Rekrutacja

Rekrutacja


Program International MBA realizowany w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie jest skierowany do menedżerów najwyższych szczebli.  Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej trzyletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Prosimy również o dostarczenie dwóch listów opiniujących. Od kandydata na studia MBA wymaga się nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi członkami Programu.
 

Kandydat na studia MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
  • posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na pozycji managerskiej.

 

 SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA W PROGRAMIE!!!
     POCZĄTEK ZAJĘĆ:
 
Więcej informacji: imba@uek.krakow.pl
PAŹDZIERNIK 2019

 

Etapy rekrutacji:

 

REJESTRACJA

Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.

 


 

WERYFIKACJA KANDYDATA

Weryfikacja aplikacji online kandydata przez Menedżera Programu, który potwierdza przyjęcie aplikacji drogą mailową.

 


 

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • podpisany kwestionariusz kandydata
  • aktualne CV
  • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
  • karta zgłoszenia na studia MBA – w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN
  • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 

 

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.

 


 

LISTY REKOMENDUJĄCE

Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.

 


 

EGZAMIN REKRUTACYJNY

Egzamin wstępny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT). Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

 


 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele władz Uczelni i Szkoły (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, Kanclerz UEK, Dyrektor KSB), przedstawiciel środowiska biznesowego, przedstawiciel absolwentów MBA (Prezes Klubu KSB Alumni MBA), Członek/Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia KSB UEK, Dyrektor Programu i Menedżer Programu MBA.

 


 

DECYZJA

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.

 


 

INFORMACJA O WYNIKU

Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin