Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA

 

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowywww.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Program obsługiwany jest przez powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla siedziby zakładu pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy, która jest przeznaczona na definiowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Każdy pracodawca zatrudniający minimum jednego pracownika może się starać o dofinansowanie jego szkolenia lub szkolenia jego pracownika.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

2. Ogólnopolski Program Edukacji Narodowej (OPEN)www.open.frp.pl

Fundusz pożyczkowy udzielany na szkolenia i studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia.

Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

 

3. „Pożyczki na kształcenie”, www.inwestujwrozwoj.pl

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowego umorzenia) dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł, możliwe jest sfinansowanie całkowitych kosztów studiów. Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

 

4. Lokalne Agencje Rozwoju Regionalnego (np. MARR, TARR) - https://www.marr.pl/dotacje-na-doradztwo-i-szkolenia/

Instytucje działające na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm,zapewniające pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową.

Wzmacniają kompetencje przedsiębiorców i kadr biznesu oferując specjalistyczne szkolenia oraz dofinansowania do usług szkoleniowych lub studiów podyplomowych.

 

5. Wojewódzkie / Powiatowe Urzędy Pracy

Dofinansowanie do usług szkoleniowych i studiów podyplomowych. Ze względu na cykliczne zmiany w wytycznych programów, nie jest możliwe jednoznaczne określenie kryteriów jakie musi spełnić kandydat oraz wysokości otrzymanego wsparcia. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin