Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

Corporate Management in  changing environment

Wprowadzenie:

Nowoczesne organizacje muszą się dzisiaj zmieniać żeby nadążyć za zmianami w otoczeniu rynkowym, społecznym, technologicznym. Projekty wprowadzające zmianę w organizacji stają się więc codziennością. Powszechnie więc w organizacjach realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie nowych produktów lub usług, dostosowujące firmę do wyzwań technologicznych, legislacji czy też projekty niosące zmiany organizacyjne i procesowe. 
Taki natłok zmian stawia więc zarządzających przed nowymi wyzwaniami i pytaniami: jak zbudować długofalową strategię organizacji? Jak sprawić żeby misja firmy przybrała kształt planów strategicznych? Które projekty są ważniejsze i przyniosą więcej korzyści? Jak porównać projekty z różnych obszarów np. duży projekt inwestycyjny z ważnym projektem uproszczenia procedur? Do których działań skierować zasoby? Jak monitorować i dokonać ewaluacji działań z tak różnych dziedzin w oparciu o zobiektywizowane wskaźniki?


Cel studiów:

Zintegrowane Zarządzanie Korporacyjne to kierunek, który dostarczy uczetnikom wiedzy i umiejętności strategicznego i operacyjnego zarządzania strategicznymi zmianami w firmie oraz budowania organizacji, która jest nastawiona i dostosowana do szybkiej, elastycznej i efektywnej zmiany, Uczestnicy nauczą się jak budować Program Strategiczny organizacji oparty o projekty strategiczne, jak kierownictwo organizacji powinno zarządzać grupą projektów strategicznych z poziomu  i potwierdzać, że zakładane wskaźniki korzyści są realizowane. W praktyczny sposób dowiedzą się w jaki sposób tworzyć tymczasowe i stałe struktury wspierające zarządzanie zmianą w organizacji, tym struktury oparte o sprawdzone modele P3O (Programme, Portfolio i Project Office – Biuro Zarządzania Programami, Portfelem i Projektami). Strategie mogą być realizowane wyłącznie przez zmotywowane zespoły, dlatego w trakcie studiów również zostaną omówione modele model kaskadowania celów strategicznych na cele indywidualne np. oparte o dobre praktyki i skuteczne narzędzia np. Zrównoważona Kartę Wyników (Balanced Score Card).
Elementem studiów jest również akredytowany kurs MSP® zakończony międzynarodową certyfikacją na poziomie MSP® Foundation prowadzony przez akredytowanych trenerów Grupa PM.

Profil uczestnika:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które kierują lub zamierzają w przyszłości kierować organizacjami lub istotnymi działami w organizacji. Szczególnie kierujemy je do:
Kadry Strategicznej, członków zarządów i rad nadzorczych, którzy chcą świadomie przekształcić organizację w organizację nastawioną na zmiany:
•    Menedżerów wyższego i średniego szczebla, którzy w swojej ścieżce kariery planują zarządzanie strategiczne
•    Kierowników średnich i dużych projektów, którzy stają przed wyzwaniem równoczesnego zarządzania wieloma przedsięwzięciami i skomplikowanymi projektami strategicznymi
•    Do rozpoczynających ścieżkę zawodową absolwentów, którzy poszukują efektywnej drogi sukcesu.

Po obronie pracy końcowej uczestnik otrzymuje:

  • dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
     


 

 

Czesne

8300 PLN

Opiekun kierunku

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Renata Wójcik

tel. 12 293 75 98 - lic. Alina Ławicka

tel. 12 293 59 74 - mgr Łukasz Kos

tel. 12 293 59 75 - lic. Tomasz Bem

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

 Studia dwusemestralne, 160 godzin zajęć.

Program studiów:

Moduł I – Zarządzanie strategiczne


1.    Wizja, misja i strategia organizacji.
2.    Techniki analizy strategicznej: BSC, BMC.
3.    Planowanie strategiczne


Moduł II – Budowanie i zarządzanie programem strategicznym w zmiennym środowisku, w oparciu o model MSP® (Managing Succesful Programs) – moduł akredytowany zakończony międzynarodowym egzaminem MSP® Foundation


1.    Organizacja programu.
2.    Przywództwo i angażowanie interesariuszy.
3.    Identyfikowanie i definiowanie programu.
4.    Uzasadnienie biznesowe i zarządzanie korzyściami.
5.    Planowanie, kontrola,  zarządzanie ryzykami i zagadnieniami w programie.
6.    Zarządzanie jakością i nadzorem.
7.    Zarządzanie Transzami i Zarządzanie Dostarczaniem Potencjału.
8.    Realizowanie Korzyści i Zamykanie Programu.


Moduł III – Organizacja zorientowana na zmiany


1.    Badanie dojrzałości organizacji pod kątem wdrażania zmiany (Programy, Portfel, Projekt).
2.    Kultura organizacyjna – identyfikowanie czynników i budowanie kultury zorientowanej na zmiany.
3.    Organizacyjne struktury tymczasowe i stałe wspierające zmiany (w oparciu o modele PMO®, P3O® - Biura Portfela, Programu i Projektu): cykl wdrożenia, odpowiedzialności, zależności z organizacją stałą.
4.    Kaskadowanie celów strategicznych organizacji.

Moduł IV – Zarządzanie organizacją z zmiennym środowisku. Portfele projektów, projekty, procesy


1.    Modelowanie procesów biznesowych organizacji.
2.    Strategia portfela projektów – strategia i koncepcja biznesowa organizacji a strategia portfela projektów.
3.    Dobór projektów do portfela i priorytetyzacja projektów w portfelu.
4.    Obowiązki w zarządzaniu portfelem projektów.
5.    Ryzyko portfela.
6.    Równoważenie portfela.
7.    Analiza stanu portfela projektów, raportowanie, decyzje strategiczne.
8.    Zarządzania transzami portfela i monitorowanie korzyści.


Certyfikacja MSP®
W ramach studiów Słuchacze uczestniczą w akredytowanym kursie i zdają egzamin certyfikujący MSP® (Managing Succesful Programs) na poziomie Foundation. Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie wytyczne MSP na tyle, aby skutecznie nawiązywać kontakty z osobami zaangażowanymi w zarządzanie programem oraz występować w charakterze wykwalifikowanego członka zespołu biura ds. programów, zespołu ds. zmian biznesowych lub zespołu ds. realizacji projektu, w środowisku wspierającym stosowanie zasad MSP. Zaliczenie egzaminu na poziomie Foundation jest również warunkiem dopuszczenia do egzaminu na poziomie Practitioner.


Forma Egzaminu
•    Test wielokrotnego wyboru
•    75 pytań w zestawie egzaminacyjnym, maksymalnie 1 punkt za każde pytanie
•    5 pytań próbnych, nieuwzględnianych w ostatecznej punktacji
•    Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 35 punktów (na 70 możliwych) - 50%
•    Czas trwania egzaminu - 60 minut
•    Pomoce naukowe są niedozwolone

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe informacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin