MBA in General Management

Kryteria przyjęć:


  • słuchaczami studiów mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • posiadać doświadczenie zawodowe (minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym).

Etapy rekrutacji:


  • założenie konta na irk.uek.krakow.pl oraz uzupełnienie formularza osobowego na irk,
  • wpłata opłaty rekrutacyjnej -  w tytule przelewu prosimy o wpisanie: Rekrutacja KSB UEK
  • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy uzupełnić kartę zgłoszenia (plik do pobrania), (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę). Opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona przez firmę wraz z opłatą za I semestr studiów,
  • rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak działanie siły wyższej, zagrożenie epidemiczne lub zmiany obowiązujących aktów prawnych czy wewnętrznych uregulowań Uczelni, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania, w tym wprowadzenia zmian w planie studiów, harmonogramie zajęć, wydłużeniu okresu studiów lub przeprowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki.

Dofinansowanie:


Możliwości dofinansowania studiów podyplomowych oraz studiów MBA: (Kliknij po więcej informacji)

 

Akty prawne:


  1. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (plik do pobrania)
  2. Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - tekst jednolity (plik do pobrania)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin