Wykładowcy

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia na studiach MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK to doskonali specjaliści, pracownicy naukowi oraz praktycy biznesu z firm i instytucji publicznych.
 


dr Beata Buchelt

dr Beata Buchelt

Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Adiunkt (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkursu Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

WYKSZTAŁCENIE:
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

NAUKA I DYDAKTYKA:
Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

PUBLIKACJE:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288


prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski

prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski

prof. nadzw. UEK, Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:   
1997 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Makroekonomii,
profesor nadzwyczajny od 2016
(adiunkt, 2005-2016, asystent, 1997-2005)
Osiągnięcia zawodowe:    
nagroda MNiSW zespołowa za osiągnięcia naukowe, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Rektora UEK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
Udział w projektach:
kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki

WYKSZTAŁCENIE:
doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

NAUKA I DYDAKTYKA:
Obszary zainteresowań: makroekonomia gospodarki otwartej, ekonomia kursu walutowego, ekonomia integracji gospodarczej, polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej, kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących, międzynarodowy system walutowy

PUBLIKACJE:
Dąbrowski, M.A., Papież, M., Śmiech, S., (forthcoming), Uncovering the link between a flexible exchange rate and fundamentals: the case of Central and Eastern European economies, Applied Economics, https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1394974.
Dąbrowski, M.A., Wróblewska, J. (2016),
Exchange rate as shock absorber in Poland and Slovakia: BSVAR models with common serial correlation, Economic Modelling, Vol. 58: 249-262.
Dąbrowski, M.A., Śmiech, S., Papież, M. (2015), Monetary policy options for mitigating the impact of the global financial crisis on emerging market economies, Journal of International Money and Finance, Vol. 51: 409-431.

 


mgr Tomasz Dejtrowski

mgr Tomasz Dejtrowski

Director of Total Rewards – Poland, Jeronimo Martins Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Director of Human Resources, Poland (7 lat)
Total Rewards Manager, Coca-Cola Hellenic (7
lat)
PwC, Senior Consultant  (6
lat)
Cracow University of Economics (13
lat)

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Warszawski, Prawo i Administracja

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ:
wynagradzanie (total  reward)
projektowanie i wdrażanie strategii ZZL
zarządzanie zmianą
przywództwo


prof. dr hab.  Janina Filek

prof. dr hab. Janina Filek

Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:             

Poprzednio Kierownik Katedry Filozofii

Powiązania korporacyjne: współpraca z Capgemini, State Street, Danone, Tesco, Ministerstwo Rozwoju, Centrum Etyki Biznesu Akademii Koźmińskiego, FOB, Towarzystwem Prakseologicznym, MOFIN

Współpraca z instytucjami lub firmami: w ramach Seminarium CSR (UMK, FOB, Tesco, TÜV Rheinland Polska, Kompania Piwowarska)

Osiągnięcia zawodowe: nagrody naukowe rektora, organizacyjne dydaktyczne

WYKSZTAŁCENIE:

Najwyższy uzyskany stopień lub tytuł naukowy oraz nazwa uczelni: prof. zw. dr hab. UEK

NAUKA I DYDAKTYKA:

Obszary zainteresowań:  etyka biznesu, CSR, społeczna odpowiedzialność uniwersytetu, etyki zawodowe, fenomen pomocy

PUBLIKACJE:

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Akademicka  2013.

CSR: between Management Strategy and a New Paradigm of Thought, w: The True Value of  CSR, Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii? w: Etyka i ekonomia: w stronę nowego paradygmatu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2017.

PROJEKTY:

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej (2013)

Kontrowersje wokół myśli ekonomiczno-społecznej K.A. Sena (2014)

Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem (2015)

Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej (2016)

NCN: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej (2011-2013)

 


prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:   
aplikacja sądowa i egzamin sędziowski, adwokat, kierownik ponad dwudziestu programów badawczych w tym dotyczących prawa gospodarczego i europejskiego

WYKSZTAŁCENIE:
Tytuł naukowy profesora i stopnie naukowe w zakresie prawa uzyskane w postępowaniach w Uniwersytecie Jagiellońskim

NAUKA I DYDAKTYKA:
Obszary zainteresowań: prawo cywilne, handlowe, konsumenckie (w tym europejskie) i prywatne międzynarodowe.

PUBLIKACJE:
Autorka artykułów i glos, redaktor naukowy monografii i podręczników z zakresu prawa. Ponadto autorka kilkudziesięciu ekspertyz dla instytucji publicznych (m.in. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu) oraz przedsiębiorców, a także autorka stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii,  m.in.:
B. Gnela, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Warszawa 2000 r.
 B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013 r.), fragmentów opracowań zbiorowych (m.in. rozdział XX [w:] System Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 20C pod red. M. Pazdana, Warszawa 2015).
Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą rozprawę doktorską (1984 r.), nagroda Fundacji Promocji Prawa Europejskiego (2002 r.); medal SPiZ AE w Krakowie (2004 r.) za wysoki poziom zajęć dydaktycznych, oraz kilkanaście nagród Rektora UEK.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Profesor UEK (pracownik naukowo-dydaktyczny)

WYKSZTAŁCENIE:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

NAUKA I DYDAKTYKA:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysy oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

PUBLIKACJE:                                    
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

DODATKOWE INFORMACJE:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


mgr Tomasz Jachna

mgr Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Reorganizacji, TOURON Dystryubcja S.A.

PROFIL ZAWODOWY:

Menedżer i doradca biznesowy. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego zwłaszcza w obszarze zarządzania finansami. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie: rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa. Posiada praktykę w obszarze tworzenia strategii rozwoju spółek, programowania i wdrażania projektów inwestycyjnych, prowadzenia procesów restrukturyzacji, nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej.

WYKSZTAŁCENIE:

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) gdzie w 1988 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomiki Produkcji.

DOŚWIADZCENIE ZAWODOWE:

Po ukończeniu studiów był przez siedem lat pracownikiem naukowym Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od ponad dwudziestu lat pracuje jako menedżer w wielu spółkach kapitałowych. Pełnił funkcję prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansowych. Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych TAURON Dystrybucja S.A.

Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Przez wiele lat był członkiem i aktywnie uczestniczył w pracach rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Jest wykładowcą na kursie Master of Business Administration (Executive MBA) oraz innych kierunkach studiów podyplomowych prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady z zakresu: matematyki finansowej, analizy finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

PUBLIKACJE:

Jest współautorem publikacji z zakresu zarządzania finansami. Najważniejsze z nich to wydane wspólnie z prof. M.Sierpińską pozycje książkowe: „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” (wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004) oraz „Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Autor w ramach większych zespołów konsultingowych szeregu ekspertyz wykonanych na potrzeby przedsiębiorstw w szczególności w zakresie: określania strategii rozwoju, opracowania biznes planów
i planów restrukturyzacji, oceny kondycji finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE:

Egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


dr hab. Tomasz Kafel

dr hab. Tomasz Kafel

Dr nauk ekonomicznych, adiunkta w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jest doświadczonym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry o szerokich i wyróżniających się kompetencjach dydaktycznych, potwierdzanych opiniami studentów zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym studiów MBA. Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia przez dr T. Kafla zajęć dydaktycznych w języku angielskim (zarówno w macierzystej Uczelni, jak za granicą). Dr T.Kafel prowadził wykłady jako visiting professor na kilku zachodnich uczelniach, mi.: na University of Navarra (Hiszpania), University of Messina (Włochy), Anadolu University (Turcja), University of Crete (Grecja), University of Coimbra (Portugalia), a od 2009 roku współpracuje z University of  Alcala (Hiszpania), gdzie jako stypendysta Ministerstwa Edukacji Hiszpanii prowadził wykłady w ramach programu: Master en Dirección de Empresas de Turismo.
Przygotowywał analizy organizacyjne oraz strategie w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego.

W latach 2000-2003 był ekspertem lokalnym w obszarze „Zarządzanie strategiczne” w projekcie Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) realizowanego przez konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2007 roku uczestniczył w opracowaniu Projektu systemu wynagrodzeń na podstawie wartościowania pracy dla Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych S.A (współautor).

W tym samym roku brał udział w opracowaniu Planu Strategicznego dla Zakładu Górniczego PCC Rail S.A. w Jaworznie na lata 2007-2012”, (współautor).

Od  01 października 2010 roku, do dnia dzisiejszego uczestniczy (jako ekspert ds. standaryzacji)  w wypracowaniu ramowych założeń systemu akredytacji/certyfikacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES (Projekt: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej: (podzadanie 3.15) Nr projektu: POKL.01.02.00-00-005/09).

Od 2014 roku jest ekspertem ds. wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, w projekcie: „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: UDA-POKL. 05.04.02-00-G03/13-00.


Jakub Kamiński

Jakub Kamiński

Trener – Konsultant/ Nowe Motywacje Sp. z o.o., Polska

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:       
Od 2011 roku trener, konsultant z zakresu zarządzania projektami, ryzykiem, sprzedażą, obsługi klienta, zarzadzania procesami, problem solving – Nowe Motywacje Sp. z o.o..    
W latach 2013-2014 Kierownik Projektu w SEAT Polska (3 projekty – Stworzenie procesu rekrutacji opartego o gry symulacyjne, Uruchomienie procesu certyfikacji handlowców i kierowników oraz Projekt szkoleń produktowych).
W latach 2008-2011 menadżer w Grupie Onet S.A. odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój zespołów sprzedaży.
2005-2007 Dyrektor częstochowskiego oddziału Agora Sp. z o.o.
2003-2005 Dyrektor operacyjny pionu radiowego w Agora Sp. z o.o.
2001-2003 Dyrektor Generalny grupy rozgłośni radiowych Biuro Obsługi Radiowej Poznań Sp. z o.o.
1991-1999 Dziennikarz, redaktor, sekretarz redakcji w Agora Sp. z o.o.

WYKSZTAŁCENIE:
Szkoła Główna Handlowa

NAUKA I DYDAKTYKA:
Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, których celem jest podniesienie efektywności zespołów. Prowadzi certyfikację w zakresie metodyki PRINCE2® i modelu P3O®. Zarządza projektami. Doradza kierownikom projektów, menadżerom wyższego szczebla w zakresie budowania i wdrażania inicjatyw strategicznych, skutecznego tworzenia zespołów, planowania i kontrolowania zmiany w firmie. Wdraża procesy Problem Solving & Decision Making. Ma doświadczenie w modelowaniu i mapowaniu procesów.


GŁÓWNI KLIENCI:

SEAT – Volkswagen Group Polska,
JSW S.A.,
Tauron Polska Energia,
4F,
WB Electronics,
Veolia,
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
Doehler Polska, UEK


CERTYFIKATY:

• PRINCE2® Approved Trainer
• PRINCE2® Practitioner
• P3O® Practitioner
• IMPA® Level D – Certified Project Management Associate


dr inż. Wojciech Kraszewski

dr inż. Wojciech Kraszewski

Trener – Konsultant / Nowe Motywacje Sp. z o.o./Polska

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:  
Od 2004 – pracownik naukowy – adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
Kierownik projektów badawczych.
Od 2012 – trener, konsultant i kierownik projektów w branży przemysłowej – Nowe Motywacje spółka z o.o.
Kierownik Projektów strategicznych oraz budowa PMO w OTCF SA, wsparcie przy inicjowaniu projektów w spółkach z branży budowlanej i produkcyjnej o zasięgu międzynarodowym, Kierownik Projektów dla firm w obszarze IT.
2004 – 2011 – członek zespołu projektowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Współwykonawca i koordynator prac nad projektowaniem instalacji elektrycznych dla dużych obiektów przemysłowych.

WYKSZTAŁCENIE:
Doktor nauk technicznych – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Certyfikowany Kierownik Projektów PRINCE2® Practitioner.

NAUKA I DYDAKTYKA:
Autor i współautor ponad 36 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu modelowania i aplikacji pól elektromagnetycznych. Posiada jeden zgłoszony patent.
Wykładowca Zarządzania projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Zarządzania ryzykiem na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

 


prof. Pedro Leao MBA

prof. Pedro Leao MBA

AESE Business School, Portugalia

ACADEMIC:
2014 - Doctoral Preparation Course on Statistics, AESE Business School  
2008 - Post-Graduation on Renewable Energy, Lisbon Catholic University, Portugal
2006 - Executive MBA, AESE-IESE-University of Navarra, Portugal/Spain
2001 - Post-Graduation on IT Management, Lisbon Technical Institute, Portugal
1994 - Power Electronics and Magnetic Field Modelling, University of Liège, Belgium
1992 - Computer Assisted Control Systems Design, Technical University of Bratislava, Slovakia
1990 - Electrical Engineering Degree, University of Coimbra, Portugal

TEACHING:

2017 - Visiting Professor at Cracow School of Business - Cracow University of Economics
2014 - Visiting Professor at ASM -Angola School of Management, Angola
2013 - Entrepreneurship Coach for MBA Students at AESE Business School, Portugal
2012 - Senior Teaching Fellow at AESE Business School, Portugal
2011 - Head of Project Management Seminar at AESE Business School, Portugal
2010 - Case-Study Co-Author at AESE Business School, Portugal

PROFESSIONAL:

MANAGING DIRECTOR at Plenitude Energy
CEO, Pollet Water Group Portugal
CEO, Vivapower Holding Company
Board Director at Martifer Renewables
Deputy-General Manager at Eviva Energy
Head of Technology Department, Iberian Derivatives Market – OMIP
Head of Energy Market Offer Technology Dep, National Electric Grid

 


MBA Leszek Mierzwa

MBA Leszek Mierzwa

Niezależny konsultant

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Staż zawodowy ponad 30 lat, w tym:

2006 – 2017 – Dyrektor Generalny / Naczelny w KGHM Polska Miedź SA

odpowiedzialny m.in. za nadzór korporacyjny i relacje inwestorskie

oraz procesy restrukturyzacji i integracji Grupy Kapitałowej, w tym transakcje M&A;

2002 – 2006 – dyrektor nadzoru właścicielskiego w Iberia Motor Company SA;

1997 – 2016 – praca w ponad 20 radach nadzorczych w spółkach o różnej strukturze właścicielskiej (w tym, notowanych na GPW), z rożnych obszarów działalności –w większości na stanowisku przewodniczącego.

Aktualnie – członek rady nadzorczej giełdowej spółki TIM SA;

Wykładowca przedmiotu „Ład korporacyjny” na Wydz. Zarzadzania AGH w Krakowie.

WYKSZTAŁCENIE

mgr inż. – AGH Kraków, MBA Int. – KSB-UEK / St. GallenBS;

NAUKA I DYDAKTYKA

Obszary zainteresowań -problematyka ładu korporacyjnego, zarządzanie grupami kapitałowymi, praktyka funkcjonowania rad nadzorczych;

 


dr Krzysztof Misiołek

dr Krzysztof Misiołek

Dr nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOŚWIADZCENIE ZAWODOWE:

2012 maj – nadal, Instytut Allerhanda, członek zwyczajny, sekcja prawa upadłościowego
2008 – kwiecień 2009, Przewodniczący Rady Nadzorczej TINES SA
2006 lipiec – luty 2008, Przewodniczący Rady Nadzorczej ENEA S.A. w Poznaniu, jednej z czterech grup kapitałowych działających w energetyce, przedsiębiorstwo z 20 największych polskich przedsiębiorstw, pierwsza z grup energetycznych, która zadebiutowała na GPW w Warszawie
2007 VII-XII, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Agencji Rynku Energii S.A. w Warszawie
1999/luty 2000 wiceprezes zarządu, Konsorcjum Taborowe S.A. w Krakowie
1998/1999 członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Krakodlew S.A. w Krakowie
1998 prezes zarządu, Leasing 3000 sp. o.o.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:  sprawy ekonomiczno – finansowe, prawne, marketingowe


prof. UEK dr hab. Alicja Miś

prof. UEK dr hab. Alicja Miś

Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Profesor UEK (2008-obecnie)

Wybrane projekty badawcze: zarządzanie karierą, zarządzanie talentami, kobiety na rynku pracy, zarządzanie   talentami w MSP percepcja osób starszych w organizacjach.

Współpraca naukowa z Szkołą Główną Handlową, Johannes Kepler University Linz, Uniwersytetem Jagiellońskim

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

NAUKA I DYDAKTYKA:

Obszary zainteresowań: zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju w organizacji i problematykę kształtowania karier pracowniczych oraz zagadnienia metodologii nauk społecznych, w tym metod i technik badawczych wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

PUBLIKACJE:

Koncepcja rozwoju kariery w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

W górę– to jedyna droga, (coauthor), ACK UEK, Kraków 2013.

Human Resource Management in Transition. The Polish Case, (coauthor), Oficyna a Wolters Kluwer business,  Warszawa 2011.


MBA Eurico Nobre

MBA Eurico Nobre

AESE Business School, Portugalia

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Jul 2017 – Present – Managing Partner, Smith+Co Consultancy, Lisbon

Jul 2017 – Present – Partner, BIBA Venture Partners, Barcelona

Jul 2016 – Present – Chief Strategy Officer, GLD, Porto

Out 2016 – Present – Portfolio Manager, Naves Venture Capital, Lisbon

May 2014 – May 2016 – CEO, Ogilvy Portugal, Lisbon

Dec 2012 – Apr 2014 – Vice-President, Ogilvy Portugal, Lisbon

Jun 2007 – Apr 2014 – Managing Director,  OgilvyOne, Lisbon

Sep 2003 – May 2007 –Director Strategic Marketing, EMI Music, Lisbon

Oct 1999 – Aug 2003 – Business Development Director, OgilvyOne, Lisbon

Jan 1993 – Sep 1999 – Brand Manager, RTP, Lisbon

EDUCATION:

2003–2005 – MBA – AESE | IESE

2009 – Sales, Marketing & Strategy Program – Stephen M. Ross School of Business (University of Michigan)

2012–2014 – Management Development Program – WPP Academy

2011– 2012 – Master’s Degree, Business Administration and Management – Universidade Católica Portuguesa

1995–1999 – Bachelor’s Degree, Marketing – Universidade Independente

RESEARCH AND TEACHING:

2009–Present – Senior teaching Fellow, AESE

2011–2013 – Marketing Professor, Escola Superior de Comunicação Social, Lisboa

2001–2003 – Digital Marketing Professor, Catolic University, Lisboa1995–1999 – Bachelor’s Degree, Marketing – Universidade Independente

PUBLICATIONS:

“The Pedigree & Whiskas, CRM Challenge”, case study, author

"Branding and Media Metrics, teaching note, author
“Nos Alive”, case study, coordinator


Bartek Ostrowski

Bartek Ostrowski

UBS Head of Group Finance & Senior Delivery Head for EMEA-Poland, Vice-President & Treasurer at Harvard Club of Poland

EDUCATION:

Educated at Harvard Business School (Boston, MA) and Cambridge University (UK) with honors degrees in business and economics.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Prior to UBS worked in Merges and Acquisitions (M&A) Advisory as Partner at Decius Equity, in Private Equity (PE) at Cooper Wallace in London/EMEA and as Director and Vice-President in Capital Markets&European Policy Advisory at Chatham Financial. Started career at Deutsche Bank in London within Global Corporate Banking.


dr Krzysztof Pawlak

dr Krzysztof Pawlak

Head of Controlling for External Manufacturing BAYER

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Pracownik takich firm jak Nestle S.A., Hewlett-Packard, Janssen-Cilag czy Johnson&Johnson (Switzerland). Obowiązki to m.in.  Zarządzanie kategorią zakupową na poziomie globalnym, Innowacje, Third Party Manufacturing, Raw Materials.
Wieloletni współpracownik szkoły, trener, konsultant ceniony przez słuchaczy przede wszystkim za posiadana wiedzę i kompetencje.


Magdalena Petryniak

Magdalena Petryniak

CEO Story Seekers Poland // Sales & Communication Consultant & Trainer credo: "Growth based on TRUST"

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

A manager with many years of experience in management. She is a certified coach of Mike Bosworth Leadership for the Story Seekers® methodology. She has used this method running projects and workshops for companies in many countries, including USA, Singapore, Czech Republic and Poland.

For 10 years now, she has been implementing projects in marketing communication and social communication. Running her own company (Grupa SAPR) she has implemented over 50 marketing and PR campaigns for companies and institutions, coordinated a lobbying campaign, that has resulted in a change in smoke free law. For 3 years, she was head of special programmes and conferences at Harvard Business Review Polska. She was the co-creator and host at over 30 conferences with international experts of Harvard Business Review Polska – a leading speaker and presenter.

She trains and actively supports managers in the area of communication, relying on the Story Seekers® method. She has graduated from the University of Economics in Kraków, Kraków School of Business, the Leadership Programme at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in USA and the Academy of Innovations of ICAN Institute. She is actively involved in social projects


Sébastien Picard Ph. D.

Sébastien Picard Ph. D.

Assistant Professor at Normandie Management School, France

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Sébastien has extensive international experience, working as a consultant for
both multinationals (e.g. Sanofi Pasteur, China Sea Group) and entrepreneurial ventures. Recently, he was in
charge of financing and developing A-Pro Mine a Singaporean mining corporation, as well as a
corporate university that proposed training in business venture management and corporate diplomacy.

EDUCATION:
PhD in strategic management – ESCP EUROPE and Paris Panthéons-Sorbones
MCs in management Science, CNAM - IIM
MBA, CNAM - IIM

RESEARCH AND TEACHING:
Sebastien also teaches strategic management, intrapreneurship, international development and corporate
political behavior in various institutions such as EM Normandie, Sciences Po, ESCP Europe and ESSEC
Singapore.
His main research interests concern the temporal dimension of growth strategy, the political role of corporations
and the dynamic of organizational legitimacy.


prof. Michel Poté

prof. Michel Poté

Independent Higher Education Consultant

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
10 years as consultant in the Higher Education sector
Previous experience: Dean of EM Normandie (1985-1995) and Dean of ESSCA (1995-2008) Research field: Intercultural studies
Corporate interactions: Consultant to the EFMD and many Business Schools in the world

EDUCATION:
Professeur Agrégé de l’Université

RESEARCH AND TEACHING:
Publications: Author with chez Fernand Nathan,  Pergamon Press, Cambridge University Press and Oxford University Press


MBA Przemysław Powalacz

MBA Przemysław Powalacz

Prezes Zarządu Geberit Polska

DOŚWIACZENIE ZAWODOWE:
Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech. W latach 2008 – 2015 pełnił funkcję prezesa Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec i był odpowiedzialny za Region Europy Środkowo-Wschodniej, w tym za Rosję i Ukrainę. Wcześniej przez kilka lat odpowiedzialny w zarządzie Sanitec Koło za sprzedaż i marketing. Po przejęciu przez koncern Geberit Grupy Sanitec, od kwietnia 2015 zarządza polskim oddziałem korporacji jako Prezes Zarządu Geberit Polska. Mentor w programie Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, wykładowca Uniwersytetu SPWS. Prowadzi indywidualne praktyki mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania.
 
Członek kilku rad nadzorczych, m.in.: OTCF S.A. (właściciel marki 4F),  Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy Lewiatanie, członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Członek Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
 
WYKSZTAŁCENIE:
Absolwent kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka międzynarodowych programów menedżerskich, m.in. w INSEAD, London Business School, HEC oraz Harvard Business School.

prof. Ian Richardson

prof. Ian Richardson

Director of Executive Education, Stockholm University

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
Advisory Boards: Cranfield SoM; Cracow University School of Business; European Club Association (ECA)
Strategy, Leadership, Strategic Marketing, Political Communication, Public Affairs
Practitioner background as business leader in European media and internet sectors
Experience of large multinationals, national players, start-ups and consulting
Research into elite business/political networks, international public affairs and public diplomacy

 


dr Paweł Schmidt

dr Paweł Schmidt

Dyrektor Programowy - Zarządzanie Projektami, Nowe Motywacje Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Menadżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji. Uczestniczył w ponad 30 inicjatywach biznesowych jako szef programu lub projektów. Wybitny specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy AGH, wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz metodyk zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem trenerskim. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rad Nadzorczych spółek z kapitałem zagranicznym. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.


OBSZARY DZIAŁAŃ:

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz zarządzania programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysłu, automatyki i robotyki oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®, PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.
Trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją. Twórca branżowego portalu PManager.pl.


GŁÓWNI KLIENCI:

JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F


CERTYFIKATY:

 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer
 • MoP® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer
 • MSP® Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • IPMA Level C - Certified Project Manager

Ivan Yakunin

Ivan Yakunin

Head of People & Culture Operations, Global Functions and Science & Innovation at Philip Morris International

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
13 years with Philip Morris International in Ukraine, Switzerland
and Poland
10 years in Human Resources and HR/IS
Certified Coach, ILM
Certified Knowledge Manager, KMI
Project Management, Change Management, Traini

EDUCATION:
MSc in Human Resources and Training, University of Leicester, UK
Foreign Languages, Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine


dr Agnieszka Żur

dr Agnieszka Żur

Executive MBA Program Supervisor

ACADEMIC EXPERIOENCE:
19 years, PhD in management (corporate entrepreneurship)
IMD (Luasanne), Chinese University of HK, Crossroads (NGO, HK), UEK

RESEARCH AND TEACHING:
social entrepreneurship, teaching methodology, socially engaged teaching and learning, tutoring and mentoring.
Research fellow at Plymouth University
Author of numerous course programmes based on flipped classroom and social constructivist theory,
Guest lectures at Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Western Michigan University (Kalamazoo, USA), Durham University, University of College London, Plymouth University and Luton University (Great Britain), Sodertorn University (Stockholm, Sweden), Executive MBA Program Supervisor (CSB CUE)

 


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin