MBA in Corporate Management

Oczekiwane Efekty Kształcenia – nabywane kompetencje

Absolwenci programu MBA ze specjalnością Corporate Management znają aktualne uwarunkowania zarządzania, potrafią zastosować zdobytą wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań pracy menedżera, finansów przedsiębiorstwa i rewizji finansowej. Znają kulturowe uwarunkowania procesu zarządzania oraz znaczenie relacji w budowie marki i nowoczesnym marketingu. Ponadto absolwenci programu zdobywają umiejętność analizowania zagadnień prawnych z zakresu prawa gospodarczego, rynku kapitałowego, prawa pracy, prawa gospodarczego Unii Europejskiej i zasad jego stanowienia.

Ukończenie programu pozwala doskonale orientować się w zasadach zarządzania projektem, innowacyjnością oraz zastosować narzędzia informatyczne w procesie zarządzania. Absolwenci znają zasady ładu korporacyjnego, podstawy rachunkowości zarządczej i rewizji finansowej, a także otrzymują pakiet wsparcia w zakresie kompetencji miękkich i zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządzania rozwojem osobistym.

Na koniec absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów typu MBA ze specjalnością: Corporate Management oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Studia przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z zapisami art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin