Projekty NBP

Konferencja 20-21 czerwca 2015 r.

 

          
 

          


W dniach 20-21 czerwca miała miejsce konferencja kończąca projekt edukacyjny "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" prowadzonej wspólnie przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Narodowy Bank Polski. Konferencja została otwarta przez Dyrektora KSB dr hab Piotra Bułę oraz przedstawiciela NBP, Panią Jolantę Calik-Bączkowską. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Prof. dr hab. Jan Czekaj nt. "Aktualnych problemów wejścia Polski do strefy euro". Po ciekawym wystąpieniu wywiązała się żywa dyskusja dotycząca problemów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Grecji. Kolejne wystąpienia inauguracyjne wygłosili - Pani dr Marta Wajda-Lichy nt. "Makroekonomiczne konsekwencje nadmiernych nadwyżek na rachunkach obrotów bieżących w krajach strefy euro" oraz dr Piotr Karaś nt. "Droga Polski do strefy euro. Perspektywa banku centralnego". Bieżące problemy strefy euro oraz napięcia w sytuacji politycznej na świecie spowodowały, że każdemu wystąpieniu towarzyszyły liczne pytania z sali.

W kolejnych sesjach wyniki swoich prac prezentowali studenci. Prowadzący sesje oraz obserwatorzy z zadowoleniem wysłuchali interesujących wystąpień studentów, które cechowały się wysokim poziom merytorycznym. Słuchacze studiów podyplomowych poruszali różne zagadnienia związane z mechanizmami funkcjonowania strefy euro, co widoczne jest w prezentowanych poniżej pracach. Komitet organizacyjny konferencji za najlepsze wystąpienie i pracę uznał pracę Pana Marcina Hołoty nt. "Poziom zadłużenia i deficyty budżetowe instytucji szczebla rządowego i samorządowego w krajach UE – czyli, na jakim poziomie generowany jest problem nadmiernych deficytów budżetowych?". Panu Marcinowi serdecznie gratulujemy.

W przyszłości, tj. od października planujemy kolejną, już VII edycję studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", zapraszamy chętnych studentów. Jednocześnie składamy podziękowania Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie, bez którego realizacja tego projektu nie byłaby możliwa.

 

Najlepsze i najciekawsze prace końcowe: