w budowaniu własnej ścieżki rozwoju. Przede wszystkim kierujemy je do:

 • Menedżerów zatrudnionych na różnych szczeblach organizacyjnych, którzy zarządzają zespołami pracowniczymi.
 • Właścicieli lub osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • Do specjalistów zatrudnionych w komórkach personalnych, odpowiadających za jakość zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

Atuty studiów:


 • Program studiów bazujący na najnowszych trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Wykorzystywanie różnych technik prowadzenia zajęć w celu optymalnego wykorzystania procesu uczenia się – zajęcia warsztatowe (bazujące na analizach przypadków, dyskusjach, rozwiązywaniu problemów), wykłady i prezentacje, prace projektowe w zespołach, testy i gry,
 • Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplomu Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Program studiów opracowany został na podstawie informacji pozyskanych od menedżerów, prezentujących ich oczekiwania.
 • Program studiów realizowany przez dwa semestry co sprzyja efektywnemu planowaniu zajęć w kontekście obowiązków zawodowych uczestników

Po obronie pracy końcowej słuchacz otrzymuje:


 • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
   


 

 

 

Czesne

3900 PLN

Opiekun kierunku

dr Urban Pauli
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. 12 293 55 60

Program studiów

Studia dwusemestralne


 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Autoprezentacja
 5. Modele kompetencyjne w ZZL
 6. Racjonalizacja zatrudnienia
 7. Przywództwo i style zarządzania
 8. Organizacja funkcji personalnej w firmie
 9. Szkolenia i rozwójpracowników
 10. Programy rozwoju pracowników
 11. Systemy wynagrodzeń
 12. Budowanie zespołów
 13. Inteligencja emocjonalna i radzenie sobie ze stresem
 14. Employer branding
 15. Audyt personalny
 16. Zarządzanie karierą
 17. Podstawy negocjacji biznesowych
 18. Motywowanie pozafinansowe
 19. Zarządzanie czasem
 20. Wywieranie wpływu w relacjach społecznych  
 21. Zarządzaniem talentami i potencjałem pracowników
 22. Systemy ocen pracowniczych
 23. CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION
 24. Seminarium dyplomowe + praca końcowa

Wykładowcy

dr Marek Benio

dr Marek Benio

Dr Marek Benio - prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, od początku pracy zawodowej związany z Katedrą, później Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe obejmują ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, politykę zatrudnienia, dialog społeczny, zarządzanie publiczne. Specjalizuje się w badaniach porównawczych systemów emerytalnych, a na gruncie prawa europejskiego, w delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług oraz w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Honorowy członek Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, fundator Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. Propagator debat oksfordzkich, tutor, organizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.


dr hab. Beata Buchelt

dr hab. Beata Buchelt

Cracow University of Economics, Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkursu Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

WYKSZTAŁCENIE:
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

NAUKA I DYDAKTYKA:
Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

PUBLIKACJE:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288


dr Mariusz Makowski

dr Mariusz Makowski

Adiunkt w Katedrze Psychologii i Dydaktyki UEK

Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, główny obszar zainteresowań naukowych: komunikacja masowa, media, kształtowanie postaw, etyka mediów, nowe media, perswazja, reklama, fotografia jako medium komunikowania. W latach 2013-2015 realizator grantu UE – Rozwijanie Przedsiębiorczości w Polskiej Szkole (Comenius Leonardo DaVinci). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pracował dla Gazety Wyborczej, Newsweek-a i Forbes-a. Wykładał w Akademii Fotografii. Od 15 lat popularyzuje psychologię w radio, telewizji i prasie. Główny nurt dydaktyczny na UEK to psychologia komunikowania się, psychologia w zarządzaniu i biznesie. Prowadzi zajęcia w języku angielskim. Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia do certyfikatu EAGT. W sieci prowadzi autorską stronę poświęconą psychologii psychoradio.pl oraz bloga foto-spiżarnia.


dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz

Stopnie naukowe

·      doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii - 2000

Kursy:

·      Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa, egzamin państwowy, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych -1996

Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA   

Ilość publikacji i prac ogółem:

Około 50 publikacji, w tym cztery książkowe - z zakresu zarządzania

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wykładane przedmioty:

Ø  Podstawy zarządzania

Ø  Zarządzanie strategiczne

Ø  Zarządzanie projektami

Ø  Projektowanie strategii firmy

Ø  Audyt strategiczny

Ø  Przywództwo

Ø  Zarzadzanie zmianami w organizacji

Ø  Inżynieria systemów i analizy systemowej

Ø  Seminaria dyplomowe i magisterskie

 


mgr Sebastian Matyniak

mgr Sebastian Matyniak

Absolwent studiów MBA oraz podyplomowych studiów „Psychologia zachowań społecznych”, doktorant Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Licencjonowany trener i coach. Dyrektor Zarządzający w firmie Brainstorm skupającej marki Brainstorm, English Point. Właśćiciel firm Training Spot oraz TSM 2000. Aktywny członek Klubu MBA – prowadzi wykłady i warsztaty na Kongresie MBA, zaprasza ciekawych ludzi Biznesu do dzielenia się swoim doświadczeniem w społeczności studentów i absolwentów MBA.


W swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, włączając w to zarządzanie HR-em, zespołami sprzedaży, oraz projektami. Posiada 11-letnie doświadczenie korporacyjne, a od kilku lat tworzy siłę polskiego Biznesu. Inspiruje ludzi do działania na wielu frontach i w różnych branżach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół psychologii, przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi, handlu i miękkiego HR-u. Doskonale sprawdza się w projektach doradczych, strategicznych oraz szkoleniowych i coachingowych.


Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w szkole trenerów biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1300 dni szkoleniowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod w szczególności w zakresie automotywacji i sprzedaży.


Pracował dla wielu firm w różnych branżach.

Poniżej kilka z nich:

 • Produkcja: Kimberly Clark, Silgan White Cap, TRW, Premier MSS, Oasis East, Essilor, Alstom Konstal, Rigips, Lafarge, Berker, Cersanit, IQS
 • Finanse: PKO BP, PZU S.A., Allianz, Citi Bank, Bank Handlowy, Dom Maklerski PKO BP, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, ING Usługi Finansowe, AIG
 • Media: Burda Media Polska, Polska Presse, Medi Press, G+J, Starlink
 • Nowe technologie: HP, PTK Centertel, Siemens, GTI, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, Netia, Onet.PL,
 • Inne: Polpharma, Baxter, AmRest, Work Service, Sephora, Atlantic, Hotel SPA Jawor, BEL-POL, Salony samochodowe WAWROSZ, Storck, Vattenfall, Trodat, Cefic, Bouygues Immobiler Polska, PUP Tychy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Praktiker Polska.

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

Cracow University of Economics, Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Profesor UEK (2008-obecnie)

Wybrane projekty badawcze: zarządzanie karierą, zarządzanie talentami, kobiety na rynku pracy, zarządzanie   talentami w MSP percepcja osób starszych w organizacjach.

Współpraca naukowa z Szkołą Główną Handlową, Johannes Kepler University Linz, Uniwersytetem Jagiellońskim

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

NAUKA I DYDAKTYKA:

Obszary zainteresowań: zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematykę kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych, w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

PUBLIKACJE:

Koncepcja rozwoju kariery w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

W górę– to jedyna droga, (coauthor), ACK UEK, Kraków 2013.

Human Resource Management in Transition. The Polish Case, (coauthor), Oficyna a Wolters Kluwer business,  Warszawa 2011.


dr Wojciech Pająk

dr Wojciech Pająk

Doktor Ekonomii, w zakresie Nauk o Zarządzaniu. Tytuł pracy doktorskiej: System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa.

Obecne miejsce pracy:

Katedra Analiz Strategicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Obszar zainteresowań naukowych:

Zarządzanie strategiczne, Organizacje sieciowe, Audyt wewnętrzny, Logistyka.

Wybrane publikacje:

Założenia metodyczne audytu negocjacji [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, red. Lisiński M., Ziębicki B., Kraków 2016

Założenia metodyczne badania strategii relacyjnych i konfiguracji sieci dostaw [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania – wybrane zagadnienia, Folia Oeconomica nr 305, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Models as tools of analysis of a network organisation, Management and Education, Wilno 2013

Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza., (red.) Jaki A., Borowiecki R., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012

Personnel audit process, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Wilno 2012

Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector [w:] Performance management. Implementations in business and non-profit organisations, (red.) Nesterak J., Cracow University of Economics Foundation, Cracow, 2012

Badanie logistyki sieci dostaw, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj, M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Audyt struktury organizacyjnej, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.

Audyt logistyczny, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.

Strategie zarządzania w sieci dostaw, [w:] Prace z zakresu analiz strategicznych, Zeszyty Naukowe nr 856, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Działalność dydaktyczna:

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji

Techniki twórczego myślenia

Inżynieria technologii i stanowiska pracy

Inżynieria procesów informacyjnych

Globalizacja procesów logistycznych

Audyt wewnętrzny struktury jednostek sektora publicznego

Audyt logistyczny

Działalność poza Uczelnią:

Udział w programie projektu "Broker innowacji jako narzędzi dla efektywnego systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w charakterze eksperta w zespole oceniającym opracowanie i wrażanie programów rozwoju dla przedsiębiorstw w ramach programu Unijnego  „Instrumenty szybkiego reagowania”.

Zastępca Kierownika Grupy Roboczej ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim.


dr Urban Pauli

dr Urban Pauli

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . Jest kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkoła Trenerów Biznesu i Szkoła Coachów w Biznesie realizowanych w Krakowskiej Szkole Biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz MBA z zakresu: motywowania pracowników, szkoleń, modeli kompetencyjnych, rekrutacji i selekcji. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia i projekty doradcze dla firm, podmiotów administracji publicznej i organizacji non profit. Przygotował i zrealizował procedury AC/DC oraz projekty doradcze z zakresu kompetencyjnych opisów stanowisk pracy, systemów ocen okresowych, kompleksowych programów rozwoju pracowników. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę szkoleń i rozwoju pracowników, motywowania oraz zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Autor kilkunastu artykułów naukowych, monografii Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, współautor publikacji książkowych m.in.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami w organizacji, Funkcja personalna -diagnoza i kierunki zmian.


dr Tomasz Sapeta

dr Tomasz Sapeta

 Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu poświęcony problematyce racjonalizacji zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Dyrektor studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie. Organizator i kierownik studiów podyplomowych dla jednostek Policji z zakresu „Zarządzania kapitałem ludzkim” oraz „Akademii coachingu” realizowanych przy Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz komisji rektorskich i wydziałowych UEK w Krakowie. Wykładowca, trener i konsultant w zakresie szeroko rozumianych zagadnień zarządzania firmą, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołami, audytu personalnego. Autor i współautor licznych projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności w zakresie kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, systemów okresowych ocen pracowniczych, wynagradzania pracowników, wartościowania stanowisk pracy, badania poziomu satysfakcji oraz audytów personalnych. Ekspert wdrożeniowy rozwiązań związanych z zarządzaniem pracownikami zarówno w organizacjach biznesowych, jak również jednostkach administracji i non-profit. Uczestnik badań naukowych realizowanych w ramach działań badawczych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK. Autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

dr hab. Bernard Ziębicki , prof. UEK

Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wykładowca na wszystkich formach studiów, organizator i opiekun studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunkach: „Doskonalenie umiejętności kierowniczych” – podyplomowe studia dedykowane dla kadry menedżerskiej GK Kęty, „Podstawy przedsiębiorczości – studia dla nauczycieli”, „Kadry i płace”, „Comarch Executive Academy – studia podyplomowe typu MBA” – studia dedykowane dla kadry menedżerskiej Comarchu. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą, wykonując projekty z zakresu m.in. wartościowania pracy, projektowania systemów wynagrodzeń, tworzenia strategii, oceny struktury organizacyjnej i systemu zarządzania. Realizował projekty m.in. dla: ZPOW „Hortino” Sp. z o.o., ORLENOIL Sp. z o.o., „Wosana” S.A., Zakładów Mięsnych „Haga-Plus” Sp. z o.o., V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, Chemobudowy-Kraków” S.A., Firmy Farmaceutycznej „Farma-Projekt” Sp. z o.o., Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Fabryki Autobusów „Autosan” w Sanoku, „Tauron” Polska Energia S.A. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych.

 


...

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin