Klauzula informacyjna (do procesu rekrutacji)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny
  w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: dr Mariusz Rozwadowski, adres e-mail: ido.rodo@uek.krakow.pl
 3. Pani / Pana dane osobowe, podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia Pani / Pana na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z art. 6 ust.1 pkt c) RODO
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
  w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan przyjęta/-y na studia, przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji,
  • w przypadku przyjęcia na studia przez okres realizacji toku studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 3. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Pani / Pana w procesie rekrutacji.

Zaktualizowano: 25 maja 2018

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin