Rekrutacja

Studia MBA KSB + Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do młodych ludzi bez doświadczenia menedżerskiego, pragnących tworzyć swoją karierę w międzynarodowym świecie biznesu.

 
Pytania związane z rekrutacją prosimy kierować do Biura Studiów MBA e-mailem: cmba@uek.krakow.pl lub tel: 012 293 75 53.
 
Kandydat na studia MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:
 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego
 • posiadać doświadczenie zawodowe (minimum roczny staż pracy, bez konieczności pełnienia funkcji kierowniczych)
 

 

Etapy rekrutacji:

 

I. 

rejestracja

Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.


 

II.

weryfikacja kandydata

Weryfikacja kandydata przez Koordynatora Programu MBA


 

III.

złożenie wymaganych dokumentów

 • podanie/list motywacyjny (w j. angielskim)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu (oryginały do wglądu)
 • podpisany kwestionariusz kandydata
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • karta zgłoszenia na studia MBA – w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • 2 fotografie formatu legitymacyjnego
   

 

IV.

weryfikacja dokumentów

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.
 


 

V.

dostarczenie dodatkowych dokumentów

Dostarczenie:


 

VI.

egzamin rekrutacyjny

Egzamin wstępny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT). Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Posiadanie certyfikatów potwierdzających odpowiedni stopień znajomości języka angielskiego może zwolnić z egzaminu GMAT tak jak dyplom ukończenia studiów wyższych, gdzie językiem wykładowym był język angielski. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

Z egzaminu rekrutacyjnego zwolnieni są kandydaci:

 • pochodzący z krajów, gdzie urzędowym językiem jest angielski
 • posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych realizowanych w języku angielskim
 • posiadający certyfikat językowy:

TOEFL iBt – min. 90 punktów
IELTS – min. level 6
TOEIC – min. 785 punktów
FCE – min. wynik A
CAE – bez względu na wynik
CPE – bez względu na wynik

 


 

VII.

rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele władz Uczelni i Szkoły (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, Kanclerz UEK, Dyrektor KSB UEK), przedstawiciel środowiska biznesowego, przedstawiciel absolwentów MBA (Prezes Klubu KSB Alumni MBA), Koordynator ds. Jakości Kształcenia KSB UEK, Koordynator Merytoryczny i Koordynator Administracyjny Programu MBA.
 


 

VIII.

decyzja Komisji Rekrutacyjnej

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.
 


 

IX.

informacja o wyniku rekrutacji

Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin