Krakowska Szkoła Biznesu UEK przyjęta w poczet Stowarzyszenia CEEMAN


Dodany: 22 stycznia 2018

Z radością informujemy że, 5 stycznia 2018 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została członkiem CEEMAN – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach. CEEMAN powstał w 1993 roku z myślą o rozwoju procesów zarządzania w gospodarkach państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji w zakresie zarządzania, licząca ponad 225 członków z 54 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

CEEMAN sprzyja poprawie jakości procesów zarządzania i procesów zmian poprzez rozwój edukacji, badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i innych powiązanych usług dla instytucji zorientowanych na rozwój w dziedzinie zarządzania i korporacji działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jego holistyczne podejście do zjawiska zmian i przywództwa oparte jest na innowacyjności, kreatywności i poszanowaniu dla wartości kulturowych. Aktywność stowarzyszenia CEEMAN przejawia się m.in. poprzez organizowanie seminariów, programów badawczych, warsztatów, międzynarodowych konferencji itp., dotyczących programów i instytucji edukacyjnych.

Członkostwo KSB UEK w CEEMAN to kolejne po EFMD (European Foundation for Management Development) europejskie członkostwo Szkoły w elitarnym gronie instytucji zagranicznych takich jak: CBS – Cologne Business School (Niemcy), MIB School of Management (Włochy), BI Norwegian Business School (Norwegia), Corvinus University of Budapest – Corvinus Business School (Węgry), School of Business and Economics – Maastrich University (Holandia), ESIC Business & Marketing School (Hiszpania), SBS – Swiss Business School (Szwajcaria), Salford Business School (Wielka Brytania), Gordon Institute of Business Science – University of Pretoria, University of Stellenbosh Business School (Afryka Południowa), ISEE – Instituto Superior de Administracao e Economia (Brazylia) oraz instytucji z Polski m.in.: Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii. Do tego grona dołączył również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna istniejąca na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku, oferująca ponad 80 kierunków studiów podyplomowych, studia MBA, studia podyplomowe typu MBA, menedżerskie studia dedykowane dla firm oraz kursy i szkolenia. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 800 studentów rocznie, a z jej oferty skorzystało do tej pory ponad 27 000 osób. W naszej działalności stawiamy na szeroką współpracę z otoczeniem biznesowym, dlatego kooperacja Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z CEEMAN da możliwość czerpania z doświadczeń oraz korzystania z usług tej rozległej globalnej sieci. Pozwoli to na dostarczanie wiedzy dostosowanej do potrzeb otoczenia w perspektywie długofalowej, umożliwi ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umiejętności, a tym samym osiągnięcie celów osobistych i zawodowych studentów oraz celów biznesowych podmiotów rynku.

W perspektywie funkcjonowania Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK członkostwo w stowarzyszeniu CEEMAN umożliwi przede wszystkim poddanie się międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej stowarzyszenia – IQA (International Quality Accreditation), która potwierdza najwyższą jakość prowadzonych programów. Umiejętne wykorzystanie atutu, jakim jest akredytacja otwiera dodatkowo drzwi na arenie międzynarodowej i sprzyja zwiększaniu umiędzynarodowienia naszej Uczelni, co w obecnym czasie stanowi niezwykle istotny czynnik rozwoju. Budowanie kultury internacjonalizacji uczelni wyższych jest również ważnym elementem polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które stawia na umiędzynarodowienie polskiej nauki. Krakowska Szkoła Biznesu UEK poprzez rozszerzanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami konsekwentnie realizuje cele, które zostały wyznaczone w strategii Szkoły na najbliższe lata oraz świadomie wzmacnia jakość i efektywności kształcenia.

---

We are pleased to inform you that on 5th of January 2018 Cracow School of Business at Cracow University of Economics became a new institutional member of CEEMANN – the International Association for Management Development in Dynamic Societies. CEEMAN was established in 1993 with the aim of accelerating the growth in the quality of management development in central and eastern Europe. Now it is a global network of management development institutions interested in the quality of education and innovations in this field, as well as in the broad area of subjects related to change, with more than 225 members from over 54 countries in Europe, North America, Latin America, Africa, and Asia.

With professional excellence as its aim, CEEMAN fosters the quality of management development and change processes by developing education, research, consulting, information, networking support, and other related services for management development institutions and corporations operating in transitional and dynamically changing environments. Its holistic approach to the phenomena of change and leadership development celebrates innovation, creativity and respect for cultural values. The activity of the CEEMAN association manifests itself by organizing seminars, workshops, international conferences, research programs, etc.

Cracow School of Business CUE membership in CEEMAN association is another one after EFMD (European Foundation for Management Development) European membership in an elite group of foreign institutions of higher learning such as: CBS – Cologne Business School (Germany), MIB School of Management (Italy), BI Norwegian Business School (Norway), Corvinus of University of Budapest – Corvinus Business School (Hungary), School of Business and Economics – Maastrich University (Netherlands), ESIC Business & Marketing School (Spain), SBS – Swiss Business School (Switzerland), Salford Business School (Great Britain), Gordon Institute of Business Science – University of Pretoria, University of Stellenbosh Business School (South Africa), ISEE – Instituto Superior de Administracao e Economia (Brazil) and institution from Poland: Kozminski University, SGH Warsaw School of Economics, Poznan University of Economics and Business, University of Warsaw – Faculty of Management, Wroclaw University of Economics, Gdańsk University of Technology – Faculty of Management and Economics. Cracow University of Economics has now joined this outstanding group.

Cracow School of Business CUE has been present on the market of educational services since 1991. We offer over 80 postgraduate courses including: MBA studies, managerial studies dedicated to companies, courses and trainings. Within the framework of postgraduate studies the School educates over 800 students a year, and its offer has been chosen by over 27,000 people so far. Our target is to focus on extended cooperation with the business world, therefore Cracow School of Business CUE cooperation with CEEMAN will give the opportunity to learn from and use the services of this extensive global network. This will allow to provide knowledge adjusted to the needs of the environment in the long-term perspective, will enable continuous improvement of qualifications, skills and thus achieving personal and professional goals of students and business objectives of market entities.

What is more School’s membership in CEEMAN will enable in the near future to undergo IQA – International Quality Accreditation, which confirms the highest quality of the programs. Additionally CEEMAN IQA recognition helps to strengthen the institution’s competitive advantage and positioning on national and international levels this also improves increasing internationalization of our University, which at the present time is an extremely important development factor. Building a culture of internationalization of universities is also an important element of the Ministry of Science and Higher Education policy. Cracow School of Business CSB by expanding cooperation with reputable and trustworthy national and international business and academic partners consistently pursues goals that have been set in the School's strategy for the coming years and consciously strengthens the quality and efficiency of education.

 

Pozostałe aktualności


Serdecznie gratulujemy absolwentom 11 edycji Programu International MBA!

Do grona absolwentów Programu International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dołączyło aż 29 osób!

czytaj więcej...


06.2018

Ogólne

Innowacyjny projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” z coraz większymi sukcesami na skalę krajową (WIDEO)

Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem filmu „Fundusze z Myślą o Tobie”, stworzonym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

czytaj więcej...


Executive Seminar „The Customer Experience” – Portugalia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z opinią o Executive Seminar „The Customer Experience” oraz zapraszamy na kolejną edycję we wrześniu 2018!

czytaj więcej...


Executive MBA i International MBA w TOP 10 Najlepszych Programów MBA w Polsce wg Rankingu Perspektywy MBA!

Executive MBA i International MBA znalazły się wśród Najlepszych Programów MBA w Polsce według Rankingu Perspektywy MBA!

czytaj więcej...


06.2018

Ogólne

Krakowska Szkoła Biznesu UEK uzyskała dofinansowanie MNiSW do akredytacji zagranicznych

Pragniemy poinformować, że dnia 22 maja 2018 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził wnioski złożone przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, w  ramach projektu  pozakonkursowego pt. „Akredytacje zagraniczne” w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które Szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości prawie 650 000 PLN.

czytaj więcej...


06.2018

Ogólne

Cracow School of Business became a partner of PAM Summit Conference. Don't miss that event!

The aim of this conference is to exchange experiences between people not only working on projects but also interested in Business Analysis and Project Management

czytaj więcej...


XIV Międzynarodowy Kongres MBA już za nami!

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, patronom honorowym, medialnym, partnerom oraz uczestnikom Kongresu.

czytaj więcej...


Dziękujemy za udział w Dniu Otwartym Studiów MBA 2018!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Dnia Otwartego Studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK!

czytaj więcej...


03.2018

Ogólne

Dzień Otwarty Studiów MBA 18.05.2018

Uczestnicy Dnia Otwartego Studiów MBA (18.05.2018), którzy do 31 maja 2018 zdecydują się na podjęcie studiów MBA w KSB UEK oraz prześlą komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, oferujemy rabat w wysokości 10% wartości czesnego!

czytaj więcej...


03.2018

Ogólne

Krakowska Szkoła Biznesu UEK otrzymała Order Finansowy 2017 w kategorii Edukacja za działalność badawczo-dydaktyczną

Magazyn ekonominczy Home&Market przyznał doroczne Ordery Finansowe firmom i instytucjom oferującym najlepsze produkty i usługi w 2017 roku.

czytaj więcej...


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin