Co wyróżnia program


Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji zarządzcych w sektorze IT oraz pionach technologicznych i inżynieryjnych w firmach z różnych branż. Wiodącym celem programu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w rozwijaniu kariery na ścieżce menedżerskiej w branży IT oraz technologicznej. Celem studiów jest edukacja dyrektorów, menedżerów i liderów w dziedzinach nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, strategii zarządzania organizacją, budowania kultury innowacji opartej na autonomii, zaufaniu i transparentności.


Prestiż Dyplomu


Absolwenci otrzymują dyplom wydany przez renomowaną instytucję edukacyjną, kształcącą na światowym poziomie – Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA IT oraz transkrypt ocen.


KONGRES MBA


W Szkole działa Klub KSB Alumni MBA. Ponadto Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest jedyną szkołą w Polsce, która organizuje corocznie Międzynarodowy Kongres MBA. Kongres skupia osoby związane ze studiami MBA, środowiskiem akademickim oraz biznesowym, które aktywnie uczestnicząc w tych wydarzeniach, tworzą platformę naukowo-biznesową, umożliwiającą wymianę doświadczeń. Wiedza o najnowszych trendach w gospodarce, przekazywana podczas spotkań, pozwala studentom i absolwentom podążać za zmianami w dziedzinie zarządzania.


Wydarzenia Towarzyszące


Wszystkim studentom zapewniamy miejsca na dedykowanych spotkaniach zogniskowanych wokół tematyki zarządzania organizacją IT, przywództwa w branży tech, budowania kultury organizacyjnej w oparciu o Agile i Lean oraz rozwoju produktu i zespołów wysokoefektywnych gromadzących:

  • liderów branży IT z dużych organizacji, software house’ów oraz startup'ów

  • CEO, dyrektorów, managerów, ekspertów i praktyków biznesowych

prowadzonych w formie dyskusji panelowych, debat z publicznością, prelekcji oraz warsztatów. Szczegóły wydarzeń będą na bieżąco uaktualniane na naszej stronie internetowej.


Wykłady Gościnne


Podstawowy program studiów wzbogaciliśmy o wykłady gościnne prowadzone przez ekspertów oraz liderów branży nowych technologii. Szczegóły i opisy wykładów gościnnych publikować będziemy na bieżąco w dedykowanej sekcji naszego bloga.


Partnerzy Kierunku

Program wspierają firmy i organizację należące do sektora IT, którym przyświeca ten sam cel, co organizatorom studiów  MBA IT KSB UEK. Wspólne działanie motywują edukacją dyrektorów, menedżerów i liderów w dziedzinach nowoczesnego przywództwa, trendów technologicznych, strategii zarządzania organizacją, budowaniem kultury innowacji opartej na autonomii, zaufaniu i transparentności.

Freenovation

Hitachi Vantara Polska

Sabre Polska


Wiedza i Umiejętności


Absolwent studiów ma wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania organizacją i budowania jej przewagi konkurencyjnej w oparciu o IT oraz kulturę innowacji. Zna teorie, metody i narzędzia, które są kluczowe w realizowaniu funkcji przywódczych w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: zarządzanie zmianą, transformacja cyfrowa, budowanie i zarządzanie zespołami wysokoefektywnymi, kształtowanie kultury organizacyjnej. Zna i rozumie teorie, metody, techniki i narzędzia w zakresie zarządzania projektem, programem, portfolio oraz rozwojem produktu z uwzględnieniem filozofii Lean oraz Agile w kontekście lokalnym, międzynarodowym i globalnym. Rozumie zakres współczesnych i przyszłych wyzwań zarządzania organizacjami IT oraz pionami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji, rozwoju talentów i technologii.

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do świadomego i celowego budowania przewagi konkurencyjnej organizacji w oparciu o IT oraz kulturę organizacyjną. Potrafi prawidłowo selekcjonować, interpretować i analizować informacje, aby wyjaśniać zjawiska oraz procesy w zmiennym, dynamicznym i niepewnym środowisku zarządzania IT. Rozumie w jaki sposób dobierać i stosować właściwe metody, narzędzia, systemy i platformy komunikacji oraz prezentacji dla różnych grup interesariuszy. Potrafi skutecznie przeprowadzić organizację przez zmianę i efektywnie komunikować się w kryzysie oraz merytorycznie i celowo wdrażać stopniowo transformację technologiczną i cyfrową w wybranych pionach lub w całej organizacji. Wie jak budować, angażować i motywować do pracy zespoły samoorganizujące się, działające w oparciu o kulturę zaufania, szacunku, transparentności, informacji zwrotnej oraz różnorodności.

Kończący studia są gotowi do kierowania organizacją IT lub pionem technologicznym z uwzględnieniem świadomego budowania marki pracodawcy odpowiedzialnego społecznie oraz gotowego na przyszłość w kontekście trendów technologicznych, organizacyjnych i zarządczych. Rozumieją znaczenie wiedzy, wymiany, doświadczenia, dobrych praktyk i współpracy w rozwiązywaniu problemów biznesowych charakterystycznych dla sektora IT oraz Tech.


Rozwój Zawodowy


Studia MBA IT przygotowują do pełnienia ról liderskich i strategicznych w organizacjach IT:

  • IT Manager / Dyrektor IT

  • Software Engineering Director

  • Product Development Director

  • VP of IT / VP of Technology / VP of Engineering

  • Managing Director / Country Manager


Relacje i Networking


Uczestnicy studiów IT Business Management otrzymują dostęp do sieci ekspertów oraz osób pracujących na stanowiskach związanych z programem studiów. Dla wielu studentów studia stają się początkiem nowych wyzwań zawodowych.


 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin