Wykładowcy


Arkadiusz Burnos - Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności. Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych. Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Ekspert w zakresie zarządzania działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Przeprowadził dziesiątki kompleksowych audytów operacyjnych zarządzania technicznego i UR oraz działalności systemów produkcyjnych i transportowych. Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.

Posiada wykształcenie techniczne i managerskie jednoczenie – Ukończony Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczenicie oraz Studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Manchester Metropolitan University. Jako ekspert realizował dedykowane projekty doradcze i szkoleniowe dla wielu znanych firm i organizacji, m.in.: CERN, Grupa Lotos, Grupa Azoty, KGHM, Indesit, ICT, ArcticPaper, Polpharma, Polfa Warszawa, Mondelez… oraz wielu innych znanych i szanowanych organizacji. Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych w wielu branżach. Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM. Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FRACAS, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems (KPI), Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.
Jako praktyk biznesowy jest wykładowcą na jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów MBA oraz Executive MBA w Środkowej Europie – prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Wykłady prowadzi w języku angielskim i polskim.


Krzysztof Biel - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca, konsultant i  trener; certyfikowany team coach (Erickson College). Jego doświadczenie szkoleniowe obejmuje zarówno pracę ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych, jak i liczne treningi realizowane dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Doradca i konsultant w  zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności interpersonalnych, w szczególności z zakresu porozumiewania interpersonalnego, komunikowania się w  sytuacjach psychologicznie trudnych, komunikacji wewnętrznej w  organizacji, rozwiązywania konfliktów i technik negocjowania. Twórca i  realizator filmów szkoleniowych, a także innych materiałów multimedialnych


Agnieszka Flis - ukończyła Psychologię oraz Studium ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim; absolwentka trzyletniego programu szkolenia trenerów i konsultantów zarządzania MATRIK organizowanego przez Manchester Federal School of Business & Management oraz British Council; uzyskała międzynarodowy certyfikat Trenera i Konsultanta wydany przez THAMES VALLEY UNIVERSITY z Wielkiej Brytanii; jako jedna z pierwszych w Polsce została akredytowana w metodzie INSIGHTS Learning & Development Ltd. (2001, 2008, 2011); Absolwentka programu Leadership prowadzonego przez Harvard Business Review (2012, 2013); Certyfikowana w metodzie AGILE – "Agile Project Management Foundation".

Doświadczenie: Od 1993 roku Partner i Konsultant w firmie Advisory Group TEST Human Resources (www.testhr.pl i www.RaportPlacowy.pl), jednej z najstarszych polskich firm konsultingowych w kraju, uhonorowanej Statuetką Najbardziej Poszukiwanej Firmy Doradztwa Personalnego i Exceutive Search Firm of the Year 2015; Zajmuje się dwoma obszarami: konsultingiem HR, szkoleniami menedżerskimi i HR oraz działalnością PR (wystąpienia podczas największych wydarzeń z branży HR, publikacje, współpraca z uczelniami).
Publikacje: Współautorka książek: „Outplacement” (Wydawnictwo Akade) oraz „Coaching” (Wydawnictwo Wolter & Kluwer), „Doradztwo zawodowe” (WSE). Autorka kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej: Harvard Buisness Review, Personel, Personel Plus oraz w uniwersyteckich wydawnictwach naukowych;

Od 1997r. wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi), Uniwersytecie Ekonomicznym (Studia Menedżerskie, Psychologia w biznesie), Akademii Górniczo-Hutniczej (Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi). Pomysłodawca i opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Tischnera;
Główne obszary konsultingu i szkoleń: strategia personalna, modele kompetencji, systemy ocen okresowych, ocena 360⁰, Assessment/Development Center, audyt personelu, rekrutacja i selekcja, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, zarządzanie wiekiem, procedury HR, budowanie i zarządzanie zespołami, metoda Insights, badania nastrojów i satysfakcji pracowników oraz outplacement.


Prof. dr hab. Bogusława Gnela - ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1978 r. W tym samym roku rozpoczęła aplikację sędziowską. W 1980 r. zdała egzamin sędziowski. Od października 1982 roku została zatrudniona w Katedrze Prawa UEK. W 1983 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany jej uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uchwałą tej samej Rady w 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W czerwcu 2001 r. została profesorem nadzwyczajnym UEK i kierownikiem Katedry Prawa (od marca 2000 r. pełniła obowiązki kierownika tej Katedry). W 2014 r. uzyskała tytuł profesora nauk prawnych. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana Wydziału Finansów UEK. Adwokat.

Udział w organizacjach i zespołach naukowych:
•    członek Zespołu Specjalistów ds. Przygotowania Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej.
•    Konkurencji (zaw. Urzędu Antymonopolowego Delegatura w Krakowie z 28 maja 1991 r.).
•    stały ekspert prawny Biura ds. Integracji Europejskiej Urzędu Rady Ministrów (1992 r.).
•    ekspert prawny Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu (od 2000 r.).
•    członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie (od 1999 – od stycznia 2004 r. i nadal - wiceprzewodnicząca tej Komisji, oraz w kadencji 2007 – 2010 (uchwała z dnia 25 stycznia 2007) - wiceprzewodnicząca tej Komisji.
• udział w pracach zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (od marca 2004 r.).
• wiceprzewodnicząca Rady Naukowej CLPO w Krakowie (do 1 stycznia 2005 r.).

Wykłady dla praktyków, urzędników, lub przedstawicieli wolnych zawodów:
•    Wykłady m.in. dla kadry kierowniczej PZU S.A. (Prawo gospodarcze 2003), dla pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ (Spółki handlowe ze szczególnym uwzględnieniem spółki z o.o. - 2003), dla pracowników Inspekcji Handlowej, dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dla radców prawnych PKO BP S.A. (Prawo wspólnotowe -18.11.2003), dla sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie (Prawo konsumenckie - Rabka-Zdrój, 2.XII.2004 r.), dla sędziów sądów powszechnych i dla prokuratorów („Odpowiedzialność za produkt” oraz „Umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa” - Polska Akademia Nauk – Warszawa 2007, wykład (szkolenie) dla pracowników HSBC Bank plc Kraków Business Park 200, nt. Zabezpieczenia kredytu bankowego”, wygłoszony w dniu 14 lica 2010 r. w Zabierzowie.


Maciej Gnela - doświadczenie zawodowe:
2001 – 2005   Własna działalność gospodarcza. Profil handlowy.
2005 – 2006 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, starszy specjalista.
2006 – 2007 Południowy Koncern Energetyczny S.A. (obecnie: Tauron Wytwarzanie S.A.) w Katowicach, doradca wiceprezesa ds. strategii i rozwoju.
2007 – Energetyka Południe S.A. w Katowicach (obecnie Tauron Polska Energia S.A.), Dyrektor ds. Administracyjnych (pełnomocnik).
2007 –  2008 Energetyka Cieplna w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2008 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, członek komisji problemowych organizacji, wykładowca, ekspert prawny. Autor podręczników z zakresu nauk prawnych dla księgowych
2007 – 2013 Zespół Ekspertów Menager spółka cywilna J.i E. Pelczar, ekspert ds. prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych.
2010 – 2012 aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.
2011 – 2012 Bank Spółdzielczy w Zatorze, wykłady z zakresu prawa cywilnego, handlowego, wzorców umownych, ochrony danych osobowych.
2014 –  CRIF Sp. z o.o. – cykl szkoleń dla pracowników z zakresu prawa spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych; prawa ochrony danych osobowych; prawa upadłościowego i naprawczego.   

Zakres prawa gospodarczego:
Modelowanie odpowiedzialności osobistej i majątkowej za zaciągnięte zobowiązania w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Tryby i forma szczególna zawierania umów handlowych. Przedawnienie roszczeń majątkowych. Weryfikacja wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o dane rejestrowe.


Artur Hołda - prof. UEK, dr hab. nauk ekonomicznych, w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej otrzymał w 2001 roku i 2005 roku nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie II stopnia, natomiast w 2006 roku otrzymał nagrodę I stopnia. W roku 2007 otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych jak np.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Jego zainteresowania zawodowe związane są z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą oraz z wykorzystaniem programów komputerowych w rachunkowości. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.


Andrzej Jaki – dr hab. nauk ekonomicznych. W 1996 obronił pracę doktorskąpt. „System pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa, a w 2013 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa". Autor bądź współautor publikacji książkowych, artykułów naukowych, referatów naukowych publikowanych w materiałach konferencyjnych, prac naukowo-badawczych niepublikowanych oraz prac ekspercko-wdrożeniowych wykonanych na rzecz praktyki gospodarczej z zakresu problematyki: metod wyceny przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw oraz ekonomiki, finansów i analizy ekonomicznej przedsiębiorstw.


Krzysztof Misiołek  - dr nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Doświadczenia zawodowe: 2012maj –nadal, Instytut Allerhanda, członek zwyczajny, sekcja prawa upadłościowego
2008 –kwiecień 2009, Przewodniczący Rady Nadzorczej TINES SA
2006 lipiec  – luty 2008, Przewodniczący Rady Nadzorczej ENEA S.A. w Poznaniu, jednej z czterech grup kapitałowych działających w energetyce, przedsiębiorstwo z 20 największych polskich przedsiębiorstw, pierwsza z grup energetycznych, która zadebiutowała na GPW w Warszawie
2007 VII-XII ,  Przewodniczący Rady Nadzorczej, Agencji Rynku Energii S.A. w Warszawie
1999/luty 2000 wiceprezes zarządu, Konsorcjum Taborowe S.A. w Krakowie
Odpowiedzialność: sprawy ekonomiczno – finansowe, prawne, marketingowe
1998/1999 członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Krakodlew S.A. w Krakowie
1998 prezes zarządu, Leasing 3000 sp. o.o.


Tomasz Kafel - dr hab. nauk ekonomicznych pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania. Jest doświadczonym pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry o szerokich i wyróżniających się kompetencjach dydaktycznych, potwierdzanych opiniami studentów zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, jak również słuchaczy Studiów Podyplomowych, w tym studiów MBA. Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia przez dr T. Kafla zajęć dydaktycznych w języku angielskim (zarówno w macierzystej Uczelni, jak za granicą). Dr T.Kafel prowadził wykłady jako visiting professor na kilku zachodnich uczelniach, mi.: na University of Navarra (Hiszpania), University of Messina (Włochy), Anadolu University (Turcja), University of Crete (Grecja), University of Coimbra (Portugalia), a od 2009 roku współpracuje z University of  Alcala (Hiszpania), gdzie jako stypendysta Ministerstwa Edukacji Hiszpanii prowadził wykłady w ramach programu: Master en Dirección de Empresas de Turismo.

Przygotowywał analizy organizacyjne oraz strategie w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. W latach 2000-2003 był ekspertem lokalnym w obszarze „Zarządzanie strategiczne” w projekcie Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) realizowanego przez konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2007r uczestniczył w opracowaniu Projektu systemu wynagrodzeń na podstawie wartościowania pracy dla Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych S.A (współautor). W tym samym roku brał udział w opracowaniu Planu Strategicznego dla Zakładu Górniczego PCC Rail S.A. w Jaworznie na lata 2007 - 2012”, (współautor). Od  01 października 2010, do dnia dzisiejszego uczestniczy (jako ekspert ds. standaryzacji)  w wypracowaniu ramowych założeń systemu akredytacji/certyfikacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej AKSES (Projekt: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej: (podzadanie 3.15) Nr projektu: POKL.01.02.00-00-005/09). Od 2014 roku jest ekspertem ds. wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, w projekcie: „Jedność w rozmaitości – rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy: UDA-POKL. 05.04.02-00-G03/13-00.


Janusz Nesterak -  doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesow biznesowych, wspieraniem procesow zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową oraz procesami zarządzania strategicznego.

Jest autorem 170 publikacji, głownie z zakresu finansow przedsiębiorstw oraz controllingu zarządczego. Autor lub wspołautor m.in. książek: Controlling– system oceny centrów odpowiedzialności, Controlling – novodobỳ systém riadenia podniku, Finanse firm – długoterminowe zarządzanie finansami, wspołredaktor
m.in. Performance Management. Concepts and methods oraz Performance Management. Implementation in business and non-profit organisations.

Prowadził liczne seminaria: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. Praktyczne narzędzia”, „Ocena i finansowanie projektow inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach”, „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – Value Based Management. Metodyka i narzędzia”, „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wynikow i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw” i inne.

Realizuje projekty doradcze m.in. w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w rożnych obszarach funkcjonalnych, wdrożenia controllingu zarządczego do przedsiębiorstw, konstrukcji budżetow controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrow odpowiedzialności, budowy wskaźnikow oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest też współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiow wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji, a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych.


Sebastian Matyniak - lider i wizjoner, który wyznacza kierunki rozwojowe Grupy BRAINSTORM. Zawsze dąży do celu z poszanowaniem wartości własnych i Klienta oraz z troską o Zespół. Pasjonat teorii ciągłego doskonalenia.Absolwent studiów MBA, z wykształcenia ekonomista. Interdyscyplinarne doświadczenie z różnych korporacji pozwala mu bardzo szybko adaptować się do danej branży, Klienta i kultury organizacyjnej. W  swojej praktyce zawodowej zajmował się szeroko pojętym rozwojem organizacji, wdrażaniem i tworzeniem standardów sprzedaży i zarządzania, tworzeniem strategii biznesowej oraz modeli biznesowych, doradztwem w  zakresie Lean Management. Jego pasją jest kreowanie nowatorskich rozwiązań pomagających osiągać Klientom założone cele.Od kilku lat tworzy siłę polskiego biznesu, rozwijając spółki z różnych branż. Aktywny w środowisku MBA - zaprasza ciekawych ludzi do dzielenia się swoim doświadczeniem wpływając tym samym na podnoszenie standardów pracy w wielu organizacjach.Jego przygotowanie trenerskie to uczestnictwo w  Szkole Trenerów Biznesu oraz w wielu warsztatach z zakresu prowadzenia i  doskonalenia umiejętności trenerskich i coachingowych. Ma za sobą ponad 1500 dni szkoleniowych, ponad 100 dni doradztwa dla najwyższej kadry menedżerskiej, ponad 200 dni pracy doradczej w zakresie Lean Management oraz ponad 250 sesji coachingowych. Zawodowo jest twórcą wielu projektów, nowatorskich metod, w szczególności w zakresie sprzedaży. Twórca wielu modelów sprzedaży wykorzystywanych głównie w branży finansowej i mediowej, wielu gier symulacyjnych, wielu autorskich rozwiązań szytych dla konkretnego Klienta. Ma w dorobku sukcesy w  dziedzinie Lean Management (głównie w branży motoryzacyjnej) – zmiana poziomu braków produkcyjnych z 1,6% do 0,4%, zwiększenie produktywności o  20%, wyeliminowanie WIP poprzez wprowadzenie One Piece Flow, wprowadzenie systemu Pull.Pracował dla: PKO BP S.A., PZU S.A., BGŻ, Getin Bank, ING, City Bank, Generali, DZ Bank, Allianz, Warta, ING Usługi Finansowe, VB Leasing, Bankowy Fundusz Leasingowy, EFL, Toyota Bank, BNP Paribas, Rovese, Rigips, Isover, JSW, Silgan White Cap, Kimberly Clark, TRW, Ponar Silesia, Premier MSS, Proster, Esab, Oras, Polskone, MTU, Albea, Nestle, Brembo, SCA, Bilplast, Proseat, Anwil, Orlen, Retting Heating, DS. Smith, Cersanit Invest (Ukraina), IQS, Siniat, Bolix, HP, Inea, Netia, Polkomtel, Media Recovery, GTI, Exatel, 3S, Rossmann, Praktiker, Canpol, Sanpol, OBI, REAL, Opel Wawrosz, Oriflame, Partner XXI, ToysRUs, Deloitte, Lionbridge, Mercer, Cefic, PGE, Vattenfall, Atlanco Rimec, Hotel Jawor, Energotest, Hotele Diament, InPost, Baxter, Polpharma, Storck, Beryl Med., Veterina, ZUS, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, PUP Tychy, Onet, Starlink, AMS, Hubert Burda Media, Polskapresse, Elamed, Medi Press, Agencja Leonardo, Studio Kolor, Polish Open University.Jego wielka pasja to podróże rowerowe oraz gra w  golfa.


Tomasz Jachna - ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 1988 roku. Od 1987 do 1994 roku był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw tej uczelni. Od 1994 roku pracuje na stanowiskach kierowniczych w praktyce gospodarczej. W okresie tym zdobył szerokie doświadczenie zawodowe związane z pracą na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz pełnieniem funkcji Członka Zarządu spółek kapitałowych. W trakcie pracy zawodowej był odpowiedzialny zarówno za zarządzanie finansami jak również całokształt funkcjonowania spółek prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, usługowym i budowlanym. Pracował również w branży mediów elektronicznych, branży lotniczej oraz w branży turystycznej. Posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, budżetowania i kontrolingu oraz oceny projektów inwestycyjnych.
Posiada również doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Przez wiele lat był członkiem i aktywnie uczestniczył w pracach rad nadzorczych kilku spółek kapitałowych.
Współautor publikacji z zakresu zarządzania finansami firmy. Najważniejsze z nich to wydane wspólnie z prof. M.Sierpińską pozycje książkowe: „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” (wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004) oraz „Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Autor w ramach większych zespołów konsultingowych szeregu ekspertyz wykonanych na potrzeby przedsiębiorstw w szczególności w zakresie: określania strategii rozwoju, opracowania biznes planów i planów restrukturyzacji, oceny kondycji finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
Prowadzi wykłady z zakresu: matematyki finansowej, analizy finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.


Lucjan Ostruszka - Po studniach pracował w firmie audytorsko-doradczej Coopers and Lybrand w Warszawie. Następnie wyjechał do USA gdzie mieszkał i pracował przez ponad 9 lat. Pracował w obszarze audytu wewnętrznego w bankowości międzynarodowej i inwestycyjnej w Nowym Jorku, również na Wall Street: m. in. w japońskim UFJ Bank (1997-2003) oraz w Deutsche Bank (2003-2004), w których zajmował stanowisko Assistant Vice President w departamentach audytu wewnętrznego. W latach 2001-2004 był również Członkiem Komisji Rewizyjnej w Polish and Slavic Federal Credit Union w Nowym Jorku.
Po powrocie do kraju w 2004 r. został zatrudniony w Tele-Fonice Kable, w której utworzył funkcję i dział audytu wewnętrznego, którym kierował jako jego dyrektor.    Następnie, w latach 2005-2006 pracował w PricewaterhouseCoppers jako menedżer w dziale Performance Improvement. Od 2006 do 2009 r. był Dyrektorem Audytu w Spółkach Południowych Aktywów PKN ORLEN tj. w ORLEN OIL Sp. z o.o. (gdzie zbudował funkcję audytu wewnętrznego) i w Rafinerii Trzebinia S.A. W latach 2010-2011 pracował w Katarze w United Development Company na stanowisku Starszego Audytora/Audytora Wiodącego. Od 2011 r. odpowiedzialny za funkcję audytu wewnętrznego i kontroli w PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółce odpowiedzialnej za proces budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W PGE EJ 1 Lucjan Ostruszka jest obecnie Dyrektorem Biura Kontroli Zgodności.
 
Od 2002 r. Lucjan Ostruszka jest związany z Krakowską Szkołą Biznesu, gdzie na studiach podyplomowych oraz MBA prowadzi zajęcia z audytu wewnętrznego oraz w obszarze zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć. Jest również promotorem prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych.

Posiada następujące kwalifikacje/certyfikaty:
o    Certified Internal Auditor (CIA)
o    Certified Information Systems Auditor (CISA)
o    Certified Fraud Examiner (CFE)

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin