KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Psychologia w biznesie – wpływ, przywództwo, zarządzanie zespołem - edycja Luty 2019

Psychologia w biznesie – wpływ, przywództwo, zarządzanie zespołem


Termin: 23-24 lutego 2019 r.

Miejsce: Hotel**** Młyn Jacka, Jaroszowice koło Wadowic

Minimalna liczba uczestników: 16

Maksymalna liczba uczestników: 25

Cena: 1850 zł

Certyfikat: tak

Język prowadzenia: polski lub angielski

Zgłoszenia i wpłaty do 14 stycznia 2019 r.

 

Metody

Zajęcia są w pełni interaktywne i zakładają wykorzystanie case study, ćwiczeń, symulacji, pracy własnej, dyskusji w podgrupach.

 

Nasza Misja

Przyczyniamy się do budowania silnego kapitału intelektualnego tworzącego wartość. Wierzymy, że sukcesy osiągają organizacje mające mądre przywództwo i profesjonalne zarządzanie.

 

 

Dane do wpłaty


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu
Alior Bank SA
SWIFT: ALBPPLPW

 • płatności w PLN:
  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Alior Bank SA nr PL 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380
 • tytułem wpłaty: Pychologia w biznesie, imię i nazwisko

 

---

Psychology in Business – influence, leadership, team management


Date: February 23–24, 2019

Trainer: Joanna Heidtman. Ph.D.

Place: Hotel **** Młyn Jacka, Jaroszowice/Wadowice

Minimum number of participants: 16

Max numer of participants: 25

Price: 1850 PLN

Certificate: yes

Language: English

Applications and payments until January 14, 2019.
 

 

Methods

Classes are fully interactive and assume the use of case study, exercises, simulations, own work, discussions in subgroups.

 

Our mission

We contribute to building strong intellectual capital that creates value. We believe that successes are achieved by organizations with wise leadership and professional management.

 

Account number


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krakowska Szkoła Biznesu
Alior Bank SA
SWIFT/BIC: ALBPPLPW

 • Account number:
  Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Alior Bank SA nr PL 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380
 • The payment title: Psychology in Business, candidate full name
   

Cena

1850 PLN

Kontakt

Ewa Szpórnóg-Smoleń
ksb.seminars@uek.krakow.pl 
+48 12 293 55 68

Program studiów

Warsztat jej skierowany na zdobycie wiedzy i przećwiczenie narzędzi w następujących obszarach zarządzania i przywództwa:

 • Jak być liderem „pracowników wiedzy”?
 • Jak wywierać wpływ by angażować do współpracy i realizacji celów?
 • Jak tworzyć zespoły wysokiej efektywności?
 • W jaki sposób podejść do kultury organizacyjnej i kreatywności, aby osiągać pożądany poziom innowacyjności w firmie?
 • Jak tworzyć kulturę organizacyjną sprzyjającą efektywności?
 • Jak upewnić się, że nasza organizacja/zespół jest organizacją/zespołem uczącym się?

 

Metody
Zajęcia są w pełni interaktywne i zakładają wykorzystanie case study, ćwiczeń, symulacji, pracy własnej, dyskusji w podgrupach.

 

 

---

The workshop is aimed at gaining knowledge and practicing tools in the following areas of management and leadership:

 • How to be a leader of "knowledge workers"?
 • How to exert influence to engage in cooperation and achieve goals?
 • How to create high-efficiency teams?
 • How to approach the organizational culture and creativity to achieve the desired level of innovation in the company?
 • How to create an organizational culture conducive to efficiency?
 • How to ensure that our organization / team is a learning organization / team?

 

Methods
Classes are fully interactive and assume the use of case study, exercises, simulations, own work, discussions in subgroups.

 

 

Wykładowcy

 

      

dr Joanna Heidtman

Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach

Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 14 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Współzarządzający w firmie Heidtman & Piasecki, współzałożyciel Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego. Wykładowca na studiach podyplomowych SWPS, AGH, UE. Prowadzi zajęcia z psychologii społecznej, przywództwa i dynamiki grup. Realizuje projekty doradcze i rozwojowe: programy diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Jej publikacje pojawiły się w pismach naukowych Sociological Focus, Advancess in Group Processes oraz popularnonaukowych: Harvard Business Review, Coaching, Personel i Zarządzanie, ThinkTank, Newsweek Psychologia, Sens, Charaktery oraz na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z magazynami branżowymi oraz stacjami radiowymi i telewizyjnymi TVN, TVN24 i TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International, licencję Insights Discovery™ oraz certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą "Action Learning". Jej książki poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar). Jej najnowsza publikacja z 2017 r. to „SENSOTWÓRCZOŚĆ. 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i organizacji ” Wyd. MT Biznes, we współautorstwie z Piotrem Piaseckim.
     
     
 

Piotr Piasecki

Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener

Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Opracował autorską metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY. W maju 2017 ukazała się jego książka wydana przez MT Biznes „SENSOTWÓRCZOŚĆ. 7 Sposobów tworzenia wartości w zespole i organizacji” we współautorstwie z Joanną Heidtman.

 

ENGLISH VERSION: http://businessdoctors.pl/en/

Kontakt

Ewa Szpórnóg-Smoleń
e-mail: ksb.seminars@uek.krakow.pl 
tel.: +48 12 293 55 68

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin