Rekrutacja

Rekrutacja


Studia MBA KSB + Master realizowane w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK skierowane są do osób aspirujących do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Kandydat na studia MBA musi spełnić następujące wymagania formalne:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego,
 • posiadać doświadczenie zawodowe (minimum roczny staż pracy, bez konieczności pełnienia funkcji kierowniczych).

 

 
 
 
 
Więcej informacji: cmba@uek.krakow.pl
 

 

Etapy rekrutacji:

 

REJESTRACJA

Rejestracja przez stronę internetową i wypełnienie kwestionariusza kandydata.

 


 

WERYFIKACJA KANDYDATA

Weryfikacja aplikacji online kandydata przez Koordynatora Administracyjnego, który potwierdza przyjęcie aplikacji drogą mailową.

 


 

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • podanie, list motywacyjny (w j. angielskim)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • podpisany kwestionariusz kandydata
 • aktualne CV
 • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • karta zgłoszenia na studia MBA – w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 200 EUR lub 850 PLN
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • 1 fotografia formatu legitymacyjnego
 

 

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.

 


 

LISTY REKOMENDUJĄCE

Dostarczenie:

 


 

EGZAMIN REKRUTACYJNY

Egzamin wstępny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT). Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

Z egzaminu rekrutacyjnego zwolnieni są kandydaci:

 • pochodzący z krajów, gdzie urzędowym językiem jest angielski
 • posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych realizowanych w języku angielskim
 • posiadający certyfikat językowy:

TOEFL iBt – min. 90 punktów
IELTS – min. level 6
TOEIC – min. 785 punktów
FCE – min. wynik A
CAE – bez względu na wynik
CPE – bez względu na wynik

 


 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele władz Uczelni i Szkoły (Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, Kanclerz UEK, Dyrektor KSB), przedstawiciel środowiska biznesowego, przedstawiciel absolwentów MBA (Prezes Klubu KSB Alumni MBA), Koordynator ds. Jakości Kształcenia KSB UEK, Koordynator Merytoryczny i Koordynator Administracyjny Programu MBA.

 


 

DECYZJA

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA.

 


 

INFORMACJA O WYNIKU

Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego o jego przyjęciu na studia MBA.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin