Rekrutacja

Ostatnia szansa, aby zapisać się na studia podyplomowe!

Rekrutacja trwa do 2 października 2020r.

Poniżej lista najchętniej wybieranych kierunków, na które wciąż przyjmujemy kandydatów.


- Controlling i finanse przedsiębiorstw

- Data Science. Metody, narzędzia, zastosowania.

- Kadry i płace

- MBA in Community Management

- MBA in Public Management

- Psychologia w biznesie

- Rachunkowość i finanse (dla początkujących)

- Szacowanie nieruchomości

- Zarządzanie projektami innowacyjnymi

- Zarządzanie projektami

- Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie typu MBA

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

 


Kryteria przyjęć:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji:

 

I etap 

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły.
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 200 zł na konto 
  Alior Bank SA 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380 - w tytule wpłaty proszę podać numer ankiety. W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać imię i nazwisko słuchacza.
  Uwaga: to konto przeznaczone jest tylko do wpłat:
  • opłaty rekrutacyjnej,
  • wpłat czesnego dokonywanych przez firmy i instytucje.
  • Osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

 

II etap

złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Krakowskiej Szkoły Biznesu

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy (logowanie do systemu),
 • potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę)
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).
 

 

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście do Biura Studiów Podyplomowych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Biuro Studiów Podyplomowych, pawilon E, pokój 078, parter (wejście przez pawilon C). Można również przesłać skany dokumentów na mail ksb@uek.krakow.pl (oryginały powinny być dostarczone przez rozpoczęciem pierwszych zajęć). 

Uwaga: przyjęcie na studia nastąpi po wpłacie opłaty rekrutacyjnej oraz po złożeniu lub przesłaniu kompletnych dokumentów do Biura Szkoły. Samo wypełnienie ankiety aplikacyjnej nie skutkuje przyjęciem na studia.

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które złożyły komplet dokumentów wyślemy e-mail z  informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku. 

Po otrzymaniu harmonogramu opłat należy dokonać wpłat za studia zgodnie z podanymi terminami. Informacje o stanie rozliczeń z Uniwersytetem należy sprawdzać na stronie www.uek.krakow.pl/wd. Hasłem startowym są 4 ostatnie cyfry numeru PESEL. Informacja ta jest dostępna po otrzymaniu pisma potwierdzającego przyjęcie na studia podyplomowe.


 

Dni i godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią:

 • w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
 • w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.
 • w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.10 (tylko na kierunku: Szacowanie nieruchomości).

W wyjątkowych przypadkach zajęcia odbywają się:

 • w soboty w godzinach od 13.00 do 19.00,
 • w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.00.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zaistnienia sytuacji zagrożenia dla zdrowia lub życia słuchaczy bądź innych osób uczestniczących w procesie kształcenia lub wprowadzenia bądź zmiany obowiązujących aktów prawnych, zaleceń czy wewnętrznych uregulowań Uczelni związanych z sytuacją epidemiologiczną, a mających wpływ na funkcjonowanie jednostki, kierownik jednostki może podjąć decyzję o zmianie organizacji studiów w trakcie ich trwania, w tym wprowadzenia zmian w planie studiów, harmonogramie zajęć, przesunięciu zajęć, wydłużeniu okresu studiów lub przeprowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Zmiany te mogą być konsultowane ze słuchaczami, przy czym ostateczną decyzję w przedmiocie zmian podejmuje kierownik jednostki.


Wysokość czesnego za studia podyplomowe:


Aktualny wykaz cen poszczególnych kierunków studiów podyplomowych: (plik do pobrania)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin