Zarządzanie Zmianą – Change Management®

Zmieniające się środowisko biznesowe sprawia, że świadome zarządzanie procesem zmiany w przedsiębiorstwie staje się kluczową umiejętnością menadżera. Zwłaszcza obecnie w obliczu dynamicznych, często rewolucyjnych zmian technologicznych i społecznych organizacja, musi się dostosowywać do zmian w otoczeniu nie tylko po to żeby uzyskać przewagę nad konkurencją, ale żeby przetrwać.


Cel studiów


Zarządzanie Zmianą to kierunek, który uczy absolwentów rozumieć, że zmiana jest pewnikiem, a zarządzanie nią to celowe i świadome działanie zmierzające do wprowadzenia zmian w ustalonym czasie i zakresie, aby podnosić efektywność pracy organizacji. Uczestnicy kierunku otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty zmiany, jej mechanizmów, praktycznych sposobów zarządzania i radzenia sobie z problemami, które każda zmiana generuje. W szczególności uczestnicy poznają i zrozumieją jakie procesy zachodzą zmianie na poziomie indywidualnym i strategicznym. Poznają typowe postawy jednostek i oraz nabędą umiejętność radzenia sobie z naturalnym oporem wobec zmiany. Zarządzającym organizacją na szczeblu strategicznym niezbędna jest znajomość procesu wdrażania zmiany obejmującego definiowanie zmiany, planowanie wdrożenia, budowanie zespołów odpowiedzialnych za zmianę, planu komunikacji oraz planowania i reakcji na sytuacje nadzwyczajne.
Odpowiadając na potrzeby dzisiejszych przedsiębiorstw program studiów obejmuje również przekazanie umiejętności teoretycznych i praktycznych na temat utrwalenia zmiany oraz budowania organizacji zorientowanych na zmianę, a więc lepiej przystosowanych do zmiennych warunków otoczenia konkurencyjnego.
W ramach studiów odbędzie się również akredytowane szkolenie Change Management® na poziomie Foundation zakończone egzaminem certyfikującym. Szkolenie przeprowadzi firma Grupa PM.


Profil uczestnika
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które kierują lub zamierzają w przyszłości kierować organizacjami lub istotnymi działami w organizacji w szczególności:
•    Członków kadry strategicznej inicjujących i nadzorujących zmiany w firmie, w tym realizację planów strategicznych.
•    Menedżerów średniego szczebla, którzy w swojej ścieżce kariery zarządzają operacyjnie zmianą.
•    Pracowników działów HR, którzy planują, nadzorują i wspierają zmianę.
•    Kierowników, małych, średnich i dużych projektów, które wprowadzają zmianę.
•    Do rozpoczynających ścieżkę zawodową absolwentów, którzy poszukują efektywnej drogi sukcesu.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

6800 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć.

Program studiów:

Moduł I – procesy planowania, realizacji i monitorowania zmiany na poziomie organizacyjnym o różnym charakterze: od ewolucji do rewolucji


1.    Istota zmiany
2.    Źródła zmiany
3.    Zmiana indywidualna
4.    Zmiana organizacyjna
5.    Przebieg procesu zmiany


Moduł II – tworzenie zespołów odpowiedzialnych za zmianę, zarządzanie personelem w trackie zmiany, reakcje na zmianę i radzenie sobie ze obiekcjami i oporem wobec zmiany


6.    Interesariusze zmiany – analiza i zarządzanie
7.    Zespoły wobec zmiany
8.    Psychologia tłumu
9.    Leadership w obliczu zmiany
10.    Komunikacja w zmianie
11.    Planowanie zmiany
12.    Pokonywanie oporu wobec zmiany


Moduł III - budowanie organizacji zorientowanej na zmianę w tym tworzenie kultury zmiany, budowanie struktur wspierających zmianę, programy i plany strategiczne wspierające zmianę, zarządzanie portfelem projektów wdrażających zmianę.


13.    Zarządzanie ryzykiem w zmianie
14.    Zarządzanie strategiczne zmianą
15.    Utrwalenie zmiany
16.    Budowanie organizacji zorientowanych na zmianę
17.    Struktury organizacyjne


Moduł IV – akredytacja Change Management i Seminarium Dyplomowe


18.    Change Management® Foundation + Egzamin (przedmiot akredytowany)

19.    Seminarium dyplomowe

 

Certyfikat APMG Change Management®
W ramach studiów Słuchacze uczestniczą w akredytowanym kursie i zdają egzamin certyfikujący APMG International Change Management na poziomie Foundation. Zarządzanie zmianami (Change Management) zajmuje się poświęcone teoriom opisującym, w jaki sposób zmiany wpływają na i podlegają wpływom:
•    jednostki 
•    zespołu 
•    organizacji 
•    lidera zmian
Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie zasady zarządzania zmianą zgodne z modelem APMG Change Management® na tyle, by pełnić rolę wykwalifikowanego członka zespołu zarządzania zmianami w czasie zmian zachodzących w całej organizacji lub w jej części. Zaliczenie egzaminu na poziomie Foundation jest również wstępnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu na poziomie Practitioner.
Format Egzaminu:
•    Test wielokrotnego wyboru 
•    Cztery części, ogółem 60 pytań 
•    Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 30 punktów (na 60 możliwych) - 50% 
•    Czas trwania egzaminu - 60 minut 
•    Pomoce naukowe są niedozwolone

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin